1. bookVolume 10 (2020): Edition 1 (December 2020)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2543-9391
Première parution
15 Dec 2016
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

The Free State of Bavaria - between Christianization and secularism

Publié en ligne: 21 May 2021
Volume & Edition: Volume 10 (2020) - Edition 1 (December 2020)
Pages: 257 - 266
Reçu: 13 Aug 2020
Accepté: 14 Sep 2020
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2543-9391
Première parution
15 Dec 2016
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais

Bavarian Parliament (1946), The Constitution of the Free State of Bavaria of December 8, 1946, https://www.bayern.landtag.de/fileadmin/Internet_Dokumente/Sonstiges_P/BV_Verfas-sung_Englisch_formatiert_14-12-16.pdf [access on: 2.11.2020]. Search in Google Scholar

Bavarian Government (2018), General Regulations for the authorities of the Free State of Bavaria, https://www.verkuendung-bayern.de/gvbl/2018-281/ [access on: 2.11.2020]. Search in Google Scholar

Bayerisches Landesamt für Statistik (2013), https://www.statistik.bayern.de/presse/archiv/2013/216_2013.php [access on: 2.11.2020]. Search in Google Scholar

Berger P.L. (2019), Refleksje o dzisiejszej socjologii religii, “Teologia Polityczna” https://teologia-polityczna.pl/peter-l-berger-refleksje-o-dzisiejszej-socjologii-religii [access on: 2.11.2020]. Search in Google Scholar

Bielik-Robson A. (2007), O religii w epoce sekularyzmu. Wywiad z Ch. Taylorem, “Wiadomości”, https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/66323,o-religii-w-epoce-sekularyzmu.html [access on: 2.11.2020]. Search in Google Scholar

Borowikl. (2008), O sekularyzacji z perspektywy socjologicznej: teorie, proces społeczny, empirycz- ne argumenty, “Towarzystwo Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego, http://www.kulturaswiecka.pl/node/19 [access on: 2.11.2020]. Search in Google Scholar

Casanova J. (2009-2010), Sekularyzacja przemyślana na nowo:globalna perspektywa porównawcza, “Teologia Polityczna”, No. 5, pp. 101-114. Search in Google Scholar

Dobrowolska-Nowak J. (2017), Proces kształtowania niemieckiej kultury otwartości wobec imigrantów, “Przegląd Strategiczny”, No. 10, pp. 407-422. Search in Google Scholar

Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland (2019), Religionszugehörigkeiten 2019, https://fowid.de/meldung/religionszugehoerigkeiten-2019 [access on: 2.11.2020]. Search in Google Scholar

Frymark K. (2018), Wolne państwo Bawaria i jego partia: CSU przed sprawdzianem wyborczym, “Komentarze Ośrodek Studiów Wschodnich”, No. 288, pp. 1-10. Search in Google Scholar

Hervieu-Leger D. (2006), Rola religii w integracji społecznej, “Res Publika Nowa”, No. 1, pp. 1-17. Search in Google Scholar

Kościelniak C. (2011), Sekularyzacja po polsku, “Znak”, http://www.miesiecznik.znak.com.pl/6782011cezary-koscielniaksekularyzacja-po-polsku/ [access on: 2.11.2020]. Search in Google Scholar

Krzyżanowski Ł. (2007), Wiara bez przynależności czy przynależność bez wiary? Grace Davie i Steve Bruce oprzemianach religijności, [in:] Koniec sekularyzacji w Europie?, edit. A Rokicka, M. Warat, P. Kapłon, Kraków, pp. 57-63. Search in Google Scholar

Kubiak P. (2017), CSU ijej ‘Plan dla Bawarii’: kulisy, główne tezy i możliwe konsekwencje, “Biuletyn Instytutu Zachodniego”, No. 322, pp.1-5. Search in Google Scholar

Mariański J. (2004), Co mówi ‘duch czasu’ - sekularyzacja religii i społeczeństwo postsekularne, “Rocznik Nauk Społecznych”, No. 32(1), pp. 49-83. Search in Google Scholar

Mariański J. (2016), Religia i religijność w zsekularyzowanych społeczeństwach, “Zeszyty Naukowe KUL”, No. 4(236), pp. 3-26. Search in Google Scholar

Mariański J. (2017), Sekularyzacja jako megatrend spoleczno-kulturowy, “Relacje międzykultu- rowe”, No. 1(1), pp. 231-257. Search in Google Scholar

Orzeszyna K. (2007), Podstawy relacji między państwem a kościołami w konstytucjach państw członkowskich Unii Europejskiej. Studium prawnoporównawcze, Lublin. Search in Google Scholar

Paleczny T. (2007), Interpersonalne stosunki międzykulturowe, Kraków. Search in Google Scholar

Perszon J. (2014), Czy Kościół ma receptę na sekularyzm? Religia jako czynnik sprawczy wpoli- tyce w kontekście zmierzchu chrześcijańskiej Europy, “Studia Nauk Teologicznych”, No. 9, pp. 109-120. Search in Google Scholar

Pickel G. (2014), Religion, Religiosität, Religionslosigkeit und religiöse Indifferenz. Religionssozi- ologische Perspektiven im vereinigten Deutschland, [in:] Konfessionslosigkeit heute. Zwischen Religiosität und Säkularität, edit. M. Rose, M. Wermke, Leipzig. Search in Google Scholar

Siewierski J. (2013), Tożsamość europejska jako problem historii i współczesności, “Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Spolecznego. Studia i Prace”, No. 2, pp. 9-30. Search in Google Scholar

Sroczyńska M. (2018), Opotrzebie religii wponowoczesnym świecie (refleksje socjologa), “Chrześ- cijaństwo, Świat, Polityka, Zeszyty Społecznej Myśli Kościoła”, No 22, pp. 166-175. Search in Google Scholar

Świder M., Góra S., Springer B. (2019), Muzułmanie i islam wNiemczech. Perspektywa polityczna, prawna i kulturowa, Kraków.10.12797/9788381381024 Search in Google Scholar

Taylor Ch. (2010), Epoka świecka i różne ścieżki wiary, “Znak” https://www.miesiecznik.znak.com.pl/6652010charles-taylorepoka-swiecka-i-rozne-sciezki-wiary/ [access on: 2.11.2020]. Search in Google Scholar

Załęcki P. (2003), Religia i globalizacja - wybrane problemy wzajemnych uwarunkowań, [in:] Wymiary globalizacji kulturowej. Wyzwania badawcze, edit. M. Kempny, G. Woroniecka, Olsztyn, pp. 99-110. Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo