1. bookVolume 28 (2023): Edition 1 (March 2023)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2719-9452
Première parution
01 Jan 2006
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais, Polonais
Accès libre

Were the Lithuanian and Polish Responses to the Refugee Influx Legal or Illegal?

Publié en ligne: 11 Mar 2023
Volume & Edition: Volume 28 (2023) - Edition 1 (March 2023)
Pages: 117 - 136
Reçu: 24 Mar 2022
Accepté: 21 Sep 2022
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2719-9452
Première parution
01 Jan 2006
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais, Polonais

Baranowska G., Czy państwo może ograniczyć możliwość rozpatrywania wniosków azylowych (ocena przepisów ustawy wywózkowej), (in:) W. Klaus (ed.), Poza prawem. Prawna ocena działań państwa polskiego w reakcji na kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej, Warsaw 2022, pp. 8–9. Search in Google Scholar

Bojarski M., Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, (in:) L. Gardocki (ed.) System Prawa Karnego. Tom 8. Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym, Warsaw 2018, pp. 817–872. Search in Google Scholar

Chodołowski M., Europosłowie niewpuszczeni do strefy, choć dopełnili formalności: ‘Co chcą w tej strefie ukryć zarówno służby, jak i rząd?’ ‘Gazeta Wyborcza’, Białystok. Europosłowie niewpuszczeni do strefy, choć dopełnili formalności: ‘Co chcą w tej strefie ukryć zarówno służby, jak i rząd?’, wyborcza.pl. Search in Google Scholar

Chrzanowska A., Mickiewicz P., Słubik K., Subko J., Trylińska A., At the Border: Report on Monitoring of Access to the Procedure for Granting International Protection at Border Crossings in Terespol, Medyka, and Warsaw-Okęcie Airport. Warsaw 2016, Association for Legal Intervention, Analyses, Reports, Evaluations No. 2/2016, http://interwencjaprawna.pl/en/files/at-the-border.pdf. Search in Google Scholar

De Swaan A., Dyscivilization, Mass Extermination and the State, ‘Theory, Culture & Society’ 2001, vol. 18, pp 265–276.10.1177/02632760122051733 Search in Google Scholar

Działocha K., Rozdział XXI, Stany nadzwyczajne artykuł 230, (in:) L. Garlicki (ed.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 4, Warsaw 2005, pp.1–53. Search in Google Scholar

Explanatory memorandum to the Decree of the President of the Republic of Poland of 2 September 2021 on the introduction of a state of emergency on the territory of a part of the Podlaskie voivode-ship and a part of the Lubelskie voivodeship, print 1512. Search in Google Scholar

Gammeltoft-Hansen T., Tan N. F., The End of the Deterrence Paradigm? Future Directions for Global Refugee Policy, ‘Journal on Migration and Human Security’ 2017, vol. 5, no.7, pp. 28–56.10.1177/233150241700500103 Search in Google Scholar

Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warsaw 2018. Search in Google Scholar

Górny A., Skala napływu w latach 1992–2016 i wielkość zbiorowości cudzoziemców starających się o ochronę w Polsce i nią objętych, (in:) A. Górny (ed.), Uchodźcy w Polsce Sytuacja prawna, skala napływu i integracja w społeczeństwie polskim oraz rekomendacje, Kraków–Warsaw 2017, pp. 36–51. Search in Google Scholar

Górski M., Legalność wprowadzenia stanu wyjątkowego i ograniczeń praw obywatelskich nim nałożonych, w tym dotyczących przemieszczania się, (in:) Klaus W. (ed.), Poza prawem. Prawna ocena działań państwa polskiego w reakcji na kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej, Warsaw 2022, pp. 20–21. Search in Google Scholar

Graban A., W jaki sposób pojęcie ‘wojny hybrydowej’ wykorzystywane jest przeciwko osobom uchodźczym?, https://obmf.pl/publikacje/BBnG.AGraban.pdf. Search in Google Scholar

Grupa Granica, Kryzys na pograniczu polsko-białoruskim, 2021-Raport, grupagranica.pl. Search in Google Scholar

Gutauskas A., VU teisės profesorius: migracija Baltarusijos pasienyje nėra nei teisėta, nei neteisėta, Vilniaus Universitetas 2022, https://naujienos.vu.lt/vu-teises-profesorius-migracija-baltarusijos-pasienyje-nera-nei-teiseta-nei-neteiseta/. Search in Google Scholar

Hajiyeva N., The Current Dynamics of International Migration in Europe: Problems and Perspectives, ‘Eastern European Journal of Transnational Relations’ 2018, vol. 2, no. 2, pp. 33–48.10.15290/eejtr.2018.02.02.02 Search in Google Scholar

Hathaway J. C., The Emerging Politics of Non-Entrée, ‘Refugees’ 1992, no. 9. Search in Google Scholar

Huysmans J., The European Union and the Securitisation of Migration, ‘Journal of Common Market Studies’ 2000, vol. 38, no. 5, pp. 751–777.10.1111/1468-5965.00263 Search in Google Scholar

Jakulevičienė L., Biekša L., Pabėgiliai jūrų, tarptautinių sutarčių ir žmogaus teisių teisės sandūroje, (in:) J. Žilinskas, L. Jakulevičienė, R. Valutytė, D. Gailiūtė-Janušonė (eds.) XXI amžiaus iššūkiai tarptautinei teisei: Liber amicorum Sauliui Katuokai, Vilnius 2020, pp. 3339–368. Search in Google Scholar

Juškaitė-Vizbarienė J., Daugėlaitė G., Migrantų krizė: ar išlaikėme egzaminą?, ‘Žurnalas Teismai’ 2021, no. 43, pp. 10–23. Search in Google Scholar

Kalir B., Departheid. The Draconian Governance of Illegalized Migrants in Western States, ‘Conflict and Society: Advances in Research’ 2019, no. 5, pp. 19–40.10.3167/arcs.2019.050102 Search in Google Scholar

Klaus W., Between Closing Borders to Refugees and Welcoming Ukrainian Workers. Polish Migration Law at the Crossroads, (in:) E. Goździak, I. Main, B. Suter (eds.), Europe and the Refugee Response: A Crisis of Values?, Routledge 2020, pp. 74–90.10.4324/9780429279317-6 Search in Google Scholar

Klaus W., Security First: New Right-Wing Government in Poland and Its Policy Towards Immigrants and Refugees. ‘Surveillance & Society’ 2017, vol. 15, nos. 3/4, pp. 523–528.10.24908/ss.v15i3/4.6627 Search in Google Scholar

Klimowicz J., Latała J., Dziennikarka jechała za konwojem z uchodźcami. Zatrzymała ją policja i ukarała za brak trójkąta ostrzegawczego, ‘Gazeta Wyborcza’, Białystok, Dziennikarka ‘Faktu’ jechała za konwojem z uchodźcami. Policja ukarała Agnieszkę Kaszubę za brak trójkąta ostrzegawczego, wyborcza.pl. Search in Google Scholar

Kustra A., Stany nadzwyczajne, (in:) Z. Witkowski (ed.) Prawo konstytucyjne, Toruń 2013 Wydanie XIV. Search in Google Scholar

Lindberg A., Borrelli L. M., All Quiet on the ‘Eastern Front’? Controlling Transit Migration in Latvia and Lithuania, ‘Journal of Ethnic and Migration Studies’ 2019, vol. 47, pp. 1–17.10.1080/1369183X.2019.1575719 Search in Google Scholar

Marek A., Prawo karne, Wyd. III. Warsaw 2001. Search in Google Scholar

Marek A., Kodeks karny. Komentarz, wyd. V, LEX 2010. Search in Google Scholar

Michalska-Warias A. Komentarz do art. 264 (in:) M. Królikowski, R. Zawłocki (eds.) Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do artykułów 222–316, Legalis. Search in Google Scholar

Nowicki M. A., Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warsaw 2021. Search in Google Scholar

Perkowska M., Polish Response to Irregular Migration in Recent Years, ‘Revista Española de Investigación Criminológica’ 2020, vol. 18, no. 2, pp. 1–33.10.46381/reic.v18i2.371 Search in Google Scholar

Półtorak M., Czy można odmówić przyjęcia wniosku o ochronę międzynarodową i kiedy uznaje się go za złożony?, (in:) W. Klaus (ed.), Poza prawem. Prawna ocena działań państwa polskiego w reakcji na kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej, Warsaw 2022, pp. 5–7. Search in Google Scholar

Prokop K., Funkcje Prezydenta Republiki Litewskiej w świetle Konstytucji z 1992 r., ‘Białostockie Studia Prawnicze’ 2016, no. 20/B, pp. 273–282.10.15290/bsp.2016.20B.18 Search in Google Scholar

Prokop K., Stany nadzwyczajne, (in:) S. Bożyk (ed.), Prawo konstytucyjne, Białystok 2020, pp.437–456. Search in Google Scholar

Prokop K., Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Białystok 2005. Search in Google Scholar

Radziewicz P. (in:) P. Tuleja (ed.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. II, 2021, Lex-online. Search in Google Scholar

Danish Refugee Council, Human Dignity Lost at the EU’s Borders: Protecting Rights at Borders, December 2021, https://drc.ngo/media/rzplexyz/prab-iii-report-july-to-november-2021_final.pdf. Search in Google Scholar

Steinborn S. Komentarz do art. 230 (in:) M. Safjan, L. Bosek (eds.), Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87–243, Warsaw 2016, pp. 1606–1637. Search in Google Scholar

Tazzioli M., De Genova N., Kidnapping Migrants as a Tactic of Border Enforcement, ‘Society and Space’ 2020, vol. 38, issue 5, pp. 867–886.10.1177/0263775820925492 Search in Google Scholar

Vaičaitis A., Specialieji teisiniai režimai Lietuvos teisinėje sistemoje, ‘Teisė’ 2020, vol. 117, pp. 79–98.10.15388/Teise.2020.117.5 Search in Google Scholar

Van der Woude M. A. H., van der Leun J. P., Nijland J.-A. A., Crimmigration in the Netherlands, ‘Law and Social Inquiry’ 2014, vol. 39, pp. 560–579.10.1111/lsi.12078 Search in Google Scholar

Wierzbicki B., Uchodźcy w prawie międzynarodowym, Warsaw 1993. Search in Google Scholar

Wojtyczek K., Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999. Search in Google Scholar

Zdanowicz M., Poland’s Stance on the Refugee and Migration Crisis in the European Union, ‘Białostockie Studia Prawnicze’ 2021, vol. 26, no. 1, pp. 85–103.10.15290/bsp.2021.26.01.07 Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD