1. bookVolume 60 (2013): Edition 1 (December 2013)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1899-4849
ISSN
2081-2221
Première parution
31 Dec 2009
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Social Sciences and Common Perceptions of Sport

Publié en ligne: 10 Dec 2013
Volume & Edition: Volume 60 (2013) - Edition 1 (December 2013)
Pages: 64 - 74
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1899-4849
ISSN
2081-2221
Première parution
31 Dec 2009
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

Cameron, I. (1979). Scientific Images and Their Social Uses. An Introduction to the Concept of Science. London: Butterworth.Search in Google Scholar

Carnap, R. (1935). Logical Syntax of Language. In R. Carnap, Philosophy and Logical Syntax. London: Kegan Paul, Trench, Trübner & Co.Search in Google Scholar

Carnap, R. (1969). Sprawdzalność i znaczenie/Reliability and importance/. In R. Carnap, Filozofia jako analiza językanauki /Philosophy as an analysis of the language of science/. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Carnap, R. (1973). Neopozytywistyczna koncepcja weryfikacji w ujęcia Carnapa /Carnap’s neo-positivist conception of verification/. In B. Mejbaum, W. Mejbaum. (Eds.), Główne zagadnienia filozofii i socjologii marksistowskiej /Keyissues of Marxist philosophy and sociology/. Łódź: Wydawnictwo Akademia Medyczna w Łodzi.Search in Google Scholar

Czerwiński, M. (1986). Przedmowa./Introduction/. In T. Hołówka, Myślenie potoczne /Common-sense thinking/. Warsaw: PIW.Search in Google Scholar

Feyerabend P. (1970). Against the Method. Minnesota Studies for the Philosophy of Science, 4.Search in Google Scholar

Hołówka, T. (1986). Myślenie potoczne /Common-sense thinking/. Warsaw: PIW.Search in Google Scholar

Kołakowski, L. (2000). Zakresowe i funkcjonalne rozumienie filozofii /The scope and functional understanding of philosophy/. In Kultura i fetysze /Culture and fetishes/. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Kosiewicz, J. (2008/2009). Philosophy of Sport from the Institutional, Content Related and Methodological Viewpoint, Physical Culture and Sport. Studies and Research, 46, 5-31. DOI: 10.2478/v10141-009-0001-5.10.2478/v10141-009-0001-5Search in Google Scholar

Kosiewicz, J. (2010). Social and Biological Context of Physical Culture and Sport. Physical Culture and Sport. Studiesand Research, 50, 5-31. DOI: 10.2478/v10141-010-0021-1.10.2478/v10141-010-0021-1Search in Google Scholar

Kosiewicz, J. (2012). Considerations on General Methodological Assumptions the Sciences of Sport, Physical Cultureand Sport. Studies and Research, 56, 65-101, DOI: 10.2478/v10141-012-0026-z.10.2478/v10141-012-0026-zSearch in Google Scholar

Kuhn, T. (1968). Struktura rewolucji naukowych /Structure of scientific revolutions/. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Lakatos, I. (1995). Pisma z filozofii nauk empirycznych /Writings from the philosophy of the empirical sciences/. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

MacFadden, B. (1926). MacFadden's Encyclopedia of Physical Culture (Bernarr MacFadden assisted by Specialists in the Application of Natural Methods of Healing), New York: MacFadden's Publications, INC., Chicago: Hammond Press WB Conkey Company Chicago.Search in Google Scholar

Nelson, L. (1994). O sztuce filozofowania /On the art of philosophizing/. Kraków: Baran i Szuszczyński.Search in Google Scholar

Nietzsche, F. (1907). Narodziny tragedyi, czyli hellenizm i pesymizm /The birth of tragedy/. Kraków: Nakład Jakóba Mortkowicza.Search in Google Scholar

Piątkowska, M. (2006). Rozumienie pojęcia kultura na świecie /Understanding the concept of culture around the world/. Kultura Fizyczna, 9-12, 83-86.Search in Google Scholar

Popper, K. (1995). Logika odkryca naukowego /The logic of scientific discovery/. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Reinchenbach, H. (1936). Logistic Empiricism in Germany at the Present State of Its Problems. Journal of Philosophy, 33.Search in Google Scholar

Schelling, F.W.J. (2002). Filozofia objawienia. Ujęcie pierwotne /Philosophy of epiphany: Primal conceptualization/. Vol. 1. Warszawa: PWN. Search in Google Scholar

http://www.bernarrmacfadden.com/Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo