1. bookVolumen 7 (2017): Edición 1 (December 2017)
    World of Slavs
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2543-9391
Primera edición
15 Dec 2016
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Comparative analysis of the political activity of the Polish minority in Ukraine and the Ukrainian minority in Poland in 1990-2015 (based on pilot studies from 2014-2015)

Publicado en línea: 04 Apr 2018
Volumen & Edición: Volumen 7 (2017) - Edición 1 (December 2017) - World of Slavs
Páginas: 233 - 278
Recibido: 10 Jan 2017
Aceptado: 12 Mar 2017
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2543-9391
Primera edición
15 Dec 2016
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés

Bajor H., Mniejszości narodowe – nowe formy uczestnictwa w życiu III Rzeczypospolitej, [in:] Elementy nowego ładu, edit. H. Domański, A. Rychard, Warszawa 1996.Search in Google Scholar

Baluk W., Koncepcje polityki narodowościowej Ukrainy. Tradycje i współczesność, Wrocław 2002.Search in Google Scholar

Barwiński M., Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji Ukraińców, Łemków, Białorusinów i Litwinów w Polsce po 1944 roku, Łódź 2013.10.18778/7525-785-4Search in Google Scholar

Berdychowska B., Mniejszość ukraińska, [in:] Mniejszości narodowe w Polsce. Praktyka po 1989 roku, edit. B. Berdychowska, Warszawa 1998.Search in Google Scholar

Bonusiak A., Polacy w niepodległej Ukrainie. Analiza strukturalno-funkcjonalna, Rzeszów 2013.Search in Google Scholar

Budyta-Budzyńska M., Mniejszości narodowe – bogactwo czy problem?, Warszawa 2003.Search in Google Scholar

Chałupczak H., T. Browarek, Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995, Lublin 1998.Search in Google Scholar

Journal of Laws 2005, No. 17, pos. 141.10.1007/BF03059233Search in Google Scholar

Journal of Laws z 2011 r., No. 155, pos. 924.Search in Google Scholar

Forum Parlamentarzystów oraz Samorządowców Polskich za Granicą, http://wiadomosci.wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci/176/Forum-Parlamentarzystw-oraz-Samorzdowcw-Polskichza-Granic [access on: 12.11.2016].Search in Google Scholar

Ganowicz E., Niepartyjne formy ekspresji politycznej mniejszości narodowych, “Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica” 2013, Vol. 11.Search in Google Scholar

Ganowicz E., Rywalizacja polityczna mniejszości narodowych w wyborach samorządowych w Polsce po roku 1989, Opole 2014.Search in Google Scholar

Gołybard E., Co jest grane w Polonii ukraińskiej? Kronika dziennikarska, Kijów, 2007.Search in Google Scholar

Halczak B., Ukraińcy (po 1989 r.), [in:] Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej, edit. S. Dudra, B. Nitschke, Kraków 2010.Search in Google Scholar

Halczak B., Ukraińcy, [in:] Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej, edit. S. Dudra, B. Nitschke, Kraków 2013. http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/mniejszosci [access on: 12.11.2016].Search in Google Scholar

Janusz G., Mniejszości narodowe w wyborach parlamentarnych 1989-1993, “Przegląd Polonijny” 1994, No. 2.Search in Google Scholar

Janusz G., Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, Lublin 2011.Search in Google Scholar

Janusz G., Status mniejszości narodowych w Polsce współczesnej, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia”, Vol. 6, Lublin 1999.Search in Google Scholar

Kabzińska I., Między pragnieniem ideału a rzeczywistością. Polacy na Litwie, Białorusi i Ukrainie w okresie transformacji systemowej przełomu XX i XXI stulecia, Warszawa 2009.Search in Google Scholar

Kowalski M., Geografia wyborcza Polski. Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wy borczych Polaków w latach 1989-1998, Warszawa 2000.Search in Google Scholar

Krasowska H., Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie, Warszawa 2012.Search in Google Scholar

Kurczewski J., Posłowie a opinia publiczna, Warszawa 1999.Search in Google Scholar

Łoza P., Ukraińcy i wybory samorządowe w Polsce, “GazetaNasz Wybór, 28.12.2014 http://pl.naszwybir.pl/ukraincy-i-wybory-samorzadowe-w-polsce/ [access on: 12.11.2016].Search in Google Scholar

Matykowski R., Tobolska A., Aktywność elektoralna i zróżnicowanie przestrzenne poziomu poparcia mniejszości narodowych w Polsce w wyborach parlamentarnych z dnia 19 września 1993 roku, “Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” 1994, z. 2 (vol. 5).Search in Google Scholar

Matykowski R., Tobolska A., Mniejszości narodowe w Polsce w świetle wyników wyborów do Sejmu z dnia 27 października 1991 roku, “Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” 1994, No. 1 (vol. 4).Search in Google Scholar

Matykowski R., Mniejszości narodowe a wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 1995 roku: analiza przestrzenna, Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” 1997, No. 2 (vol. 9).Search in Google Scholar

Między lękiem a nadzieją. Dziesięć lat funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym (2005-2015), edit. A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, Poznań 2015.Search in Google Scholar

Mniejszość polska na Ukrainie. Mniejszość ukraińska w Polsce po 1989 roku, edit. A. Kasińska-Metryka, M. Gołoś, Chełmno 2009.Search in Google Scholar

Piąty raport dotyczący sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2015.Search in Google Scholar

Polityka Państwa Polskiego wobec Polonii i Polaków za Granicą 1989-2005. Projekt raportu opracowany w ramach prac Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą, Warszawa 2007.Search in Google Scholar

Raciborski J., Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego w latach 1989-1995, Warszawa 1995.Search in Google Scholar

Raport o sytuacji Polonii i Polaków za Granicą 2009, Warszawa 2009.Search in Google Scholar

Reprezentacja polityczna mniejszości narodowych za Granicą, https://www.facebook.com/groups/1586821324941338/ [access on: 26.03.2017].Search in Google Scholar

Rudnicki S., Sytuacja Polonii ukraińskiej w sferze politycznej Ukrainy (maszynopis artykułu podanego do druku w materiałach konferencji naukowej „Społeczeństwo ukraińskie w stanie rewolucji: współczesny stan i perspektywy”), Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 8-9.05.2014 r., Warszawa.Search in Google Scholar

Stroński H., W poszukiwaniu historycznej prawdy i tożsamości. Z działalności Stowarzyszenia Uczonych Polskich Ukrainy w latach 1998-2010, [in:] Polska inteligencja na Wschodzie. Teraźniejszość i perspektywy, Warszawa 2011.Search in Google Scholar

Struktura narodowo-etniczna, językowa i wyznaniowa ludności Polski. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2015.Search in Google Scholar

Szwydiuk S., Walka ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce o przedstawicielstwo w parlamencie i w samorządach, 1989-2005, przeł. P. Krupa, “Nowa Ukraina” 2007, No. 1-2.Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, Dz.U. 2011, No. 21, poz. 112 z późn. zm.Search in Google Scholar

Wojtaszczyk M., Mniejszości narodowe i etniczne w badaniach z zakresu geografii wyborczej – nieistotny czynnik czy ważna determinanta przestrzennego zróżnicowania zachowań wyborczych w Polsce?, “Prace i Studia Geograficzne”, 2014, Vol. 54.Search in Google Scholar

Wójcicki J., Od słów do czynów, Dziennik Kijowski”, Archiwum 2014, http://www.dk.com.ua/post.php?id=3182 [access on: 2.12.2015].Search in Google Scholar

Żerlik R., Mniejszość ukraińska w Polsce po II wojnie światowej, [in:] Mniejszości narodowe w Polsce, edit. Z. Kurcz, Wrocław 1997.Search in Google Scholar

Дубова С., Ціннісно-мотиваційна сфера лідерів польських громадських організацій Жито- мирщини як чинник їхньої політичної участі у політичному житті на муніципально- му рівні, Дипломна робота з психології студентки 4 курсу групи галузі знань 0301 Со- ціально-політичні науки напрямку підготовки 6.030103 Практична психологія (ма- шинопис на кафедрі соціальної та практичної психології ЖДУ імені Івана Франка), Житомир 2016.Search in Google Scholar

Ільніцька Т., Мотивація політичної активності осіб з числа польської національної мен- шини Житомирщини на локальному рівні (вибори 2015 року, смт. Довбиш), Курсова ро- бота з психології студентки 4 курсу групи галузі знань 0301 Соціально-політичні нау- ки напрямку підготовки 6.030103 Практична психологія (машинопис на кафедрі соці- альної та практичної психології ЖДУ імені Івана Франка), Житомир 2016.Search in Google Scholar

Калакура О., Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ столітті, Київ, Знання України, 2007.Search in Google Scholar

Ковальчук І., Ціннісні детермінанти політичної активності осіб з числа польської наці- ональної меншини – мешканців частини м. Житомира (Мальованки) на прикладі міс- цевих виборів 2015 року Курсова робота з психології студентки 4 курсу групи галузі знань 0301 Соціально-політичні науки напрямку підготовки 6.030103 Практична пси- хологія (машинопис на кафедрі соціальної та практичної психології ЖДУ імені Івана Франка), Житомир 2016.Search in Google Scholar

Левченко Т., Ціннісно-мотиваційна сфера громадсько-політичних лідерів з числа осіб поль- ської національної меншини м. Коростеня як детермінанта їх політичної активнос- ті на локальному рівні (на прикладі виборів 2015 року), Дипломна робота з психології студентки 4 курсу групи галузі знань 0301 Соціально-політичні науки напрямку під- готовки 6.030103 Практична психологія (машинопис на кафедрі соціальної та прак- тичної психології ЖДУ імені Івана Франка), Житомир 2016.Search in Google Scholar

Лойко Л., Громадські організації етнічних меншин України: природа, легітимність, діяль- ність, Київ, Фоліант, 2005.Search in Google Scholar

Луцишин Г., Національні меншини у політичному житті України : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02, Львів 2002.Search in Google Scholar

Лущик А., Ціннісні детермінанти політичної активності осіб з числа польської національ- ної меншини на локальному рівні (на прикладі виборів 2015 р. до бердичівської міської ради), Курсова робота з психології студентки 4 курсу групи галузі знань 0301 Соціально- політичні науки напрямку підготовки 6.030103 Практична психологія (машинопис на кафедрі соціальної та практичної психології ЖДУ імені Івана Франка), Житомир 2016.Search in Google Scholar

Манілов Ю., Місцеві вибори в Польщі: еволюція виборчої системи, [in:] Особистісне зрос- тання: теорія і практика. Збірник тез за результатами ІІ Всеукраїнської інтернет-кон- ференції, Житомир 2016.Search in Google Scholar

Манілов Ю., Ціннісно-мотиваційна сфера громадсько-політичних лідерів Житомирщини з числа осіб польської національної меншини як детермінанта їх політичної активнос- ті на локальному рівні (вибори 2015 року до Житомирської міської ради), Дипломна ро- бота з психології студентa 4 курсу групи галузі знань 0301 Соціально-політичні науки напрямку підготовки 6.030103 Практична психологія (машинопис на кафедрі соціаль- ної та практичної психології ЖДУ імені Івана Франка), Житомир 2016.Search in Google Scholar

Мицик В., Міжнародно-правові засади й інституційні механізми захисту прав національ- них меншин. Дис. … доктора юрид. наук: 12.00.11, Київський національний універси- тет імені Тараса Шевченка, Київ 2004.Search in Google Scholar

Осіпчук І., Ціннісні детермінанти політичної активності осіб з числа польської націо- нальної меншини с. Довжик житомирського р-ну на локальному рівні (на прикладі ви- борів 2015 року), Курсова робота з психології студентки 4 курсу групи галузі знань 0301 Соціально-політичні науки напрямку підготовки 6.030103 Практична психоло- гія (машинопис на кафедрі соціальної та практичної психології ЖДУ імені Івана Фран- ка), Житомир 2016.Search in Google Scholar

Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник тез за результатами ІІ Всеукраїнської інтернет-конференції, Житомир, Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2016.Search in Google Scholar

Позняк О., Л. Шишкіна, Оцінка трансформацій етнічного складу населення та стану ет- нічних меншин як передумова формування етнодемографічної політики [in:] Курасів- ські читання – 2005: Наукові записки, Київ 2006, Вип. 30, кн. 1.Search in Google Scholar

Рудницький С., Интересы польского национального меньшинства Украины в политичес- кой сфере, [in:] Science and Education a New Dimension: Humanities and Social Sciences, Budapest 2014, Vol. 2 (3), Issue: 18.Search in Google Scholar

Рудницький С., Політичні партії України як репрезентанти інтересів національних гро- мад [in:] Політичні партії і вибори в Україні: матеріали міжнародного круглого столу за участю українських і польських науковців (Київ, 26 червня 2015 р.), Київ, ≪Логос≫, 2016.Search in Google Scholar

Рудницький С., Суб’єкти репрезентації суспільних інтересів польської національної мен- шини сучасної України у політичній сфері [in:] Політологічні читання імені професо- ра Богдана Яроша : зб. наук. праць, Луцьк, Вежа-Друк, 2014, Вип. 3.Search in Google Scholar

Рудницький С., Суспільно-політичні інтереси поляків незалежної України, Житомир, ФО-П Євенок О. О., 2014.Search in Google Scholar

Рудницький С., Забезпечення суспільно-політичних інтересів польської національної мен- шини в сучасній Україні: політико-правові передумови, [in:] Вісник Національної юри- дичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, Харків, Право, 2012, Вип. 2 (12).Search in Google Scholar

Рябошапко Л., Правове становище національних меншин в Україні (1917-2000). Дис… док- тора юрид. наук: 12.00.01, Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, Харків 2002.Search in Google Scholar

Тищенко Ю., Політичні партії та національні меншини в оцінках експертів. Звіт за ре- зультатами експертного опитуванняПрава національних меншин, етнічних груп на політичну участь у виборних органах≫ та інтерв’ю з експертами і представниками на- ціональних меншин та етнічних груп,http://www.ucipr.kiev.ua/userfiles/party-national_minority2013.pdf [access on: 25.05.201].Search in Google Scholar

Хомич О., Ціннісно-мотиваційна сфера лідерів польських громадських організацій Жито- мирської області як чинник їхньої політичної участі у політичному житті на муні- ципальному рівні (вибори у андрушівську міську раду), Курсова робота з психології сту- дентки 4 курсу групи галузі знань 0301 Соціально-політичні науки напрямку підготов- ки 6.030103 Практична психологія (машинопис на кафедрі соціальної та практичної психології ЖДУ імені Івана Франка), Житомир 2016.Search in Google Scholar

Шипка Н., Угорська національна меншина в Україні як суб’єкт політики: дис. ... канд. по- літ. наук: 23.00.02, Львів 2007.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo