1. bookVolumen 34 (2014): Edición 1 (June 2014)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2080-945X
Primera edición
17 May 2010
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Orobanche flava (Orobanchaceae) in Poland: current distribution, taxonomy, hosts and plant communities

Publicado en línea: 11 Mar 2015
Volumen & Edición: Volumen 34 (2014) - Edición 1 (June 2014)
Páginas: 41 - 52
Recibido: 01 Apr 2014
Aceptado: 30 Jun 2014
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2080-945X
Primera edición
17 May 2010
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Bartoszek W. & Piwowarczyk R. 2008. Zaraza wielka. Orobanche elatior Sutton. In: Z. Mirek & H. Piękoś-Mirkowa (eds.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe, pp. 316-318. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, Kraków.Search in Google Scholar

Beck G. 1890. Monographie der Gattung Orobanche. Bibl. Bot. 19, 275 pp. Theodor Fischer, Cassel.Search in Google Scholar

Beck G. 1922. Orobancheae novae. Feddes Repertorium 30(1): 33-40.Search in Google Scholar

Beck G. 1930. Orobanchaceae. In: A. Engler (ed.). Das Pflanzenreich IV. (261), 348 pp. Verlag von Wilhelm Engelmann, Leipzig.Search in Google Scholar

Białecka K. 1982. Rośliny naczyniowe grupy Pilska w Beskidzie Żywieckim. Zesz. Naukowe UJ, Prace Bot. 10: 1-149. Search in Google Scholar

Dajdok K., Kącki Z., Nowak A., Nowak S. & Spałek K. 1998. Atlas rozmieszczenia rzadkich roślin naczyniowych w województwie opolskim. 204 pp. Uniwersytet Opolski, Opole.Search in Google Scholar

Emberger L. 1935-36. Materiaux pour la Flore Marocaine VI. Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc 15: 188-226.Search in Google Scholar

Fiek E. 1881. Flora von Schlesien preussischen und österreichischen Antheils, enhaltend die wildwachsenden, verwilderten und angebauten Phanerogamen und Gefäss-Cryptogamen. 164+571 pp. J. U. Kern’s Verlag, Breslau.Search in Google Scholar

Gierczyk B. & Soboń J. 2008. Nowe stanowiska chronionych, zagrożonych i rzadko spotykanych gatunków roślin naczyniowych w Polsce. Przegląd Przyrodniczy 19(3-4): 19-31.Search in Google Scholar

Grintescu G. P. 1945a (publ. 1946). N ote despre Orobanche flava Martius. Notes on the Orobanche flava (Summary). Bulletin du Jardin et du Musée Botaniques de l’Université de Cluj, Roumanie 25(3-4): 150-152.Search in Google Scholar

Grintescu G. P. 1945b. De Orobanche flava Martius. Bulletin du Jardin et du Musée Botaniques de l’Université de Cluj, Roumanie 26(1-2): 184.Search in Google Scholar

Grodzińska K. 1976. Rośliny naczyniowe Skalic Nowotarskich i Spiskich (Pieniński Pas Skałkowy). Fragm. Flor. Geobot. 22(1-2): 43-127.Search in Google Scholar

Grodzińska K. & Pancer-Kotejowa E. 1960. Flora Wzniesienia Gubałowskiego. Monogr. Bot. 11(1): 1-196.Search in Google Scholar

Guzikowa M. 1977. Rośliny naczyniowe Działów Orawskich i Bramy Sieniawskiej (południowa część Beskidu Żywieckiego). Monogr. Bot. 53: 1-267.10.5586/mb.1977.002Search in Google Scholar

Halamski A. T. 2005. Orobanche lucorum zawleczona do Ogrodu Botanicznego UW. Biuletyn Ogr. Bot. 14: 115-117.Search in Google Scholar

Holmgren P. K. & Holmg ren N. H. 1998. Index Herbariorum. New York Botanical Garden; http://sciweb.nybg.org/science2/IndexHerbariorum.asp.Search in Google Scholar

Jasiewicz A. 1965. Rośliny naczyniowe Bieszczadów Zachodnich. Monogr. Bot. 20: 1-339.10.5586/mb.1965.003Search in Google Scholar

Kornaś J. 1957. Rośliny naczyniowe Gorców. Monogr. Bot. 5: 1-260.Search in Google Scholar

Kornaś J. & Medwecka-Kornaś A. 1967. Zespoły roślinne Gorców. I. Naturalne i na wpół naturalne zespoły nieleśne. Fragm. Flor. Geobot. 13(2): 167-316.Search in Google Scholar

Kotońska B. 1991. Rośliny naczyniowe Beskidu Małego (polskie Karpaty Zachodnie). Zeszyty Naukowe UJ, Prace Bot. 23: 1-199.Search in Google Scholar

Kotula B. 1881. Spis roślin naczyniowych z okolicy Przemyśla. Spraw. Kom. Fizjogr. AU 15: 1-90.Search in Google Scholar

Kotula B. 1883. Spis roślin naczyniowych z okolic górnego Strwiąża i Sanu z uwzględnieniem pionowego zasięgu gatunków. Spraw. Kom. Fizjogr. AU 17: 105-243.Search in Google Scholar

Kreutz C. A. J. 1995. Orobanche. The European broomrape species. Central and northern Europe. Natuurhistorisch Genootschap, Limburg.Search in Google Scholar

Matuszkiewicz W. 2006. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. In: J. B. Faliński (ed.). Vademecum Geobotanicum 3, 537 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Meusel H., Jäger E., Rausc hert S. & Weinert E. 1978. Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Biodiv. Res. Conserv. 34: 41-52, 2014 Flora. II . Text xi+418 pp., Karten pp. 259-421. Gustav Fischer Verlag, Jena.Search in Google Scholar

Michalewska A. 2004. Nowe stanowisko Orobanche flava (Orobanchaceae) w dolinie Sanu (Kotlina Sandomierska). Fragm. Flor. Geobot. Polonica 11(2): 424-426.Search in Google Scholar

Mirek Z., Musiał L. & Wójcicki J. J. 1997. Polish herbaria. Polish Bot. Stud. Guideb. Ser. 18: 1-110.Search in Google Scholar

Mirek Z. & Piękoś-Mirkowa H. 1987. Flora synantropijna Kotliny Zakopiańskiej. Stud. Nat. Ser. A 30: 1-182.Search in Google Scholar

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A. & Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland, 1, 442 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.Search in Google Scholar

Nejfeld P. & Bartoszek W. 2008. Zaraza drobnokwiatowa Orobanche minor Sm. In: Z. Mirek & H. Piękoś- -Mirkowa (eds.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe, pp. 319-321. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, Kraków.Search in Google Scholar

Nikel A. 2006. Flora i zagadnienia geobotaniczne Pogórza Spiskiego. Fragm. Flor. Geobot. Polonica Supplementum 8:1-319.Search in Google Scholar

Nowak A. 2002. Zaraza żółta - Orobanche flava Mart. ex F. W. Schultz. In: A. Nowak & K. Spałek (eds.). Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie, p. 142. Opol. Tow. Przyj. Nauk, Opole.Search in Google Scholar

Nowak J. T., Gawryś W. & Marcinkowski J. 2000. Index plantarum of outdoors cultivated herbaceous plants in Poland. Prace Ogrodu Bot. Uniw. Wrocł. 6(1), 399 pp. Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław.Search in Google Scholar

Pacyna A. 2004. Rośliny naczyniowe wschodniej części Pogórza Wielickiego i przylegającej części Beskidów (Karpaty Zachodnie). Prace Bot. UJ 38: 1-367.Search in Google Scholar

Pawłowski B. 1925. Geobotaniczne stosunki Sądecczyzny. Prace Monogr. Komis. Fizjogr. PAU 1: 1-336.Search in Google Scholar

Pawłowski B., Sokołowski M. & Wallisch K. 1928. Zespoły roślin w Tatrach. Część VII . Zespoły roślinne i flora doliny Morskiego Oka, Rozpr. Wydz. Mat. Przyr. Dział A/B, 27: 171-311.Search in Google Scholar

Piwowarczyk R. 2006. Róża francuska Rosa gallica L. na Przedgórzu Iłżeckim (Wyżyna Małopolska). Chrońmy Przyr. Ojcz. 62: 55-60.Search in Google Scholar

Piwowarczyk R. 2010. Rośliny naczyniowe wschodniej części Przedgórza Iłżeckiego (Wyżyna Małopolska). Prace Bot. UJ 43: 1-344.Search in Google Scholar

Piwowarczyk R. 2011. Orobanche mayeri (Suess. & Ronniger) Bertsch & F. Bertsch - the new species to Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 80(3): 179-183. DOI : http://dx.doi.org/10.5586/asbp.2011.02010.5586/asbp.2011.020Search in Google Scholar

Piwowarczyk R. 2012a. The genus Orobanche L. (Orobanchaceae) in the Małopolska Upland (S Poland): distribution, habitat, host preferences and taxonomic problems. Biodiv. Res. Conserv. 26: 3-22. DOI :10.2478/ v10119-012-0009-210.2478/v10119-012-0009-2Search in Google Scholar

Piwowarczyk R. 2012b. Orobanche alba subsp. alba and subsp. major (Orobanchaceae) in Poland: current distribution, taxonomy, plant communities, hosts, and seed micromorphology. Biodiv. Res. Conserv. 26: 23-38. DOI :10.2478/v10119-012-0005-6 Piwowarczyk R. 2012c. Revised distribution and plant communities of Orobanche alsatica and notes on the Orobanchaceae series Alsaticae in Poland. Biodiv. Res. Conserv. 26: 39-51. DOI :10.2478/v10119-012-0008-310.2478/v10119-012-0005-6Search in Google Scholar

Piwowarczyk R. 2012d. A revision of distribution and the ecological description of Orobanche picridis (Orobanchaceae) at the NE limit of its geographical range from Poland and Ukraine. Acta Agrobot. 65(1): 91-106. DOI : http://dx.doi.org/10.5586/aa.2012.04710.5586/aa.2012.047Search in Google Scholar

Piwowarczyk R. 2012e. Orobanche bohemica Čelak. (Orobanchaceae) at the eastern limit of its geographical range: new data on its distribution in Poland. Biodiv. Res. Conserv. 26: 53-59. DOI : 10.2478/v10119-012-0007-410.2478/v10119-012-0001-xSearch in Google Scholar

Piwowarczyk R. 2012f. Revised distribution and phytosociological data of Orobanche coerulescens Stephan in Willd. (Orobanchaceae): Poland in relation to Central Europe. Biodiv. Res. Conserv. 26: 61-72. DOI : 10.2478/v10119-012-0007-410.2478/v10119-012-0007-4Search in Google Scholar

Piwowarczyk R. 2012g. Orobanche purpurea (Orobanchaceae) in Poland: current distribution, taxonomy, plant communities, and preferred hosts. Biodiv. Res. Conserv. 26: 73-81. DOI : 10.2478/v10119-012-0006-510.2478/v10119-012-0006-5Search in Google Scholar

Piwowarczyk R. 2012h. A revision of distribution and historical analysis of preferred hosts of Orobanche ramosa (Orobanchaceae) in Poland. Acta Agrobot. 65(1): 53-62. DOI : http://dx.doi.org/10.5586/aa.2012.04310.5586/aa.2012.043Search in Google Scholar

Piwowarczyk R. 2013. Seed productivity in relation to other shoot features for endangered parasitic plant Orobanche picridis F. W. Schultz (Orobanchaceae). Pol. J. Ecol. 61(1): 55-64.Search in Google Scholar

Piwowarczyk R. 2014. Orobanche caryophyllacea (Orobanchaceae) in Poland: current distribution, taxonomy, plant communities and hosts. Acta Agrobot. 67(3):97-118. DOI : 10.5586/aa.2014.035.Search in Google Scholar

Piwowarczyk R., Chmielewsk i P. & Cwener A. 2011. The distribution and habitat requirements of the genus Orobanche L. (Orobanchaceae) in SE Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 80(1): 37-48. DOI : http://dx.doi.org/10.5586/asbp.2011.00610.5586/asbp.2011.006Search in Google Scholar

Piwowarczyk R., Chmielewsk i P., Gierczyk B., Piwowarski B. & Stachyra P. 2010. Orobanche pallidiflora Wimm. & Grab. in Poland: distribution, habitat and host preferences. Acta Soc. Bot. Pol. 79 (3): 197-205. 205. DOI : http://dx.doi.org/10.5586/asbp.2010.02510.5586/asbp.2010.025Search in Google Scholar

Piwowarczyk R. & Kirpluk I. 2011. Orobanche flava (Orobanchaceae) w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 18(1): 163-165.Search in Google Scholar

Piwowarczyk R., Nobis M. & Przemyski A. 2009. Orobanche bartlingii Griseb. (Orobanchaceae) in Poland: taxonomical position, distribution and habitat requirements. Biodiv. Res. Conserv. 13: 3-8. DOI :10.2478/v10119-009-0001-710.2478/v10119-009-0001-7Search in Google Scholar

Piwowarczyk R. & Przemyski A. 2009. New locality of Orobanche coerulescens Stephan ex Willd. (Orobanchaceae) at the NW limit of its geographical range. Acta Soc. Bot. Pol. 78 (4): 291-295. DOI : http://dx.doi.org/10.5586/asbp.2009.03810.5586/asbp.2009.038Search in Google Scholar

Piwowarczyk R. & Przemyski A. 2010. The distribution and habitat preferences of the declining species Orobanche arenaria (Orobanchaceae) at the northern limit of its geographical range. Acta Soc. Bot. Pol. 79(1): 43-50. DOI : http://dx.doi.org/10.5586/asbp.2010.00710.5586/asbp.2010.007Search in Google Scholar

Pusch J. & Günther K.F. 2009. Orobanchaceae (Sommerwurzgewächse). In: G. Hegi (ed.). Illustrierte Flora von Mitteleuropa Bd. 6/1A, Lieferung 1, 99 pp. Weissdorn-Verlag, Jena.Search in Google Scholar

Rätzel S. & Uhlich H. 2004. Orobanche benkertii sp. nov. (Orobanchaceae Vent.) und weitere Orobanche-Sippen aus dem Nordwest-Kaukasus. Feddes Repertorium 115(1-2): 189-211.10.1002/fedr.200311036Search in Google Scholar

Regulation of the Minister of the Environment of 5 January 2012 on wild species of plants under protection. Journal of Laws No 14, item 81.Search in Google Scholar

Rumsey J. & Jury S. L. 1991. An account of Orobanche L. in Britain and Ireland. Watsonia 18: 257-295.Search in Google Scholar

Schube T. 1903. Verbreitung der gefässpflanzen in Schlesien preussischen und österreichischen Anteils. R. Nischowsky, Breslau.10.5962/bhl.title.9731Search in Google Scholar

Stuchlik L. 1968a. Zbiorowiska leśne i zaroślowe pasma Policy w Karpatach Zachodnich. Fragm. Flor. Geobot. 14(4): 441-484.Search in Google Scholar

Stuchlik L. 1968b. Zbiorowiska ziołoroślowe i źródliskowe pasma Policy w Karpatach Zachodnich. Fragm. Flor. Geobot. 14(4): 485-494.Search in Google Scholar

Stuchlikowa B. & Stuchlik L. 1962. Geobotaniczna charakterystyka pasma Policy w Karpatach Zachodnich. Fragm. Flor. Geobot. 8(2): 229-396.Search in Google Scholar

Towpasz K. 1975. Rośliny naczyniowe południowo-wschodniej części Beskidu Wyspowego. Monogr. Bot. 48: 1-146.10.5586/mb.1975.002Search in Google Scholar

Tyszkowski M. 1993. Zaraza żółta Orobanche flava w Sudetach. Chrońmy Przyr. Ojcz. 49(2): 87-89.Search in Google Scholar

Uechtritz R. 1865. Nachträge zur schlesischen Flora (IV). Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenburg und angr. Länder 7: 72-105.Search in Google Scholar

Uhlich H., Pusch J. & Barthel K. J. 1995. Die Sommerwurzarten Europas: Gattung Orobanche. 235 pp. Westarp-Wiss., Magdeburg.Search in Google Scholar

Uziębło A. K. 2011. Petasites kablikianus Tausch ex Berchold as a pionier species and its abilities to colonie initial habitats. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.Search in Google Scholar

Wayda M. 2001. Rośliny naczyniowe północnej części Okręgu Radomyskiego (Kotlina Sandomierska). Prace Bot. UJ 36: 1-117.Search in Google Scholar

Zając A. 1978. Założenia metodyczne “Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce”. Wiad. Bot. 22(3): 145-155.Search in Google Scholar

Zając A. & Zając M. (eds.). 2001. Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. xii+714 pp. Edited by Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University, Cracow.Search in Google Scholar

Zarzycki K. 1956. Zarastanie żwirowisk Skawicy i Skawy. Fragm. Flor. Geobot. 2(1): 111-142.Search in Google Scholar

Zarzycki K. 1981. Rośliny naczyniowe Pienin. Rozmieszczenie i warunki występowania. 257 pp. PWN, Instytut Botaniki PAN, Kraków-Warszawa.Search in Google Scholar

Zázvorka J. 1997. Orobanchaceae Vent. Zárazovité. In: K. Goliášová (ed.). Flóra Slovenska 5(2): 460-529. VEDA, Bratislava. Search in Google Scholar

Zázvorka J. 1999. Zarazá rusá (Orobanche flava) v Krkonošich. Butterbur Broomrape (Orobanche flava) in the Giant Mts. Opera Corcontica 36: 215-218.Search in Google Scholar

Zemanek B. 1989. Rośliny naczyniowe Bieszczadów Niskich i Otrytu (polskie Karpaty Wschodnie). Prace Bot. UJ 20: 1-185.Search in Google Scholar

Zemanek B. & Winnick i T. 1999. Rośliny naczyniowe Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Monogr. Bieszczadzkie 3: 1-249.Search in Google Scholar

Zubrzycki J. 1894. Flora Pienin. Rośliny naczyniowe. Spraw. Komis. Fizjogr. AU 29: 70-95.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo