1. bookVolume 69 (2021): Issue 1 (March 2021)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Mar 2019
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

Contemporary Paradigms in the Historical Context of the Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS (1946 – 1989): From the Generation of Founders to the Generation of Builders

Online veröffentlicht: 23 Apr 2021
Seitenbereich: 137 - 165
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Mar 2019
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Apáthyová-Rusnáková, Z. (1981). Skice k systémovému vymedzeniu etnografie. Slovenský národopis, 29(1), 123–135.Search in Google Scholar

Apáthyová-Rusnáková, Z. (1999). Skice k systémovému vymedzeniu etnografie. Etnologické rozpravy, 6(1), 123–135.Search in Google Scholar

Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku (1996). (Zost. A. Divičanová, M. Benža, O. Krupa). Békešská Čaba: Slovenský výskumný ústav.Search in Google Scholar

Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Rumunsku. (1998).Nadlak: Kultúrna a vedecká spoločnosť I. Krasku.Search in Google Scholar

Barabášová, B. (1952). Príspevok k problematike vzniku nového folklóru na Slovensku. Národopisný sborník SAVU, 11, 321–364.Search in Google Scholar

Barker, R. (2001). Legitimating Identities: The Self-Presentations of Rulers and Subjects. Cambridge: Cambridge University Press.Search in Google Scholar

Bednárik, R. (1942). Príručka pre národopisný výskum slovenského ľudu. Turčiansky Svätý Martin: Matica slovenská.Search in Google Scholar

Benža, M. (Ed.) (2002). Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Juhoslávii. Atlas narodne kulture Slovaka u Jugoslavii. Báčsky Petrovec: Matica slovenská v Juhoslávii, ÚEt SAV.Search in Google Scholar

Benža, M. (Ed.) (2005a). Ľudová kultúra Slovákov na Ukrajine: Народна культура Словаків в Україні.Užhorod: Mystecka linia.Search in Google Scholar

Benža, M. (Ed.) (2005b). Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Chorvátsku: Atlas narodne kulture Slovaka u Hrvatskoj. Našice: Zväz Slovákov v Chorvátsku.Search in Google Scholar

Benža, M. (Ed.) (2006). Atlas tradičnej kultúry slovenských menšín v strednej a južnej Európe. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko.Search in Google Scholar

Benža, M. (2006). Slovenské menšiny vo výskumných plánoch Ústavu etnológie Slovenskej akadémia vied. Etnologické rozpravy, XIII(1), 48–60.Search in Google Scholar

Benža, M. (2015). Tradičný odev Slovenska/Traditional Clothing of Slovakia. Bratislava: Ústredie ľudovej umeleckej výroby.Search in Google Scholar

Benža, M. (Ed.) (2015). Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Poľsku/Atlas kultury ludowej Słowaków v Polsce. Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku.Search in Google Scholar

Benža, M. (2017). Tradičný odev Záhoria. Skalica: Záhorské múzeum v Skalici.Search in Google Scholar

Benža, M. (2019). Tradičný odev Turca. Vrútky: FOMI.Search in Google Scholar

Bobáková, M., Tužinská, H. (2006). Rozhovor s Boženou Filovou, riaditeľkou Národopisného ústavu SAV v rokoch 1958–1989. Etnologické rozpravy, XIII(1), 207–245.Search in Google Scholar

Bogatyrev, P. [Bogatyrjov, P. G.] (1935). Funkčno-štrukturálna metóda a iné metódy etnografie a folkloristiky. Slovenské pohľady, 51, 550–558.Search in Google Scholar

Botík, J. (1974). Monografické štúdium oblasti ako metóda: (Na margo výskumu v Honte). Slovenský národopis, 22(2), 177–182.Search in Google Scholar

Botík, J. (1987). Encyklopédia národopisu Slovenska. Projekt komplexného syntetizujúceho diela slovenskej etnografie a folk-loristiky. Slovenský národopis, 35(1), 5–21.Search in Google Scholar

Botík, J. (Zost.) (1988). Hont. Tradície ľudovej kultúry. Bratislava: osveta.Search in Google Scholar

Bourdieu, P. (1994). Social Space and Symbolic Power. In: L. J. D. Wacquant, (Ed.), In Other Words: Essays Toward a Reflexive Sociology. Cambridge: Polity Press (s. 122–139).Search in Google Scholar

Braudel, F. (2009). History and the Social Sciences: The Longue Durée. Review, XXXII(2), 179–180.Search in Google Scholar

Brubaker, R. (2002). Ethnicity without groups. Archives de Sociologie, XLIII(2), 163–189.Search in Google Scholar

Brubaker, R. (2003). Přehodnocení národní identity: národ, jeho institucionalizovaná forma, praktická kategorie, nahodilá událost. In: M. Hroch, (Ed.), Pohledy na národ a naciolinalizmus. Praha: SLON (s. 375–385).Search in Google Scholar

Burlasová, S. (1960). K otázkam hudobného folklóru Slovákov v Rumunsku. Slovenský národopis, 7(1), 139–153.Search in Google Scholar

Burlasová, S. (1964). K problému genézy, funkcie a štýlu ľudovej piesne s družstevnou tematikou. Slovenský národopis, 12(1), 3–67.Search in Google Scholar

Čajánková, E. (1954a). Život a kultúra rožkovianskych Cigáňov II. Slovenský národopis, 2(1–2), 149–175.Search in Google Scholar

Čajánková, E. (1954b). Život a kultúra rožkovianskych Cigáňov I. Slovenský národopis, 2(3–4), 285–308.Search in Google Scholar

Čechi i Slovaki. In: Narody mira. Etnografičeskije očerki. Narody zarubežnoj Evropy I. Moskva: Nauka (s. 173–276).Search in Google Scholar

Československá vlastivěda. Díl III. Lidová kultura. (1968). Praha: Orbis.Search in Google Scholar

Danglová, O. (2014). Modrotlač na Slovensku/Blueprint in Slovakia. Bratislava: Ústredie ľudovej umeleckej výroby v spolupráci s Ústavom etnológie SAV.Search in Google Scholar

Danglová, O. (2019). Ornament a predmet. Dekoratívna tradícia na Slovensku/Ornament and Object. Decorative Tradition in Slovakia. Bratislava: Ústredie ľudovej umeleckej výroby v spolupráci s ÚESA SAV.Search in Google Scholar

Droppová, Ľ. (1966). K problematike náro -dopisného výskumu v súčasnosti. Slovenský národopis, 14(4), 595–600.Search in Google Scholar

Elschek, O. (2000). Zmena konceptov a paradigiem v etnografii, etnológii a antropológii. Etnologia actualis, I(1), 53–64.Search in Google Scholar

Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 1, 2. (1995). J. Botík, P. Slavkovský (Eds.). Bratislava: VEDA.Search in Google Scholar

Ethnographic Atlas of Slovakia: Translations and Explanations of Texts. (1994). Translated by L. Mikulcová, E. Salnerová, A. Szabová, A. Fenton. Bratislava: VEDA, ÚEt SAV.Search in Google Scholar

Ethnographischer Atlas der Slowakei: Übersetzungen der Texte und der Erläuterungen (1991). Übersetzung M. Horáriková, F. Förster. Bratislava: NÚ SAV.Search in Google Scholar

Etnografický atlas Slovenska. (1990). B. Filová, S. Kovačevičová (Eds.). Bratislava: VEDA.Search in Google Scholar

Esposito, R. (2010). Communitas. The Origin and Destiny of Community. Stanford: Stanford University Press.Search in Google Scholar

Ferencová, M. (2006). Od ľudu k národu: vytváranie národnej kultúry v etnografickej produkcii v socialistickom Československu a Maďarsku. Etnologické rozpravy, XIII(2), 104–133.Search in Google Scholar

Filová, B. (1959). Stav ľudovej kultúry Slovákov v Juhoslávii a otázka jej ďalšieho výskumu. Slovenský národopis, 7(1), 139–153.Search in Google Scholar

Filová, B. (1960). K niektorým metodologic -kým otázkam národopisnej vedy. Slovenský národopis, 8(2), 177–188.Search in Google Scholar

Filová, B. (1966). Filozoficko-metodologický seminár o vplyve industrializácie na súčasnú kultúru. Slovenský národopis, 14(4),506.Search in Google Scholar

Filová, B. (1979). Integrácia československej etnografie a folkloristiky v rámci ŠPZV – výsledky a perspektívy. Slovenský národopis, 27(3), 474–490.Search in Google Scholar

Foucault, M. (2004). Dozerať a trestať. Zrod väzenia. Bratislava: Kalligram.Search in Google Scholar

Gašparíková, V. (Ed.) (1988). Horehronie.Search in Google Scholar

Folklórne prejavy v živote ľudu. Bratislava: VEDA.Search in Google Scholar

Gašparíková, V. (2006). Od výskumu k syntéze (Ľudové tradície o zbojníkoch na poľsko--slovenskom pomedzí v spomienkach etnológa). Etnologické rozpravy, XIII(1), 68–90.Search in Google Scholar

Hlôšková, H. (2018). Andrej Melicherčík – osobnosť v dobe, doba v osobnosti (na príklade jednej bádateľskej témy). Slovenský národopis, 66(1), 140–155.Search in Google Scholar

Hlôšková, H. (2020). Namiesto úvodu – Laudatio pro Milan Leščák. In: H. Hlôšková (Ed.), Milan Leščák – vedec, pedagóg, človek. Bratislava: NSS (s. 10–12).Search in Google Scholar

Horváthová, E. (1964). Cigáni na Slovensku. (Historicko-etnografický náčrt). Bratislava: SAV, VEDA.Search in Google Scholar

Horváthová, E. (1973a). Hlavné smery a činnosť Národopisného ústavu SAV od založenia Slovenskej akadémie vied. Slovenský ná -rodopis, 21(2), 169–181.Search in Google Scholar

Horváthová, E. (1973b). Teoretické otázky súčasnej etnografie. Slovenský národopis, 21(3), 311–318.Search in Google Scholar

Horváthová, E., Urbancová, V. (Eds.) (1972). Die Slowakische Volkskultur. Bratislava: Vydavateľstvo SAV.Search in Google Scholar

Hudek, A. (2014a). Slovenská akadémia vied a umení v rokoch 1945-1952. Prerod SAVU do Slovenskej akadémie vied. In: D. Kováč a kol., Dejiny Slovenskej akadémie vied. Bratislava: VEDA (s. 69–86).Search in Google Scholar

Hudek, A. (2014b). Protirečivý vývoj SAV. Vedecký výskum a budovanie pracovísk na pozadí tlakov politickej moci. In: D. Kováč a kol., Dejiny Slovenskej akadémie vied. Bratislava: VEDA (s. 107–119).Search in Google Scholar

Hudek, A. (2014c). Slovenská akadémia vied a umení v „obrodnom procese 1968–1969. Prerod SAVU do Slovenskej akadémie vied. In: D. Kováč a kol., Dejiny Slovenskej aka -démie vied. Bratislava: VEDA (s. 145–166).Search in Google Scholar

Hudek, A., Klačka, J. (2014). Slovenské „Predjarie“ a jeho obraz v spoločenských aktivitách SAV. Kováč, D. A kol., Dejiny Slovenskej akadémie vied. Bratislava: VEDA (s. 138–124).Search in Google Scholar

Kiliánová, G. (2002). Etnológia na Slovensku na prahu 21. storočia: reflexie a trendy. Slovenský národopis, 50(3–4), 277–191.Search in Google Scholar

Kiliánová, G. (2016). II. Kapitola. Národopisné pracovisko Slovenskej akadémie vied (1953–1969). In: G. Kiliánová, J. Zajonc, 70 rokov Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied: kontinuity a diskontinuity bádania a jednej inštitúcie. Bratislava: VEDA (s. 55–80).Search in Google Scholar

Kiliánová, G. (2019). Scholarship and Power: Research of the Ukrainian Ethnic Group. Slovenský národopis/Slovak Ethnology, 67(4), 441–462. DOI: https://doi.org/10.2478/se-2019-0026.Search in Google Scholar

Kiliánová, G. (2020). Práca Milana Leščáka v Národopisnom ústave SAV (1963–1992/2003) a zdravica k životnému jubileu. In: H. Hlôšková (Ed.), Milan Leščák – vedec, pedagóg, človek. Bratislava: NSS (s. 13–22).Search in Google Scholar

Kiliánová, G., Popelková, K. (2010). Zavádzanie marxistickej etnografie v národopise na Slovensku: zmena vedeckého myslenia? Slovenský národopis, Errata, 58(4), 410–424c.Search in Google Scholar

Kiliánová, G., Vrzgulová. M. (2006). 60. výročie založenia ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied. Obzretie a pohľad do budúcnosti. Slovenský národopis, 54(3), 279–293.Search in Google Scholar

Kiliánová, G., Zajonc, J. (2016). 70 rokov Ústavu etnológie slovenskej akadémie vied: konti -nuity a diskontinuity bádania a jednej inštitúcie. Bratislava: VEDA, ÚEt SAV.Search in Google Scholar

Klačka, J. (1994). Prerastanie SAVU do SAV. O. Pöss (Ed.), Slovenská akadémia vied a umení. Z dejín vied a techniky na Slovensku. Bratislava: HÚ SAV (s. 41–48).Search in Google Scholar

Klačka, J. (2014). Vzťah SAV a ČSAV v zákone z roku 1963. In: D. Kováč a kol., Dejiny slovenskej akadémie vied. Bratislava: VEDA (s. 124–128).Search in Google Scholar

Kosová, M. (1973). Magické usmrcovanie protivníka na diaľku (Rozbor úkonu imitačnej mágie). Slovenský národopis, 21(4), 543–534.Search in Google Scholar

Kovačevičová, S. (1994). K začiatkom národo -pisného bádania v SAVU. In: O. Pöss (Ed.), Slovenská akadémia vied a umení. Bratislava: HÚ SAV (s. 81–90).Search in Google Scholar

Kubová, M. (2006). Ústav etnológie a jeho vedecká knižnica v rokoch 1957–1986. Etnologické rozpravy, XIII(1), 82–84.Search in Google Scholar

Labrousse, E. ([1933]1984). Esquisse du mouvement des prix et des revenues en France au XVIIIe siècle. 2 Vols. Paris: Librairie Dalloz/Repr. Paris: Éditions des archives contemporaines.Search in Google Scholar

Langer, J. (2005). Budúcnosť časopisu Ethnologia Europae Centralis. Slovenský národopis, 53(3), 338–340.Search in Google Scholar

Leščák, M. (1966). Príspevok k metodike výskumu súčasného stavu folklóru. Slovenský národopis, 14(4), 570–578.Search in Google Scholar

Leščák, M. (1969). Úvahy o predmete národ -opisného bádania. Slovenský národopis, 17(2–3), 369–380.Search in Google Scholar

Leščák, M. (1972). Výskum súčasného stavu folklóru na Slovensku – Metódy, problémy, ciele. Slovenský národopis, 20(1), 185–194.Search in Google Scholar

Leščák, M. (1982). Včleňovanie pokrokových tradícií ľudovej kultúry do systému socialistickej kultúry a do života pracujúcich. Projekt čiastkovej úlohy VIII-8-3/1 Štátneho plánu základného výskumu na roky 1981–1985. Slovenský národopis, 30(1), 6–16.Search in Google Scholar

Leščák, M. (1991). Horizonty súčasného národopisu (od etnológie, cez etnografiu, ľudo -vedu, národopis k etnológii). Múzeum, 2, 1–5.Search in Google Scholar

Leščák, M. (2006). Dejiny a reminiscencie. Etnologické rozpravy, XIII(1), 85–94.Search in Google Scholar

Leščák, M., Kovačevičová, S., Michálek, (1997). J. Profesor Andrej Melicherčík: spomienky a inšpirácie k nedožitej osemdesiatke (1917–1966). Slovenský národopis, 45(1), Diskusia, 78–86.Search in Google Scholar

Luther, D. (2006). ŠPZV – spomienky na plánovanú vedu. Etnologické rozpravy, XIII(1), 9194.Search in Google Scholar

Mann, A. B. (2018). Rómski kováči na Slovensku/ Roma Blacksmiths in Slovakia. Bratislava: Ústredie ľudovej umeleckej výroby v spolupráci s ÚEt SAV.Search in Google Scholar

Melicherčík, A. (1945). Teória národopisu. Národopisné spisy Tranoscia, zv. 2. Liptovský Svätý Mikuláš.Search in Google Scholar

Melicherčík, A. (1950a). Československá etnografia a niektoré úlohy pri výstavbe social-izmu. Národopisný sborník Slovenskej aka -démie vied a umení, 9, 25–36.Search in Google Scholar

Melicherčík, A. (1950b). Sovetskaja etnografija 1946, č. 1–4. Národopisný sborník Slovenskej akadémie vied s umení, 9, 226–229.Search in Google Scholar

Melicherčík, A. (1950c). Sovetskaja etnografija 1947, č. 6–7. Národopisný sborník Slovenskej akadémie vied s umení, 9, 229–230.Search in Google Scholar

Melicherčík, A. (1952a). Sovietska etnografia – náš vzor. Národopisný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 10, 5–23.Search in Google Scholar

Melicherčík, A. (1952b). Jánošíkovská tradícia na Slovensku. Bratislava: SAV, VEDA.Search in Google Scholar

Melicherčík, A. (1966). Tradičné a netradičné v ľudovej kultúre. Slovenský národopis, 14(4), 563–569.Search in Google Scholar

Mjartan, J. (1953). Prvý výskum ľudovej kultúry na družstevnej dedine. Slovenský národopis, 1(1), 253–261.Search in Google Scholar

Mjartan, J. (Ed.) (1956). Banícka dedina Žaka -rovce. Práce národopisného ústavu SAV, zv. I. Bratislava: Vydavateľstvo SAV.Search in Google Scholar

Mjartan, J. (Ed.) (1974). Horehronie II. Kultúra a spôsob života ľudu. Ľudové zamestnania. Bratislava: Vydavateľstvo SAV.Search in Google Scholar

Podoba, J. (2006). MKKKB: jeden pohľad na úspešnú medzinárodnú vedeckú organizáciu ktorá neskončila dobre. Etnologické rozpravy, XIII(1), 95–102.Search in Google Scholar

Podolák, J. (1955a). Desať rokov slovenského národopisu (1945–1955). Slovenský národo -pis, 3(4), 421–450.Search in Google Scholar

Podolák, J. (1955b). K doterajším výsledkom národopisného výskumu družstevnej dediny na Slovensku (1945–1955). Slovenský národopis, 3(2), 268–277.Search in Google Scholar

Podolák J. (1958a). Ľudové pálenie vápna u ma -ďarských Slovákov. Pamiatky a múzeá, 1, 15–17.Search in Google Scholar

Podolák J. (1958b). Ľudové hry a zábavky slovenských detí v Nagyhute (Maďarsko). Slovenský národopis, 6(3), 279–292.Search in Google Scholar

Podolák, J. (1959). Tri textové varianty betlehemských hier z Abovskej stolice v Maďarsku. Slovenský národopis, 7(3), 114–131.Search in Google Scholar

Podolák, J. (Ed.) (1969). Horehronie I. Kultúra a spôsob života ľudu. Ľudové zamestnania.Search in Google Scholar

Podolinská, T., Potančok, V. (2017). Institute of Ethnology of Slovak Academy of Sciences in the Third Millennium. Editorial. Slovenský národopis/Slovak Ethnology, 65(2), 114–119.Search in Google Scholar

Popelková, K., Salner, P. (2002). Urbánny svet v slovenskej etnológii – pokus o dialóg. Slovenský národopis, 50(4), 444–451.Search in Google Scholar

Popelková, K., Zajonc, J. (2008). Po prvej tisícke... : skúsenosti z tvorby elektronického katalógu obrazových dokumentov Ústavu etnológie SAV. Slovenský národopis, 56(4), 445–466.Search in Google Scholar

Pranda, A. (1966). K otázke vzniku oblastí ľudovej kultúry na Slovensku. Slovenský národopis, 14(4), 511–562.Search in Google Scholar

Pranda, A. (1970). Niektoré teoretické otázky štúdia ľudovej kultúry v súčasnosti. Slovenský národopis, 18(1), 39–57.Search in Google Scholar

Pranda, A. (1979): Národopisný výskum kultúry družstevnej dediny. (Problémy, metódy, ciele). Slovenský národopis, 27(2), 209–229.Search in Google Scholar

Pranda, A., Leščák, M. (Eds.) (1977). Premeny ľudových tradícií v súčasnosti. I. Československo. Bratislava: VEDA.Search in Google Scholar

Pranda, A., Leščák, M. (Eds.) (1978). Premeny ľudových tradícií v súčasnosti. II. Socialistické krajiny. Bratislava: VEDA.Search in Google Scholar

Rabinow, P. (1996). Science as Practice: Ethnos, Logos, Pathos. In: P. Rabinow (Ed.), Essays on the Anthropology of Reason, Princeton: Princeton University Press (s. 3–27).Search in Google Scholar

Salner, P. (1982). K teoretickým problémom etnografického výskumu mesta. Slovenský národopis, 30(2), 211–218.Search in Google Scholar

Salner, P. (2006). Človek – téma – Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied alebo Hľadanie seba a témy) na ostrove pozitívnej deviácie. Etnologické rozpravy, XIII(1), 105–109.Search in Google Scholar

Slavkovský, P. (2006). Vedecké syntézy druhej polovice 20. storočia – výzvy i limity. (Etnografický atlas Slovenska, Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska, Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry). Etnologické rozpravy, XIII(1), 16–29.Search in Google Scholar

Slavkovský, P. (Zost.) (2006). Ján Mjartan: Z minulosti Národopisného ústavu Slovenskej akadémie vied (Úvod a do tlače pripravil P. Slavkovský). Etnologické rozpravy, XIII(2), 214–257.Search in Google Scholar

Slavkovský, P. (2011). Svet roľníka: agrárna kultúra Slovenska ako predmet etnografic -kého výskumu. Bratislava: VEDA, ÚEt SAV.Search in Google Scholar

Slavkovský, P. (2012). Slovenská etnografia (kompendium dejín vedného odboru). Bratislava: VEDA, ÚEt SAV.Search in Google Scholar

Slavkovský, P. (2013). Slovenský roľník: Pramene k štúdiu spôsobu života. Bratislava: VEDA, ÚEt SAV.Search in Google Scholar

Slavkovský, P. (2014). S nošou za industrializáciou krajiny: Tradičné podoby dopravy na slovenskom vidieku. Bratislava: VEDA, ÚEt SAV.Search in Google Scholar

Soukupová, B., Hroch, M., Salner, P., Pauknerová, K. (2013). Cesty urbánní antropologie: tradice-nové směry-identita. Urbánní studie, sv. 4. Praha: Fakulta humanitních studií UK.Search in Google Scholar

Slovensko – Ľud, 2. časť. (1975). Filová, B., Zost. Bratislava: Obzor.Search in Google Scholar

Stano, P., Žatko, R. (1989). Národopisná literatúra na Slovensku za roky 1901–1959. Slovenský národopis, 37(4), 624–626.Search in Google Scholar

Stoličná, R. et al. (1997). Slovakia. European Contexts of the Folk Culture. Bratislava: VEDA, ÚEt SAV.Search in Google Scholar

Stoličná, R. a kol. (2000). Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Bratislava: VEDA, ÚEt SAV.Search in Google Scholar

Stoličná, R., Nováková, K. (2012). Kulinárna kultúra regiónov Slovenska. Bratislava: VEDA, ÚEt SAV.Search in Google Scholar

Švecová, S. (1956). Príspevok k ľudovému staviteľstvu v Tótkomlóši (Slovenský Komlóš, obec v juhovýchodnom Maďarsku). Národopisný věstník československý, 3–4, 322–335.Search in Google Scholar

Tolstov, S. P. (1951). Význam prác J. V. Stalina o otázkach jazykovedy pre vývin sovietskej etnografie. Národopisný sborník SAVU, 10, 25–51.Search in Google Scholar

Tokarev, S. A. (1951). Engels a súčasná etnografia. Národopisný sborník SAVU, 10, 71–88.Search in Google Scholar

Tomich, D. (2011). The Order of Historical Time: The Longue Durée and Micro-History. Dostupné na: cielo.br/pdf/alm/n2/en_2236-4633-alm-02-00038.pdf. Navštívené: 21.11.2020. /originál článku v portugalčine dostupný na http://dx.doi.org/10.1590/2236-463320110204/.Search in Google Scholar

Turner, V. (1974). Dramas, Fields, and Metaphors: Symbolic Action in Human Society. Cornell University Press.Search in Google Scholar

Turner, E. (2012). Communitas: The Anthropology of Collective Joy. New York: Palgrave.Search in Google Scholar

Zajonc, J. (2012). Premeny vlákna. Trnava: Edition Ryba.Search in Google Scholar

Zajonc, J. (2016). I. Kapitola. Národopisné pracovisko v Slovenskej akadémii vied a umení (1946–1953). In: G. Kiliánová, J. Zajonc, 70 rokov Ústavu etnológie Slovenskej akadé -mie vied: Kontinuity a diskontinuity jednej inštitúcie. Bratislava: VEDA, ÚEt SAV (s. 21–54).Search in Google Scholar

Zajonc, J. (2020). Svätí s menom Valentín a sviatky zamilovaných. Bratislava: ÚESA SAV, VEDA.Search in Google Scholar

Žatko, R. (1959). Hádanky Slovákov v Maďarsku. Slovenský národopis, 7(1), 129–131.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo