1. bookVolume 51 (2021): Issue 2 (June 2021)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
26 Feb 2008
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

Lotnicze prawo karne. Regulacje Konwencji tokijskiej oraz Kodeksu karnego w celu przeciwdziałania aktom terroru

Online veröffentlicht: 17 Jul 2021
Seitenbereich: 43 - 62
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
26 Feb 2008
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

1. Bigoszewski T.: Przemoc jako znamię strony przedmiotowej (in Polish), Cz. PKiNP 1997, nr 2, p. 19. Search in Google Scholar

2. Bojarski T.: Komentarz do art. 113 Kodeksu karnego [in:] T. Bojarski (ed.) A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, M. Szwarczyk, Kodeks karny. Komentarz (in Polish), LEX nr 10269. Search in Google Scholar

3. Budyn-Kulik M.: Komentarz aktualizowany do art. 173 Kodeksu karnego [in:] M. Mozgawa (ed.), M. Budyn - Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks karny. Komentarz aktualizowany (in Polish), LEX nr 534444. Search in Google Scholar

4. Grzegorczyk T.: Komentarz do art. 31 Kodeksu postępowania karnego [in:] T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego (in Polish). Tom I. Art. 1-467, LEX nr 428576. Search in Google Scholar

5. Grzeszczyk W.: Najniższe miesięczne wynagrodzenie w rozumieniu art. 115 § 5-8 Kodeksu karnego i art. 53 § 4 Kodeksu karnego skarbowego (in Polish), PiP 2004, nr 4, p. 151. Search in Google Scholar

6. Konarska-Wrzosek V.: Komentarz do art. 113 Kodeksu karnego [in:] J. Lachowski, Komentarz do art. 173 Kodeksu karnego [in:] V. Konarska-Wrzosek (ed.), A. Lach, J. Lachowski, T. Oczkowski, I. Zgoliński, A. Ziółkowska, Kodeks karny. Komentarz (in Polish), LEX nr 10437. Search in Google Scholar

7. Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisana w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. - Konwencja chicagowska (in Polish) (Dz. U z 1959 r. Nr 35, poz. 212, z późn. zm.). Search in Google Scholar

8. Konwencja o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi z dnia 16 grudnia 1970 r. podpisana w Hadze (in Polish) (Dz. U. 1972 r. Nr 25, poz. 181). Search in Google Scholar

9. Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, sporządzona w Montrealu 23 września 1971 r. (in Polish) (Dz. U. 1976 Nr 8 poz. 37). Search in Google Scholar

10. Konwencja w sprawie przestępstw i niektórych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych z dnia 14 września 1963 r. podpisana w Tokio (in Polish) (Dz. U z 1971 r. Nr 15, poz. 147). Search in Google Scholar

11. Kotowski W.: Glosa do wyroku sądu apelacyjnego z dnia 10 grudnia 2014 r. (in Polish), sygn. akt II AKa 383/14, LEX nr 272915. Search in Google Scholar

12. Kozłowska-Kalisz P.: Komentarz aktualizowany do art. 5 Kodeksu karnego [in:] M. Mozgawa (ed.) M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks karny. Komentarz aktualizowany (in Polish), LEX nr 534247. Search in Google Scholar

13. Kulik M.: Komentarz aktualizowany do art.165 Kodeksu karnego [in:] M. Mozgawa (ed.), M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks karny. Komentarz aktualizowany (in Polish), LEX nr 534444. Search in Google Scholar

14. Lachowski J.: Komentarz do art. 173 Kodeksu karnego [in:] V. Konarska-Wrzosek (ed.), A. Lach, J. Lachowski, T. Oczkowski, I. Zgoliński, A. Ziółkowska, Kodeks karny. Komentarz (in Polish), LEX nr 10437. Search in Google Scholar

15. Myszona-Kostrzewa K., Z. Galicki (ed.): Pięćdziesiąt lat konwencji tokijskiej - bezpieczeństwo żeglugi lotniczej z perspektywy przestrzeni powietrznej i kosmicznej. Księga dedykowana Profesorowi Markowi Żyliczowi (in Polish), Warszawa 2014, p. 238. Search in Google Scholar

16. Piórkowska-Flieger J.: Komentarz do art. 167 Kodeksu karnego [in:] T. Bojarski (ed.) A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, M. Szwarczyk, Kodeks karny. Komentarz (in Polish), LEX nr 10269. Search in Google Scholar

17. Postanowienie SN z dnia 16 marca 1999 r. (in Polish), I KZP 32/98. Search in Google Scholar

18. Raglewski J.: Komentarz do art. 113 Kodeksu karnego [in:] W. Wróbel (ed), A. Zoll (ed.) i inni, Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Część II. Komentarz do art. 53 – 116 (in Polish), LEX nr 10419. Search in Google Scholar

19. Skrzydło W.: Komentarz do art. 55 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [in:] W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz (in Polish), LEX nr 8778. Search in Google Scholar

20. Stefański R.A.: Komentarz do art.166 Kodeksu karnego [in:] M. Filar (ed.) i in. Kodeks karny. Komentarz (in Polish), LEX nr 10366. Search in Google Scholar

21. Uchwała składu 7 sędziów SN z 17 grudnia 2008 r. (in Polish), I KZP 27/08. Search in Google Scholar

22. Uchwała SN z dnia 28 lutego 1975 r. (in Polish), sygn. akt V KZP 2/74. Search in Google Scholar

23. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (in Polish) (Dz. U. 2019 poz. 1776). Search in Google Scholar

24. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (in Polish) (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444). Search in Google Scholar

25. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (in Polish) (Dz. U. 2020 poz. 30). Search in Google Scholar

26. Wyrok SN z 21 maja 1974 r. (in Polish), sygn. akt III KR 407/73. Search in Google Scholar

27. Wyrok SN z 29 stycznia 1972 r. (in Polish), sygn. akt Rw 1532/71. Search in Google Scholar

28. Wyrok SN z dnia 25 lutego 1971 r. (in Polish), I KR 225/70. Search in Google Scholar

29. Wyrok SN z dnia 4 lutego 1993 r. (in Polish), sygn. akt III KRN 254/92. Search in Google Scholar

30. Wyrok SO w Kielcach z dnia 10 grudnia 2013 r. (in Polish), IX Ka 1523/13, LEX nr 1717640. Search in Google Scholar

31. Zoll A.: Komentarz do art. 5 Kodeksu karnego [in:] W. Wróbel (ed.), A. Zoll (red.): Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Część I. Komentarz do art. 1-52 (in Polish), LEX nr 10420. Search in Google Scholar

32. Żylicz M.: Prawo lotnicze międzynarodowe, europejskie, krajowe (in Polish), ed. 2, Lexis Nexis, Warszawa 2011. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo