1. bookVolumen 18 (2015): Heft 1 (December 2015)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2299-6885
Erstveröffentlichung
28 Dec 2012
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Idiomer som står mitt hjerte nær. En korpusbasert analyse av utvalgte idiomer med component hjerte i norsk

Online veröffentlicht: 05 Mar 2016
Volumen & Heft: Volumen 18 (2015) - Heft 1 (December 2015)
Seitenbereich: 4 - 16
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2299-6885
Erstveröffentlichung
28 Dec 2012
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Braaten, S. (2012). Phraseologismen im Norwegischen und Deutschen. Eine vergleichende Untersuchung von Bedeutung, Herkunft und Gebrauch etwa 3000 mehrwortiger semantischer Einheiten. Oslo: Universitetet i Oslo.Search in Google Scholar

Burger, H. (et al.). (1982). Handbuch der Phraseologie. Berlin: de Gruyter.10.1515/9783110849394Search in Google Scholar

Clausen, U. (1996). Idiom i bruk. I: Språket lever! Festskrift till Margareta Westman den 27 mars 1996. Stockholm: Svenska språknämnden, 36-42.Search in Google Scholar

Cowie Anthony (et al.). (1998). Phraseology. Theory, Analysis, and Applications. Oxford: Clarendon Press.Search in Google Scholar

Dobrovol'skij, D. (1988). Phraseologie als Objekt der Universalienlinguistik. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie.Search in Google Scholar

Donalies, E. (2009). Basiswissen Deutsche Phraseologie. Tübingen: Narr Francke.10.36198/9783838531939Search in Google Scholar

Dziurewicz, E. (2015). Korpusbasierte Analyse der Phraseologismen im Deutschen am Beispiel des phraseologischen Optimums für DaF. Hamburg: Kovac Verlag.Search in Google Scholar

Finnøy, K. F. (2012). «Man kan ikke se gjennom fingrene uten UV-stråling». En kvantitativ forskningsstudie av idiomforståelsen hos ungdommer med norsk som morsmål.Search in Google Scholar

Masteravhandling i nordisk språkvitenskap ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.Search in Google Scholar

Fleischer, W. (1997). Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.10.1515/9783110947625Search in Google Scholar

Gläser, R. (1998). The Stylistic Potential of Phraseological Units in the Light of Genre Analysis. I: A. Cowie (red.): Phraseology. Theory, Analysis, and Applications (s. 125-143). Oxford: Clarendon Press.Search in Google Scholar

Golden, A. (2001). Hvem er det som har hodet fullt av ideer, hjertet på riktig sted, tager hånd om de lovende studentene og har beina godt plantet på jorda? Menneskets kropp som kildedomene i metonymiske og metaforiske uttrykk. I: A. Golden, H. Uri: Andrespråk, tospråklighet, norsk. Festskrift til Anne Hvenekildes 60-årsdag (s. 1-15). Unipub, Oslo.Search in Google Scholar

Horbowicz, P. (2009). Varmt hjerte og kaldt blod. En kontrastiv analyse av uttrykk for følelser basert på indre organer og kroppsvæsker i polsk og norsk. I: Folia Scandinavica Posnaniensia, vol. 10, 169-180.Search in Google Scholar

Horbowicz, P. (2005). Kroppsdeler i følelsers tjeneste - en kognitiv analyse av faste uttrykk med kroppsdeler i norsk og polsk. Poznan: Masteroppgave ved Adam Mickiewicz Universitet.Search in Google Scholar

Prušková, J. (2013). Kroppslige idiomer i russisk, norsk og tsjekkisk. Med varmt hjerte og kaldt hode. Oslo: Universitet i Oslo.Search in Google Scholar

Ptashnyk, S. (2009). Phraseologische Modifikationen und ihre Funktionen im Text. Eine Studie am Beispiel der deutschsprachigen Presse. Essen: Schneider Verlag Hohengehren.Search in Google Scholar

Sköldberg, E. (2006): Idiom och semantisk variation - i autentiskt språkbruk och i ordböcker. I: Nordiske Studier i Leksikografi 8 Rapport fra konference om leksikografi i Norden Sönderborg 24.-28. maj 2005. 359-371Search in Google Scholar

Sköldberg, E. (2004). Korten på bordet. Innehållsmässig och uttrycksmässig variation hos svenska idiom. Doktorgradsavhandling. Göteborg: Göteborgs universitet.Search in Google Scholar

Sköldberg, E. (2001): Lever idiomen i svenska ordböcker sitt eget liv? I: Nordiska Studier i Lexikografi 5. Rapport från Konferens om lexikografi i Norden, Göteborg 27.-29. maj 1999. 344-356.Search in Google Scholar

Sköldberg, E. (1999). Varianter av idiom. Förhandlingar vid Tjugotredje sammankomsten för svenskans beskrivning, Göteborg 15-16 maj 1998. Lund: Lund University Press. 384-392.Search in Google Scholar

Szymanska, O. (2010). Konseptualisering av rommet hos polske norskinnærere - utfordringer og diagnoser. En korpusbasert studie med i og på i fokus. Upublisert doktorgradsavhandling ved Adam Mickiewicz Universitet, tilgjengelig på repozytorium.amu.edu.pl Search in Google Scholar

With, L. (2007). Idiomer under lupen. En teoretisk-empirisk studie av idiomatiske uttrykk i norsk. Oslo: Universitetet i Oslo.Search in Google Scholar

Wray, A. (2002). Formulaic Language and the Lexicon. Cambridge: Cambridge University Press. 10.1017/CBO9780511519772Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo