1. bookVolume 69 (2021): Issue 1 (March 2021)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Mar 2019
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

Book-Review

Online veröffentlicht: 23 Apr 2021
Seitenbereich: 166 - 192
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Mar 2019
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Beneš, J. (1961). Pojetí národopisních muzeí v materiálech UNESCO. Československá etnografie, 9, 420–422.Search in Google Scholar

Bryol, R. (2019). Vymezení metodických zásad zakládání a činnosti muzeí v přírodě. In: E. Kuminková (Ed.), Muzea v přírodě. Jedinečná cesta muzejnictví. Národní muzeum v přírodě: Rožnov pod Radhoštěm (s. 31–44).Search in Google Scholar

Bryol, R., Dolák, J., Drápalová, L., Koudelová, J., Langer, J. (Eds.) (2019). Muzea v přírodě v České republice: teoretická a metodická východiska. Národní muzeum v přírodě: Rožnov pod Radhoštěm.Search in Google Scholar

Drápala, D., Kuminková, E. (2019). Úvod. In: E. Kuminková (Ed.), Muzea v přírodě. Jedinečná cesta muzejnictví. Národní muzeum v přírodě: Rožnov pod Radhoštěm (s. 7–11).Search in Google Scholar

Drápala, D. (2019). Definice muzea v přírodě a limity jeho naplňování. In: E. Kuminková (Ed.), Muzea v přírodě. Jedinečná cesta muzejnictví. Národní muzeum v přírodě: Rož-nov pod Radhoštěm (s. 12–30).Search in Google Scholar

Jeřábek, R. (1976). Výtvarný zřetel v budování národopisných muzeí v přírodě. Národopisné aktuality, 13(3), 211–216.Search in Google Scholar

Langer, J. (1981). Národopisná muzea v přírodě. Teoretická a metodická východiska k realizaci. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.Search in Google Scholar

Michalička, V. (2019). Muzea v přírodě – specifika kulturně-paměťového konstruktu. In: E. Kuminková (Ed.), Muzea v přírodě. Jedinečná cesta muzejnictví. Národní muzeum v přírodě: Rožnov pod Radhoštěm (s. 53–66).Search in Google Scholar

Novotný, M. (2019). Muzeum v přírodě jako experimentální laboratoř (na příkladu rekonstrukce stavebních technologií). In: E. Kuminková (Ed.), Muzea v přírodě. Jedinečná cesta muzejnictví. Národní muzeum v přírodě: Rožnov pod Radhoštěm (s. 67–73).Search in Google Scholar

Šimša, M. (2019). Model prezentace, prezentace jako objekt teorie. In: E. Kuminková (Ed.), Muzea v přírodě. Jedinečná cesta. Národní muzeum v přírodě: Rožnov pod Radhoštěm (s. 117–141).Search in Google Scholar

Štika, J., Langer, J. (1989). Československá muzea v přírodě. Martin – Ostrava: Osveta – Profil.Search in Google Scholar

Vařeka, J., Frolec, V. (2007). Lidová architektura: Encyklopedie. Praha: Grada.Search in Google Scholar

Vojancová, I. (2019). Způsoby prezentace, interpretace, edukace a oživování v muzeích v přírodě. In: E. Kuminková (Ed.), Muzea v přírodě. Jedinečná cesta muzejnictví. Národní muzeum v přírodě: Rožnov pod Radhoštěm (s. 142–152).Search in Google Scholar

Altman, K. (2014). Periodický tisk jako zdroj etnologického poznání. Etnologický ústav AV ČR.Search in Google Scholar

Jakubík, J., Srnáková, D., Svetkovská, V. (2018). Aj tí pamätníci už nepamätajú... Ľudové odievanie v obciach okresu Bytča z 1. polovice 20. storočia. Žilina: Krajské kultúrne stredisko v Žiline.Search in Google Scholar

Jeřábková, A. (2009). Plachty jako relikt středověkého svrchního oděvu. In: A. Křížová (Ed.), Ornament – oděv – šperk. Archaické prvky materiální kultury. Brno: Masarykova univerzita (s. 81–90).Search in Google Scholar

Jeřábková, A. (2014). Lidová oděvní kultura. Příspěvky k ikonografii, typologii a metodologii. Brno: Masarykova univerzita.Search in Google Scholar

Knapcová, J., Jamečná, S. (2010). Čo vŕšok prejdeš, to iný kroj nájdeš. Žilina: Krajské kultúrne stredisko v Žiline.Search in Google Scholar

Křížová, A. (2011). Lidový oděv a historický kos -tým (Poznámky k terminologii, formě a funk -ci oděvu). Národopisná revue, 11(1), 5–9.Search in Google Scholar

Marcinová Knapcová, J., Jamečná, S. (2012). Z vŕšku do doliny. Ľudové odievanie Rajeckej doliny v 1. polovici 20. storočia. Žilina: Žilinské kultúrne stredisko v Žiline.Search in Google Scholar

Stránská, D. (1927a). Ze studia slovenskych krojů I. Zavití ženské hlavy na západním Slovensku. Národopisný věstník českoslovanský, 20(1), 37–56.Search in Google Scholar

Stránská, D. (1927b). Ze studia slovenskych krojů II. Úprava ženského účesu na západním Slovensku. Národopisný věstník českoslovanský, 20(1), 315–330.Search in Google Scholar

Stránská, D. (1929). Ze studia slovenskych krojů III. Příspěvky o oděvacích plachtách v Trenčansku. Národopisný věstník českoslovanský, 22(1), 37–53.Search in Google Scholar

Stránská, D. (1949). Lidové kroje v Československu. I. Čechy. Praha: J. Otto.Search in Google Scholar

Šimša, M. (2008). Soukenné nohavice – dědictví středověku, či přínos karpatské pastevecké kultury?, Národopisná revue, 18(2), 63–72.Search in Google Scholar

Toncrová, Š. (2014). Praktická příručka k terénnímu výzkumu obecních a školních kronik. Brno: Etnologický ústav AV ČR.Search in Google Scholar

Toncrová, Š., Uhlíková, L. (2014). Terénní výzkum etnokulturních tradic. Metodologická príručka. Brno: Etnologický ústav AV ČR.Search in Google Scholar

Truchlík, T. (2019). Procesy zmien v odevnej kultúre v Javorníkoch od polovice 19. storočia do polovice 20. storočia na príklade obcí Štiavnik a Veľké Rovné [dizertačná práca], Brno: Masarykova univerzita.Search in Google Scholar

Aarne, A., Thompson, S. (1961). The Types of the Folk-Tale. A Classification and Bibliography. FF Communications, 65/184. Helsinki: Academia Scientiarium Fennica.Search in Google Scholar

Bahna, V. (2010). Vysvetlenie kultúrneho vývo -ja z hľadiska evolučnej teórie: možnosti a ob -medzenia. Slovenský národopis, 58(1), 5–23.Search in Google Scholar

Boyd, R., Richerson, P. (2005). The Origin and Evolution of Cultures. Oxford: Oxford University Press.Search in Google Scholar

Bortolini, E., Pagani, L., Crema, E. R., Sarno, S., Barbieri, Ch., Boattini, A., Sazzini, M., et al (2017). Inferring patterns of folktale diffusion using genomic data. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(34), 9140–9145.Search in Google Scholar

Lorenz, K. (1950). The Comparative Method in Studying Innate Behavior Patterns. Symposia of the Society for Experimental Biology, 4, 221–268.Search in Google Scholar

Mesoudi, A. (2011). Cultural Evolution: How Darwinian Theory Can Explain Human Culture and Synthesize the Social Sciences. Chicago, London: University of Chicago Press.Search in Google Scholar

Itan, Y., Jones, B. L., Ingram, C. J., Swallow, D. M., Thomas, M. G. (2010) A worldwide correlation of lactase persistance phenotype and genotypes. BMC evolutionary biology, 10(1), 1–11.Search in Google Scholar

Sperber, D. (1996). Explaining culture: a naturalistic approach. Oxford: Blackwell.Search in Google Scholar

Sperber, D. (1998). Interpretatívna etnografia a teoretická antropológia. Slovenský národopis, 46(2), 179–193.Search in Google Scholar

Tehrani, J., Collard, M. (2002). Investigating cultural evolution through biological phylogenetic analyses of Turkmen textiles. Journal of anthropological archaelogy, 21(4), 443–463.Search in Google Scholar

Tehrani, J. J., Collard, M., Shennan, S. J. (2010). The cophylogeny of populations and cultures: reconstructing the evolution of Iranian tribal craft traditions using trees and jungles. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 365(1559), 3865–3874.Search in Google Scholar

Backer, B. (1979). Behind Stone Walls: Changing Household Organisation among the Albanians of Kosovo. MA Thesis. Oslo, University of Oslo.Search in Google Scholar

Cole, J. W. (1977). Anthropology comes Part-Way Home: Community Studies in Europe. Annual Review of Anthropology, 6, 349–378.Search in Google Scholar

de Rapper, G. (2009) Pelasgic Encounters in the Greek–Albanian Borderland Border Dynamics and Reversion to Ancient Past in Southern Albania. Anthropological Journal of European Cultures, 18(1), 50–68.Search in Google Scholar

Duijzings, G. (2000). Religion and the Politics of Identity in Kosovo. New York, Columbia University Press.Search in Google Scholar

Grandits, H., Gruber, S. (1996). The dissolution of the large complex households in the Balkans: Was the ultimate reason structural or cultural? The History of the Family, 1(4), 477–496.Search in Google Scholar

Grandits, H., Taylor, K. (Eds.) (2010). Yugoslavia’s Sunny Side. A History of Tourism in Socialism (1950s–1980s). Budapest, Central European University Press.Search in Google Scholar

Leutloff-Grandits, C. (2006). Claiming owner -ship in postwar Croatia: The dynamics of property relations and ethnic conflict in the Knin region. Münster, LIT Verlag.Search in Google Scholar

Leutloff-Grandits, C. (2012). Kinship, Community and Care: Rural-urban contrasts in Croatia. Ethnologie française, 42(1), 65–78.Search in Google Scholar

Montgomery, D. W. (Ed.) (2019). Everyday Life in the Balkans. Bloomington, Indiana University Press.Search in Google Scholar

Reineck, J. S. (1991). The Past as Refuge: Gender, Migration, and Ideology among the Kosovo Albanians. PhD Thesis. Berkeley: University of California.Search in Google Scholar

Bačová, V., Dudeková, G., Lengyelová, T. (2009). Identita a rod. In: G. Kiliánová, E. Krekovičová, E. Kowalská (Eds.), My a tí druhí v modernej spoločnosti. Konštrukcie a trans-formácie kolektívnych identít, Bratislava: Veda (s. 39–107).Search in Google Scholar

Dudeková, G., Mannová, E. a kol. (2017). Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi. Vzťah armády a spoločnosti v období moder -nizácie. Bratislava: Spoločnosť PRO HISTORIA.Search in Google Scholar

Dudeková, G. a kol. (2011). Na ceste k modernej žene. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku. Bratislava: VEDA.Search in Google Scholar

Kováč, D. (2017). Slovenskí vojaci v počiatočnej fáze prvej svetovej vojny. In: G. Dudeko -vá, E. Mannová a kol.: Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi. Vzťah armády a spo -ločnosti v období modernizácie. Bratislava: Spoločnosť PRO HISTORIA (s. 149–162).Search in Google Scholar

Krekovičová, E. (2009). Predslov. In: G. Kiliánová, E. Krekovičová, E. Kowalská (Eds.), My a tí druhí v modernej spoločnosti. Konštrukcie a transformácie kolektívnych identít. Bratislava: VEDA (s. 9–11).Search in Google Scholar

Kučera, R. (2013). Entbehrung und Nationalismus. Die Erfahrung der tschechischen Soldaten der österreichisch-ungarischen Armee 1914 – 1918. In: B. Bachinger, W. Dornik (Eds.), Jenseits des Schützengrabens. Der Erste Weltkrige im Osten. Erfahrunegn – Wahrnehmungen – Kontext. Innsbruck: Studien Verlag (s. 121–138).Search in Google Scholar

Moll, M. (2016). Mentale Kriegsvorbereitung. Der Aufbau des Kriegsabsolutismus. In: Die Habsburgermonarchie 1848–1918, XI/1/1 (s. 171–208).Search in Google Scholar

Hradská, K. (2006). Život v Bratislave 1939–1945. Bratislava: Marenčin PT.Search in Google Scholar

Kováč, D. (2006). Bratislava 1939–1945. Bratislava: Marenčin PT.Search in Google Scholar

Salner, P., Kvasnica, M. (2012). Chatam Sofer Memoriál (zánik a obnova). Bratislava: Marenčin PT.Search in Google Scholar

Szalay, P., Haberlandová, K., Andrášiová, K., Bartošová, N., Ateliér Bogár Králik Urban (2015). Moderná Bratislava 1918–1939. Bratislava: Marenčin PT.Search in Google Scholar

Szalay, P., Bogár, M., Haberlandová, K., Bartošová, N., Krišteková, L. (2019). Vojnová Bratislava 1939–1945. Bratislava: Marenčin PT.Search in Google Scholar

Bonder, N. (2008). Jidiše Kop. Tvůrčí řešení problémů v židovské tradici, vzdělanosti a humoru. Praha: Knižní klub.Search in Google Scholar

Heretik, A. (2019). Humor. Psychológia a psycho -patológia komiky. Bratislava: Ikar, 2. vydanie.Search in Google Scholar

Landmann, S. (1960). Der jüdische Witz. Soziologie und Sammlung. Olton.Search in Google Scholar

Sidon, K. E. (2012). Novoroční dopis vrchního rabína. Roš Chodeš, 74(9), 3.Search in Google Scholar

Dvořáková, H. (2020). Tisíc a jeden vtip: Kniha na popukanie aj na zaplakanie. Pravda, 9. 6. 2020. https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/553855-tisic-a-jeden-vtip-kniha-na-popukanie-aj-na-zaplakanie/.Search in Google Scholar

Heretik, A. (2019). Humor. Psychológia a psychopatológia komiky. Bratislava: Ikar.Search in Google Scholar

Juráňová, J. (2012). Agneša Kalinová v rozhovore s Janou Juráňovou: Mojich 7 životov. Bratislava: Aspekt, kapitola Normalizácia – emigrácia 1969–1978.Search in Google Scholar

Kalina, J. L. (1991). Obzri sa s úsmevom. Auto-biografománia. Bratislava: Vydavateľstvo PT.Search in Google Scholar

Kalina, J. L. (2003). Zavinili to židia a bicyklisti. Autobiografománia. Bratislava: Vydavateľstvo PT.Search in Google Scholar

Kalina, J. L. (2003). Usmievavé Slovensko. Autobiografománia. Bratislava: Albert Marenčin Vydavateľstvo PT.Search in Google Scholar

Kalina, J. L. (2004). Odpočúvaj v pokoji. Basa story. Autobiografománia Bratislava: Albert Marenčin Vydavateľstvo PT.Search in Google Scholar

Kasarda, M. (2020). Tisíc a jeden vtip. Vtip je záchranná sieť zúfalstva. Sme, 20. 4. 2020. https://kultura.sme.sk/c/22392496/jan-lkalina-tisic-a-jeden-vtip.html (navštívené 20. 5. 2020).Search in Google Scholar

Rybárová, E. (2020). Aké boli fóry z knihy Tisíc a jeden vtip a smial sa jej autor hurónsky? Rozhovor s Júliou a Miriam Sherwood. In Plus Sme, 20. 4. 2020. https://www.google.com/search?client=firefox-bd&q=ryb%C3%A1rov%C3%A1%2C+e.+ak%C3%A9+boli+f%C3%B3ry+v+knihe+tis%C3%Adc+a+jeden+vtip (navštívené 7. 5. 2020).Search in Google Scholar

Salner, P. (2001). Smutný humorista. Domino fórum, č. 2, s. 18.Search in Google Scholar

Stolovič, L. (2000). Židé žertují. Brno: Doplněk.Search in Google Scholar

Šabata, P. (2020). Keď popravovali Miladu Horákovú. Autorská strana Petra Šabatu. Sme, 23. 5. 2020 https://komentare.sme.sk/c/22431724/poprava-milady-horakovejden-bol-krasny-a-slnecny.html (navštívené 27. 6. 2020).Search in Google Scholar

Švehla, M. (2019). Z té otevřenosti a svobody byli všichni paf. S Petrem Placákem o Babišovi, konzervativcích a jeho nové knize o Anastázi Opaskovi. Respekt, č. 11, s. 45-49.Search in Google Scholar

Taragel, D. (2013). Tisíc a jeden vtip. Sme, 27. 3. 2013. https://kultura.sme.sk/c/6738327/tisic-a-jeden-vtip.html (navštívené 27. 6. 2020).Search in Google Scholar

Taragel, D. (2020). Doslov. Príbeh knihy a jej autora. In: J. L. Kalina, Tisíc a jeden vtip po 50 rokoch. Učebnica v-tipológie a ž’artizmu. Prednáša Ján L. Kalina, Dr. Humoris causa. Bratislava: Slovart.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo