1. bookVolumen 38 (2019): Edición 1 (June 2019)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2391-4491
Primera edición
20 Dec 2019
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Legal Language in the Legislative Text (The Case Study of the Bill on Higher Education and Science)

Publicado en línea: 11 Dec 2019
Volumen & Edición: Volumen 38 (2019) - Edición 1 (June 2019)
Páginas: 7 - 47
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2391-4491
Primera edición
20 Dec 2019
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Dąmbska-Prokop, Urszula. 2012. Wokół tekstu. Składnia, gramatyka tekstu, stylistyka, przekładoznawstwo. Kraków: Wydawnictwo Sztuka i Wiedza.Search in Google Scholar

Engel, Ulrich.1996. Deutsche Grammatik. Heidelberg: Julius Groos Verlag.Search in Google Scholar

Gizbert-Studnicki, Tomasz. 1991. O języku wstępów do tekstów prawnych. Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Nauk Politycznych 28: 93–102.Search in Google Scholar

Gizbert-Studnicki, Tomasz. 2009. Postulat jasności i zrozumiałości tekstów prawnych a dostęp do prawa. W Prawo i język, red. Anna Mróz, Adam Niewiadomski, Monika Pawelec, 9–18. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.Search in Google Scholar

Gortych-Michalak, Karolina. 2013. Struktura polskich, greckich i cypryjskich aktów normatywnych. Studium porównawcze w aspekcie antropologicznym. Wydawnictwo Poznań: Naukowe Kontakt.10.14746/cl.2013.14.04Search in Google Scholar

Kalinowski, Jerzy. 1953. Teoria zdań normatywnych. Studia Logica 1: 113–146.10.1007/BF02272278Search in Google Scholar

Lewandowski, Sławomir. 2015. Preambuła w prawodawstwie polskim XX i XXI wieku. W Język polskiego prawa: perspektywa europejska, red. Adam Niewiadomski, Ewa Walewska, 81–96. Warszawa: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego.Search in Google Scholar

Lizisowa, Maria Teresa. 1995. Podstawowe terminy prawne w statutach staropolskich na tle słowiańskim. Studium semantyczne. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.Search in Google Scholar

Lizisowa, Maria Teresa. 2008. Semantyka a struktura tekstu prawnego. W Styl a semantyka, red. Irena Szczepankowska, 381–400. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.Search in Google Scholar

Lizisowa, Maria Teresa. 2016. Komunikacyjna teoria języka prawnego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Kontakt.Search in Google Scholar

Luhmann, Niklas. 2007. Systemy społeczne. Przekł. Michał Kaczmarczyk. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.Search in Google Scholar

Łapa, Romana. 2014. Relacje modalne we współczesnych aktach normatywnych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Studia Językoznawcze t. 21 (41), z. 2: 41–51.Search in Google Scholar

Nowak-Michalska, Joanna. 2012. Modalność deontyczna w języku prawnym na przykładzie polskiego i hiszpańskiego kodeksu cywilnego. Poznań: Wydawnictwo Rys.Search in Google Scholar

Pisarek, Walery. 1967. Pojęcie pola wyrazowego i jego użyteczność w badaniach stylistycznych. Pamiętnik Literacki 58/2: 493–516.Search in Google Scholar

Redelbach, Andrzej, Wronkowska Sławomira, Ziembiński Zygmunt. 1993. Zarys teorii państwa i prawa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

Sarkowicz, Ryszard. 1995. Poziomowa interpretacja tekstu prawnego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.Search in Google Scholar

Sosnowski, Beniamin. 2016. Geneza, rola i cechy preambuły w aktach prawnych. Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM 6: 207–221 [http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-74ab19f5-2ed5-447d-9d55-adb117998cbf].Search in Google Scholar

Stelmach, Jerzy & Ryszard Sarkowicz. 1999. Filozfia prawa XIX i XX wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków.Search in Google Scholar

Witorska, Alicja. 2014. Czym jest tiret? Język Polski XCIV 4: 303-213 [http://jezyk-polski.pl/wp-content/download/art_witorska_z-4-2014.pdf].Search in Google Scholar

Wronkowska, Sławomira, i Maciej Zieliński. 2012. Komentarz do zasad techniki prawodawczej. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.Search in Google Scholar

Wronkowska-Jaśkiewicz, Sławomira, Zieliński, Maciej i Zygmunt Ziembiński. 1974. Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe: Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo