1. bookVolume 15 (2015): Edition 2 (June 2015)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2300-7575
Première parution
17 Mar 2011
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Environmental changes in the catchment of the Jarosławianka Stream recorded in mill pond deposits

Publié en ligne: 19 Feb 2016
Volume & Edition: Volume 15 (2015) - Edition 2 (June 2015)
Pages: 71 - 76
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2300-7575
Première parution
17 Mar 2011
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

Florek W., Jonczak J., Princ C., 2009, The impact of snowmelt- rain flood on runoff denudation from small lowland catchments (on example of left-bank tributaries of lower Wieprza), Baltic Coastal Zone 13B: 67-78.Search in Google Scholar

Florek W., Tylman I., 2013, Skaning laserowy w badaniach morfologicznych małych dolin rzecznych (przypadek doliny Jarosławianki) (Laser scanning in morphological research on small valleys (Jarosławianka valley case study), [in:] Jonczak J., Florek W. (eds), Środowisko glebotwórcze i gleby dolin rzecznych (Soil-forming environment and soils of river valleys), Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań-Słupsk: 19-32 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Jonczak J., Florek W., 2013, Wiek i właściwości gleb wykształconych z osadów stawu młyńskiego w dolinie Jarosławianki (Równina Sławieńska) (Age and properties of the soils formed from mill-pond deposits in the valley of Jarosławianka Creek (Northern Poland)), [in:] Jonczak J., Florek W. (eds), Środowisko glebotwórcze i gleby dolin rzecznych (Soil-forming environment and soils of river valleys), Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań- Słupsk: 33-40 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Jonczak J., Kowalkowski A., 2013, Geneza, zróżnicowanie przestrzenne i właściwości poligenetycznych glab zlewni Jarosławianki (Genesis, spatial variability and properties of the polygenetic soils of Jarosławianka catchment), [in:] Jonczak J., Florek W. (eds), Środowisko glebotwórcze i gleby dolin rzecznych (Soil-forming environment and soils of river valleys), Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań-Słupsk: 41-56 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Neitzel U., Schmidt F., Sielaff M., 2007, Die Mühlechronik des Kreise Schlawe (Ostpommern), Genealogische Schriften für Ostpommern 4: 1-434.Search in Google Scholar

Niska M., 2013, Ewolucja stawu młyńskiego w dolinie Jarosławianki w świetle analizy kopalnych szczątków Cladocera (Crustacea) (Evolution of the mill-pond in the valley of Jarosławianka Creek based on subfossil Cladocera (Crustacea) analysis), [in:] Jonczak J., Florek W. (eds), Środowisko glebotwórcze i gleby dolin rzecznych (Soil-forming environment and soils of river valleys), Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań-Słupsk: 103-112 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Podgórski Z., 2004, Wpływ budowy i funkcjonowania młynów wodnych na rzeźbę i wody powierzchniowe Pojezierza Chełmińskiego i przyległych części dolin Wisły i Drwęcy (The influence of the construction and functioning of watermills on the relief of the land and surface water of Chełmno Lakeland and the adjoining parts of the Vistula and Drwęca valleys), Wydaw. UMK, Toruń, pp. 203 (in Polish).Search in Google Scholar

Rączkowski W., Banaszek Ł., 2013, Osadnictwo w rejonie Jarosławianki - problemy badawcze (Settlement pattern in the catchment of Jarosławianka river - research issues), [in:] Jonczak J., Florek W. (eds), Środowisko glebotwórcze i gleby dolin rzecznych (Soil-forming environment and soils of river valleys), Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań-Słupsk: 113-121 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Rosenow K., 1943, Die Wassermühlen im Kreise Schlawe, Ostpommersche Heimat. Beilage der Zeitung für Ostpommern Nr. 25, 26, 28.Search in Google Scholar

Szwarczewski P., 2003, Zapis naturalnych i antropogenicznych zmian środowiska przyrodniczego w okolicy Żyrardowa na przykładzie osadów wypełniających nieckę stawu młyńskiego (Record of the natural and anthropogenic environmental changes in the vicinity of the town Żyrardów based on the example of bottom sediments filling the mill pond basin), [in:] Waga J.M., Kocel K. (eds), Człowiek w środowisku przyrodniczym - zapis działalności (Man and the natural environment - record of activity], PTG Oddział Katowicki, Sosnowiec: 213-219 (in Polish).Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo