1. bookVolume 16 (2014): Edizione 1 (December 2014)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2299-6885
Prima pubblicazione
28 Dec 2012
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Ett Litet Språks Spår I Översättarvärlden

Pubblicato online: 04 Mar 2015
Volume & Edizione: Volume 16 (2014) - Edizione 1 (December 2014)
Pagine: 4 - 16
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2299-6885
Prima pubblicazione
28 Dec 2012
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese

Abrahamsson, Niclas. 2009. Andraspråksinlärning. Lund: Studentlitteratur.Search in Google Scholar

Baker, Mona. 1993. Corpus linguistics and translation studies: Implications and applications. I: Baker, Mona et al. (eds.). Text and Technology: In Honour of John Sinclair. Amsterdam: John Benjamins, ss. 233-250.Search in Google Scholar

Balcerzan, Edward. 1968. Styl i poetyka twórczosci dwujezycznej Brunona Jasienskiego. Z zagadnien teorii przekładu. Wrocław-Warszawa-Kraków: PAN.Search in Google Scholar

Bönnemark, Margit. 2000. Definiteness in English, Swedish and Swedish Translations from English. I: Dimitrova, Birgitta Englund (utg.). Översättning och tolkning: Rapport från ASLA:s höstsymposium, Stockholm, 5-6 november 1998. Uppsala: ASLA, ss. 21-32.Search in Google Scholar

Data-Bukowska, Ewa. (i tryck). Do translator get attached to constructions? On the pivotal role of the Minimax strategy in translation. Linguistica Silesiana.Search in Google Scholar

Dąmbska-Prokop, Urszula. 2007. Stylistyka i przekłady: Conrad, Orwell, Beckett. Kielce: Wyższa Szkoła Umiejetnosci im. S. Staszica.Search in Google Scholar

Dymel-Trzebiatowska, Hanna. 2013. Translatoryka literatury dzieciecej. Analiza przekładu utworów Astrid Lindgren na jezyk polski. Gdansk: Wydawnictwo UG.Search in Google Scholar

Frawley, William. 1984. Prolegomenon to a theory of translation. I: Frawley, William (ed.). Translation: Literary, linguistic and philosophical perspectives. London: Associated University Press, ss. 159-175.Search in Google Scholar

Gandor, Teresa. (2008). Normernas (o)motiverade existens - gerundias använding i översättningar av svensk litteratur till polska, opublicerad magisteruppsats under handledning av dr Ewa Data-Bukowska. Jagellonska universitetet: Kraków.Search in Google Scholar

Gellerstam, Martin. 1986. Translationese in Swedish novels translated from English. I: Wollin, Lars & Hans Lindquist (utg.). Translation Studies in Scandinavia. Malmö: Gleerup, ss. 88-95. Search in Google Scholar

-2005. Fingerprints in Translation. I: Anderman, Gunilla & Margaret Rogers (eds.). In and out of English: For Better, for Worse? Clevedon: Multilingual Matters, ss. 201-213.Search in Google Scholar

Górski, Rafał L. (et al.) 2014. Stylistic fingerprints, POS tags and inflected languages: a case study in Polish. I: Qualico 2014: Book of Abstracts. Olomouc: Palacky University, ss. 51-53.Search in Google Scholar

Grabowski, Łukasz. 2011. Korpusy dwu- i wielojezyczne w słu_bie tłumacza, leksykografa i badacza: poszukiwanie ekwiwalentów przekładowych w swietle hipotez dotyczacych istnienia uniwersaliów tłumaczeniowych. I: Chlebda, Wojciech (ed.). Na tropach translatów. W poszukiwaniu odpowiedników przekładowych; Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ss. 89-112. Search in Google Scholar

-2012a. On translation universals in selected contemporary Polish literary translations. Studies in Polish Linguistics 7, ss. 165-183. Search in Google Scholar

-2012b. A Corpus-Driven Study of Translational and Non-Translational Texts: the Case of Nabokov’s “Lolita”. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Search in Google Scholar

Gruszczynska, Ewa. 2005. Równoważnik na -ac - norma a praktyka przekładowa. I: Hejwowski, Krzysztof (red.). Kulturowe i jezykowe zródła nieprzekładalnosci. Olecko: Wszechnica Mazurska, ss. 125-138. Search in Google Scholar

-2011. Wpływ gramatyki na literature w kontekscie przekładu. I: Kukulka-Wojtasik, Anna (red.). Translatio i literatura. Warszawa: Wyd. UW, ss. 165-175.Search in Google Scholar

Hansen, Silvia. 2002. The Nature of Translated Text: An Interdisciplinary Methodology for the Investigation of the Specific Properties of Translations. DKFI-LT-Dissertation Series, Vol. XIII: Saarbrücken.Search in Google Scholar

Holgersson, Saga. 2007. Spanska sjukan. Lämnar spanska spår i svenska översättningar? Uppsala Universitetet D-uppsats, Institutionen för Nordiska språk: Uppsala.Search in Google Scholar

Jekat, Susane & Maureen Ehrensberger-Dow. 2008. Language Separation in Translators and Interpreters. Trans-kom 1 (1), ss. 88-104.Search in Google Scholar

Kacperski, Edward. 2011. Wysoka pozycja jezyka szwedzkiego wg Unesco. Szwecja Dzisiaj. Dzien po skandynawsku, 6.11.2012, <http://www.szwecjadzisiaj.pl/wysoka-pozycja-jezykaszwedzkiego- wg-unesco/>. Tillgänglig: 28.12.2012.Search in Google Scholar

Koppel, Moshe & Noam Ordan. 2011. Translationese and its dialcects. I: HLT '11 Proceedings of the 49th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies. Vol. 1. Association for Computational Linguistics, Stroudsburg, PA, USA, ss. 1318-1326.Search in Google Scholar

Laviosa, Sara. 2002. Corpus-based Translation studies. Theory, Findings, applications. Amsterdam-New York: Rodopi. 10.1163/9789004485907Search in Google Scholar

(M): Malmsten, Bodil. 1999. Efter konferensen. I: Malmsten, Bodil Undergångarens sånger. Stockholm: Bok för alla.Search in Google Scholar

Malmkjær, Kirsten. 1998. Love thy neighbour: Will parallel corpora endear linguists to translators. Meta 43 (4), ss. 534-541. Search in Google Scholar

-2008. Norms and Nature in Translation Studies. I: Anderman, Gunilla & Margaret Rogers (eds.). Incorporating Corpora: The Linguist and the Translator. Clevedon: Multilingual Matters, ss. 49-59.Search in Google Scholar

Mauranen, Anna. 2002. Will ‘translationese’ ruin a contrastive study? Languages in Contrast 2 (2), ss. 161-185.Search in Google Scholar

Nilsson, Sylvia Liseling. 2006. Szwedzkie déjà vu w polskim przekładzie. Przekładaniec 16, ss. 69-81. Search in Google Scholar

-2012. Kod kulturowy a przekład. Na podstawie wybranych utworów Astrid Lindgren i ich polskich przekładów. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis.Search in Google Scholar

Palm, Helena. 1997. Den smittsamma förlagan. Språkvård 4, ss. 27-33.Search in Google Scholar

Paszkiet, Sławomir. 2011. Raport o sytuacji tłumaczy literackich w Polsce, ss. 1-28. <http://stl.org.pl/site_media/dokumenty/2012/Raport_o_sytuacji_tlumaczy_literackich_Pasz kiet.pdf>. Tillgänglig: 28.12.2012Search in Google Scholar

Puurtinen, Tiina. 2003. Nonfinite constructions in Finnish children's literature: Features of translationese contradicting translation universals?” I: Granger, Sylviane et al. (eds.). Corpus-based Approaches to Contrastive Linguistics and Translation Studies. Amsterdam/New York: Approaches to Translation Studies, ss. 141-154.Search in Google Scholar

Rybicki, Jan. 2005. Sienkiewicz po angielsku. Przekładaniec 15, ss. 101-126. Search in Google Scholar

-2009. Translation and Delta Revisited: When We Read Translations, Is It the Author or the Translator that We Really Read? I: Digital Humanities 2009: Conference Abstracts. College Park, MD: University of Maryland, ss. 245-247.Search in Google Scholar

Santos, Diana. 1995. On grammatical translationese. I: Koskenniemi, Kimmo (comp.), Short papers presented at the Tenth Scandinavian Conference on Computational Linguistics (Helsinki, 29-30th May 1995, ss. 59-66. <http://www.linguateca.pt/Diana/download/Santos Nodalida95.pdf>. Tillgänglig: 28.12.2012.Search in Google Scholar

Selinker, Larry. 1972. Interlanguage. International Review of Applied Linguistics 10 (3), ss. 209-231.Search in Google Scholar

Teodorowicz-Hellman, Ewa. 1995a. ”Pippi Långstrump” i polsk översättning. Barnboken 2, ss. 26-36. Search in Google Scholar

-1995b. Svensk barnlitteratur i polsk översättning. Acta Sueco-Polonica 4, ss. 19-32. Search in Google Scholar

-1996a. Astrid Lindgren på polska. Ett möte mellan två språk och två kulturer. ASLA, Temanummer om forskning om tillämpad lingvistik vid Stockholms universitet 3, ss. 137-141.Search in Google Scholar

-1996b. ”Fizia Ponczoszanka” w tłumaczeniu polskim. O przekładzie literatury dla dzieci i mlodzie_y (Pippi Långstrump i polsk översättning. Om översättningen för barnoch ungdomar). I: Fast, Piotr (red.). Obyczajowosc a przekład. Katowice: Slask, ss. 131-147. Search in Google Scholar

-2002. ”Pan Tadeusz” w szwedzkich przekładach. Seria ksia_kowa: Nauka o Literaturze Polskiej za Granica. Izabelin: Uniwersytet Warszawski.Search in Google Scholar

Tirkkonen-Condit, Sonja. 2002. Translationese - a myth or an empirical fact? A study into the linguistic identifiability of translated language. Target 14 (2), ss. 207-220. Search in Google Scholar

-2004. Unique items - Over- or under-represented in translated language? I: Mauranen, Anna & Pekka Kujamäki (eds.). Translation Universals. Do they exist? Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, ss. 177-184.Search in Google Scholar

Toury, Gideon. 1980. In serach of a theory of translation. Tel Aviv: The Porter Institute for Poetics and Semiotics.Search in Google Scholar

Twardo, Sylwia. 2005. Mo_liwosci badania “translationese” - jezyka tekstów tłumaczonych - na podstawie korpusów tekstów równoległych na przykładzie tekstów naukowych. I: Hejwowski, Krzysztof (red.). Kulturowe i jezykowe zródła nieprzekładalnosci. Olecko: Wszechnica Mazurska, ss. 305-311.Search in Google Scholar

Urbanek, Dorota. 2011. Dialektyka przekładu: miedzy wtórnoscia a oryginalnoscia. I: Kukulka-Wojtasik, Anna (red.). Translatio i literatura. Warszawa: Wyd. UW, ss. 341-348.Search in Google Scholar

Wierzbicka, Anna & Piotr Wierzbicki 1968. Praktyczna stylistyka. Warszawa: Wiedza Powszechna.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo