1. bookVolume 10 (2020): Edition 1 (December 2020)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2543-9391
Première parution
15 Dec 2016
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Police in the nation state - an apolitical and independent institution?

Publié en ligne: 21 May 2021
Volume & Edition: Volume 10 (2020) - Edition 1 (December 2020)
Pages: 267 - 278
Reçu: 03 Nov 2020
Accepté: 20 Nov 2020
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2543-9391
Première parution
15 Dec 2016
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais

Amrozy K. (2017), Ujęcia apolityczności Policji, “Ogrody Nauk i Sztuk” No. (7),pp. 111-116, DOI: https://doi.org/10.15503/onis2017.111.116. Search in Google Scholar

Beck U. (2002), The terrorist threat: World risk society revisited, “Theory, culture & society”, No. 19(4), pp. 39-55, DOI: https://doi.org/10.1177/0263276402019004003.10.1177/0263276402019004003 Search in Google Scholar

Brubaker R. (1998), Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w nowej Europie, Warszawa-Kraków. Search in Google Scholar

CBOS (2020a), Oceny działalności instytucji publicznych, https://www.cbos.pl/SPISKOM.PO-L/2020/K_121_20.PDF [access on: 5.11.2020]. Search in Google Scholar

CBOS (2020b), Zaufanie społeczne, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2020/K_043_20.PDF [access on: 5.11.2020]. Search in Google Scholar

Chojnacka K. (2015), Państwo narodowe -przyszłość czy przeżytek?, “Studia Ekonomiczne” No. 210, pp. 59-67. Search in Google Scholar

Commissioner for Human Rights (2020), Działania policji wobec protestów społecznych. Rzecznik prosi o wyjaśnienia, https://www.rpo.gov.pl/pl/content/dzialania-policji-wobec-protestow-rpo-prosi-o-wyjasnienia [access on: 3.11.2020]. Search in Google Scholar

Constitutional Tribunal (2020), Judgement of October 22,2020 on family planning, the protection of foetuses, and grounds for permitting the termination of a pregnancy, Ref. No. K1/20, https://trybunal.gov.pl/en/hearings/judgments/art/11300-planowanie-rodziny-ochrona-plodu-ludzkiego-i-warunki-dopuszczalnosci-przerywania-ciazy [access on: 5.11.2020]. Search in Google Scholar

Cylkowski, T. (2015). Rola policji w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego, ’’Kultura Bezpieczeń- stwa. Nauka-Praktyka-Refleksje”, (20), pp. 127-143. Search in Google Scholar

Fehler W. (2012), Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski: aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa. Search in Google Scholar

Gierszewski J. (2017), Policy management of human resources and its impact on the functioning of the police, [in:] 225 lat policji w Polsce. Policja współczesna, edit. P. Majer, M. Seroka, Olszyn, pp. 99-121. Search in Google Scholar

Habermas J. (1993), Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy, Warszawa. Search in Google Scholar

Jakimowicz-Ostrowska I. (2010), Znaczenie państwa narodowego w ponowoczesnej rzeczywistości europejskiej, “Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, No. 51, pp. 191-208. Search in Google Scholar

Karpieszczuk W. (2020), Policjanci pobili zatrzymanego po proteście strajku kobiet? Inter- weniuje RPO, “Gazeta Wyborcza”, 29.10.2020, https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/754420,26456017,czy-policjanci-pobili-zatrzymanego-po-protescie-interweniuje.html, [access on: 3.11.2020]. Search in Google Scholar

Kołodziej, T. (2019). Możliwość aplikacji modelu homo agens-institutionalist w badaniach Policji, ’’Forum Socjologiczne”, Vol. 10, pp. 53-64. DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.10.510.19195/2083-7763.10.5 Search in Google Scholar

Kolodziej T. (2018), Rola organów administracji rządowej i samorządowej w procesie powoływania komendantów policji, [in:] Globalne i lokalne perspektywy bezpieczeństwa państwa, edit. J. Maciejewski, M. Zawartka, S. Fiodorów, Wrocław, pp. 317-328. Search in Google Scholar

Kondzińska A. (2020), ‘Wyborcza’ ujawnia: Kaczyński chciał siłą rozpędzić protesty kobiet. Szef policji odmówił i ma odejść, “Gazeta Wyborcza”, 9.11.2020, https://wyborcza.p1/7,75398,26492545,wy-borcza-ujawnia-kaczynski-chcial-sila-rozpedzic-protesty.html [access on: 9.11.2020]. Search in Google Scholar

Kostrzewski L. (2020), Strajk kobiet. PiS miał naciskać policję, by działała ‘bardziej zdecydowanie’. Policja odmówiła, “Gazeta Wyborcza” 31.20.2020, https://wyborcza.p1/7,75398,26464516,pis-mial-naciskac-policje-aby-dziala-bardziej-zdecydowanie.html [access on: 3.11.2020]. Search in Google Scholar

Kruk M. (2018), Legal aspects of police political neutrality, “Studia nad Bezpieczeństwem”, No. (3), pp. 145-160. Search in Google Scholar

Kukołowicz P. (2016), Przymus Zaakceptowany. Legitymizacja władzy policji w społeczeństwach postkomunistycznych, thesis submitted to the degree of Ph. D., University of Warsaw, supervised by K. Koseły, https://depotuw.ceon.pl/handle/item/1708 [access on: 2.11.2020]. Search in Google Scholar

Lubiewski P. (2020), State security in the systemic aspect, “Scientific Papers”, No. 51, DOI 10.5604/01.3001.0014.3025. Search in Google Scholar

Maciejewski J. (2014), Grupy dyspozycyjne - analiza socjologiczna, Wrocław. Search in Google Scholar

Majer P. (2012), In search of a universal definition of internal security, “Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, No. 7(4), pp. 11-19. Search in Google Scholar

Marczuk K.P. (2009), Bezpieczeństwo wewnętrzne w poszerzonej agendzie studiów nad bezpieczeń- stwem (szkoła kopenhaska i human security) (Internal Security in a Broad Agenda of Security Studies (The Copenhagen School and Human Security)), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, pp. 66-78. Search in Google Scholar

Ministry of the Interior and Administration (2007), Przepisy dopuszczają powołanie na stanowisko Komendanta Głównego Policji osoby, która nie jest funkcjonariuszem Policji, https://archiwum.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/4456,Przepisy-dopuszczaja-powolanie-na-stanowisko-Komendanta-Glownego-Policji-osoby-k.html [access on: 5.11.2020]. Search in Google Scholar

Misiuk A. (2018), The Polish Police in the Light of the Statements of the Police Chief Commanders in 1990-2018, “Securitologia”, No. 1, pp. 107-126, DOI: https://doi.org/10.4467/24497436SCU.18.011.10040.10.4467/24497436SCU.18.011.10040 Search in Google Scholar

Nijakowski L.M. (2015), Państwo narodowe na krwawym szlaku. W stronę socjologii ludobójstw w późnej nowoczesności, “Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa”, No. 4(2), pp. 11-29. Search in Google Scholar

Otrębski M. (2008), Apolityczność policji. Nakaz prawny czy zobowiązanie moraine władzy państwowej?, “Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, pp. 9-23. Search in Google Scholar

Pieprzny S. (2007), Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Kraków. Search in Google Scholar

Pokruszyński W. (2009), The Notion of National Security Today, “Kultura i Polityka”, No. (5), pp. 175-188. Search in Google Scholar

Polish Parliament (1990), The Police Act of April 6, 1990, Journal of Laws of April 6,1990, No. 30, item 179. Search in Google Scholar

Polish Police (2019), Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2019 roku, http://www.info.policja.pl/inf/organizacja/stan-zatrudnienia/49216,Stan-zatrudnienia-na-dzien-1-stycznia-2019-roku.html [access on: 1.06.2020]. Search in Google Scholar

Rotfeld A.D. (1990), Europejski system bezpieczeństwa In statu nascendi, Warszawa. Search in Google Scholar

Sewastianowicz M. (2020), Można odmówić przyjęcia mandatu za brak maseczki, ale sąd może ukarać surowiej, “Prawo”, 12.10.2020, https://www.prawo.pl/prawo/mandat-za-nienoszenie-maseczki-jak-sie-odwolac-i-koszty,503734.html [access on: 3.11.2020]. Search in Google Scholar

Skąpska G., Bryda G. (2013), Apoliticality or procedural justice? Trust in court justice compared to trust in other public institutions in Poland, “Studia Socjologiczne”, No. 1(208). Search in Google Scholar

Sokołowski M. (2014), Działalność prasowo-informacyjna instytucji publicznej na przykładzie polskiej policji, “Studia Politologiczne”, No. 34, pp. 211-225. Search in Google Scholar

Szubrycht T. (2006), Współczesne aspekty bezpieczeństwa państwa, “ZN AMW”, No. 4. Search in Google Scholar

Wiśniewski B. (2013), System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne, Szczytno. Search in Google Scholar

Wojtaszczyk K.A. (2009), Istota i dylematy bezpieczeństwa wewnętrznego, “Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, No. 1, p. 14. Search in Google Scholar

Zdrodowski B. (2019), Istota bezpieczeństwa państwa, “Studia de Securitate, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, No. 9(3), DOI: https://doi.org/10.24917/26578549.9.3. Search in Google Scholar

Wrona Z. (2005), Powołanie na stanowisko Komendanta Głównego Policji osoby, która nie jest funkcjonariuszem Policji (opinia dla Pana Ludwika Dorna - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji), „Biuletyn Prawny”, Komenda Główna Policji Biuro Prawne, nr 27 (2006), Warszawa. Search in Google Scholar

Żemla E., Baczyński M., Wirwicka A., Halicki P. (2020), Źródła Onetu: Policjanci pilnują domów i biur polityków PiS. ‘To są chore czasy, “Onet”, 29.10.2020, https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/strajk-kobiet-zrodla-onetu-policjanci-pilnuja-domow-i-biur-politykow-pis/lw03np8 [access on: 3.11.2020]. Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo