1. bookVolume 36 (2017): Edition 3 (September 2017)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1337-947X
Première parution
24 Aug 2013
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Detailed Geoecological Research of Terroir with the Focus on Georelief and Soil – A Case Study of Krátke Kesy Vineyards

Publié en ligne: 23 Sep 2017
Volume & Edition: Volume 36 (2017) - Edition 3 (September 2017)
Pages: 214 - 225
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1337-947X
Première parution
24 Aug 2013
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

Bažík, J. & Muchová Z. (2015). Land consolidation in Slovakia, where it hangs? Research for Rural Development, 1, 201–217.Search in Google Scholar

Bezák, V., Suk, M. & Vanek L. (1999). Kameň a víno. Bratislava: Vydavateľstvo Dionýza Štúra.Search in Google Scholar

Bonfante, A., Basile, A., Langella, G., Manna, P. & Terribile F. (2011). A physically oriented approach to analysis and mapping of terroirs. Geoderma, 167–168, 103–117. DOI: 10.1016/j.geoderma.2011.08.004.10.1016/j.geoderma.2011.08.004Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Čech, V. & Kunáková L. (2012). Geoekologický výskum a geoekologická databáza (na príklade katastrálneho územia obce Kolinovce) Geografický Časopis, 64(1), 29–46.Search in Google Scholar

Čurlík, J. & Šefčík P. (1999). Geochemický atlas SR. Časť V. – Pôdy. Bratislava: VÚPOP.Search in Google Scholar

Dominé, A. (2005). Víno. Bratislava: Vydavateľstvo SLOVART.Search in Google Scholar

Dougherty, P. H. (Ed.) (2012). The geography of wine. Regions, terroir and techniques. New York: Springer.10.1007/978-94-007-0464-0Search in Google Scholar

Druga, M., Falťan, V. & Herichová M. (2015). Návrh modifikácie metodiky CORINE L and Cover pre účely mapovania historických zmien krajinnej pokrývky na území Slovenska v mierke 1 : 10 000 – príkladová štúdia historického k. ú. Batizovce. Geographia Cassoviensis, 9(1), 17–34.Search in Google Scholar

Falťan, V., Pírová, L. & Petrovič F. (2016). Detailed mapping of geocomplexes in the vineyard landscape. Folia Oecologia, 43(2), 138–146.Search in Google Scholar

Feranec, J. & Oťaheľ J. (1999). Mapovanie krajinnej pokrývky metódou CORINE v mierke 1 : 50 000: návrh legendy pre krajiny programu Phare. Geografický Časopis, 51(1), 19–44.Search in Google Scholar

Gábor, M., Falťan, V. & Petrovič F. (2016). Quantitative and qualitative approaches of delineation in detailed mapping of vineyard landscape. Case study: vicinity of Pezinok (Slovakia). Ekológia (Bratislava), 35(3), 240–252. DOI: 10.1515/eko-2016-0019.10.1515/eko-2016-0019Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Galani-Nikolakaki, S.M. & Kallithrakas-Kontos N.G. (2007). Elemental content of wines. In P. Szefer & J.O. Nriagu (Eds.), Mineral components in foods. Boca Raton:Taylor and Francis.Search in Google Scholar

Hanušin, J. & Štefunková D. (2015). Changes in vine-growing landscape diversity in the hinterland of Svätý Jur town in 1896-2011 (in Slovak). Geografický Časopis, 67(3), 243–259.Search in Google Scholar

Havlíček, M., Pavelková, R., Frajer, J. & Skokanová H. (2014). The long-term development of water bodies in the context of land use: The case of the Kyjovka and Trkmanka river basins (Czech Republic). Moravian Geographical Reports, 22(4), 39–50. DOI: 10.1515/mgr-2014-0022.10.1515/mgr-2014-0022Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Kraus, I. & Laštincová J. (2011). Slovenské vinohradníctvo a jeho terroir očami geológa [online]. Vinič a víno, 2, 43–45. Dostupné na internete: http://www.vinicavino.sk/wp-content/uploads/2011/06/VINICaVINO_02_2011_vnutro.pdf [cit. 4.1.2017]Search in Google Scholar

Lapin, M., Faško, P., Melo, M., Šťastný, P. & Tomlain J. (2002). Klimatické oblasti 1 : 1 000 000. In Atlas krajiny SR (p. 95). Bratislava: MŽP SR, Banská Bystrica: SAŽP.Search in Google Scholar

Lauko, V., Tolmáči, L., Križan, F., Gurňák, D. & Cákoci R. (2013). Geografia Slovenskej republiky. Humánna geografia. Bratislava: Geografika.Search in Google Scholar

Lieskovský, J., Kanka, R., Bezák, P., Štefunková, D., Petrovič, F. & Dobrovodská M. (2013). Driving forces behind vineyard abandonment in Slovakia following the move to a market-oriented economy. Land Use Policy, 32, 356–365. DOI: 10.1016/j.landusepol.2012.11.010.10.1016/j.landusepol.2012.11.010Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Lieskovský, J. & Kenderessy P. (2014). Modelling the effect of vegetation cover and different tillage practices on soil erosion in vineyards: A case study in Vráble (Slovakia) using WATEM/SEDEM. Land Degrad. Dev., 25(3), 288–296. DOI: 10.1002/ldr.2162.10.1002/ldr.2162Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Linkeš, V., Pestún, V. & Džatko M. (1996). Príručka pre používanie máp bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek. Bratislava: Výskumný ústav pôdnej úrodnosti.Search in Google Scholar

Maglocký, Š. (2002). Potenciálna prirodzená vegetácia 1 : 500 000. In Atlas krajiny SR (p. 114). Bratislava: MŽP SR, Banská Bystrica: SAŽP.Search in Google Scholar

Matečný, I., Jenčo, M. & Matečná G. (2010). Sklon reliéfu ako súčasť kritérií pre plnenie environmentálne šetrných postupov v poľnohospodárstve Slovenskej republiky. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 54(1), 33–52.Search in Google Scholar

Matečný, I. (2014). Spatial identification of vineyards – a prerequisite for maintainting them as a part of the cultural landscape heritage. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 22(2), 26–41.Search in Google Scholar

Mazúr, E. & Lukniš M. (1986). Geomorfologické členenie SSR a ČSSR. Atlas SSR. Bratislava: SAV.Search in Google Scholar

Minár, J. et al. (2001). Geoekologický (komplexný fyzickogeografický) výskum a mapovanie vo veľkých mierkach. Bratislava: Geografika.Search in Google Scholar

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (2014). Špecifikácie vín chránených označením pôvodu (CHOP) a chránených zemepisných označení (CHZO). [online]. Dostupné na internete: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=934&navID2=934&sID=40&id=7226. [cit 16.4. 2017]Search in Google Scholar

Opršal, Z., Šarapatka, B. & Kladivo P. (2013). Land-use changes and their relationships to selected landscape parameters in three cadastral areas in Moravia (Czech Republic). Moravian Geographical Reports, 21(1), 41–50. DOI: 10.2478/mgr-2013-0004.10.2478/mgr-2013-0004Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Pavloušek, P. (2011). Pěstovánírévy vinné – moderní vinohradnictví. Praha: Grada.Search in Google Scholar

Pospíšilová, D. (1981). Ampelografia ČSSR. Bratislava: Príroda.Search in Google Scholar

Súľovský, M. & Hriník D. (2016). Možnosti uplatnenia fyzickogeografických prístupov ako príspevku ku kvalitatívne orientovanej vinohradníckej produkcii Geographia Cassoviensis, 10(2), 175–192.Search in Google Scholar

Štátny Geologický ústav Dionýza Štúra (2013). Geologická mapa Slovenska 1 : 50 000. [online] dostupné na: http://mapserver.geology.sk/gm50js [cit. 28.10.2016]. Bratislava: ŠGÚDŠ.Search in Google Scholar

Tarasovičová, Z., Saksa, M., Blažík, T. & Falťan V. (2013). Changes in agricultural land use in the context of ongoing transformational processes in Slovakia. Agriculture (Poľnohospodárstvo), 59(2), 49–64.10.2478/agri-2013-0005Search in Google Scholar

Tomasi, D., Gaiotti, F. & Jones G.V. (2013). The power of the terroir: thecase study of prosseco wine. Berlin: Springer Science& Business Media.Search in Google Scholar

Torma, S. (1999). Draslík – dôležitá živina v pôde a rastline. Bratislava: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy.Search in Google Scholar

Tremboš, P., Mičian, Ľ., Minár, J. & Hradecký J. (2009). Geoekológia [CD]. Bratislava: PF UK.Search in Google Scholar

Vanek, G. et al. (1996). Vinič 3. Pestovanie. Bratislava: Príroda.Search in Google Scholar

VÚPOP (2014). Morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska. Bazálna referenčná taxonómia. Bratislava: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy NPPC.Search in Google Scholar

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 338/2005 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pre odber pôdnych vzoriek, spôsobe a rozsahu vykonávania agrochemického skúšania pôd, zisťovania pôdnych vlastností lesných pozemkov a o vedení evidencie hnojenia pôdy a stavu výživy rastlín na poľnohospodárskej pôde a na lesných pozemkoch.Search in Google Scholar

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 151/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o agrochemickom skúšaní pôd a o skladovaní a používaní hnojív.Search in Google Scholar

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (2013). Bonitované pôdno-ekologické jednotky – mapová služba. [online] dostupné na: http://www.podnemapy.sk/portal/verejnost/bpej/bpej.aspx [cit. 19.11.2016]Search in Google Scholar

Základná mapa SR 1 : 10 000. Web Map Service. Slovenská agentúra životného prostredia. GeoData geografické údaje. 2017. [online] dostupné na: http://www.geodata.sk/Default.aspx?GrpID=33 [cit. 4. 3. 2017]Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo