1. bookVolumen 10 (2020): Edición 1 (December 2020)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2543-9391
Primera edición
15 Dec 2016
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

The historical background of Catalan separatism: The case of Occitania

Publicado en línea: 21 May 2021
Volumen & Edición: Volumen 10 (2020) - Edición 1 (December 2020)
Páginas: 153 - 167
Recibido: 08 Oct 2020
Aceptado: 06 Nov 2020
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2543-9391
Primera edición
15 Dec 2016
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés

Aurell i Cardona M, (1998), Les noces del comte; matrimoni i poder a Catalunya (785-1213), Barcelona. Search in Google Scholar

Balcells A. (2009), História de Catalunya, Barcelona. Search in Google Scholar

Benito P. (2017), An Intense but Stymied Occitan Campaien, [in:] The Crown of Aragon: A Singular Mediterranean Empire, edit, E Sabaté, Leiden—Boston, pp. 92-124. Search in Google Scholar

Bradbury J. (1998), Philip Augustus: King of France 1180-1223, London-New York. Search in Google Scholar

Cabré M. (2013), La lírica d’arrel trovadoresca, [in]: Dels orígens al segle XIV. História de la literatura catalana, 1. Literatura medieval (1), edit. À. Broch, L. Badía, Barcelona, pp. 219-296. Search in Google Scholar

Cabré M., Martí S, (2019), Les Corts Catalanes i els manuscrits trovadorescos, “Plecs d’història local”, No, 174, pp. 5-7. Search in Google Scholar

Canal Sánchez-Pagín JM. (1989), Casamientos de los condes de Urgel en Castilla, “Anuario de estudios medievales”, No, 19, pp. 119-136. Search in Google Scholar

Cerda Subirachs J. (1996), Els trobadors en la tradició i afaiçonament de la cultura catalana, [in:] El somni d’ Occitània, Barcelona. Search in Google Scholar

Cheyette FL. (1988), The “Sale of Carcassonne to the Counts of Barcelona (1067-1070) and the Rise of the Trencavels, “Speculum”, No. 63, pp. 826-64. Search in Google Scholar

Cingolani S. 2015), Laformació nacional de Catalunya i el fet identitari dels catalans (785-1410), Barcelona. Search in Google Scholar

Cluzel I. (1957-1958), Princes et troubadours de la maison royale de Barcelone-Aragon, “Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona”, No. 27, pp. 321-373 Search in Google Scholar

Corpus des Troubadours (2020), El projecte, https://trobadors.iec.cat [access on: 1,10,2020)]. Search in Google Scholar

Del Monte A. (1955), Peire d’ Alvernhe. Liriche, Tori. Search in Google Scholar

Ferrer i Mallol M.T, Riu M, Benito P. (2009), Tractats i negociacions diplomàtiques de Catalunya ide la Corona catalanoaragonesa a l’edat mitjana, Vol. 1.1. Tractats inegociacions diplomàtiques amb Occitania, França i els estats italians, 1067-1213) Barcelona. Search in Google Scholar

Ferrer i Mallol M.T.,, Riu M, Benito E. (2018), Tractats i negociacions diplomàtiques de Catalunya i de la Corona catalanoaragonesa a l’edat mitjana, Vol, 1.2. Tractats i negociacions diplomátiques amb els regnes peninsulars i l’ Àndalus (segle X1-1213), Barcelona. Search in Google Scholar

Fontana Lázaro J. (2014), La formació d’ una identitat: Una história de Catalunya, Eumo. Search in Google Scholar

Gaunt S. et al (2000), Marcabru: A Critical Edition, Cambridge. Search in Google Scholar

Gillingham J. (1994), Richard Cœur de Lion, London. Search in Google Scholar

Harvey R. (1999), À propos de la date de la première chanson de croisade: ‘Emperaire, per mi mezeis’ deMarcabru (PC 293,22), “Cahiers de Civilisation Médiévale”, No, 42(165), pp. 55-60. Search in Google Scholar

Kolsen A. (1910), Sämiliche Lieder des Trobadors Giraut de Bornelh, Halle. Search in Google Scholar

Marshall PH. (1972), The Razos de trobar of Raimon Vidal, London. Search in Google Scholar

Salrach P.M, (1978), El procés deformació nacional de Catalunya: segles VIII-IX, Barcelona. Search in Google Scholar

Wąsowicz H. (016), Chironología średniowieczna, Lublin. Search in Google Scholar

Zimmermann M. (1989), En el orígens de Catalunya, Barcelona. Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo