1. bookVolumen 16 (2020): Edición 3 (December 2020)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1801-3422
Primera edición
16 Apr 2015
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Social policy in Slovenia and Montenegro: Comparing development and challenges

Publicado en línea: 21 Dec 2020
Volumen & Edición: Volumen 16 (2020) - Edición 3 (December 2020)
Páginas: 689 - 712
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1801-3422
Primera edición
16 Apr 2015
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés

Ardarenko, Mihal – Djurovic, Gordana (2004): Socijalna politika u Srbiji i Crnoj Gori, Socijalni rad i socijalna politika, Fakultet politićkih nauka, BeogradSearch in Google Scholar

Bešić, Miloš – Đukanović, Borislav (2000): Svjetovi vrijednosti. Preobražaj društvene svijesti u Crnoj Gori, Podgorica, CID, SOCEN.Search in Google Scholar

Bohle, Dorothee – Greskovits, Béla (2007): Neoliberalism, Embedded Neoliberalism and Neocorporatism: Towards Transnational Capitalism in Central Eastern Europe. West European Politics 30 (3): 433–466.10.1080/01402380701276287Search in Google Scholar

Daly, Mary (2011): Welfare, Cambridge, Polity Press.Search in Google Scholar

Dremelj, Polona – Smolej, Simona – Boškić, Ružica – Narat, Tamara – Rihter, Liljana – Kovač, Nadja – Kobal Tomc, Barbara (2013): Ocena učinkov izvajanja nove socialne zakonodaje: končno poročilo, Ljubljana, Social Protection Institute of the Republic of Slovenia.Search in Google Scholar

Esping -Andersen, Gøsta (1990): The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton, New Jersey, Princeton University Press.10.1177/095892879100100108Search in Google Scholar

Eurostat (2018): Social Protection Expenditure Database: available at: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (27 October 2018).Search in Google Scholar

Eurostat (2019): LMP expenditure: available at https://webgate.ec.europa.eu/empl/redisstat/databrowser/view/LMP_IND_EXP/default/table?category=lmp_indic (29 January 2020).Search in Google Scholar

Ferge, Zsuzsa (2001): Welfare and ‘Ill -Fare’ Systems in Central -Eastern Europe, in Sykes, Robert – Palier, Bruno – Prior, Pauline M., eds., Globalization and European Welfare States: Challenges and Change, 127–152, Hampshire, New York, Palgrave.10.1007/978-1-137-09783-5_7Search in Google Scholar

Filipovič Hrast, Maša, – Rakar, Tatjana (2019): The Development of the Slovenian welfare system, in Schubert, Klaus – Blum, Sonja – Kuhlmann, Johanna, eds., Routledge Handbook of European Welfare Systems, 483–501, London, New York, Routledge.10.4324/9780429290510-27Search in Google Scholar

Filipovič Hrast, Maša – Rakar, Tatjana (2017): The Future of the Slovenian Welfare State and Challenges to Solidarity, in Taylor Gooby, Peter – Leruth, Benjamin – Chung, Heejung, eds., After Austerity: Welfare State Transformation in Europe after the Great Recession, 115–135, Oxford, Oxford University Press.10.1093/oso/9780198790266.003.0006Search in Google Scholar

Hemerijck, Anton (2013): Changing welfare states, Oxford, Oxford University Press.Search in Google Scholar

Hlebec, Valentina – Rakar, Tatjana (2017): Aging policies in Slovenia: Before and After “Austerity”, in Tomczyk, Łukasz – Klimczuk, Andrzej, eds., Selected Contemporary Challenges of Ageing Policy, 27–52, Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.10.24917/9788380840911.2Search in Google Scholar

Ignjatović, Miroljub (2002): Družbene posledice povečanja prožnosti trga delovne sile, Ljubljana, Fakulteta za družbene vede.Search in Google Scholar

Ignjatović, Miroljub – Kopač, Anja – Svetlik, Ivan – Trbanc, Martina (2002): Slovenia’s navigation though a turbulent transition, in Goul Andersen, Jørgen – Clasen, Jochen – Van Oorschot, Wilm – Halvorsen, Knut, eds., Europe’s New State of Welfare, 195–216, Bristol, The Policy Press.10.46692/9781847425614.013Search in Google Scholar

Ignjatović, Miroljub – Filipovič Hrast, Maša (2018): Slovenian labour market policies under austerity: Narrowing the gap between the well- and the less well -protected in the labour market?, in Theodoropoulou, Sotiria eds., Labour market policies in the era of pervasive austerity: A European perspective, 309–336, Bristol, Chicago Policy Press.10.2307/j.ctt21216s2.18Search in Google Scholar

Janković, Uglješa (2012): Socio -demografski prediktori socio -ekonomskog statusa građana, Skoplje, Zbornik radova, Kiril i Metodija.Search in Google Scholar

Janković, Uglješa (2013): Socijalna inkluzija siromašnih u Crnoj Gori, Beograd, Čigoja štampa.Search in Google Scholar

Kanjuo Mrčela, Aleksandra – Ignjatović, Miroljub (2015): Od prožnosti do prekarnosti dela: stopnjevanje negativnih sprememb na začetku 21. stoletja, Teorija in praksa 52 (3): 350–381, 563–564.Search in Google Scholar

Katnić, Milorad (2017): (Ne)zaposlenost mladih u Crnoj Gori. Politike povećanja zaposlenosti mladih, UNDP Montenegro, Podgorica.Search in Google Scholar

Kolarič, Zinka – Kopač, Anja – Rakar, Tatjana (2009): The Slovene welfare system: Gradual reform instead of shock treatment, in Schubert, Klaus – Hegelich, Simon – Bazant, Ursula, eds., The handbook of European welfare systems, 444–461, London, New York, Routledge.Search in Google Scholar

Komar, Olivera – Novak, Meta (2020): Introduction: (De)democratisation in Slovenia and Montenegro: Comparing the Quality of Democracy. Politics in Central Europe Journal 16 (3). Doi: 10.2478/pce-2020-0026.10.2478/pce-2020-0026Search in Google Scholar

Kopač, Anja (2005): Od brezpogojne k pogojevani državi blaginje – spremembe znotraj koncepta državljanstva. Družboslovne razprave 21 (49/50): 51–64.Search in Google Scholar

Lakićević, Dušan, (1997): Ekonomska, socijalna i politička kataklizma jugoslovenskog društva, Socijalna politika i socijalni rad 33 (3): 7–28.Search in Google Scholar

Lazić, Mladen (2000): Elite u post-socijalističkoj transformaciji srpskog društva, Beograd, Filip Višnjić.Search in Google Scholar

Lazić, Mladen (2011): Dometi tranzicije od socijalizma ka kapitalizmu, Zbornik radova. Friedrich Ebert Stiftung, Beograd.Search in Google Scholar

Madžar, Ljubomir (2000): Politički uzroci siromaštva, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojadinovića, Sremski Karlovci, Novi Sad.Search in Google Scholar

Milosavljević, Milosav (2004): Devijacije i društvo, Beograd, Draganić.Search in Google Scholar

The Law on Social and Child Protection (2013): Official Gazette of Montenegro, 27/2013, 1/2015, 42/2015, 47/2015, 56/2016, 66/2016, 1/2017, 31/2017 – decision of the CC, 42/2017, 50/2017.Search in Google Scholar

Social Assistance Benefits Act (2010): Official Gazette of Slovenia, 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90 /15, 88/16, 31/18, 73/18.Search in Google Scholar

Social Assistance and Services Act (1992): Official Gazette of Slovenia, 3/07 –, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA -A, 28/19.Search in Google Scholar

MDDSZ (2007): Dopolnilo Nacionalnega poročila o strategijah socialne zaščite in socialnega vključevanja za obdobje 2006–2008”, Ljubljana, September 2007: available at: www.mddsz.gov.si/fi leadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/nap_soc_zascita_dop.pdf (18 June 2018).Search in Google Scholar

Ministarstvo rada i socijalnog staranja (2003): Strategija redukcije siromaštva u Crnoj Gori, Podgorica, Službeni glasnik Crne Glasnik.Search in Google Scholar

Ministarstvo rada i socijalnog staranja (2013): Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti Crne Gore, Podgorica, Službeni glasnik Crne Gore.Search in Google Scholar

Ministarstvo rada i socijalnog staranje Crne Gore – Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, UNICEF – (2018): Analiza potreba centara za socijalni rad Crne Gore, Podgorica, UNICEF Montenegro.Search in Google Scholar

Ministarstvo zdravlja, rada i socijalnog staranje Crne Gore (2007): Strategija za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti, Podgorica, Službeni glasnik Crne Gore.Search in Google Scholar

Monstat (2016–2019): Statistical office of Montenegro: available at https://www.monstat.org/eng/ (4 May 2020).Search in Google Scholar

IDEAS, (2019): Analiza potreba centara za socijalni rad u Crnoj Gori, UNICEF Montenegro, Mini-starstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore, Podgorica.Search in Google Scholar

Rakar, Tatjana. (2015): Country report for Slovenia, Eurofound project »Families in the economic crisis: mapping policy responses in five European member states, Eurofound Work Programme 2013–2016, IRSSV, LjubljanaSearch in Google Scholar

Stambolieva, Marija (2016): Welfare state transformation in the Yugoslav successor states, London, Routledge.10.4324/9781315547541Search in Google Scholar

Stanovnik, Tine (2002): The political economy of pension reform in Slovenia, in Fultz, Elaine, ed., Pension Reform in central and Eastern Europe, ILO CEET, International Labour Organisation, Budapest.Search in Google Scholar

Stropnik, Nada (2014): Investing in Children: Breaking the cycle of disadvantage, a study of national policies, Slovenia, Ljubljana, Institute for economic research.Search in Google Scholar

Stropnik, Nada (2015): ESPN Thematic Report on minimum income schemes Slovenia 2015: available at http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15175&langId=en (30 September 2018).Search in Google Scholar

Stropnik, Nada – Stanovnik, Tine (2002): Combating poverty and social exclusion, Volume 2A case study of Slovenia, International Labour Office, Budapest.Search in Google Scholar

Taylor Gooby, Peter – Leruth, Benjamin – Chung, Heejung (2017): After Austerity: Welfare State Transformation in Europe after the Great Recession, Oxford, Oxford University Press.10.1093/oso/9780198790266.001.0001Search in Google Scholar

Trbanc, Martina – Smolej Jež, Simona – Dremelj, Polona – Narat, Tamara – Kobal Tomc, Barbara (2017): Socialni položaj v Sloveniji 2015–2016, končno poročilo, Ljubljana, Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo.Search in Google Scholar

Verbič, Miroslav (2009): A Note on Varying the Parameters of the Slovenian Pension System: An Analysis of Supplementary Pension Insurance. Post -Communist Economies 21 (3): 373–382.10.1080/14631370903090681Search in Google Scholar

Zavod za statistiku Crne Gore (2003): Popis u Crnoj Gori, Podgorica.Search in Google Scholar

Zavod za statistiku Crne Gore (2011): Popis u Crnoj Gori, Podgorica.Search in Google Scholar

Zavod za zaposljavanje Crne Gore (2018): Zaposlenost i nezaposlenost u Crnoj Gori, Podgorica.Search in Google Scholar

World Bank (2019). World Bank data. Available at https://data.worldbank.org/ (accessed 30. 10. 2019.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo