1. bookVolume 69 (2021): Issue 1 (March 2021)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Mar 2019
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

Intangible Cultural Heritage as a Subject of Ethnological Research

Online veröffentlicht: 23 Apr 2021
Seitenbereich: 5 - 13
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Mar 2019
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Bendix, R. (2008). Heritage between economy and politics An assessment from the perspective of cultural anthropology. In: L. Smith, N. Akagawa (Eds.), Cultural Heritage. London: Routledge (s. 253–269).Search in Google Scholar

Bitušíková, A. (2015). Nové prístupy k výskumu kultúrneho dedičstva. Etnologické rozpravy, 22(3), 7–14.Search in Google Scholar

Blahůšek, J., Lukešová, M. (Eds.) (2011). Meto -dika identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury v České republice v kontextu Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu na léta 2011–2015. Strážnice: Národní ústav lidové kultury.Search in Google Scholar

Brouček, S. (2002). Čeněk Zíbrt pohledem naléhavého dopisu Lubora Niederla. Český lid, 89(2), 173–185.Search in Google Scholar

Brouček, S. (2015). Účast Slováků a Slovenska na přípravách Národopisné výstavy českoslovan -ské 1895. In: Odkaz Národopisné výstavy českoslovanské 1895 v oblasti etnografie, muzejnictví a památkové péče. Prameny a studie č. 56. Praha: Národní zemědělské muzeum (s. 45–58).Search in Google Scholar

Danglová, O. (2010). Folklorizmus včera a dnes. Etnologické rozpravy, 17(1–2), 14–25.Search in Google Scholar

Frolec, V. (1968). Odkaz D. Jurkoviče. Národopisné aktuality, 5(3–4), 226.Search in Google Scholar

Hamar, J. (2013). The Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. In the Mirror of Implementation Discourse in Slovakia. Slovenský národopis, 63(5), 497–506.Search in Google Scholar

Hamar, J., Voľanská, Ľ., (2015). Between Politics, Science and Bearers. Implementation of the UNESCO-Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Národopisná revue, 25(5), 35–46.Search in Google Scholar

Hannerz, U. (1998). Transnational connections. Culture, People, Places. Routledge: London and New York.Search in Google Scholar

Jágerová, M. (2015). Regionálna výchova a prv -ky tradičnej kultúry vo výchovno-vzdelávacom procese na Slovensku – história, súčasný stav, perspektívy. Etnologické rozpravy, 22(3), 65–77.Search in Google Scholar

Jančář, J. (1997). Lidová kultura v globální informační společnosti. Národopisná revue, 7(2), 73–75.Search in Google Scholar

Jančář, J. (2004). Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice. Český lid, 91(2), 205–219.Search in Google Scholar

Jančář, J. (2006). Proměny prezentace lidové kultury v národopisných muzeích v přírodě. Museum vivum, 2, 15–20.Search in Google Scholar

Křížová, A. (2001). Lidové umění jako inspirační zdroj českého dekorativismu. In: J. Krist, V. Ondrušová, V. Zezulová (Eds.), Tradice lidové kultury v kulturním vývoji České republiky. Strážnice: Ústav lidové kul tury (s. 70–80).Search in Google Scholar

Kyseľ, V. (Ed.) (2008). Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru. Bratislava: Národné osvetové centrum.Search in Google Scholar

Kyseľ, V. (2013). Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Slovakia. Slovenský národopis, 61(5), 561–565.Search in Google Scholar

Luther, D. (2015). Nehmotné kultúrne dedičstvo z pohľadu etnológie. Etnologické rozpravy, 22(3), 15–23.Search in Google Scholar

Národopisná výstava českoslovanská (1895). Praha. Online prístupné na https://www.nulk.cz/ek-obsah/narvystava/index.htm (navštívené 8. 2. 2021).Search in Google Scholar

Návrh Koncepcie udržateľného rozvoja nehmot -ného kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry na rok 2020-2025. Online prístupné na https://www.slov-lex.sk/legislativne-proce-sy/SK/LP/2019/725 (navštívené 26. 2. 2021).Search in Google Scholar

Ryšavá-Záhumenská, E. (2017). Implementation of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in Slovakia. In: H. Schreiber (Ed.), Intangible Cultural Heritage, Safeguarding Experiences in Central and Eastern European Countries and China. Warszawa: National Heritage Board od Poland (s. 226–237).Search in Google Scholar

Slovak Institutions Participating in Implementation of the UNESCO Convention (2013). Slovenský národopis, 61(5), 566–576.Search in Google Scholar

Šimša, M. (2007). Nositelé tradice lidových řemesel I. Strážnice: Národní ústav lidové kultury.Search in Google Scholar

Všeobecná deklarácia UNESCO o kultúrnej rozmanitosti prijatá na 31. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO v Paríži, 2. novembra 2001. Online prístupné na http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/diversity/pdf/declaration_cultural_diversity_sk.pdf (navštívené 22. 2. 2021).Search in Google Scholar

Šimša, M., Teturová, J. (Eds.) (2016). Nemateriální statky tradiční lidové kultury v České republice / Intangible Elements of Traditional Folk Culture in the Czech Republic. Strážnice: Národní ústav lidové kultury.Search in Google Scholar

Teturová, J. (2019). The List of Intangible Elements of Traditional Folk Culture in the Czech Republic. Národopisná revue, 29(5), 74–80.Search in Google Scholar

Voľanská, Ľ. (2019). On Creating Intangible Cultural Heritage Lists in Slovakia: the State of the Art in 2019. Národopisná revue, 29(5), 80–85.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo