1. bookVolume 12 (2020): Edition 1 (March 2020)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1803-8417
Première parution
24 Feb 2009
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
access type Accès libre

Polish Rural Sociology in the Period of Political and Social Transformation

Publié en ligne: 09 Apr 2020
Volume & Edition: Volume 12 (2020) - Edition 1 (March 2020)
Pages: 138 - 155
Reçu: 05 Sep 2019
Accepté: 18 Nov 2019
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1803-8417
Première parution
24 Feb 2009
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Abstract

The aim of the present study is to attempt to evaluate the Polish rural sociology of development during the period referred to as a political and social transformation (1989–2019). The time of this transformation had brought up new and difficult challenges for the rural sociology, urging it to examine the social effects of the transition process in the rural society, moving from a totalitarian system to a democratic one, from centrally managed economy to market economy. Theoretical and methodological orientations, which prevailed throughout the entire period of changes, have been analyzed here by taking into consideration the most important publications, which appeared in Poland after 1989 under the banner of social research on countryside and agriculture. Moreover, attention was given to problem areas particularly intensely penetrated through empirical research such as: transformations in the agriculture as well as within the social and professional group of farmers, standard of living of rural residents, changes of the local rural communities. In the final part of the article, our attention was focused on the outlook and possibilities to confront the challenges of the future with regard to rural areas in the situation of constant weakening of the institutional base of the Polish rural sociology.

Keywords

[1] Adamski, W. (1995). Wprowadzenie: Dylematy chłopów i socjologów In: Fedyszak-Radziejowska, ed., Wieś i jej mieszkańcy. Zróżnicowania, postawy i strategie zachowań (p. 7). Warsaw: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.Search in Google Scholar

[2] Angutek, D. (2013). Kulturowe wymiary krajobrazu. Antropologiczne studium recepcji przyrody na prowincji. Od teorii do empirii. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.Search in Google Scholar

[3] Balcerowicz, L. (1997). Socjalizm. Kapitalizm. Transformacja. Szkice z przełomu epok Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

[4] Balcerowicz, L. & Banaszkiewicz, B. (2000). Wieś, rolnictwo, wolny rynek: dyskusja z profesorem Leszkiem Balcerowiczem Warszawa: Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi “Polska Wieś 2000”.Search in Google Scholar

[5] Bohle, D. (2002). Europas neue Peripherie. Polens Transformation und transnationale Integration. Münster: Verlag Westfälisches Dampfboot.Search in Google Scholar

[6] Bujak, F. (1903). Żmiąca, wieś powiatu limanowskiego. Stosunki gospodarcze i społeczne. Kraków: Naklad Gebethenr i spółka.Search in Google Scholar

[7] Bukraba-Rylska, I. (2000). Kultura w społeczności lokalnej. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.Search in Google Scholar

[8] Bukraba-Rylska, I. (2002). Socjologia wsi polskiej. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

[9] Bukraba-Rylska, I. (2004). Sto lat monografii wsi w Polsce. Studium Jubileuszowe. Wieś i Rolnictwo 4, 160–174.Search in Google Scholar

[10] Bukraba-Rylska, I. (2005). Na temat wsi i socjologii wsi: pomiędzy dyskursem wiejskoplebejskim a miejsko-inteligenckim. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.Search in Google Scholar

[11] Bukraba-Rylska, I. (2012). Socjologia wsi w Polsce. Przemiany dyscypliny badawczej, przemiany etosu badacza. In: Kaleta, A., ed., Cztery dekady socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Socjologia i socjologowie wsi krajów Europy Środkowej (pp. 127–154). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.Search in Google Scholar

[12] Duczkowska-Małysz, K. (1998). Rolnictwo, wieśpaństwo: wokół interwencji państwa w sferę wsi. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

[13] Fedyszak-Radziejowska, B., ed. (1998). Wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, ich załogi i nowi gospodarze, Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.Search in Google Scholar

[14] Frąckiewicz, W. (2011). Kapliczki – żywe dziedzictwo kajobrazu kulturowego koło Lublina. Studia Kulturowo-Edukacyjne 6 (1), 98–151.Search in Google Scholar

[15] Giordano, Ch. (2012). Przekłamana transformacja. In: Kaleta, A., ed., Cztery dekady socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Socjologia i socjologowie wsi krajów Europy Środkowej (p. 310). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.Search in Google Scholar

[16] Gorlach, K. (1995). Chłopi, rolnicy, przedsiębiorcy:kłopotliwa klasa” w Polsce postkomunistycznej. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.Search in Google Scholar

[17] Gorlach, K., ed. (1998). Socjologia wsi w Ameryce Północnej. Toruń: Uniwersitet M. Kopernika.Search in Google Scholar

[18] Gorlach. K. (2001). Świat na progu domu. Rodzinne gospodarstwa rolne w Polsce w obliczu globalizacji. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.Search in Google Scholar

[19] Gorlach, K. (2004). Socjologia obszarów wiejskich. Warszawa: Scholar.Search in Google Scholar

[20] Gorlach, K. (2009). W poszukiwaniu równowagi. Polskie rodzinne gospodarstwa rolne w Unii Europejskiej. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.Search in Google Scholar

[21] Gorlach, K. (2011). Kierunki badań wsi w społeczeństwie globalnej ponowoczesności czyli od „nowej” socjologii wsi do studiów nad wsią. In: Halamska, M., ed., Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku (pp. 139–168). Warszawa: Scholar.Search in Google Scholar

[22] Gorlach, K., Klekotko, M., Nowak, P. (2012). W obliczu globalnego dyskursu. Współczesna polska socjologia wsi w relacji do anglosaskich studiów nad obszarami wiejskimi. In: Kaleta, A., ed., Cztery dekady socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Socjologia i socjologowie wsi krajów Europy Środkowej (p. 219–268). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.Search in Google Scholar

[23] Gorlach, K., Klekotko, M., Nowak, P. (2014). Culture and Rural Development: Voices from Poland. Eastern European Countryside 20 (1), 5–26. DOI: 10.2478/eec-2014-0001.10.2478/eec-2014-0001Search in Google Scholar

[24] Gorlach, K., Pyrć, A. M., eds. (2000). Węzłowe kwestie społeczne wsi polskiej u progu XXI wieku. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.Search in Google Scholar

[25] Hahn, A. (2006). Praktyka dobrego życia na wsi. Próby opisu teoretycznego I empirycznego. In: Kaleta, A., Vonderach, G., eds. Nowa socjologia wsi w Niemczech (pp. 159–176). Toruń: Uniwersitet M. Kopernika.Search in Google Scholar

[26] Halamska, M. (2008). Wiejskie organizacje pozarządowe. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.Search in Google Scholar

[27] Halamska, M., ed. (2011). Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku Warszawa: Wydawnictwo naukowe Scholar.Search in Google Scholar

[28] Halamska, M. (2013). Wiejska Polska na początku XXI wieku. Rozważania o gospodarce i społeczeństwie Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.Search in Google Scholar

[29] Kaleta, A., ed. (1992). Socjologia wsi w Republice Federalnej Niemiec. Toruń: Uniwersitet M. Kopernika.Search in Google Scholar

[30] Kaleta, A., ed. (1994). Socjologia wsi w Austrii. Toruń: Uniwersitet M. Kopernika.Search in Google Scholar

[31] Kaleta, A. (1996). Rewitalizacja obszarów rustykalnych Europy. Wrocław-Warszawa-Kraków: Ossolineum.Search in Google Scholar

[32] Kaleta, A., Giordano, C. & Preiswerk, Y. (1998). Socjologia wsi w Szwajcarii. Toruń: Uniwersitet M. Kopernika.Search in Google Scholar

[33] Kaleta, A., Vonderach, G., eds. (2006). Nowa socjologia wsi w Niemczech. Toruń: Uniwersitet M. Kopernika.Search in Google Scholar

[34] Kaleta, A. (2008). Dywersyfikacja źródeł dochodów ludności wiejskiej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.Search in Google Scholar

[35] Kaleta, A., ed. (2012). Cztery dekady socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Socjologia i socjologowie wsi krajów Europy Środkowej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.Search in Google Scholar

[36] Kaleta, A. (2016). Społeczeństwo informacyjne na obszarach wiejskich. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.Search in Google Scholar

[37] Karwacki, A. (2002). The Culture of Poverty in the Post-State Farm Community, Eastern European Countryside 8, 79–92.Search in Google Scholar

[38] Klekotko, M. & Gorlach, K. (2013). Trójkąt nie-bermudzki: sceny, sieci i ruchy społeczne w rozwoju obszarów nie tylko wiejskich. Folia Sociologica 44, 25–38.Search in Google Scholar

[39] Knieć, W. (2002). Socjologia wsi w Irlandii. Toruń: Uniwersitet M. Kopernika.Search in Google Scholar

[40] Knieć, W. (2012). Wspólna Polityka Rolna z perspektywy zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.Search in Google Scholar

[41] Korab, K., ed. (1997). Ludzie i ziemia po upadku pegeerów. Analiza socjologiczna i ekonomiczna, Warszawa: Wydawnicztwo SGGW.Search in Google Scholar

[42] Krzymieniewska, G. (2000). Mentalość ekonomiczna mieszkańców polskiej wsi. Poznań: Uniwersytet ekonomiczny.Search in Google Scholar

[43] Kwaśniewicz, W. (1999). O potrzebie rewitalizacji badań monograficznych. Nowe wyzwania metodologiczne dla socjologii akademickiej. ASK 8, 43–50.Search in Google Scholar

[44] Kwiecińska-Zdrenka, M. (2010). Prawa podstawowe kobiet wiejskich w Polsce. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.Search in Google Scholar

[45] Laschewski, L., Kaleta, A. & Gorlach, K., eds. (2008). Neue Landsoziologie in Polen und Deutschland. Eine Bestandsaufnahme. Aachen: Shaker.Search in Google Scholar

[46] Łuczewski, M. (2012). Odwieczny naród, Toruń: Wydawnicztwo UMK.Search in Google Scholar

[47] Mokrzycki, E. (1991). Dziedzictwo realnego socjalizmu, interesy grupowe i poszukiwanie nowej utopii. In Przełom i wyzwanie. Pamiętnik VIII Ogólnoposkiego Zjazdu Socjologicznego. Toruń: Wydawn. Adam Marszałek.Search in Google Scholar

[48] Piszczek, E. & Vonderach, G. (2013). Niemiecka socjologia wsi pierwszej dekady XXI wieku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.Search in Google Scholar

[49] Podedworna, H. (2010). Nowe inspiracje socjologii wsi. Warszawa: Scholar.Search in Google Scholar

[50] Rambaud, P. & Wierzbicki, Z. T. (1994). Socjologia wsi we Francji. Toruń: Uniwersitet M. Kopernika.Search in Google Scholar

[51] Richter, R. (1994). Wiejskie style życia w Austrii. In: Kaleta, A., ed., Socjologia wsi w Austrii (pp. 85–98). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.Search in Google Scholar

[52] Rychard, A. & Federowicz, M. (1993). Społeczeństwo w transformacji. Ekspertyzy i studia Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.Search in Google Scholar

[53] Sikora, E. (2006). Nierealne marzenia ? Aspiracje życiowe młodzieży z osiedli byłych PGR-ów Olsztyn, Publishing House of the University of Warmia and Mazury.Search in Google Scholar

[54] Starosta, P. (1995). Poza metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe społeczności lokalne a wzory porządku makrospołecznego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.Search in Google Scholar

[55] Steinbuch, M. (2006). Miasto na wsi. In: Kaleta, A., Vonderach, G., eds. Nowa socjologia wsi w Niemczech (pp. 145–157). Toruń: Uniwersitet M. Kopernika.Search in Google Scholar

[56] Sterbling, A. (2006). Socjologia wsi i rolnictwa a nowe teorie zmiany społecznej. In: Kaleta, A., Vonderach, G., eds. Nowa socjologia wsi w Niemczech (pp. 39–51). Toruń: Uniwersytet M. Kopernika.Search in Google Scholar

[57] Styk, J. (1999). Chłopi i wieś polska w perspektywie socjologicznej i historycznej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej.Search in Google Scholar

[58] Szafraniec, K., ed. (2006). Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.Search in Google Scholar

[59] Szafraniec, K., ed. (2010). Młode pokolenie a nowy ustrój. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.Search in Google Scholar

[60] Szerląg, A. J. & Dziubacka, K. J., eds. (2012). Przestrzenie krajobrazu kulturowego wsi. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza ATUT.Search in Google Scholar

[61] Tarkowska, E. & Korzeniewska, K. (2002). Młodzież z byłych PGR-ów. Raport z badań Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.Search in Google Scholar

[62] Vonderach, G. (1990). Gry językowe, opowieści i rzeczywistość. Socjologia Wychowania AUNC 8, 67–87.Search in Google Scholar

[63] Vonderach, G. (2006). Nowe zadania socjologii obszarów wiejskich. In: Kaleta, A., Vonderlach, G., eds., Nowa socjologia wsi w Niemczech (pp. 15–16). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.Search in Google Scholar

[64] Vonderach, G. (2012). Czy dla socjologów wsi z krajów Europy Środkowej nie ma już interesujących problemów badawczych? In: Kaleta, A., ed., Cztery dekady socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Socjologia i socjologowie wsi krajów Europy Środkowej (pp. 338–356). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.Search in Google Scholar

[65] Wilkin, J. (1995). Jaki kapitalizm, jaka Polska? Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

[66] Wieruszewska, M., ed. (1992). Odnowa wsi. Między mitem a nadzieją. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.Search in Google Scholar

[67] Wieruszewska, M. (1997). Wieś polska. Konteksty-kontrasty-strategie. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.Search in Google Scholar

[68] Wieruszewska, M. (2011). Wieś w oczach antropologów. In: Halamska, M., ed., Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI (pp. 169–186) Warszawa: Scholar. WieruszewskaM. (2014). Myślenie o wsi i regionie w kategorii wspólnoty: anachronizm czy aktualna perspektywa. Wieś i Rolnictwo 11(1), 139–153.Search in Google Scholar

[69] Wierzbicki, Z. T. (1963). Żmiąca w pół wieku później. Wrocław-Warszawa-Kraków: Ossolineum.Search in Google Scholar

[70] Wierzbicki, Z. T. & Kaleta. A., eds. (1998). Rolnictwo i wieś europejska. Od korzeni ku wspólnej przyszłości w XXI wieku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.Search in Google Scholar

[71] Wierzbicki, Z. T. (2008). Sozoekologia społeczna, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.Search in Google Scholar

[72] Wincławski, W. (2008). Barbara Weber (1930–2007). Editor of „Eastern European Countryside” and „Wieś Współczesna”. Eastern European Countryside 14, 147–149.Search in Google Scholar

[73] Wincławski, W. (2012). Polnische Landsoziologie in ihrem Wandel. Land Berichte 4(3), 45–70.Search in Google Scholar

[74] Zabłocki, G., Sobczak, M., Piszczek, E., Kwiecińska, M. (1999). Ubóstwo na terenach wiejskich Północnej Polski. Toruń: Uniwersitet M. Kopernika.Search in Google Scholar

[75] Zawalińska, K. (2009). Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla Regionalnego Rozwoju Obszarów Wiejskich. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.10.53098/8389900335Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo