1. bookVolumen 67 (2018): Edición 2 (December 2018)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2336-3207
Primera edición
14 Jul 2011
Calendario de la edición
3 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Aquatic beetles (Insecta: Coleoptera) of selected Natura 2000 protected sites in eastern Slovakia – a new record for Slovakia and new distribution records

Publicado en línea: 25 Jan 2019
Volumen & Edición: Volumen 67 (2018) - Edición 2 (December 2018)
Páginas: 97 - 108
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2336-3207
Primera edición
14 Jul 2011
Calendario de la edición
3 veces al año
Idiomas
Inglés

Balthasar V. (1936): Zentomologického výskumu Slovenska. – Časopis pre výskum Slovenska a Podkarpatské Rusi 10: 205-212.Search in Google Scholar

Čiamporová–Zaťovičová Z. & Čiampor F. jr. (2008): Aquatic beetles (Coleoptera) of the running waters in the Veľká Fatra Mountains (Slovakia). – Lauterbornia 62: 71-78.Search in Google Scholar

Čiamporová–Zaťovičová Z. & Čiampor F. jr. (2011): Aquatic beetles of the alpine lakes: diversity, ecology and small–scale population genetics. – Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 402: 10.10.1051/kmae/2011064Search in Google Scholar

COM 2011. Final communication from the commission to the European parliament, the council, the economic and social committee and the committee of the regions: our life insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020. Brussels: European Commission, 20 pp.Search in Google Scholar

Hamerlík L., Šporka F. & Zaťovičová Z. (2006): Macroinvertebrates of inlets and outlets of the Tatra Mountain lakes (Slovakia). – Biologia, Bratislava, 61/Suppl 18: 167-179.10.2478/s11756-006-0128-3Search in Google Scholar

Hansen M. (1982): Revisional notes on some Europaean Helochares Muls. (Coleoptera: Hydrophilidae). – Entomologica Scandinavica 13: 201-211.10.1163/187631282X00129Search in Google Scholar

Havlík T. (2014): Variabilita vodních brouků (Coleoptera) v prameništních systémech [dissertation]. Brno: Masarykova univerzita.Search in Google Scholar

Holecová M. & Franc V. (2001): Červený (ekosozologický) zoznam chrobákov (Coleoptera) Slovenska. In: Baláž D., Marhold K. & Urban P. (eds). Červený (ekosozologický) zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. Ochrana prírody 20 (suppl.): 111-128.Search in Google Scholar

Hrbáček J. (1951): Přehled druhu rodu Hydraena Kug. na území Československé republiky. – Časopis Československé Společnosti Entomologické 48(4): 201-225.Search in Google Scholar

Jäch M.A. (1988): Revisional Notes on the Hydraena riparIia Species Complex (Coleoptera: Hydraenidae). Aquatic Insects 10: 125-139.10.1080/01650428809361321Search in Google Scholar

Jäch M.A. (1990): Revision of the Palearctic species of the genus Ochthebius Leach V. The subgenus Asiobates (Coleoptera: Hydraenidae). – Koleopterologische Rundschau 60: 37-105.Search in Google Scholar

Jäch M.A. (1993): Taxonomic revision of the Palearctic species of the genus Limnebius Leach, 1815 (Coleoptera: Hydraenidae). – Koleopterologische Rundschau 63: 99-187.Search in Google Scholar

Jäch M.A. (1995): The Hydraena (Haenydra) gracilis Germar species complex (Insecta: Coleoptera: Hydraenidae). – Annalen des Naturhistorischen Museum in Wien 97B: 177-190.Search in Google Scholar

Jäch M.A. (1998): Revision of the Palearctic species of the genus Ochthebius Leach XX. The O. (Asiobates) rugulosus Wollaston species complex (Coleoptera: Hydraenidae). – Koleopterologische Rundschau 68: 175-187.Search in Google Scholar

Jäch M.A. (2004): Hydraenidae. In: Löb l I. & Smetana A. (eds) Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 2. Hydrophiloidea–Histeroidea–Staphylinoidea. Stenstrup: Apollo Books, pp.102-122.Search in Google Scholar

Jäch M.A., Kodada J., Brojer M., Shepard W.D. & Čiampor F. jr. (2016): World Catalogue of Insects, Vol. 14. Coleoptera: Elmidae and Protelmidae. Leiden, Boston: Brill. 318 p.10.1163/9789004291775Search in Google Scholar

Jászay T. (2001): Chrobáky Národného parku Poloniny. Snina: Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica, Správa Národného parku Poloniny, 234 pp.Search in Google Scholar

Jászay T. & Kodada J. (1997): Faunistic records from Slovakia. Coleoptera – Staphylinidae, Dryopidae. – Entomological Problems 28(1): 24.Search in Google Scholar

Kodada J. (1990): Faunistical notes. – Biologia, Bratislava 45(2): 157-158.Search in Google Scholar

Kodada J. & Holeco vá M. (1996): Biologie und Verbreitung der Gattung Dicranthus Motschulsky, 1845 (Coleoptera, Curculionidae). In: Gerstmeier R. & Scherer G. (eds) Verhandlungen des 14. Internationalen Symposiums über Entomofaunistic in Mitteleuropa (SIEEC); 1994 September 4–9; München, pp. 282-285.Search in Google Scholar

Kodada J., Holeco vá M. & Behne L. (1992): The genus Dicranthus I. Taxonomic revision, karyology and notes on the biology (Coleoptera, Curculionidae). – Koleopterologische Rundschau 62: 195-211.Search in Google Scholar

Kodada J. & Jäch M. A. (2006): Dryopidae. In: Löb l I. & Smetana A. (eds.) Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 3. Scarabaeoidea–Scirtoidea–Dascilloidea–Buprestoidea–Byrrhoidea. Stenstrup: Apollo Books, pp. 440-443.Search in Google Scholar

Kodada J., Jäch M.A. & Cséfalvay R. (2003): Coleoptera. In: Šporka F. (ed.) Vodné bezstavovce (makroevertebráta) Slovenska, súpis druhov a autekologické charakteristiky. Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava, pp. 43-52.Search in Google Scholar

Korbel L. (1951): Coleoptera Svätojurského Šúru (Prírodná rezervácia) (Coleoptera of the Svätojursky Sur (Natural Reserve)). Bratislava: Slovenská akadémia vied a umení, 149 pp.Search in Google Scholar

Korbel L. (1977): Synúzie chrobákov význačných biotopov Blatskej nížiny po výstavbe Zemplínskej šírave. – Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comeniae – Zoologia 22: 125-140.Search in Google Scholar

Miklós L. (2002): Atlas krajiny Slovenskej republiky (1. ed.). Bratislava, Banská Štiavnica: Ministerstvo životného prostredia SR: Esprit, 342 pp.Search in Google Scholar

Lacika J. & Ondrejka K. (2009): Národné parky. Bratislava: Dajama, 128 pp.Search in Google Scholar

Majzlan O. (2010): Význam agroštruktúr pre stabilitu diverzity koleopterocenóz. – Naturae Tutela 14(2): 161-172.Search in Google Scholar

Majzlan O. (2014): Chrobáky (Coleoptera) dvoch lokalít Závod–Šišuláky a Gajary na Záhorí. – Entomofauna carpathica 26(2): 12-62.Search in Google Scholar

Majzlan O. (1991): Obraz letnej fauny chrobákov (Coleoptera) ŠPR Javorina vo Vysokých Tatrách. – Zborník prác o Tatranskom národnom parku 31: 191-202.Search in Google Scholar

Majzlan O. (1997): Chrobáky (Coleoptera) charakteristických biotopov z okolia lokality Leles – CHKO Latorica (Východné Slovensko). – Natura Carpatica 37: 101-120.Search in Google Scholar

Majzlan O. & Cunev J. (2011): Chrobáky (Coleoptera) slaniska pri obci Tvrdošovce. – Entomofauna carpathica 23(1): 1-18.Search in Google Scholar

Mazzoldi O. (2003): Gyrinidae. In: Löbl I. & Smetana A. (eds). Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 1. Archostemata – Myxophaga – Adephaga. Stenstrup: Apollo Books, pp. 26-30.Search in Google Scholar

Mišíková Elexová E., Haviar M., Lešťáková M., Ščerbáková S., Bitušík P., Bulánková E., Čejka T., Čiamporo vá–Zaťovičová Z., Derka T., Hamerlík L., Illéšo vá D., et al. (2010): Zoznam zistených taxónov na monitorovaných lokalitách vodných útvarov povrchových vôd Slovenska, časť 1 – Bentické bezstavovce. – Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava) 18: 5-335.Search in Google Scholar

Mišíková Elexová E., Ščerbáková S., Lešťáková M., Kováč V., Plachá M., Bitušík P., Očadlík M., Brúderová T., Vráblová Z. & Haviar M. (2015): Výsledky monitorovania vodných útvarov povrchových vôd Slovenska, Zoznam taxónov, Vodná fauna, Bentické bezstavovce, mihule a ryby. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva, 329 pp.Search in Google Scholar

Nilsson A.N. (2013): A World Catalogue of the Family Noteridae, or the Burrowing Water Beetles (Coleoptera, Adephaga). Version 16.VIII.2011, 54. http://www.waterbeetles.eu/documents/W_CAT_Noteridae.pdf (22.05.2017)Search in Google Scholar

Nilsson A.N. & Hájek J. (2016): Catalogue of Palearctic Dytiscidae (Coleoptera). Internet version 2016–01–01. http://www.waterbeetles.eu (22.05.2017)Search in Google Scholar

Novikmec M., Veselská M., Bitušík P., Hamerlík L., Matúšová Z., Reduciendo Klementová B. & Svitok, M. (2015): Checklist of benthic macroinvertebrates of high altitude ponds of the Tatra Mountains (Central Europe) with new records of two species for Slovakia. – Check List 11(1): 1522.10.15560/11.1.1522Search in Google Scholar

Przewoźny M. & Fikáček M. (2016): Catalogue of Palearctic Hydrophiloidea (Coleoptera). Internet version 2016–01–01, 57. http://www.waterbeetles.eu/documents/PAL_CAT_Hydrophiloidea_2016.pdf (22.05.2017)Search in Google Scholar

Roubal J. (1930): Katalog Coleopter (brouků) Slovenska a Podkarpatska. Díl I. – Práce učené společnosti Šafaříkovy v Bratislavě, svazek 3, Praha, 527 pp.Search in Google Scholar

Roubal J. (1936a): Katalog Coleopter (brouků) Slovenska a Podkarpatské Rusi. Díl. II. – Práce učené společnosti Šafaříkovy v Bratislavě, svazek 16, Bratislava, 434 pp.Search in Google Scholar

Roubal J. (1936b): Přírodovědecký výzkum Státní reservace Pieniny na hranicích Polsko–Československých, I, Coleoptera. – Sborník entomologického oddělení Národního Musea v Praze 14/134: 180-199.Search in Google Scholar

Roubal J. (1939a): Fauna Coleopter na slovenských rašeliništích. – Věstník Československé zoologické společnosti v Praze 6-7: 359-380.Search in Google Scholar

Roubal J. (1939b) Ueber einige bemerkenswerte Koleopteren der Slovakischen Fauna. Festschrift zum 60. Geburstage von Professor Dr. Embrik Strand. 5, pp. 463-475.Search in Google Scholar

Roubal J. (1941): Katalog Coleopter (brouků) Slovenska a východních Karpat. Díl. III.). Praha: Slovanský ústav, Orbis, 363 pp.Search in Google Scholar

Šporka F. (ed.). (2003): Vodné bezstavovce (makroevertebráta) Slovenska, súpis druhov a autekologické charakteristiky. Bratislava: Slovenský hydrometeorologický ústav, 590 pp.Search in Google Scholar

Trizzino M., Jäch M. A., Audisio P., Alo nso R. & Ribera I. (2013): A molecular phylogeny of the cosmopolitan hyperdiverse genus Hydraena Kugelann (Coleoptera, Hydraenidae). – Systematic Entomology 38(1): 192-208.10.1111/j.1365-3113.2012.00654.xSearch in Google Scholar

van Vondel B. J. (2003): Haliplidae. In: Löbl I. & Smetana A. (eds) Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 1. Archostemata – Myxophaga – Adephaga. Stenstrup: Apollo Books, pp. 30-33.Search in Google Scholar

Viceníková A. & Polák P. (2003): Európsky významné biotopy na Slovensku (Biotopes of European importance in Slovakia). ŠOP SR, Banská Bystrica, 151 pp.Search in Google Scholar

Vološčuk I. (ed.) (1992): Pieninský národný park (Pieniny national park). Banská Bystrica: Akcent press service, 382 pp.Search in Google Scholar

Zaťovičová Z., Čiampor F. jr. & Kodada J. (2004): Aquatic Coleoptera (Insecta) of streams in the Nízke Beskydy Region (Slovakia): faunistics, ecology and comparison of sampling methods. – Biologia, Bratislava 59/Suppl. 15: 181-189.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo