1. bookVolume 69 (2021): Issue 1 (March 2021)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Mar 2019
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

The Origins of Women’s Skirt and Shirt Clothing on the Moravian-Slovak Border and Its Central European Context

Online veröffentlicht: 23 Apr 2021
Seitenbereich: 30 - 60
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Mar 2019
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Barich, K., McNealy, M. (2015). Drei Schnittbücher: three Austrian master tailor books of the 16th century. [S. l.]: Nadel und Faden Press.Search in Google Scholar

Benža, M. (2000). Odev a obuv. In: R. Stoličná (Ed.), Slovensko: Európske kontexty ľudovej kultúry. Bratislava: Veda (s. 121–142).Search in Google Scholar

Benža, M. (2015). Tradičný odev Slovenska = Traditional clothing of Slovakia. Bratislava: ÚĽUV.Search in Google Scholar

Formagiu, H. M. (1974). Portul popular din România. Bucureşti: Muzeul de artă al Republicii socialiste România.Search in Google Scholar

Husa, V., Šubrtová, A., Petráň, J. (1967). Homo faber: pracovní motivy ve starých vyobrazeních. Praha: Academia.Search in Google Scholar

Heyden, A. (1889). Die Tracht der Kulturvölker Europas vom Zeitalter Homers bis zum Beginne des XIX. Jahrhunderts = Trachtenkunde. Leipzig: E. A. Seemann.Search in Google Scholar

Jeřábková, A. (2011). Rubáš nebo rubáč? Otazníky kolem geneze ženského spodního šatu. In: A. Křížová a kol., Archaické jevy tradiční kultury na Moravě. Brno: Masarykova univerzita, (Etnologické studie 9) (s. 75–88).Search in Google Scholar

Klvaňa, J. (1899). Rubáč a oplíčko na jihovýchodní Moravě. Český lid, 8, 198–203.Search in Google Scholar

Klvaňa, J. (1895). O „pentlení“ nevěst a družiček na Moravě. Český lid, 4, 417–444.Search in Google Scholar

Koula, J. (1892). O kroji lidu slovenského. Čes -ký lid, 1, 21–26, 178–185, 273–285, 375–383, 472–484.Search in Google Scholar

Koula, J. (1896). O změnách vzorů na jihočes -kých rouchách. Český lid, 5, 160–166.Search in Google Scholar

Koula, J. (1897). Několik myšlenek, v čem a kde dlužno hledati starožitnost vyšívání československého. Český lid, 6, 25–34, 171–179, 275–282, 458–462.Search in Google Scholar

Lábková, M. (1927). O původu lidového kroje ženského v západních Čechách: srovnávací krojová studie se zřetelem k původnímu kroji slovanskému z 20 panství západočeských. V Plzni: Národopisné museum Plzeňska.Search in Google Scholar

Morávková, M. (1957). Kroje. In: A. Pranda, Slovenský ľudový textil: tkaniny, výšivky, čipky, kroje. Martin: Osveta (s. 119–157).Search in Google Scholar

Niederle, L. (1913). Slovanské starožitnosti. Život starých Slovanů. Díl 1., část 2. Praha: Bursík a Kohout.Search in Google Scholar

Niederle, L. (1953). Rukověť slovanských starožitností. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.Search in Google Scholar

Nosáľová, V. (1968). Oblečení. In: J. Macek (Ed.), Československá vlastivěda. Díl III, Lidová kultura. Praha: Orbis (s. 783).Search in Google Scholar

Nosáľová, V. (1982). Slovenský ľudový odev. Martin: Osveta.Search in Google Scholar

Nosáľová, V., Paličková, J. (1988). Naše kroje. Bratislava: Mladé letá.Search in Google Scholar

Pajer, J. (2010). Sirotčí pozůstalosti z přelomu 16. a 17. století ze strážnického panství. Slovácko: společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí, 52, 11–27.Search in Google Scholar

Pechová, L. (2013). Ženský uhorský šľachtický odev v 16. a 17. storočí. In: Sborník semináře historie odívání 2013. Zlín: Tigris (s. 63–98).Search in Google Scholar

Reichlová-Kucháriková, L. (1941). Dejiny kroja: obrázková náuka o krojoch a vkuse. Turčiansky sv. Martin: Matice slovenská.Search in Google Scholar

Semper, G. (1860). Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten, oder praktische Aesthetik: ein Handbuch für Techniker, Kün -stler und Kunstfreunde. Erster Band, Die Textile Kunst für sich betrachtet und in Be -ziehung zur Baukunst. Frankfurt a. M.: Verlag für Kunst und Wissenschaft.Search in Google Scholar

Sitárová, M. (2005). In: Zo studnice rodnej reči. Bratislava: Veda (s. 215–220).Search in Google Scholar

Starek, E. (1954). Strój spiski. Poznań: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.Search in Google Scholar

Stránská, D. (1936). Lidové kroje. In: J. Horák, K. Chotek, J. Matiegka (Eds.), Českosloven -ská vlastivěda. Řada II, Národopis. Praha: Sfinx (s. 207–248).Search in Google Scholar

Stránská, D. (1947). „Životky“ a „kabátky“ slovenských krojů. Národopisný sborník, 8(3), 155–177.Search in Google Scholar

Stránská, D. (1949). Lidové kroje v Československu. Díl 1., Čechy. Praha: Otto.Search in Google Scholar

Stránská, D. (1951). Sukně, sukmany, sarafány. Národopisný věstník českoslovanský, 32, 393–346.Search in Google Scholar

Šimša, M. (2013b). Long Woollen Cloth Trousers – Medieval Heritage or Carpathian Attribution of Shepherd Culture? Národopisná revue, 23(5), 43–56.Search in Google Scholar

Šimša, M. (2014a). Lidový oděv na Moravě, katalog výstavy. Strážnice: Národní ústav lidové kultury.Search in Google Scholar

Šimša, M. (2014b). Mapová aplikace Lidový oděv na Moravě a etnokartografická prezentace kabátového oděvu. Národopisná revue, 24(3), 217–229.Search in Google Scholar

Šimša, M. (2019). Tailor’s Guilds and Their Influence on the Formation of Women’s Rural Dress in Central Europe in Early Modern Times. Národopisná revue, 29(4), 41–65.Search in Google Scholar

Šimša, M. (2020). Krejčovské cechy a jejich vliv na formování mužského venkovského oděvu ve střední Evropě 16. a 17. století. Český lid: etnologický časopis, 107(3), 259–307.Search in Google Scholar

Tylor, E., B. (1897). Úvod do studia člověka a civilisace: (anthropologie). Překlad František Rajchl. V Praze: Nákladem Jana Laichtera.Search in Google Scholar

Tyršová, R. (1913). Nauka o kroji. Praha: Císařský královský školní knihosklad.Search in Google Scholar

Vocel, J. E. (1845). O starožitnostech českých a o potřebě chrániti je před zkázou. Časopis českého musea, 19, 649–682.Search in Google Scholar

Vydra, J. (1931). Nauka o kroji. Praha: Státní nakladatelství.Search in Google Scholar

Valter, J. (1927). O valašském kroji. Zahrada Moravy, 4, 10–12.Search in Google Scholar

Walcher, A. (1914). Der Renaissancefund von Poysdorf. Werke der Volkskunst I., Wien: Kunst – U. Verlagsanstalt J. Löwy.Search in Google Scholar

Winter, Z. (1893). Dějiny kroje v zemích čes -kých od počátku století 15. až po dobu Bělohorské bitvy. 4. sv. Dějiny kroje v českých zemích. Praha: F. Šimáček.Search in Google Scholar

Zajonc, J. (2011). Vplyv modernizačných snáh Jozefa II. na domácku výrobu plátna. Ethnologia Europea centralis, 10, 17–28.Search in Google Scholar

Zíbrt, Č. (1892). Dějiny kroje v zemích českých. Sv. 1, Dějiny kroje v zemích českých od dob nej -starších až po války husitské. Praha: F. Šimáček.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo