1. bookVolumen 7 (2017): Heft 1 (December 2017)
    World of Slavs
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2543-9391
Erstveröffentlichung
15 Dec 2016
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

At the heart of Orthodoxy. Around the issues of PACP in the Białystok region

Online veröffentlicht: 04 Apr 2018
Volumen & Heft: Volumen 7 (2017) - Heft 1 (December 2017) - World of Slavs
Seitenbereich: 429 - 446
Eingereicht: 24 Jan 2017
Akzeptiert: 12 Mar 2017
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2543-9391
Erstveröffentlichung
15 Dec 2016
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Apostołowie Słowian. Żywoty Konstantyna i Metodego, introduction T. Lehr-Spławiński, adenda L. Moszyński, Warszawa 1988.Search in Google Scholar

Bendza M., Droga Kościoła prawosławnego w Polsce do autokefalii, Białystok 2006.Search in Google Scholar

Bendza W., Regulacja kościelnych spraw majątkowych na przykładzie Kościoła prawosławnego w Polsce, Warszawa 2009.Search in Google Scholar

Białorusini i stosunki polsko-białoruskie na Białostocczyźnie 1944-1956, vol. 1: Sierpień 1944-grudzień 1956, part 1: Sierpień 1944-grudzień 1945, ed. S. Iwaniuk, Białystok 1996.Search in Google Scholar

Caravia P., Constantinescu V., Stanescu F., e Imprisoned Church: Romania 1944-1989, Bucharest 1999.Search in Google Scholar

Charkiewicz A., Równi Apostołom Oświeciciele Słowian, “Wiadomości PAKP” 2013, No 6.Search in Google Scholar

Chomik P., Schizma bielska jako przykład problemów jurysdykcyjnych Kościoła prawosławnego na Białostocczyźnie w latach 1944-1946, [in:] P. Chomik, Cerkiew prawosławna w Polsce i krajach sąsiednich. Od przeszłości do współczesnych problemów bezpieczeństwa, Białystok 2015.Search in Google Scholar

Dominiczak H., Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim 1944-1990. W świetle dokumentów MSW, Warszawa 2000.Search in Google Scholar

Dudra S., Autokefalie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w polityce władz polskich i Patriarchatu Moskiewskiego, [in:] Polityka jako wyraz lub następstwo religijności, ed. R. Michalak, Sieniawa Żarska 2015.Search in Google Scholar

Dudra S., Kościół prawosławny na terenie Polski południowo-wschodniej, “Limes. Studia i Materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej” 2010-2011, No 3-4, Rzeszów 2011.Search in Google Scholar

Dudra S., Kościół prawosławny na ziemiach zachodnich i północnych Polski po II wojnie światowej, Zielona Góra 2004.Search in Google Scholar

Dudra S., Kościoł prawosławny wobec przesiedleń ludności łemkowskiej do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w latach 1944-1946, [in:] Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, vol. 6, Słupsk 2016.Search in Google Scholar

Dudra S., Kształtowanie się struktury administracyjnej prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej po II wojnie światowej, “Studia Zachodnie” 2008, vol. 10.Search in Google Scholar

Dudra S., Metropolita Dionizy (Waledyński) 1876-1960, Warszawa 2010.Search in Google Scholar

Gerent P., Prawosławie na Dolnym Śląsku w latach 1945-1989, Toruń 2007.Search in Google Scholar

Gerent P., Wierni wyznania prawosławnego na Dolnym Śląsku w świetle powojennych migracji ludności, “Zeszyty Naukowe Studenckiego Koła Ukrainoznawczego”, z. 3, Wrocław 1996.Search in Google Scholar

Kalkandjieva D., Balgarskata pravoslavna tsarkva i darzhavata 1944-1953, [in:] e Bulgarian Orthodox Church and the State, Sofia 1997.Search in Google Scholar

Kołakowski P., NKWD i GRU na ziemiach polskich 1939-1945, Warszawa 2002.Search in Google Scholar

Krawczyk M., Organy państwowo-partyjne odpowiedzialne za wytyczanie i realizowanie polityki wyznaniowej PRL, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” 2011, Seria Administracja i Zarządzanie, No 89.Search in Google Scholar

Kułak J., Pacyfikacja wsi białoruskich w styczniu 1946 roku, “Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2001, nr 8.Search in Google Scholar

Kuprianowicz G., Akcja “Wisła” a Kościół prawosławny, [in:] Akcja “Wisła”, ed. J. Pisuliński, Warszawa 2003.Search in Google Scholar

Kuprianowicz G., Prawosławie w Polsce od 1918 roku do współczesności, [in:] Prawosławie. Światło wiary i zdrój życia, ed. K. Leśniewski, Lublin 2009.Search in Google Scholar

Łotocki A., Autokefalia. Zasady autokefalii, Warszawa 1932.Search in Google Scholar

McGuckin J.A., e Orthodox Church. An Introduction to its History, Doctrine and Spiritual Culture, Oxford 2008.10.1002/9781444301229Search in Google Scholar

Michalak R., Kościóły protestanckie i władze partyjno-państwowe w Polsce (1945-1956), Warszawa 2002.Search in Google Scholar

Mironowicz A., Kościół prawosławny na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Białystok 2005.Search in Google Scholar

Mironowicz A., Kościół prawosławny w państwie Piastów i Jagiellonów, Białystok 2003.Search in Google Scholar

Mironowicz E., Antykomunistyczne podziemie na Białorusi i na Białostocczyźnie w latach 1944-1948. Pamięć, mitologia, historia, “Białoruskie Zeszyty Historyczne” 2010, nr 34.Search in Google Scholar

Mironowicz E., Białorusini w Polsce 1944-1949, Warszawa 1993.Search in Google Scholar

Misiło E., Repatriacja czy deportacja. Przesiedlenie Ukraińców z Polski do USRR 1944-1946, vol. 2, Dokumenty, Warszawa 1999.Search in Google Scholar

Osuchowski J., Prawo wyznaniowe Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939, Warszawa 1967.Search in Google Scholar

Paiusan C., Ciuceanu R., e Romanian Orthodox Church under the Communist Regime, Vol. 1: 1945-1958, Bucharest 2001.Search in Google Scholar

Papadakis A., Zarys dziejów Kościoła prawosławnego, [in:] Prawosławie. Światło ze wschodu, red. K. Leśniewski, Lublin 2009.Search in Google Scholar

Papierzyńska-Turek M., Między tradycją a rzeczywistością. Państwo wobec prawosławia 1918-1939, Warszawa 1989.Search in Google Scholar

Paprocki H., Prawosławie w Polsce, Olszanica 2008.Search in Google Scholar

Pasterze wiernych Słowian: Święci Cyryl i Metody, oprac. A. Naumow, Kraków 1995.Search in Google Scholar

Péter L., Church-State Relations and Civil Society in Hungary. A Historical Perspective, “Hungarian Studies” 1995, Vol. 10, No. 1.Search in Google Scholar

Pisuliński J., Przesiedlenie ludności ukraińskiej z Polski do USRR w latach 1944-1947, Rzeszów 2009.Search in Google Scholar

Przybył E., Prawosławie, Kraków 2006.Search in Google Scholar

Sawa (Hrycuniak), Ślady misyjnej działalności św. Metodego na ziemiach polskich, “Almanach Diecezjalny” 2005, vol. 1, Gorlice 2005.Search in Google Scholar

Sosna G., Fonik D., Dzieje Cerkwi w Bielsku Podlaskim, Białystok 1995.Search in Google Scholar

Sosna G., Fonik D., Szczyty. Dzieje wsi i parafii, Bielsk Podlaski-Ryboły-Białystok 2005.Search in Google Scholar

Sychov A., e Liquidation and the Attempts of Reopening of the Congregations of the Estonian Eparchy during the Governance of Nikita Hruschtschov in 1954-1964, http://www.orthodoxa.org/GB/estonia/documentsEOC/closingGB.htm [access on: 10.09.2014].Search in Google Scholar

Sychowicz K., Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w województwie białostockim w latach 1944-1975, Białystok 2013.Search in Google Scholar

Szwagrzyk K., Aparat bezpieczeństwa w latach 1944-1956, [in:] Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 1: 1944-1956, red. K. Szwagrzyk, Warszawa 2005.Search in Google Scholar

Świątkowski H., Stan prawny Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Warszawa 1939.Search in Google Scholar

Urban K., Kościół prawosławny w Polsce 1944-1956. Studia i materiały, Kraków 1998.Search in Google Scholar

Urban K., Kościół prawosławny w Polsce 1945-1970, Kraków 1996.Search in Google Scholar

Wojtkowiak S., Prawosławie wczoraj i dziś, Warszawa 1995.Search in Google Scholar

Zyzykin M., Autokefalia i zasady jej zastosowania, Warszawa 1931.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo