1. bookVolume 3 (2020): Issue 1 (September 2020)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Sep 2018
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

Acoustic Modelling of Sport and Hunting Shooting Ranges in the Aspect of Shaping Noise Emissions Into the Environment

Online veröffentlicht: 20 Aug 2020
Seitenbereich: 308 - 319
Eingereicht: 01 Mar 2020
Akzeptiert: 01 Jun 2020
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Sep 2018
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Boczkowski, A. (2012). Designing of noise protection systems in industrial environment. Monograph: Systems Supporting Production Engineering, ed. Biały W., Kaźmierczak J., Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice, 2012, s.42-50. Search in Google Scholar

Boczkowski, A. (2015). Komputerowe wspomaganie w procesie realizacji ocen oddziaływania akustycznego zakładów przemysłowych na środowisko. Monografia: Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. T. 2., red. Ryszard Knosala. Oficyna Wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, 2015, s. 372-383. Search in Google Scholar

ISO 17201-3:2010. (2010). Acoustics – Noise from shooting ranges. Part.3. Gudelines for sound propagation calculations. Search in Google Scholar

Puzyna, C. (1981). Ochrona środowiska pracy przed hałasem. Tom I. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1981. Search in Google Scholar

PN-ISO 10843:2002. (2002). Akustyka. Metody opisu i pomiaru pojedynczych impulsów lub serii impulsów. Search in Google Scholar

PN-ISO 9613-1:2000. (2000). Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Obliczenie pochłaniania dźwięku przez atmosferę. Search in Google Scholar

PN-ISO 9613-2:2002. (2002). Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania. Search in Google Scholar

PN-EN ISO 3746:2011. (2011). Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk. Search in Google Scholar

Dz. U. 2014, poz. 112. (2014). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Tekst jednolity. Search in Google Scholar

Dz. U. 2014, poz. 1542. (2014). Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. Search in Google Scholar

Zakrzewski, T., Żuchowski, R. (2009). Kompendium akustyki architektonicznej wraz z przykładami metod obliczeniowych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2009. Search in Google Scholar

Wall, A., Wagner, C., Rasband, R., Gee, k., Murphy, W. (2019). Cumulative noise exposure model for outdoor shooting ranges. The Journal of Acoustical Society of America 146, 3863, 2019. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo