1. bookVolumen 22 (2022): Edición 1 (July 2022)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2464-6601
Primera edición
08 Jun 2011
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Procedural specifics of resolving consumer disputes in individual civil court proceedings in the Czech Republic

Publicado en línea: 23 Sep 2022
Volumen & Edición: Volumen 22 (2022) - Edición 1 (July 2022)
Páginas: 8 - 31
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2464-6601
Primera edición
08 Jun 2011
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés

BEKA, Anthi. The Active Role of Courts in Consumer Litigation. Cambrdige: Intersentia, 2018, 375 p.10.1017/9781780687674 Search in Google Scholar

FUCIK, Robert, KLAUSER, Alexander, KLOIBER, Barbara. ZPO, Österreichisches und Europäisches Zivilprozessrecht. 11. neu bearbeitete Auflage. Wien: Manz, 2011 (Section 182a). Search in Google Scholar

INCHAUSTI, Fernando Gascón, HESS, Burkhard (eds.). The Future of the European Law of Civil Procedure. Cambridge: Intersentia, 2020, 292 p.10.1017/9781839700071 Search in Google Scholar

LAVICKÝ, Petr. Zmeškání účastníka a fikce dispozičních procesních úkonů. Právní fórum, 2009, no. 10, pp. 401–413. Search in Google Scholar

LAVICKÝ, Petr, DVOŘÁK, Bohumil. Pro Futuro. Právní rozhledy, 2015, no. 5, pp. 153–159. Search in Google Scholar

LAVICKÝ, Petr. Důkazní břemeno v civilním řízení soudním. Praha: Leges, 2017, 272 p. Search in Google Scholar

LAVICKÝ, Petr, WINTEROVÁ, Alena, DOBROVOLNÁ, Eva, DVOŘÁK, Bohumil, PULKRÁBEK, Zdeněk. Věcný záměr civilního řádu soudního z pohledu advokacie. Bulletin advokacie, 2018, no. 1–2, pp 17–27.10.1002/lob.10226 Search in Google Scholar

LAVICKÝ, Petr, WINTEROVÁ, Alena, DOBROVOLNÁ, Eva, DVOŘÁK, Bohumil, PULKRÁBEK, Zdeněk. Obrana návrhu věcného záměru civilního řádu soudního, Právní rozhledy, 2019, no. 5, pp. 153–159. Search in Google Scholar

MACUR, Josef. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení. Masarykova univerzita v Brně, 1995, 172 p. Search in Google Scholar

MACUR, Josef. Kompenzace informačního deficitu procesní strany v civilním soudním sporu. Masarykova univerzita v Brně, 2000, 172 p. Search in Google Scholar

NYLUND, Anna, STRANDBERG, Magne (eds.). Civil Procedure and Harmonization of Law. Cambridge: Intersentia, 2019, 242 p.10.1017/9781780688305.015 Search in Google Scholar

PETROV KŘIVÁČKOVÁ, J. Ochrana spotřebitele jako slabší strany v civilním soudním řízení. Acta Iuridica Olomucensia, 2019, vol. 14, no. 2, p. 119–133. Search in Google Scholar

PETROV KŘIVÁČKOVÁ, Jana. Koncentrace řízení – zamyšlení nad současným stavem in RONOVSKÁ, Kateřina, HAVEL, Bohumil, LAVICKÝ, Petr. Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70. narozeninám: základní otázky života, práva a vůbec...! Brno: Masarykova univerzita, 2021, 1. vydání, 770 p. Search in Google Scholar

PRÜTTING, Hanns, GEHRLEIN, Markus. Zvilprozessordnung, Kommentar, 12. Auflage, Hermann Luchterhand Verlag, 2020, (Section 139). Search in Google Scholar

ŠTEVČEK, Marek, FICOVÁ, Svetlana, BARICOVÁ, Jana, MESIARKINOVÁ, Soňa, BAJÁNKOVÁ, Jana, TOMAČOVIČ, Marek a kol. Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2016, 1544 p. Search in Google Scholar

UZELAC, Alan, van RHEE, Cornelis Hendrik (Remco) (eds.). Transformation of Civil Justice. Cham: Springer, 2018, 420 p.10.1007/978-3-319-97358-6 Search in Google Scholar

WINTEROVÁ, Alena, DOBROVOLNÁ, Eva, DVOŘÁK, Bohumil, PULKRÁBEK, Zdeněk, LAVICKÝ, Petr. Věcný záměr civilního řádu soudního. Právní rozhledy, 2017, no. 23–24, pp. 801–810.10.3136/fstr.23.801 Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo