1. bookVolumen 17 (2011): Heft 2 (June 2011)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2080-6574
ISSN
1426-8981
Erstveröffentlichung
24 Dec 2009
Erscheinungsweise
3 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

The evolution of a Weichselian proglacial lake in NW Poland as revealed by static penetration tests

Online veröffentlicht: 04 Jul 2011
Volumen & Heft: Volumen 17 (2011) - Heft 2 (June 2011)
Seitenbereich: 111 - 119
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2080-6574
ISSN
1426-8981
Erstveröffentlichung
24 Dec 2009
Erscheinungsweise
3 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Błaszkiewicz, M. & Gruszka, B., 2005. Development and infill of Vistulian glacial Lake Gniew (N Poland): a sedimentological analysis. Geological Quarterly 49, 449-462.Search in Google Scholar

Brodzikowski, K. & Van Loon, A.J., 1991. Glacigenic sediments. Developments in Sedimentology 49. Elsevier, Amsterdam, 674 pp.Search in Google Scholar

Casagrande, A., 1936. The determination of the pre-consolidation load and its practical significance. [In:] A. Casagrande (Ed.): Proceedings of the 1st International Soil Mechanics and Foundation Engineering Conference (Cambridge, Mass, 22-26 June 1936). Graduate School of Engineering, Harvard University, 60-64.Search in Google Scholar

Crawford, C.B., 1986. State of the art: evaluation and interpretation of soil consolidation tests. Consolidation of Soils: Testing and Evaluation, ASTM STP 892, Philadelphia, 71-103.10.1520/STP34607SSearch in Google Scholar

Das, B.M., 1985. Principles of geotechnical engineering. PWS-Kent Publishing Company, Boston, Mass., 570 pp.Search in Google Scholar

Eyles, N. & Miall, A.D., 1984. Glacial facies models. [In:] R.G. Walker (Ed.): Facies Models. Geoscience Canada, Toronto, Canada, 15-38.Search in Google Scholar

Galon, R. & Roszkówna, L., 1967. Zasięgi zlodowaceń skandynawskich i ich stadiałów recesyjnych na obszarze Polski [The extent of the Scandinavian glaciations in Poland]. [In:] R. Galon & J. Dylik (Eds): Czwartorzęd Polski. PWN, Warszawa, 18-38.Search in Google Scholar

Geological documentation, 1977. Dokumentacja geologiczna dla cegielni Złocieniec, Zamkowa, Wierzchowo wykonana przez Przedsiębiorstwo Technologiczno - Geologiczne Ceramiki Budowlanej Cergo w Warszawie oraz Gdańskie Przedsiębiorstwo Geologiczne Ceramiki Budowlanej [Geological documentation for Złocieniec, Zamkowa, Wierzchowo clay-mine prepared by Building Materials Technological-Geologival Company "Cergo" in Warsaw and Gdańsk Building Materials Technological-Geologival Company]. Unpublished.Search in Google Scholar

Harrison, S.S., 1975. Turbidite origin of glaciolacustrine sediments, Woodcock lake, Pennsylvania. Journal of Sedimentary Research 45, 738-744.10.1306/212F6E29-2B24-11D7-8648000102C1865DSearch in Google Scholar

Karczewski, A., 1994. Morpho- and lithogenetic diversification of the Pomeranian phase in western and central Pomerania. Zeitschrift für Geomorphologie 95, 35-48.Search in Google Scholar

Keilhack, K., 1901. Geologisch-morphologische Übersichtskarte der Provinz Pommern, Masstab 1: 500 000. Köninglich Preußischen Geologischen Landesamst und Bergakademie, Berlin.Search in Google Scholar

Keilhack, K., 1930. Geologische Karte der Provinz Pommern, 1: 500 000. Preußischen Geologischen Landesamst und Bergakademie, Berlin.Search in Google Scholar

Kłysz, P., 1990. Mechanizm kształtowania się strefy marginalnej fazy pomorskiej na obszarze Pojezierza Drawskiego. [The mechanism of forming the marginal zone of the Pomeranian Phase in the Drawskie Lake District]. Wydawnictwo UAM, Seria Geografia 47, 236 pp.Search in Google Scholar

Locat, J., Tanaka, H., Tan, T.S., Dasari, G.R. & Lee, H., 2003. Natural soils: geotechnical behavior and geological knowledge. [In:] T.S. Tan, K.K. Phoon, D.W. Hight & S. Leroueil (Eds): Characterization and engineering properties of natural soils. Swets & Zetlinger, 3-28.Search in Google Scholar

Lunne, T., Robertson, P.K. & Powell, J.J.M., 1997. Cone Penetration Testing in geotechnical practice. Blackie Academic/Chapman & Hall, E&FN Spon, London, 312 pp.Search in Google Scholar

Maksiak, S. & Mróz, W.J., 1978. Czwartorzęd środkowej części Pojezierza Pomorskiego. [Quaternary of the central part of the Pomorskie Lake District]. Z badań czwartorzędu w Polsce 19, Warszawa, 97-146.Search in Google Scholar

Mayne, P.W., 1991. Closure, determination of OCR in clays by piezocone tests. Soils & Foundations 32, 190-192.Search in Google Scholar

Mayne, P.W. & Kulhawy, F.H., 1991. Calibration chamber database and boundary effects correction for CPT Data", calibration chamber testing (ISOCCT-1). Elsevier, New York, 257-264.Search in Google Scholar

Paluszkiewicz R., 1997. Struktury deformacyjne warwitów na przykładzie stanowiska Przewłoki (Pomorze Zachodnie). [Deformational structures rythmites on the example of the Przewłoki site (Western Pomerania)]. [In:] A. Kostrzewski (Eds): Rzeźba i osady czwartorzędowe obszarów współczesnego i plejstoceńskiego zlodowacenia półkuli północnej [Relief and Deposits of Present-day and Pleistocene Glaciation of the Northern Hemisphere]. Wybrane problemy. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 167-180.Search in Google Scholar

Paluszkiewicz R., 2008. Features of Pyrzyce glacilimnic reservoir deposits as a result of variable conditions of depositional environment. Wydawnictwo PTPN, Poznań, 160 pp.Search in Google Scholar

Paluszkiewicz, Re., 2004. Condition of sedimentation of rhythmically stratified deposits in the Złocieniec proglacial lake in the Drawsko Lakeland. Wydawnictwo PTPN 34, Poznań, 101 pp.Search in Google Scholar

Paluszkiewicz, Ry., 1996. Litogeneza serii osadowej, rytmicznie warstwowanej w Okunicy pod Pyrzycami (Pomorze Zachodnie). [Lithogenesis of rhythmic sediments in the Okunica area]. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 47A, 69-77.Search in Google Scholar

Ringberg, B., 1979. Varve chronology of the glacial sediments in Blekinge and northeastern Skane, southeastern Sweden. Boreas 8, 209-215.10.1111/j.1502-3885.1979.tb00802.xSearch in Google Scholar

Ringberg, B., 1984. Cyclic lamination in proximal varves reflecting the lenght of summers during Late Weichsel in Southernmost Sweden. [In:] N.-A. Mörner & W. Karlén (Eds): Climatic changes on a yearly to millennial basis - geological, historical and instrumental records. D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, 57-62.10.1007/978-94-015-7692-5_5Search in Google Scholar

Robertson, P.K., 1990. Soil classification system using the cone penetration test. Canadian Geotechnical Journal 27, 151-158.10.1139/t90-014Search in Google Scholar

Rubensdotter, L., 2006. Alpine lake sedimentaArchives and catchment geomorphology - casual relationships and implications for paleoenironmental reconstructions. Ph.D. Thesis Stockholm University, 100 pp.Search in Google Scholar

Schnaid F., 2009. In situ testing in geomechanics. Taylor & Francis, London/New York, 327 pp.10.1201/9781482266054Search in Google Scholar

Sully, J.P., Campanella, R.G. & Robertston, P.K., 1988. Interpretation of penetration pore pressures to evaluate stress history in clays. 1st International Symposium on Penetration Testing (2 ISOPT-1, Florida), 993-1000.Search in Google Scholar

Thomas, G.S.P. & Connell, R.J., 1984. Iceberg drop, dump, and grounding structures from Pleistocene glaciolacustrine sediments, Scotland. Journal of Sedimentary Petrology 55, 243-249.10.1306/212F8689-2B24-11D7-8648000102C1865DSearch in Google Scholar

Wierzbicki, J., 2002. The use of CPTU to evaluate the OCR of some Pleistocene deposits. Acta Scientiarum Polonorum, Formatio Circumiectu 1/2, Kraków, 35-48.Search in Google Scholar

Wierzbicki, J., 2010. Analiza prekonsolidacji podłoża metodami in situ w aspekcie jego genezy. [Evaluation of sub soil overconsolidation by means of in situ tests and its origin]. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 182 pp.Search in Google Scholar

Wierzbicki, J., Paluszkiewicz, Re. & Paluszkiewicz, Ry., 2006. Applications of cone penetration test in the analysis of stratigraphy of Cenozoic sediments. Quaestiones Geographicae 25A. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 83-88.Search in Google Scholar

Wierzbicki, J., Paluszkiewicz, Re. & Paluszkiewicz, Ry., 2007. Analysis of lithology of the Złocieniec progracial lake by means of cone penetration test results. [In:] E. Smolska & D. Giriat (Eds): Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych - formy rzeźby i osady. Oficyna Wydawnicza Łośgraf Warszawa, 427-438.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo