1. bookVolumen 14 (2014): Heft 2 (June 2014)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2300-7575
Erstveröffentlichung
17 Mar 2011
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Anthropogenic change in water bodies in the southern part of the Silesian Upland

Online veröffentlicht: 30 Dec 2014
Volumen & Heft: Volumen 14 (2014) - Heft 2 (June 2014)
Seitenbereich: 93 - 100
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2300-7575
Erstveröffentlichung
17 Mar 2011
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Choiński A., 2007, Limnologia fizyczna Polski (Physical limnology of Poland), Wyd. Nauk. UAM, Poznań, p. 547 (in Polish).Search in Google Scholar

Czaja S., 1994, Zmiany zagospodarowania przestrzennego i powierzchniowej sieci hydrograficznej na obszarze miasta Sosnowca w latach 1783-1985 (Changes in land use and surface hydrographic network in the city of Sosnowiec in the years 1783-1985), Rocz. Sosnowiecki 3: 68-84 (in Polish).Search in Google Scholar

Czaja S., 1995, Zmiany użytkowania ziemi i powierzchniowej sieci hydrograficznej na obszarze miasta Katowice w latach 1801-1985 (Changes in land utilization and surface hydrographic net in the area of Katowice town in the years 1801-1985), Geographia. Studia et Dissertationes UŚ 19: 7-23 (in Polish).Search in Google Scholar

Czaja S., 1999, Zmiany stosunków wodnych w warunkach silnej antropopresji (na przykładzie konurbacji katowickiej) (Changes in water relations under the conditions of strong anthropopression (a case study of Katowice conurbation), Wyd. UŚ, Katowice, p. 192 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Dulias R., 2011, Impact of mining subsidence on the relief of the Rybnik Plateau, Poland, Z. Geomorphol. 55(Suppl. 1): 25-36.10.1127/0372-8854/2011/0055S1-0035Search in Google Scholar

Jankowski A.T., 1986, Antropogeniczne zmiany stosunków wodnych na obszarze uprzemysłowionym i urbanizowanym (na przykładzie Rybnickiego Okręgu Węglowego) (Anthropogenic changes in the water relations in the industrialized and urbanized area (example of the Rybnik Coal District), Wyd. UŚ, Katowice, p. 280 (in Polish).Search in Google Scholar

Jankowski A.T., 1991, Występowanie antropogenicznych zbiorników wodnych na terenie Bytomia w okresie 1811-1989 (Anthropogenic water reservoirs in Bytom area in the period 1811-1989), Kształt. Środ. Geogr. Ochr. Przyr. Obsz. Uprzem. Zurban. 3: 21-30 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Jankowski A.T., Molenda T., Rzętała M., 2001, Reservoirs in subsidence basins and depression hollows in the Silesian Upland - selected hydrological matters, Limnol. Rev. 1: 143-150.Search in Google Scholar

Kondracki J., 2002, Geografia regionalna Polski (Regional Geography of Poland), PWN, Warszawa, p. 440 (in Polish).Search in Google Scholar

Koziełek A., 1937, Knurów i Krywałd: Kronika na tle historii ziemi gliwickiej (Knurów and Krywałd: The chronicle on the background of the history of Gliwice Land), Monogr. TPNŚ 4, Selbstverl. des Verf., Katowice, p. 180.Search in Google Scholar

Machowski R., Rzętała M.A., Rzętała M., 2006, Procesy i formy brzegowe w obrębie jeziora poeksploatacyjnego w początkowym okresie funkcjonowania na przykładzie zbiornika Kuźnica Warężyńska (Shore processes and landforms within post-exploatation lake in the initial stage of functioning, a case study of the Kuźnica Warężyńska water reservoirs), Kształt. Środ. Geogr. Ochr. Przyr. Obsz. Uprzem. Zurban. 37: 29-36 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Machowski R., Rzetala M. A., Rzetala M., 2012, Transformation of lakes in subsidence basins in the Silesian Upland (Southern Poland), Proc. of the 12th International Multidiscyplinary Scientific Geoconference SGEM 2012, Vol. 3: 895-901.10.5593/sgem2012/s13.v3050Search in Google Scholar

Machowski R., 2010, Przemiany geosystemów zbiorników wodnych powstałych w nieckach osiadania na Wyżynie Katowickiej (Transformations of geosystems of water reservoirs originated in subsidence depressions (a case study of the Katowice Upland), Wyd. UŚ, Katowice, p. 178 (in Polish).Search in Google Scholar

Pełka-Gościniak J., 2006, Restoring nature in mining areas of the Silesian Upland (Poland), Earth Surf. Process. Landforms 31(13): 1685-1691.10.1002/esp.1431Search in Google Scholar

[PIG] Państwowy Instytut Geologiczny (Polish Geological Institute), 1957, Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, Arkusz 941: Gliwice (Detailed Geological Map of Poland in 1:50 000 scale, Sheet 941: Gliwice).Search in Google Scholar

Rzętała M., Jaguś A., 2012, New lake district in Europe: origin and hydrochemical characteristics, Water Environ. J. 26(1): 108-117.10.1111/j.1747-6593.2011.00269.xSearch in Google Scholar

Rzętała M., 2008, Funkcjonowanie zbiorników wodnych oraz przebieg procesów limnicznych w warunkach zróżnicowanej antropopresji na przykładzie regionu górnośląskiego (Functioning of water reservoirs and the course of limnic processes under conditions of varied anthropopression, a case study of Upper Silesian Region), Wyd. UŚ, Katowice, p. 172. (in Polish, English summary) Search in Google Scholar

Żmuda S., 1973, Antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego konurbacji górnośląskiej (Anthropogenic transformation of the natural environment of the Upper Silesian conurbation), Śląski Inst. Nauk., Katowice, p. 211 (in Polish).Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD