1. bookVolumen 14 (2014): Edición 3 (September 2014)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2300-7575
Primera edición
17 Mar 2011
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Bioaccumulation of Aluminium in Hydromacrophytes in Polish Coastal Lakes

Publicado en línea: 01 Mar 2015
Volumen & Edición: Volumen 14 (2014) - Edición 3 (September 2014)
Páginas: 145 - 152
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2300-7575
Primera edición
17 Mar 2011
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Barabasz W., Albińska D., Jaśkowska M., Lipiec J., 2002, Ecotoxicology of aluminium, Pol. J. Environ. Stud. 11(3): 199-203.Search in Google Scholar

Biel A., Pasieczna A., 2012, Charakterystyka geochemiczna osadów i wód zbiornika Dziećkowice (Jeziora Imielińskiego), południowa Polska (Geochemistry of sediments and water of Dziećkowice artificial reservoir (Imielińskie Lake), Southern Poland), Biul. PIG 450: 1-8 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Bojakowska I., Gliwicz T., Kozłowska O., Szyborska-Kaszycka J., 2010, Charakterystyka geochemiczna wód rzeki Wieprz (Geochemical characteristics of the Wieprz River water), Górnictwo i Geologia 5(4): 51-62 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Borkowska B., 1988, Toksyczność glinu (Al) (Aluminium toxicity), Wiad. Bot. 32(3): 157-166 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Guibaud G., Gauthier C., 2003, Study of aluminium concentration and speciation of surface water in four catchments in the Limousin region (France), J. Inorg. Biochem. 97(1): 16-25.10.1016/S0162-0134(03)00254-XSearch in Google Scholar

Gunkel G., Beulker C., Grupe B., Viteri F., 2011, Aluminium in Lake Cuicocha, Ecuador, an Andean crater lake: Filtrable, gelatinous and microcrystal Al occurrence, Aquat. Geochem. 17(2), 109-127.10.1007/s10498-010-9114-zSearch in Google Scholar

Gworek B., 2006, Glin w środowisku przyrodniczym a jego toksyczność (Aluminium in natural environments and its toxicity), Ochr. Środ. Zasob. Natur. 29: 27-38 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Jańczak J., 1997, Atlas jezior Polski: Tom 2 (The atlas of Polish lakes: Vol. 2), Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, pp. 256 (in Polish).Search in Google Scholar

Jãrvinen M., Rask M., Ruuhijãrvi J., Arvola L., 2002, Temporal coherence in water temperature and chemistry under the ice of boreal lakes (Finland), Water Res. 36(1): 3949-3956.10.1016/S0043-1354(02)00128-8Search in Google Scholar

Jezierska B., Witeska M., 2001, Metal toxicity to fish, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce, pp. 318.Search in Google Scholar

Jordáo C.P., Pereira M.G., Pereira J.L., 2002, Metal contamination of river waters and sediments from effluents of kaolin processing in Brazil, Water Air Soil Poll. 140(1-4): 119-138.10.1023/A:1020179223867Search in Google Scholar

Kabata-Pendias A., Pendias H., 1999, Biogeochemia pierwiastków śladowych (Biogeochemistry of trace elements), PWN. Warszawa, pp. 267 (in Polish).Search in Google Scholar

Kovác M., Nyái I., Tóth L., 1985, The concentration of microelements in the aquatic weeds of lake Balaton, Symp. Biol. Hung. 29: 67-81.Search in Google Scholar

Kozubek M., Marek J., 2002, Właściwości fizyczne i chemiczne wody oraz osadów dennych z odcieków składowiska odpadów Zespołu Elektrociepłowni KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu (Physical and chemical characteristics of the water and bottom sediments from the effluents of the waste site of the Heat and Power Plants KOGENERACJA S.A. in Wrocław), Zesz. Nauk. ARWroc. 447: 75-88 (in Polish).Search in Google Scholar

Kubiak J., Machula S., Stepanowska K., Biernaczyk M., 2013, Wpływ zawartości glinu na biocenozę wód jezior o zlewniach słabo zurbanizowanych (The influence of the content of aluminium on the biocenosis of the waters of lakes with poorly urbanized reception basins), Inż. Ekol. 35: 95-105 (in Polish, English summary).10.12912/23920629/311Search in Google Scholar

Linnik P.N., Zhezherya V.A., Linnik R.P., Ivanechko Ya.S., 2012, Concentrations of aluminium, iron, and copper in water of some Shatskiye Lakes and specificity of their distribution among different forms of occurrence, Russ. J. Gen. Chem. 82(13): 2226-2238.10.1134/S1070363212130087Search in Google Scholar

McKnight D.M., Bencala K.E., 1990, The chemistry of iron, aluminium, and dissolved organic material in tree acidic, metal-enriched, mountain streams, as controlled by watershed and in-stream processes, Water Resour. Res. 26(12): 3087-3100.10.1029/WR026i012p03087Search in Google Scholar

[MŚRP] Ministerstwo Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej (Ministry of the Environment of the Republic of Poland), 2011, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych: Dz.U. 2011, Nr 257, Poz. 1545 (Regulation of the Minister of the Environment of 9 November 2011 establishing classification of the state of surface water bodies and environmental norms of the quality for priority substances: Act Reg. of 2011, No. 257, pos.1545).Search in Google Scholar

Neal C., Williams R.J., Neal M., Bhardwaj L.C., Wickham H., Harrow M., Hill L.K., 2000, The water quality of the River Thames at a rural site downstream of Oxford, Sci. Total Environ. 251/252, 441-457.10.1016/S0048-9697(00)00398-3Search in Google Scholar

Oberholster P.J., Myburgh J. G., Ashton P.J., Coetzee J.J., Botha A-M., 2012, Bioaccumulation of aluminium and iron in the food chain of Lake Loskop South Africa, Ecotoxicol. Environ. Saf. 75(1): 134-141.10.1016/j.ecoenv.2011.08.01821924494Search in Google Scholar

PB-10/I - Procedura badawcza. Metody analityczne firmy VARIAN (Test procedure. Analytical methods of VARIAN).Search in Google Scholar

[PKN] Polski Komitet Normalizacyjny (Polish Committee for Standardization), 1990, Oznaczanie pH wód i ścieków o przewodności elektrolitycznej właściwej 10 mikrosimensów/ cm i powyżej metodą elektrometryczną: PN-90/C-04540/01 (Electrometric determination of pH in water and wastewater having the electrolytic conductivity of 10 microsimens/cm and above: Polish Standard PN-90/C-04540/01).Search in Google Scholar

[PKN] Polski Komitet Normalizacyjny (Polish Committee for Standardization), 1992, Oznaczanie zawartości glinu metodą spektrofotometryczną: PN-C-04605-02:1992 (Spectrophotometric determination of aluminium: Polish Standard PN-C-04605-02:1992).Search in Google Scholar

[PKN] Polski Komitet Normalizacyjny (Polish Committee for Standardization), 1999, Oznaczanie przewodności elektrolitycznej właściwej: PN-EN 27888:1999 (Determination of electrolytic conductivity: Polish Standard PN-EN 27888:1999).Search in Google Scholar

[PKN] Polski Komitet Normalizacyjny (Polish Committee for Standardization), 2003, Jakość wody. Pobieranie próbek. Część 4: Wytyczne dotyczące pobierania próbek z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych: PN-ISO 5667-4:2003P (Water quality. Sampling. Part 4: Guidance on sampling from lakes, natural and artificial reservoirs. Polish Standard PN-ISO 5667- 4:2003P).Search in Google Scholar

[PKN] Polski Komitet Normalizacyjny (Polish Committee for Standardization), 2006, Jakość wody - Wytyczne do badania hydromakrofitów w wodach płynących: PN-ISO 5667-4:2003P (Water quality. Guidelines for testing hydromacrophytes in flowing waters.. Polish Standard PN-ISO 5667-4:2003P).Search in Google Scholar

Reitzel K., Jensen H. S., Egemose S., 2013, pH dependent dissolution of sediment aluminum in six Danish lakes treated with aluminum, Water Res. 47(3): 1409-1420.10.1016/j.watres.2012.12.00423273857Search in Google Scholar

Rodushkin I., Moiseenko T., Kudravsjeva L., 1995, Aluminum in the surface waters of the Kola Peninsula, Russia, Sci. Total Environ. 163: 55-59.10.1016/0048-9697(95)04491-ISearch in Google Scholar

Samecka-Cymerman A., Kempers A.J., 2001, Concentration of heavy metals and plant nutrients in water, sediments and aquatic macrophytes of anthropogenic lakes (former open cut brown coal mines) differing in stage of acidification, Sci. Total Environ. 281: 87-98.10.1016/S0048-9697(01)00838-5Search in Google Scholar

Samecka-Cymerman A., Kempers A.J., 2003, Biomonitoring of water pollution with Elodea Canadensis. A case study of three small Polish rivers with different levels of pollution, Water Air Soil Poll. 145: 139-153.10.1023/A:1023632229312Search in Google Scholar

Samecka-Cymerman A., Kempers A.J., 2004, Toxic metals in aquatic plants surviving in surface water polluted by copper mining industry, Ecotoxicol. Environ. Saf. 59(1): 64-69.10.1016/j.ecoenv.2003.12.002Search in Google Scholar

Selvam A.P, Priya L.S., Banerjee K., Hariharan G., Purvaja R., Ramesh R., 2012, Heavy metals assessment using geochemical and statistical tools in the surface sediments of Vembanad Lake, Southwest Coast of India, Environ. Monit. Assess. 184(10): 5899-5915.10.1007/s10661-011-2389-8Search in Google Scholar

Senze M., Kowalska-Góralska M., 2013, Bioakumulacja glinu w trzcinie pospolitej (Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex Steud) z rzeki Losinki (Czechy) (Bioaccumulation of aluminium in the common reed (Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex Steud) from the Losinka River, Czech Republic), Proc. of the 9th International Conf. “Chromatografia Jonowa 2013”, Zabrze: 278-291 (in Polish).Search in Google Scholar

Senze M., Kowalska-Góralska M., Czyżowicz I., 2011, Bioaccumulation of aluminium in the aquatic environment of the Dobra River in Wrocław, Ecolog. Chem. Eng. 18A(11): 1545-1549.Search in Google Scholar

Severi A., 1997, Aluminium toxicity in Lemna minor L.: effects of citrate and kinetin, Environ. Exp. Bot. 37(1) 53- 61.10.1016/S0098-8472(96)01032-5Search in Google Scholar

Sobczyński T., Joniak T., 2009, Vertical changeability of physical- chemical features of bottom sediments in three lakes, in aspect type of water mixis and intensity of human impact, Pol. J. Environ. Stud. 18(6): 1093-1099.Search in Google Scholar

Sorenson J.R.J., Campbell I.R., Tepper L.B., Lingg R.D., 1974, Aluminum in the environment and human health, Environ. Health Perspect. 8: 3-95 Sprenger M., McIntosh A., 1989, Relationship between concentration of aluminum, cadmium, lead, and zinc in water, sediment, and aquatic macrophytes in six acidic lakes, Arch. Environ. Contam. Toxicol. 18: 225-231.10.1007/BF01056207Search in Google Scholar

Veselý J., Hruška Norton S.A., 1998, Trends in water chemistry of acidified bohemian lakes from 1984 to 1995: II. Trace elements and aluminum, Water Air Soil Poll. 108: 425-443.10.1023/A:1005007627334Search in Google Scholar

Wauer G., Heckemann H-J., Koschel R., 2004, Analysis of toxic aluminium species in natural waters, Microchim. Acta. 146: 149-154.10.1007/s00604-004-0198-2Search in Google Scholar

Wróbel S., 1993, Aluminium in some surface waters in Poland, Rocz. Państw. Zakł. Hig. 44(1): 65-72.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo