1. bookVolumen 14 (2014): Edición 4 (December 2014)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2300-7575
Primera edición
17 Mar 2011
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Dynamics and consequences of water level fluctuations of selected lakes in the catchment of the Ostrowo-Gopło Channel

Publicado en línea: 10 Apr 2015
Volumen & Edición: Volumen 14 (2014) - Edición 4 (December 2014)
Páginas: 187 - 194
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2300-7575
Primera edición
17 Mar 2011
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Borowiak D., 2000, Reżimy wodne i funkcje hydrologiczne jezior Niżu Polskiego (Water regimes and hydrological functions of Polish Lowland lakes), Bad. Limnol. 2, Wyd. KLUG, Gdańsk, p.164 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Dorożyński R., Skowron R., 2002, Changes of the basin of Lake Gopło caused by melioration work in the 18th and 19th centuries, Limnol. Rev. 2: 93-102.Search in Google Scholar

Jańczak J., Choiński A., 1988, Wahania poziomów wody jezior w latach 1956-1985 (Fluctuations in water levels of lakes in the years 1956-1985) [in:] Churski Z. (ed.) Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior i mokradeł w Polsce (Natural and anthropogenic transformations of lakes and wetlands in Poland), Wyd. UMK, Toruń: 79-87 (in Polish).Search in Google Scholar

Kaniecki A., 1997, Wpływ XIX-wiecznych melioracji na zmiany poziomu wód (Influence of 19th century reclamations on the changes in water level), [in:] Choiński A. (ed.) Wpływ antropopresji na jeziora, Wyd. UAM, Poznań- Bydgoszcz, 67-71 (in Polish).Search in Google Scholar

Kędziora A., 2011, Warunki klimatyczne i bilans wodny Pojezierza Kujawskiego (Climatic conditions and water balance of the Kujawy Lakeland), Rocz. Glebozn. 62(2): 189-203 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Kondracki J., 2011, Geografia regionalna Polski (Regional geography of Poland), Wyd. PWN, W-wa, pp. 441 (in Polish).Search in Google Scholar

Kunz M., Skowron R., Skowroński S., 2010, Morphometry changes of Lake Ostrowskie (the Gniezno Lakeland) on the basis of cartographic, remote sensing and geodetic surveying, Limnol. Rev. 10: 77-85.10.2478/v10194-011-0009-1Search in Google Scholar

Marszelewski W., Ptak M., Skowron R., 2011, Antropogeniczne i naturalne uwarunkowania zaniku jezior na pojezierzu Wielkopolsko-Kujawskim (Anthropogenic and natural conditionings of disappearing lakes in the Wielkopolska-Kujawy lake district), Rocz. Glebozn. 62(2): 283-294 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Pasławski Z., 1972, Wieloletnie wahania i tendencje zmian poziomu wody jezior odpływowych w Polsce Północnej (Multiannual oscillations and trends towards the changes of the water level of outflowing lakes in Northern Poland), Prz. Geofiz. 17(3-4): 249-259 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Ptak M., 2010, Zmiany powierzchni jezior na tle zmian lesistości w środkowym i dolnym dorzeczu Warty od końca XIX wieku (Percentage of the area covered by forest and change in the surface of lakes in the middle and lower Warta River Basin from the end of the 19th century), [in:] Ciupa T., Suligowski R. (eds), Woda w badaniach geograficznych, Wyd. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Kielce: 151-159 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Skibniewski L., 1954, Wahania poziomów zwierciadła wody większych jezior pojezierzy: Pomorskiego i Mazurskiego (Fluctuations in water table levels of larger lakes of the Lakelands: Pomeranian and Masurian), Prz. Met. Hydr. 7(3-4): 159-172 (in Polish).Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo