1. bookVolume 22 (2017): Issue 1 (June 2017)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
15 Dec 2013
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

Use of wood in Yampil Barrow Complex funerary rituals IV-II mill. BC

Online veröffentlicht: 24 Aug 2018
Seitenbereich: 126 - 165
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
15 Dec 2013
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Berdau F. 1890 Botanika leśna podług kursu wykładowego w Instytucie Rolniczo-Leśnym w Nowej-Aleksandryi (Puławach), Prof. Feliksa Berdau, spisana i wydana staraniem b. uczniów, z licznemi drzeworytami. Warszawa.Search in Google Scholar

Bidzilya V.I., Yakovenko E.V. 1973 R alo iz pozdneyamnogo pogrebeniya kontsa III - nachala II tysiacheletiya do n.e. Sovetskaya arkheologiya 3: 146-152.Search in Google Scholar

Biegeleisen H. 1929 Lecznictwo ludu polskiego. Kraków.Search in Google Scholar

Boratyńska K. 1995 Systematyka i geograficzne rozmieszczenie. In: Jesion wyniosły Fraxinus excelsior L. 19-54. Poznań-Kórnik.Search in Google Scholar

Brückner A. 1927 Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków.Search in Google Scholar

Chernyakov I.T. (Ed.) 1994 Remeslo epokhi eneolita - bronzy na Ukraine. Kiev.Search in Google Scholar

Cirlot J. E. 2012 Słownik symboli. KrakówSearch in Google Scholar

Dergachev V.A. 1986 Moldaviya i sosednie territorii v epokhu bronzy. Kishinev.Search in Google Scholar

Fischer A. 1937 D rzewa w wierzeniach i obrzędach ludu polskiego. Lud 35: 60-76.Search in Google Scholar

Forstner D. 1990 Świat symboliki chrześcijańskiej. Warszawa.Search in Google Scholar

Gieysztor A. 2006 Mitologia Słowian. Ed. III. Warszawa.Search in Google Scholar

Godet J.-D. 2008 Atlas drewna. Warszawa.Search in Google Scholar

Goslar T., Klochko V.I., Kośko A., Włodarczak P., Żurkiewicz D. 2015 Chronometry of Late Eneolithic and ‘Early Bronze’ cultures in the middle Dniester area: investigations of the Yampil barrow complex. Baltic-Pontic Studies 20: 256-335.Search in Google Scholar

Goslar T., Kośko A., Razumow S. 2014 I dentyfikacja kulturowo-chronologiczna cmentarzysk „wczesnobrązowych” na stanowisku Pidlisiwka 1. In: A. Kośko, M. Potupczyk, S. Razumow (Eds) Naddniestrzańskie kompleksy cmentarzysk kurhanowych społeczności z III i z pierwszej połowy II tysiąclecia przed Chr. w okolicach Jampola, obwód winnicki. Z badań nad północno-zachodnią rubieżą osadnictwa społeczności kręgu kultur „wczesnobrązowych” strefy pontyjskiej. Badania z lat 1984-2014. Archaeologia Bimaris - Monografie 6, 305-311. Poznań.Search in Google Scholar

Heußner K.-U. 2009 D endrochronologische Untersuchungen zu den Scheibenrädern aus dem Kurgan “Sugokleja”, Stadt Kirovograd/Ukraine. Eurasia Antiqua 15: 235--239.Search in Google Scholar

Hesiod [Hezjod] 1999 Narodziny bogów (Theogonia). Prace i dni. Tarcza. Warszawa.Search in Google Scholar

Homer 1986 Iliada. Ed. 14. Warszawa.Search in Google Scholar

Ivanova S.V. 2013 Istoriya naseleniya severo-zapadnogo Prichernomorya v kontse IV-III tys. do n.e. (habilitation thesis). Kiev.Search in Google Scholar

Karwicka T. 1970 Drzewa w wierzeniach i praktykach ludu polskiego (PhD, Archives of Mikołaj Kopernik University in Toruń). Toruń.Search in Google Scholar

Kirleis W., Dreibrodt S. 2016 The Natural Background: Foretsd, Forest Steppe, or Steppe Environment. In: J. Müller, K. Rassmann, M. Videiko (Eds) Trypillia Mega-Sites and European Prehistory 4100-3400 BC. Themes in Contemporary Archaeology 2, 170-179. London and New York.Search in Google Scholar

Klochko V.I., Kośko A., Razumov S., Włodarczak P., Żurkiewicz D. 2015a Eneolithic, Yamnaya, Catacomb and Babyno culture cemeteries, Pidlisivka, barrow 1, Yampil Region, Vinnitsa Oblast: archaeometry, chronometry and taxonomy. Baltic-Pontic Studies 20: 40-77.Search in Google Scholar

Klochko V.I., Kośko A., Razumov S., Włodarczak P., Żurkiewicz D. 2015b Eneolithic, Yamnaya and Noua culture cemeteries from the first half of the 3rd and the middle of the 2nd millennium BC, Porohy, site 3a, Yampil Region, Vinnitsa Oblast: archaeometric and chronometric description, ritual and taxonomic-topogenetic identification. Baltic-Pontic Studies 20: 78-141.Search in Google Scholar

Klochko V.I., Kośko A., Razumov S., Włodarczak P., Żurkiewicz D. 2015c Eneolithic, Babyno and Noua culture cemeteries, Klembivka, site 1, Yampil Region, Vinnitsa Oblast: archaeometry, taxonomy and topogenetics. Baltic-Pontic Studies 20: 142-182.Search in Google Scholar

Klochko V.I., Kośko A., Razumov S., Potupchyk M., Włodarczak P., Żurkiewicz D., Ivanova S. 2015d Tripolye (Gordineşti group), Yamnaya and Catacomb culture cemeteries, Prydnistryanske, site 1, Yampil Region, Vinnitsa Oblast: an archaeometric and chronometric description and a taxonomic and topogenetic discussion. Baltic-Pontic Studies 20: 183-255.Search in Google Scholar

Kośko A., Razumow S., Żurkiewicz D. 2014 Cechy formalno-typologiczne obiektów oraz ich wyposażenia. In: A. Kośko, M. Potupczyk, S. Razumow (Eds) Naddniestrzańskie kompleksy cmentarzysk kurhanowych społeczności z III i z pierwszej połowy II tysiąclecia przed Chr. w okolicach Jampola, obwód winnicki. Z badań nad północno-zachodnią rubieżą osadnictwa społeczności kręgu kultur „wczesnobrązowych” strefy pontyjskiej. Badania z lat 1984-2014. Archaeologia Bimaris - Monografie 6, 213-235. Poznań.Search in Google Scholar

Krzysik F. 1978 Nauka o drewnie. Warszawa.Search in Google Scholar

Labuda G. 1999 Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna. Antologia tekstów źródłowych. Poznań.Search in Google Scholar

Makohonienko M., 2008 Szata roślinna i etapy rozwoju krajobrazu kulturowego Kujaw w otoczeniu stanowiska Opatowice na Wzgórzu Prokopiaka w okresie neolitu i epoce brązu - podstawy palinologiczne. In: J. Bednarczyk, J. Czebreszuk, P. Makarowicza, M. Szmyt (Eds) Na pograniczu światów: studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego, ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin, 353-370. Poznań.Search in Google Scholar

Makohonienko M., Hildebrandt-Radke I. 2014 Kontekst przyrodniczy i perspektywy studiów paleośrodowiskowych stanowiska kultury jamowej w Pidlisiwce nad Dniestrem, zachodnia Ukraina. In: A. Kośko, M. Potupczyk, S. Razumow (Eds) Naddniestrzańskie kompleksy cmentarzysk kurhanowych społeczności z III i z pierwszej połowy II tysiąclecia przed Chr. w okolicach Jampola, obwód winnicki. Z badań nad północno-zachodnią rubieżą osadnictwa społeczności kręgu kultur „wczesnobrązowych” strefy pontyjskiej. Badania z lat 1984-2014. Archaeologia Bimaris - Monografie 6, 247-274. Poznań.Search in Google Scholar

Malyukevich A.E., Agulnikov S.M., Popovich S.S. 2017 Kurgany pravoberezhya Dnestrovskogo limana u s. Mologa. Odessa - Kishinev.Search in Google Scholar

Medwecka-Kornaś A. 1977 Z espoły leśne i zaroślowe. In: Szata roślinna Polski, vol. 1, 383-441. Warszawa.Search in Google Scholar

Melnik O., Steblina I. 2013 Yamna kultura serednoi techii Ingultsa. Kriviy Rig.Search in Google Scholar

Milecka K., Kupryjanowicz M., Makohonienko M., Okuniewska-Nowaczyk I., Nalepka D. 2004 Q uercus L. - Oak. In: M. Ralska-Jasiewiczowa, M. Latałowa, K. Wasylikowa, K. Tobolski, E. Madeyska, H.E. Wright Jr., C. Turner (Eds) Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps, 189-197. Kraków.Search in Google Scholar

Milewski A. 1965 Materiały i wyroby z drewna. Warszawa.Search in Google Scholar

Moszyński K. 1928 Polesie Wschodnie. Warszawa. 1935 Atlas kultury ludowej w Polsce, vol. I-II. Kraków. 1967 Kultura ludowa Słowian, vol. II. Warszawa.Search in Google Scholar

Müller J., Hofmann R., Kirleis W., Dreibrodt S., Ohlrau R., Brandstätter L., Dal Corso M., Out W., Rassmann K., Burdo N., Videiko M. 2017 Maidanetske 2013. New Excavations at a Trypillia Mega-site. Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa / Studia nad Pradziejami Europy Środkowej 16, Kiel - Bonn.Search in Google Scholar

Nikolova A.V. 2012 A bsolutna khronologiya yamnoi kulturi pivnichnogo nadchornomorya v svitli dendrodat. Arkheologiya 4: 14-31.Search in Google Scholar

Nikolova A.V., Kaiser E. 2009 D ie absolute Chronologie der Jamnaja-Kultur im nördlichen Schwarzmeergebiet auf der Grundlage erster dendrochronologischer Daten. Eurasia Antiqua 15: 209-239.Search in Google Scholar

Nowicki A. 1913 Użytkowanie lasów (technologia leśna). Podręcznik dla właścicieli lasów i leśników, podług najlepszych źródeł i praktyki własnej. Kraków.Search in Google Scholar

Pastoureau M. 2006 Średniowieczna gra symboli. Warszawa (trans. Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental. Paris 2004).Search in Google Scholar

Ralska-Jasiewiczowa M., Miotk-Szpiganowicz G., Zachowicz J., Latałowa M., Nalepka D. 2004 Carpinus betulus L. - Hornbeam. In: M. Ralska-Jasiewiczowa, M. Latałowa, K. Wasylikowa, K. Tobolski, E. Madeyska, H.E. Wright Jr., C. Turner (Eds) Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps, 69-78. Kraków.Search in Google Scholar

Sekunda N. V. 2001 The Sarissa. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archeologica 23 (1): 13-41.Search in Google Scholar

Shaposhnikova O.G., Fomenko V.N., Dovzhenko N.D. 1986 Yamnaya kulturno-istoricheskaya obshchnost (yuzhnobugskiy variant). Svod arkheologicheskikh istochnikov SSSR V1-3. Kiev.Search in Google Scholar

Shishlina N.I., Kovalev D.S., Ibragimova E.R. 2014 Catacomb culture wagons of the Eurasian steppes. Antiquity 88 (2014): 378-394.Search in Google Scholar

Słupecki L. 2006 Mitologia skandynawska w epoce Wikingów. Warszawa.Search in Google Scholar

Sudnik-Wójcikowska B., Moysiyenko I.I. 2012 Polsko-ukraińskie badania flory kurhanów w latach 2004-2011. In: B. Sudnik- Wójcikowska, I.I. Moysiyenko, Kurhany na „Dzikich Polach” - dziedzictwo kultury i ostoja ukraińskiego stepu. Warszawa.Search in Google Scholar

Szczuka J., Żurowski J. 1970 Materiałoznawstwo przemysłu drzewnego. Warszawa.Search in Google Scholar

Szmyt M. 2014 Fourth-third millennium BC stone cist graves between the Carpathians and Crimea. An outline of issues. Baltic-Pontic Studies 19: 108-147.Search in Google Scholar

Szyjewski A. 2003 Religia Słowian. Kraków.Search in Google Scholar

Tobolski K 1976 Przemiany klimatyczno-ekologiczne w okresie czwartorzędu a problem zmian we florze. Phytocoenosis 5 (3/4): 187-197. 1990 Naturalne i antropogeniczne przemiany szaty leśnej. Pierwotna roślinność leśna Środkowej Wielkopolski i jej antropogeniczne przekształcenia. In: Paleoekologia i paleolimnologia postglacjału Niżu Polskiego, 11-20. Warszawa. 1991 D otychczasowy stan badań paleobotanicznych i biostratygraficznych Lednickiego Parku Krajobrazowego. In: K. Tobolski (Ed.) Wstęp do paleoekologii Lednickiego Parku Krajobrazowego, 11-34. Poznań. 1995 Jesion w minionych krajobrazach. In: Jesion wyniosły Fraxinus excelsior L., 7-17. Poznań-Kórnik.Search in Google Scholar

Tobolski K., Nalepka D. 2004 Fraxinus excelsior L. - Ash. In: M. Ralska-Jasiewiczowa, M. Latałowa, K. Wasylikowa, K. Tobolski, E. Madeyska, H.E. Wright Jr., C. Turner (Eds) Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps, 105-110. Kraków.Search in Google Scholar

Yarovoy E.V. 1990 Kurgany eneolita - epokhi bronzy nizhnego Podnestroviya. Kishinev.Search in Google Scholar

Ziółkowska M. 1983 Gawędy o drzewach. Warszawa.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo