1. bookVolumen 67 (2022): Edición 1 (December 2022)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2199-6059
Primera edición
08 Aug 2013
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

On the Productivity of the Prefixal Reinforcer Arcy- ‘Arch-’ in Polish: A Diachronic Corpus Perspective

Publicado en línea: 30 Dec 2022
Volumen & Edición: Volumen 67 (2022) - Edición 1 (December 2022)
Páginas: 31 - 44
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2199-6059
Primera edición
08 Aug 2013
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Bałabaniak, D. (2013). Polskie intensyfikatory leksykalne na tle wyrażeń gradacyjnych. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Search in Google Scholar

Bałabaniak, D. & Mitrenga, B. (2015). Polskie intensyfikatory w ujęciu historycznym. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Search in Google Scholar

Bednarczuk, L. (1997). Kategorie słowotwórcze rzeczowników przedrostkowych wobec przyimków. Rocznik naukowo dydaktyczny WSP w Krakowie: Prace Językoznawcze, 9, 33–42. Search in Google Scholar

Bolinger, D. (1972). Degree words. The Hague: Mouton.10.1515/9783110877786 Search in Google Scholar

Dubisz, S. (2002). Język – historia – kultura. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Search in Google Scholar

Herda, D. (2021). On the productivity of the attenuative adjectival suffix -aw(y) in contemporary Polish: A corpus-based study, Australian Slavonic and East European Studies 35, 91–107. Search in Google Scholar

Izert, M. (2014). Mega-wrażenie, giga-promocje czy mega-kiepski film, czyli o jednym ze współczesnych, niekoniecznie młodzieżowych, sposobów intensyfikacji cechy. Acta Neophilologica, 16(1), 41–51. Search in Google Scholar

Kallas, K. (1999). Przymiotnik. In R. Grzegorczykowa, R. Laskowski & H. Wróbel (Eds.), Gramatyka współczesnego języka polskiego: Morfologia (pp. 469–523). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Search in Google Scholar

Kennedy, Ch. & McNally, L. (2005). Scale structure and the semantic typology of gradable predicates, Language 81(2), 345–381.10.1353/lan.2005.0071 Search in Google Scholar

Kleszczowa, K. (2012). Tajemnice dynamiki języka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Search in Google Scholar

KorBa = Gruszczyński, W. (2013–2018). Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII w. (Korpus barokowy). Retrieved from https://korba.edu.pl/querycorpus/ (accessed 15.12.2021). Search in Google Scholar

Kurczabowa-Długosz, K. & Dubisz, S. (2001). Gramatyka historyczna języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Search in Google Scholar

Mayenowa, M. R. (1966). O kilku staropolskich formach ekspresywnych. Z materiałów „Słownika polszczyzny XVI wieku”, Pamiętnik Literacki 57(4), 485– 490. Search in Google Scholar

Mycawka, M. (2000). Derywaty z mega- we współczesnej polszczyźnie, Język Polski 80(1–2), 15–22. Search in Google Scholar

NKJP = Bańko, M., Górski, R. L., Lewandowska-Tomaszczyk, B., Łaziński, M., Pęzik, P. & Przepiórkowski, A. (2008–2012). Narodowy korpus języka polskiego. Retrieved from http://nkjp.pl/poliqarp/ (accessed 15.12.2021). Search in Google Scholar

Norde, M. (2009). Degrammaticalization. Oxford: Oxford University Press.10.1093/acprof:oso/9780199207923.001.0001 Search in Google Scholar

Pakuła-Borowiec, J. (2013). Augmentative and evaluative morphemes super(-), ekstra(-), mega(-) and hiper(-) in Polish – a corpus-based analysis, Studies in Polish Linguistics 8(1), 15–43. Search in Google Scholar

Paradis, C. (1997). Degree modifiers of adjectives in spoken British English. Lund: Lund University Press. Search in Google Scholar

Paradis, C. (2001). Adjectives and boundedness, Cognitive Linguistics 12(1), 47–64.10.1515/cogl.12.1.47 Search in Google Scholar

Szymanek, B. (2010). A panorama of Polish word-formation. Lublin: Wydawnictwo KUL. Search in Google Scholar

USJP = Dubisz, S. (Ed.). (2008). Uniwersalny słownik języka polskiego: A–J. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Search in Google Scholar

Waszakowa, K. (2005). Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Search in Google Scholar

Zarębski, R. (2009). Prefiks arcy- w historii języka polskiego, Język Polski 84(1), 1–13. Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo