1. bookVolumen 24 (2020): Heft 2 (December 2020)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2299-193X
ISSN
1429-9321
Erstveröffentlichung
14 Jun 2012
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Strategies of coping with failure in the structure of managers‘ professional burnout syndrome

Online veröffentlicht: 31 Dec 2020
Volumen & Heft: Volumen 24 (2020) - Heft 2 (December 2020)
Seitenbereich: 94 - 106
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2299-193X
ISSN
1429-9321
Erstveröffentlichung
14 Jun 2012
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Bäuerle, D. Supervison in der Sozialpädagogik und Sozialarbeit. Neues Beginnen. 1969; 21 ff.Search in Google Scholar

Burisch, M. (1989). Das Burnout-Syndrom - Theorie der inneren Erschöpfung. 2. Auflage. Berlin- Heidelberg: Springer.10.1007/978-3-662-06458-0Search in Google Scholar

Burisch, M. (2000). W poszukiwaniu teorii - przemyślenia na temat natury i etiologii wypalenia. In: Sęk, H. (ed.). Wypalenie zawodowe. Przyczyny. Mechanizmy. Zapobieganie. Warszawa, PWN, pp. 58-82.Search in Google Scholar

Burisch, M. (2006). Das Burnout-Syndrom - Theorie der inneren Erschöpfung. 3. Auflage. Berlin- Heidelberg: Springer.Search in Google Scholar

Cherniss C. (1980). Professional Burnout in Human Service Organizations, New York: Praeger.Search in Google Scholar

Freudenberger, H., North, G. (1992). Burn-out bei Frauen. Über das Gefühl des Ausgebranntseins. Frankfurt a.M.: Krüger.Search in Google Scholar

Lauderdale M. (1982). Burnout. Austin, TX: Learning Concepts.Search in Google Scholar

Maslach, C., Jackson, S. E. (1986). Maslach Burnout Inventory (MBI). Manual. Palo Alto: Consulting Psychologists Press.Search in Google Scholar

Pines, A., Maslach, C. (1978). Characteristics of staff burnout in mental health settings. Hospital & Community Psychiatry, 29(4), 233–237.10.1176/ps.29.4.233Search in Google Scholar

Maslach, Ch. (1982). Understanding burnout: Definitional issues in analyzing a complex phenomenon. Paine, W.S. Job, Stress and Burnout. Beverly Hills: Sage, pp. 26-31.Search in Google Scholar

Rongińska, T. (2001). Źródła i przejawy wypalenia psychicznego w zawodzie nauczycielskim. Pomiar edukacyjny jako kompetencje pedagogiczne. Materiały konferencji naukowej. Diagnostyka edukacyjna jako dziedzina kompetencji pedagogicznych. Szczecin, pp. 165-173.Search in Google Scholar

Rongińska, T. (2002). Wczesna profilaktyka wypalenia zawodowego wśród przyszłych nauczycieli. Osoba - edukacja - dialog. (ed.) M. Ledzińska, G. Rudkowska, L. Wrona, Vol. 2, Kraków, Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, pp.82-91.Search in Google Scholar

Rongińska, T. (2010). Profilaktyka syndromu wypalenia zawodowego funkcjonariuszy służby więziennej. Prolegomena bezpieczeństwa publicznego (ed.) T. Zaborowski. Zielona Góra: Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II, s. 57-60.Search in Google Scholar

Rongińska, T. (2011). The prevention of the managers’ professional burnout syndrome. Management Vol. 15, No. 1, pp. 101-114.Search in Google Scholar

Rongińska, T., Gaida, W. (2012). Strategie radzenia sobie z obciążeniem psychicz nym w pracy zawodowej. Polska adaptacja kwestionariusza, Wzorzec zachowań i przeżyć związanych z pracą (Arbeitsbezogenes Verhaltensund Erlebens muster - AVEM) U. Schaar schmidt’a i A. Fischer’a, Zielona Góra. Zielona Góra, Oficyna wyd. UZ.Search in Google Scholar

Sęk H. (1987). Psychological concepts of health, modes of prevention and coun selling for health promotion, Polish Psychological Bulletin, 18, 77.Search in Google Scholar

Schaarschmidt, U. & Fischer, A. W. (1997). AVEM - ein diag nos tisches Instrument zur Differenzierung von Typen ge sund heitsrelevantenVerhaltens und Erlebens gegenüber der Arbeit. Zeit schrift für Differentielle und Diagnos tische Psychologie, 18, Heft 3, 151-163.Search in Google Scholar

Schmidbauer, W. (1997). Die hilflosen Helfer. Über die seelische Problematik helfender Berufe. Reinbek: Rowohlt.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo