1. bookVolume 24 (2020): Edition 2 (December 2020)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2299-193X
ISSN
1429-9321
Première parution
14 Jun 2012
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Sources of financing the activities promoting sport and physical education on the basis of the example of Polish foundations and associations

Publié en ligne: 31 Dec 2020
Volume & Edition: Volume 24 (2020) - Edition 2 (December 2020)
Pages: 158 - 180
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2299-193X
ISSN
1429-9321
Première parution
14 Jun 2012
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais

Bayle, E., Robinson, L. (2007). A framework for understanding the performance of national governing bodies of sport, European Sport Management Quarterly, No. 7 (3), pp. 249-268.Search in Google Scholar

Carroll, D. A., Stater, K. J. (2008). Revenue diversifications in nonprofit organziations: Does it lead to financial stability?, Journal of public Administration Research and Theory, No. 19, pp. 947-966.Search in Google Scholar

Chang, C. F., Tuckman, H. P. (1996). Revenue diversification among nonprofits, The International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, No. 5, pp. 273-290.Search in Google Scholar

Charycka, B., Gumkowska, M. (2019). Kondycja organizacji pozarządowych 2018, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.Search in Google Scholar

Fischer, R. L., Wilsker, A., Young, D. R. (2011). Exploring the revenue mix of non-profit organizations. Does it relates to publicness?, Non-profit and Voluntary Sector Quarterly No. 40(4), pp. 662-681.10.1177/0899764010363921Search in Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (2017). Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2016 r. – wyniki wstępne, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa.Search in Google Scholar

Hsieh, H. F., Shannon, S. E. (2005). Three Aproaches to Qualitative Content Analysis, Qualitative Health Research, Vol. 15, No.9, pp.1277-1288.Search in Google Scholar

Izdebski, H. (2003). Ustawa o działalności pożytku publicznego. Komentarz, Warszawa.Search in Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483.Search in Google Scholar

Lasby, D., Sperling, J. (2007). Understanding the capacity of Ontario sports and recreation organization, Toronto, Imagine Canada.Search in Google Scholar

Madella, A., Bayle, E., Tome, J. (2005). The organizational performance of national swimming federations in Mediterranean countries: A comparative approach, European Journal of Sport Science, No 5(4), pp. 207-220.Search in Google Scholar

Mamcarczyk, M., (2018). Infrastruktura sportowa w rozwoju lokalnym, Difin, Warszawa.Search in Google Scholar

Moore, D., Hadzi-Miceva, K., Bullain, N., (2008). A comparative overwiew of public benefit status in Europe, The International Journal of Not-for-Profit Law, Vol. 11,Issue 1, pp. 5-35.Search in Google Scholar

Przewłocka, J. (2011). Polskie organizacje pozarządowe 2010. Najważniejsze pytania, podstawowe fakty, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.Search in Google Scholar

Reheul, A., Van Caneghen, T., Verbrugen, S. (2014). Financial reporting lags in the non-profit sector: An empirical analysis, The International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, Vol. 25, No. 2, pp. 352-377.Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, Dz. U. 2017, poz. 1760.Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, Dz. U. 1995 nr 88 poz. 439.Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. 2019 poz. 688.Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. 2004 nr 64 poz. 593. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Dz. U. 2010 Nr 127 poz. 857. z późn. zmianami.Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, Dz. U. 2014 poz. 498.Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, Dz. U. 2017 poz. 1600.Search in Google Scholar

Wicker, P., Breuer, C. (2014). Examining the financial condition of sport governing bodies. The effect of revenue diversification on organizational success factors, The International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, vol. 25, No. 4, pp. 929-948.Search in Google Scholar

Winand, M., Zintz. T., Scheerder. J. (2012). A financial management tool for sport federations, Sport, Business and Management, No. 2(3), pp. 225-240.Search in Google Scholar

Zeliaś, A., Pawełek, B., Wanat, S. (2002). Metody statystyczne. Zadania i sprawdziany, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.Search in Google Scholar

Zieniuk, P. (2012). Źródła finansowania działalności pożytku publicznego w Polsce. Analiza zmian w latach 2005-2010, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, No. 12, pp. 207-216.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo