1. bookVolume 8 (2023): Edition 1 (January 2023)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2444-8656
Première parution
01 Jan 2016
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

System dynamics model of output of ball mill

Publié en ligne: 27 Apr 2023
Volume & Edition: Volume 8 (2023) - Edition 1 (January 2023)
Pages: 101 - 108
Reçu: 11 Oct 2020
Accepté: 30 Nov 2020
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2444-8656
Première parution
01 Jan 2016
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais

[1] Deliang Zeng, Yaohan Wang, Shan Gao, Jizhen Liu. (2016),Modeling and control of ball mill system considering coal moisture[J].Search in Google Scholar

[2] Gao Xuewei, Fu Zhongguang. (2016), Modeling Research of Double-in and Double-out Ball Mill Based on Large Data Analysis [J].Search in Google Scholar

[3] Takenori Tanno, Takahiro Oohashi, Ikumi Katsumata, Noriko Katsumi, Kazuhiko Fujiwara, Nobuaki Ogawa. (2013), Estimation of water content in coal using terahertz spectroscopy[J].Search in Google Scholar

[4] Wenjun Wan; Zhiyuan Fan; Weijian Huang; Shihe Chen. (2014), Dynamic Characteristics and Mathematical Models of Filled Level for Ball Mills with Double Inlets and Outlets[J].Search in Google Scholar

[5] Wan Wenjun, Liu Hao, Huang Weijian, etc.. (2015), Modeling dynamic characteristics of process parameters of double-in and double-out coal mill[J].Search in Google Scholar

[6] Wang Dongfeng, Yu Xinning, Song Zhiping. (2002), Dynamic mathematical model of ball mill for pulverizing system and distributed neural network inverse system control [J].Search in Google Scholar

[7] PengGao, Wentao Zhou, Yuexin Han, Yanjun Li, Wenli Ren. (2020), Enhancing the capacity of large-scale ball mill through process and equipment optimization: An industrial test verification[J].Search in Google Scholar

[8] Li Huanhui, Zhang Guangcai, Tao Ran, Zhu Xuezhi, Yu Yangyang. (2019), Characteristics and Optimum Adjustment of Double-in and Double-out Ball Mill [J].Search in Google Scholar

[9] Zhang Jidong, Tang Guohua, Yao Shujian, Yang Junqiang. (2007), Study on Calculation of operating parameters of dual-in and Dual-out coal mill based on neural network algorithm [J].Search in Google Scholar

[10] Anping. (2016), Characteristic analysis of double-inlet and double-outlet ball mill during load-raising stage[J].Search in Google Scholar

[11] Saijun Shao, Gangyan Xu, Ming Li. (2019), The design of an IoT-based route optimization system: A smart product-service system (SPSS) approach[J].Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD