1. bookVolume 15 (2015): Edition 3 (September 2015)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2300-7575
Première parution
17 Mar 2011
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

The structural control of a landslide development and functioning of a lake geoecosystem in the catchment area of the Hucianka Stream (the Outer Carpathians, Beskid Niski)

Publié en ligne: 19 Feb 2016
Volume & Edition: Volume 15 (2015) - Edition 3 (September 2015)
Pages: 129 - 142
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2300-7575
Première parution
17 Mar 2011
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

Alexandrowicz S.W., 1985, Subfosylna malakofauna z osuwiska w Piwnicznej, Polskie Karpaty Fliszowe (Subfossil malacofauna from the landslide in Piwniczna, Polish Flysch Carpathians), Folia Quatern. 56: 79-100 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Alexandrowicz S.W., 1996, Holoceńskie fazy intensyfikacji ruchów osuwiskowych w Karpatach (Stages of increased mass movements in the Carpathians during the Holocene), Geologia 22(3): 223-263 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Alexandrowicz Z., Margielewski W., 2010, Impact of mass movements on geo- and biodiversity in the Polish Outer (Flysch) Carpathians, Geomorphology 123: 290-304.10.1016/j.geomorph.2010.07.020Search in Google Scholar

Bajgier M., 1994, Rozwój osuwisk w czołowej strefie płaszczowiny magurskiej w dorzeczu górnej Soły (Landslide development in the frontal zone of Magurska overthrust in the upper Sola catchment area) Prz. Geogr. 66(3-4): 375-387 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Bober L., 1977, Osuwiska województwa krośnieńskiego (Landslides of the Krosno Voivodeship), [in:] Ślączka A. (ed.), 1977, Przewodnik do XLIX Zjazdu PTG (Guidebook to XLIX Meeting of Polish Geological Society), Wydaw. Geol., Warszawa: 9-25, 73-75 (in Polish).Search in Google Scholar

Bober L., 1984, Rejony osuwiskowe w polskich Karpatach fliszowych i ich związek z budową geologiczną (Landslide areas in the Polish flysch Carpathians and their connection with the geological structure of the region), Biul. Inst. Geol. 340: 115-158 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Cabaj W., Pelc S., 1991, Seeds and fruits from sediments of a recent landslide lake in the Wetlinka river valley (the planned Sine Wiry reserve), Ochr. Przyr. 49: 31-52.Search in Google Scholar

Costa J.E., Schuster R.L., 1988, The formation and failure of natural dams, Geol. Soc. Am. Bull. 100(7): 1054-1068.10.1130/0016-7606(1988)100<1054:TFAFON>2.3.CO;2Search in Google Scholar

Haczewski G., Kukulak J., 2004, Early Holocene landslide- dammed lake in Bieszczady Mountains (Polish East Carpathians) and its evolution, Studia Geomorph. Carpatho- Balcan. 38: 83-96.Search in Google Scholar

Jakubowski K., 1974, Współczesne tendencje przekształceń form osuwiskowych w holoceńskim cyklu rozwojowym osuwisk na obszarze Karpat fliszowych (Contemporary trends in the transformation of landslide forms in the Holocene development cycle of landslides in the flysch Carpathians), Pr. Muzeum Ziemi 22: 169-189 (in Polish).Search in Google Scholar

Kardaszewska E., 1968, Osuwisko w Duszatynie (Landslide in Duszatyn), Ann. UMCS Sec. B 23(1): 1-26 (in Polish).Search in Google Scholar

Kleczkowski A., 1955, Osuwiska i zjawiska pokrewne (Landslides and similar phenomena), Wydaw. Geol., Warszawa, pp. 92 (in Polish).Search in Google Scholar

Kopciowski R., 2000, Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Zborów (1054) M-34-91-D (Detailed Geological Map of Poland, scale 1:50 000, Sheet Zborów (1054) M-34-91-D) Centr. Arch. Geol. PIG, Warszawa.Search in Google Scholar

Malarz R., 1993, Współczesne procesy akumulacji w naturalnym zbiorniku zaporowym w dolinie Wetlinki w Bieszczadach (Present accumulative processes in natural water reservoir in the Wetlinka valley in the Bieszczady Mountains), Studia Ośr. Dokum. Fizjogr. 22: 195-205 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Margielewski W., 1994, Ochrona osuwiska Gaworzyna w paśmie Jaworzyny Krynickiej (Protection of the Gaworzyna landslide in the Jaworzyna Krynicka Range), Prz. Geol. 42(3): 189-193 (in Polish).Search in Google Scholar

Margielewski W., 1996, Jeziorka Osuwiskowe Pasma Jaworzyny Krynickiej (Landslide ponds in the the Jaworzyna Krynicka Range), Probl. Zagosp. Ziem Górs. 40: 15-31(in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Margielewski W., 1998, Rozwój form osuwiskowych w Baranowcu, w świetle analizy strukturalnych uwarunkowań osuwisk w Karpatach fliszowych (Development of the landslide forms in Barnowiec (Beskid Sądecki Mts, Outer Carpathians) in the light of the analysis of structural background of the landslides in the Flysch Carpathians), Prz. Geol. 46(5): 436-448 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Margielewski W., 1999, Formy osuwiskowe Gorczańskiego Parku Narodowego i ich rola w kształtowaniu geo- i bioróżnorodności Gorców (Landslide forms in the Gorce National Park and their role in shaping geo- and biodiversity of the Gorce Range), Chrońmy Przyr. Ojcz. 55(4): 23-53 (in Polish).Search in Google Scholar

Margielewski W., 2001a, O strukturalnych uwarunkowaniach rozwoju głębokich osuwisk - implikacje do Karpat fliszowych (About the structural control of deep landslides. Implications for the Flysch Carpathians, southern Poland), Prz. Geol. 49(6): 515-524 274 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Margielewski W., 2001b, Rejestr zmian klimatycznych późnego glacjału i holocenu w obrębie torfowiska pod Kotoniem: Beskid Średni, Karpaty zewnętrzne) (Late Glacial and Holocene climatic changes registered in a peat bog at Kotoń Mount: Beskid Średni Range, Outer Carpathians; southern Poland), Prz. Geol. 49(12): 1161-1166 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Margielewski W., 2006, Records of the Late Glacial-Holocene palaeoenvironmental changes in landslide forms and deposits of the Beskid Makowski and Beskid Wyspowy Mts. Area (Polish Outer Carpathians), Folia Quatern. 76: 1-149.Search in Google Scholar

Margielewski W., 2009, Problematyka osuwisk strukturalnych w Karpatach fliszowychw świetle zunifikowanych kryteriów klasyfikacji ruchów masowych - przegląd krytyczny (Problems of structural landslides in the Polish Flysch Carpathians in the light of unified criteria of the mass movement classification - A critical review), Prz. Geol. 57(10): 905-917 274 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Margielewski W., Urban J., 2000, Charakter inicjacji ruchów masowych w Karpatach fliszowych na podstawie analizy strukturalnych uwarunkowań rozwoju wybranych jaskiń szczelinowych (The type of initiation of mass movements in the Flysch Carpathians studied on the base of structural development of the selected crevice type caves, southern Poland) Prz. Geol. 48(3): 268-274 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Mastella L., Szynkaruk E., 1998, Analysis of the fault pattern in selected areas of the Polish Outer Carpathians, Geol. Quart. 3(42): 263-276.Search in Google Scholar

Mastella L., Zuchiewicz W., Tokarski A, Rubinkiewicz J., Leonowicz P., Szczęsny R., 1997, Application of joint analysis for palaeostress reconstructions in structurally complicated settings, case study from Silesian Nappe, Outer Carpathians, Poland, Prz. Geol. 10/2(45): 1064-1066.Search in Google Scholar

Nowalnicki T., 1971, Beskidzkie jeziora zaporowe (Beskidian landslide lakes), Wierchy 40: 274-280 (in Polish).Search in Google Scholar

Rutkowski J., 2007, Osady jezior w Polsce. Charakterystyka i stan rozpoznania, metodyka badań, propozycje (Lake sediments in Poland. Characteristics and state of recognition, methodology of investigations, propositions), Stud. Lim. et Tel. 1(1): 17-24 (in Polish).Search in Google Scholar

Schramm W., 1925, Zsuwiska stoków górskich w Beskidzie. Wielkie zsuwisko w lesie wsi Duszatyn ziemi Sanockiej (Landslides of mountain slopes in Beskids. The large landslide in the forest of Duszatyn village), Kosmos 50(4): 1355-1374 (in Polish, French summary).Search in Google Scholar

Starkel L., 1960, Rozwój rzeźby Karpat fliszowych w holocenie (The development of the flysch Carpathians relief during the Holocene), Pr. Geogr. IG PAN, 22: 1-239 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Szczęsny, R., 2003, Reconstruction of stress directions in the Magura and Silesian Nappes (Polish Outer Carpathians) based on analysis of regional folds, Geol. Quart. 47: 289-298.Search in Google Scholar

Świderski B., 1952, Z zagadnień tektoniki Karpat Północnych (Some problems of the Northern Carpathian tectonics), Pr. PIG 8: 1-142 (in Polish, Russian summary).Search in Google Scholar

Teisseyre H., 1936, Materiały do znajomości osuwisk w niektórych okolicach Karpat i Podkarpacia (Data contributing to the knowledge on landslides in some regions of the Carpathians and Subcarpathians), Rocz. Pol. Tow. Geol. 12: 135-192 (in Polish, French summary).Search in Google Scholar

Ziętara T., 1969, W sprawie klasyfikacji osuwisk w Beskidach Zachodnich (Classification issues of landslides in the Western Beskids), Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 3: 111-127 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Zuchiewicz W. 1997a, Reorientacja pola naprężeń w polskich Karpatach zewnętrznych w świetle wstępnych wyników analizy ciosu (Reorientation of the stress field in the Polish Outer Carpathians in the light of joint pattern analysis), Prz. Geol. 45(1): 105-109 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Zuchiewicz W., 1997b, Rozkłady spękań ciosowych w płaszczowinie magurskiej polskich Karpat zewnętrznych w świetle analizy statystycznej (Distribution of jointing within Magura Nappe, West Carpathians, Poland, in the light of statistical analysis), Prz. Geol. 45(6): 634-638 (in Polish, English summary). Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo