1. bookVolumen 17 (2017): Heft 3 (September 2017)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2300-7575
Erstveröffentlichung
17 Mar 2011
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Anthropogenic pressure on the largest lakes of the River Tywa catchment

Online veröffentlicht: 19 Jan 2018
Volumen & Heft: Volumen 17 (2017) - Heft 3 (September 2017)
Seitenbereich: 123 - 132
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2300-7575
Erstveröffentlichung
17 Mar 2011
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Bajkiewicz-Grabowska E., 2002, Obieg materii w systemach rzeczno-jeziornych (Circulation of matter in the river-lake systems), Wydaw. UW, Wydz. Geogr. Stud. Regional., Warszawa, 272 pp (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Bajkiewicz-Grabowska E., Kwidzyńska M., Grabowska B., Markowski M., Trusewicz Zb., 2011, Przegląd i analiza jezior wskazanych do derogacji w obszarze regionu wodnego Dolnej Odry i Pomorza Zachodniego (Review and analysis of lakes identified for derogation in the Lower Oder and West Pomerania) [typescript], RZGW Szczecin, Gdańsk, 400 pp (in Polish).Search in Google Scholar

Bechmann M.E., Bergeb D., Eggestada H.O, Vandsemba S.M., 2005, Phosphorus transfer from agricultural areas and its impact on the eutrophication of lakes – two long-term integrated studies from Norway, J. Hydrol. 304(1–4): 238–250.10.1016/j.jhydrol.2004.07.032Search in Google Scholar

Borowiak M., Maślanka W., 2007, Wpływ wieloletniej antropopresji na środowisko abiotyczne Jeziora Klasztornego Małego (Impact of long-term anthropopression on the abiotic environment of the Lake Klasztorne Małe), [in:] Kostrzewski A., Szpikowski J. (eds), Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. T. 4: Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym (Functioning of river basin geoecosystems. Vol. 4: Extreme processes in a geographical environment), Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań: 239–252 (in Polish).Search in Google Scholar

Czarnecka H., Bialuk J., Hołdakowska J., Marcinkowska Z., Woroncow T., Majewska I., 1989, Ocena ilościowa i fizykochemiczna zasobów wodnych jezior województwa szczecińskiego. Cz. 4: Zlewnie jezior województwa szczecińskiego (Quantitative and phisicochemical estimation of water resources of the Szczecin Voivodeship lakes. Part 4: The catchment basins of the Szczecin Voivodeship lakes) [typescript], IMGW, Warszawa (in Polish).Search in Google Scholar

Dąbrowska-Prot E., Hillbricht-Ilkowska A., 1991, Struktura i funkcjonowanie krajobrazu pojeziernego: próba ekologicznego spojrzenia, kierunki ochrony (The structure and functioning of a Lake District Landscape: An attempt at an ecological approach, guidelines for protection), Zesz. Nauk. Kom. Nauk “Człowiek i środowisko” PAN 15: 237–249 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

[EEA] European Environment Agency, 2006, Corine Land Cover. Environmental interactive maps [online]. Retrieved from http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps#c5=&c0=0&b_start=0 [accessed 16 May 2017].Search in Google Scholar

Filipiak J., Raczyński M., 2000, Jeziora Zachodniopomorskie. Zarys faktografii (Western Pomeranian lakes. A book of facts), Wydaw. AR Szczec., Szczecin, 255 pp (in Polish).Search in Google Scholar

Filipiak J., Sadowski J., 1994, Jeziora szczecińskie. Zarys faktografii (Szczecin Lakes. A book of facts) Wydaw. AR Szczec., Szczecin, 260 pp (in Polish).Search in Google Scholar

Górniak A., Więcko A., Karpowicz M., 2016, Changes in the trophic status of lakes in the Suwałki Landscape Park (NE Poland), Limnol. Rev. 16(4): 221–227.10.1515/limre-2016-0024Search in Google Scholar

Jarosiewicz A., Ficek D., Zapadka T., 2011, Eutrophication parameters and Carlson-type trophic state indices in selected Pomeranian lakes, Limnol. Rev. 11(1): 15–23.10.2478/v10194-011-0023-3Search in Google Scholar

Jonge V.N., Elliott M., Orive E., 2002, Causes, historical development, effects and future challenges of a common environmental problem: eutrophication, Hydrobiologia 475(1): 1–19.10.1007/978-94-017-2464-7_1Search in Google Scholar

Kato T., Kuroda H., Nakasone H., 2009, Runoff characteristics of nutrients from an agricultural watershed with intensive livestock production, J. Hydrol. 368(1–4): 79–87.10.1016/j.jhydrol.2009.01.028Search in Google Scholar

Kubiak J., 2003, Największe dimiktyczne jeziora Pomorza Zachodniego. Poziom trofii, podatność na degradację oraz warunki siedliskowe ichtiofauny (The largest dimictic lakes of Western Pomerania. Trophic status, susceptibility to degradation, and ichthyofauna habitat conditions), Rozpr. AR Szczec. 214, Szczecin, 96 pp (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Kubiak J., Machula S., Stepanowska K., Biernaczyk. M., 2012, Evaluation of trophic level of the largest dimictic lakes of western Pomerania based on the Carlson criteria, Limnol. Rev. 12(2): 79–85.10.2478/v10194-011-0047-8Search in Google Scholar

Kubiak J., Tórz A., 2005, Eutrofizacja. Podstawowy problem ochrony jezior na Pomorzu Zachodnim (Eutrophication. Basic problems of lake conservation in Western Pomerania), Słup. Pr. Biol. 2: 17–36 (in Polish).Search in Google Scholar

Kubiak J., Tórz A., 2006, Thermal regime of the biggest dimictic lakes of Western Pomerania region, Limnol. Rev. 6: 155–162.Search in Google Scholar

Kudelska D., Cydzik D., Soszka H., 1994, Wytyczne monitoringu podstawowego jezior (Guidelines for the basic monitoring of lakes), Wydaw. PIOŚ, Warszawa, 42 pp (in Polish).Search in Google Scholar

Lossow K., 1996, Rekultywacja jezior i zbiorników wodnych – dotychczasowe osiągniecia, możliwości i perspektywy (Recultivation of lakes and reservoirs – past achievements, opportunities and prospects), [in:] Ochrona i rekultywacja jezior i zbiorników wodnych (Protection and recultivation of lakes and reservoirs), Mat. II Konf. Nauk.-Tech., 7–8 March 1996, Międzyzdroje (Poland), Wydaw. Biuro Inf. Nauk., Szczecin: 47–56 (in Polish).Search in Google Scholar

Lossow K., 1998, Ochrona i rekultywacja jezior – teoria i praktyka (Protection and recultivation of lakes – theory versus practice), Idee Ekolog. Ser. Szkice 13(7): 55–71 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

[MGGP, IOŚ] Małopolska Grupa Geodezyjno Projektowa, Instytut Ochrony Środowiska, 2010, Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w użytkowaniu ich zlewni” (Project: “Formulation under conditions of use of waters of the water region of the restrictions on the water use from lakes or reservoirs and operation of their catchments”) [typescript], NFOŚGW, Kraków-Warszawa, 1499 pp (in Polish).Search in Google Scholar

Neal C., Heathwaite A.L., 2005, Nutrient mobility within river basins: a European perspective, J. Hydrol. 304(1–4): 477–490.10.1016/j.jhydrol.2004.07.045Search in Google Scholar

Olszewski P., 1971, Trofia a saprobia (Trophy and saproby), Zesz. Nauk WSR Olszt. Ser. C (Supl. 3): 5–14 (in Polish).Search in Google Scholar

Olszewski P., Tadajewski A., 1959, Wpływ zlewni na żyzność jezior (Influence of catchment on lakes fertility), Zesz. Nauk. WSR Olszt. 4: 191–194 (in Polish).Search in Google Scholar

Ptak M., Choiński A., Strzelczak A., Targosz A., 2013, Disappearance of Lake Jelenino since the end of the XVIII century as an effect of anthropogenic transformations of the natural environment, Pol. J. Environ. Stud. 22(1): 191–196.Search in Google Scholar

Raczyński M., Waloch P., 2012, NATURA 2000: Standardowy formularz danych. Obszar – PLH320050 Dolina Tywy (NATURA 2000: Standard data form. Site – PLH320050 Dolina Tywy), GDOŚ, Warszawa, 7 pp (in Polish).Search in Google Scholar

Sieńska J., Dunalska J., Łopata M., Parszuto K., Tandyrak R., 2016, Trophic state and recreational value of Lake Mikołajskie, Limnol. Rev. 16(3): 147–153.10.1515/limre-2016-0016Search in Google Scholar

Uchmański J., Szeligiewicz W., 1988, Empirical models for predicting water quality as applied to data on lakes of Poland, Ekol. Pol. 36: 3–4.Search in Google Scholar

Vollenweider R., 1968, Scientific fundamentals of the eutrophication of lakes and following waters, with particular reference o nitrogen and phosphorus as factors in eutrophication, Tech. Rep. DAS/CSI/68.27, OECD, Paris, 150 pp.Search in Google Scholar

Vollenweider R., 1976. Advances in defining critical loading level for phosphorus loading in lake eytrophication. Mem. Ist. Ital. Idrobiol. Dott. Marco Marchi 33: 53–83.Search in Google Scholar

[WIOŚ] Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie (Voivodship Inspectorate for Environmental Protection in Szczecin), 2016, Stan środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2013–2015 (State of the environment in the West Pomeranian Voivodship in the years 2013–2015) [online], WIOŚ Szczecin, Szczecin, 366 pp (in Polish). Retrieved from https://www.wios.szczecin.pl/bip/chapter_16003.asp [accessed 16 May 2017].Search in Google Scholar

Wołos A., Mioduszewska H., 2003, Wpływ stosowania przez wędkarzy zanęt na efekty wędkowania i bilans biogenów ekosystemów wodnych (Impact of ground-baits on angling effects and nutrients balance in aquatic ecosystems), Kom. Ryb. 1: 23–27 (in Polish).Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo