1. bookVolumen 10 (2010): Edición 1 (March 2010)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2300-7575
ISSN
1642-5952
Primera edición
17 Mar 2011
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Effect of rushes on evaporation rate in water reservoirs on the example of Powidzkie Lake

Publicado en línea: 17 Mar 2011
Volumen & Edición: Volumen 10 (2010) - Edición 1 (March 2010)
Páginas: 37 - 41
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2300-7575
ISSN
1642-5952
Primera edición
17 Mar 2011
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Chmal M., 2008, Metody pomiarów parowania z wolnej powierzchni wody na Stacji Hydrologicznej w Radzyniu (Methods of evaporation measurements from free water surface at meteorological station in Radzyn), Prz. Geof. 52(3-4): 69-78 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Demiańczuk P. P., 1967, Parowanie ze swobodnej powierzchni wody w warunkach klimatycznych Polski (Evaporation from open water surface in the climatic conditions of Poland), Pr. Stud. KIGW PAN 8: 163-253 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Jaworski J., 2004, Parowanie w cyklu hydrologicznym zlewni rzecznych (Evaporation in the hydrological cycle of river basins), IMGW-PTGeof., Warszawa, p. 422 (in Polish).Search in Google Scholar

Jurak D., 1976, Intensywność parowania z powierzchni wody w zależności od charakteru zbiornika wodnego (Intensity of evaporation from water surface depending on water body features), Pr. IMGW 10: 5-73 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Jurak D., 1992, Temperatura wody i parowanie w świetle różnych scenariuszy klimatycznych (Water temperature and evaporation after various climate scenarios), Prz. Geof. 37(3-4): 149-159 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Kędziora A., 2008, Bilans wodny krajobrazu konińskich kopalni odkrywkowych w zmieniających się warunkach klimatycznych (Water balance of Konin strip mine landscape in changing climatic conditions), Rocz. Glebozn. 59(2): 104-118 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Leśny J., Juszczak R., 2005, Oszacowanie ewapotranspiracji terenów znajdujących się w strefie bezpośredniego oddziaływania małych zbiorników wodnych krajobrazu rolniczego (Evaluation of evapotranspiration of areas located within the zone of direct impact of small water reservoirs in agricultural landscape), Acta Agrophysica 6(1): 161-174 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Matuszkiewicz W., 2005, Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski (Poland's Vegetation - Plant Identification Guide), Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, p. 540 (in Polish).Search in Google Scholar

Penman H. L., 1948, Natural evaporation from open water, bare soil and grass, Proc. Roy. Soc. London 193(1032): 120-145.10.1098/rspa.1948.003718865817Search in Google Scholar

Rutkowski L., 2006, Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej (Guide to names of Vascular plants of Polish Lowlands), Wyd. Nauk. PWN, Warszawa (in Polish).Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo