1. bookVolumen 10 (2010): Heft 1 (March 2010)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2300-7575
ISSN
1642-5952
Erstveröffentlichung
17 Mar 2011
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Seasonal variability in phosphorus concentrations in strongly eutrophic Lake Chełmżyńskie

Online veröffentlicht: 17 Mar 2011
Volumen & Heft: Volumen 10 (2010) - Heft 1 (March 2010)
Seitenbereich: 43 - 56
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2300-7575
ISSN
1642-5952
Erstveröffentlichung
17 Mar 2011
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Carlson R. E., 1977, A trophic state index for lakes, Limnol. Oceanogr. 22(2): 366-369.10.4319/lo.1977.22.2.0361Search in Google Scholar

Cerco C. F., 1989, Measured and modeled effects temperature, dissolved oxygen and nutrient concentration on sediment-water nutrient exchange, Hydrobiologia 174 (3): 185-194.10.1007/BF00008156Search in Google Scholar

Cooke G. D., Welch E. B., Peterson S. A., Newroth P. R., 1993, Restoration and management of lakes and reservoirs, Lewis Publishers, Boca Raton, p. 548.Search in Google Scholar

Dunalska J., Brzozowska R., Zdanowski B., Stawecki K., Pyka J., 2006, Variability of Organic Carbon, Nitrogen and Phosphorus in the Context of Lake Dejguny Eutrophication (Mazurskie Lakes District), Limnol. Rev. 6: 79-86.Search in Google Scholar

Gawrońska H., Łopata M., Jaworska B., 2007, The effectiveness of the phosphorus inactivation method in reducing the trophy of lakes of different morphometric and hydrological features, Limnol. Rev. 7(1): 27-34.Search in Google Scholar

Gliwicz Z. M., 1979, Metalimnetic gradients and trophic state of lake epilimnia, Mem. Ist. Ital. Idrobiol. 37: 121-143.Search in Google Scholar

Hillbricht-Ilkowska A., Kostrzewska-Szlakowska I., Wiśniewski R. J., 1996, Zróżnicowanie troficzne jezior rzeki Krutyni (Pojezierze Mazurskie) - stan obecny, zmienność wieloletnia, zależności troficzne (Trophic differentiation of lakes along river Krutynia (Mazurian Lakeland) - present situation, long-term variability and trophic relationships), [in:] A. Hillbricht-Ilkowska, R. J. Wiśniewski (eds), Funkcjonowanie systemów rzeczno-jeziornych w krajobrazie pojeziernym: rzeka Krutynia (Pojezierze Mazurskie) (The functioning of river-lake system in a lakeland landscape: river Krutynia (Mazurian Lakeland, Poland), Zesz. Nauk. Komitetu "Człowiek i Środowisko" PAN 13: 125-153 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Imboden D. M., Wuest A., 1995, Mixing mechanisms in lakes, [in:] A. Lerman, D. Imboden, J. Gat (eds), Physics and chemistry in lakes, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg: 83-137.10.1007/978-3-642-85132-2_4Search in Google Scholar

Jureko L., 1969, Przyczyny zanikania Jeziora Chełmżyńskiego w świetle bilansu jego zlewni (Causes of the Chełmżynskie Lake decline considering its basin budget), Pr. PIHM 96: 93-106 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Kajak Z., 1998, Hydrobiologia - limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych (Hydrobiology - limnology. Freshwater ecosystems), Wyd. Nauk. PWN, p. 355 (in Polish).Search in Google Scholar

Kejna M., 2008, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego - Stacja Koniczynka (The Integrated Natural Environment Monitoring - Station Koniczynka), [in:] E. Jutrowska (ed.), Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2007 roku (The Report on the state of the environment in the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship in 2007), Bibl. Monit. Środ., Bydgoszcz: 183-190 (in Polish).Search in Google Scholar

Kejna M., 2009, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego - Stacja Koniczynka (The Integrated Natural Environment Monitoring - Station Koniczynka), [in:] E. Jutrowska (ed.), Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2008 roku (The Report on the state of the environment in the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship in 2008), Bibl. Monit. Środ., Bydgoszcz: 169-175 (in Polish).Search in Google Scholar

Kentzer A., 2001, Fosfor i jego biologicznie dostępne frakcje w osadach jezior różnej trofii (Phosphorus and its biologically available fractions in the bottom deposits in the lakes with different trophic states), Wyd. UMK, Toruń, p. 111 (in Polish).Search in Google Scholar

Kortmann R. W., Henry D. D., Kuether A., Kaufman S., 1982, Epilimnetic nutrient loading by metalimnetic erosion and resultant algal responses in Lake Waramaug, Connecticut, Hydrobiologia 92: 502 (abstract).10.1007/BF02391964Search in Google Scholar

Kudelska D. Cydzik D., Soszka H., 1994, Wytyczne monitoringu podstawowego jezior (Guidelines for basic monitoring of the lakes), Bibl. Monit. Środ., PIOŚ, Warszawa, p. 42 (in Polish).Search in Google Scholar

Kufel L., Kalinowska K, 1997, Metalimnetic gradients and the vertical distribution of phosphorus in a eutrophic lake, Arch. Hydrobiol. 140(3): 309-320.10.1127/archiv-hydrobiol/140/1997/309Search in Google Scholar

Lampert W., Sommer U., 2001, Ekologia wód śródlądowych (Ecology of inland waters), Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, p. 415 (in Polish).Search in Google Scholar

Lorke A., Wuest A., 2005, Turbulence and mixing regimes specific to lakes, [in:] H. Z. Baumert, J. Simpson, J. Sundermann (eds), Marine turbulance: theories, observations, and models. Results of CARTUM Project, Cambridge University Press, Cambridge: 346-354.Search in Google Scholar

Marszelewski W., 1998, Gospodarcze wykorzystanie jezior Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego i Kujawskiego przez przemysł cukrowniczy (Economic exploitation of the lakes located in the Chełmińsko-Dobrzyńskie and Kujawskie Lakeland by sugar plants, [in:] W. Lange, D. Borowiak (eds), Zagrożenia degradacyjne a ochrona jezior (Degradation hazards and lakes protection), Wyd. KLUG, Gdańsk: 203-212 (in Polish).Search in Google Scholar

McIntyre S., Jellison R., 2001, Nutrient fluxes from upwelling and enhanced turbulence at the top of the pycnocline in Mono Lake, California, Hydrobiologia 466: 13-29.10.1007/978-94-017-2934-5_2Search in Google Scholar

Niewiarowski W., 1959, Formy polodowcowe i typy deglacjacji na Wysoczyźnie Chełmińskiej (Glacial forms and types of deglaciations on the moraine plateau of Chełmno), Stud. Soc. Scien. Torun., Sec. C 4(1): 1-170 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Nurnberg G. K., 1994, Phosphorus release from anoxic sediments: What we know and how we can deal with it, Limnetica 10(1): 1-4.10.23818/limn.10.01Search in Google Scholar

Osgood R. A. 1988, Lake mixis and internal phosphorus dynamics, Arch. Hydrobiol. 113: 629-638.10.1127/archiv-hydrobiol/113/1988/629Search in Google Scholar

Ostrovsky I., Yacobi Y. Z., Walline P., Kalikhman I, 1996, Seiche-induced mixing: Its impact on lake productivity, Limnol. Oceanogr. 41(2): 323-332.10.4319/lo.1996.41.2.0323Search in Google Scholar

Pasławski Z., 1975, Typologia hydrologiczna jezior Pojezierza Wielkopolskiego (Hydrological types of the lakes located in the Wielkopolskie Lakeland), Prz. Geof. 20 (4): 271-280 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

[WIOŚ] Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, 2008, Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2007 roku (The Report on the state of the environment in the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship in 2007), Bibl. Monit. Środ. Bydgoszcz, p. 230 (in Polish).Search in Google Scholar

[WIOŚ] Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, 2009, Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2008 roku (The Report on the state of the environment in the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship in 2008), Bibl. Monit. Środ. Bydgoszcz, p. 204 (in Polish).Search in Google Scholar

Stawecki K., Zdanowski B., Dunalska J., 2003, Seasonal changes in phosphorus concentrations in the waters of Lake Wigry, Limnol. Rev. 3: 217-222.Search in Google Scholar

Stawecki K., Zdanowski B., Dunalska J., 2004, Seasonal changes in phosphorus concentration in the heated waters of Lake Mikorzyńskie, Limnol. Rev. 4: 249-254.Search in Google Scholar

Wetzel R. G., 2001, Limnology. Lake and river ecosystems, Academic Press, San Diego, p.1006.Search in Google Scholar

Wiśniewski R, 1995, Rola resuspensji osadów dennych w funkcjonowaniu ekosystemów wodnych (The role of re-suspension of bottom deposits in water ecosystems functioning), UMK Toruń, p.102 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Wiśniewski R. J., 1995, Rola zasilania wewnętrznego w eutrofizacji zbiorników zaporowych (The role of internal loading in dam reservoir eutrophication) [in:] M. Zalewski (ed.), Procesy biologiczne w ochronie i rekultywacji nizinnych zbiorników zaporowych (Biological processes in the protection and reclamation of the low-land dam reservoirs), Bibl. Monit. Środ., Łódź: 61-70 (in Polish).Search in Google Scholar

Zdanowski B., Dunalska J., Stawecki K., 2002, Variability of nutrients content in heated lakes of the Konin area, Limnol. Rev. 2: 457-464.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo