1. bookVolume 37 (2020): Issue 1 (December 2020)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
20 Jun 2018
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

Children’s Positive Attitudes in the New Testament Epistles

Online veröffentlicht: 13 Apr 2021
Seitenbereich: 23 - 51
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
20 Jun 2018
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Adamczewski B., List do Filemona, List do Kolosan. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament 12), Częstochowa 2006. Search in Google Scholar

Aletti J.N., Lettera ai Colossesi. Introduzione, versione e commento, (Scritti delle origini cristiane 12), Bologna 1994. Search in Google Scholar

Balthasar H.U. von, Jezus jako dziecko i Jego pochwała dziecka, tłum. T. Sotowska, “Międzynarodowy Przegląd Teologiczny Communio” 5 (1985) 3 (27), pp. 18–24. Search in Google Scholar

Banak J., Biblijna teologia dziecka, “Materiały Problemowe” 15 (1981) 11, pp. 78–89. Search in Google Scholar

Banaszek A., Rozwój opowiadania o błogosławieniu dzieci w świetle teologicznych koncepcji synoptyków (Mk 10,13–16; Mt 19,13–15; Łk 18,15–17), in: Pan moim świat-łem. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Jerzego Chmiela w 65. rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski, Warszawa 2000, pp. 48–78. Search in Google Scholar

Bauer W., A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian literature, Chicago–London 19792. Search in Google Scholar

Bednarz M., 1–2 List do Tesaloniczan. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament 13), Częstochowa 2007. Search in Google Scholar

Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r., Transkrypcja typu „B” oryginalnego tekstu z XVI w. i wstępy J. Frankowski, Warszawa 1999. Search in Google Scholar

Braumann G., Fanciullo, bambino, figlio, in: Dizionario dei concetti del Nuovo Testamento, a cura di L. Coenen, E. Beyreuther, H. Bietenhard, Bologna 19802, pp. 604–613. Search in Google Scholar

Cavedo R., Bambino, in: Nuovo dizionario di teologia biblica, a cura di P. Rossano, G. Ravasi, A. Girlanda, Cinisello Balsamo 1988, pp. 138–145. Search in Google Scholar

Dziedziczak P., Dziecko a królestwo Boże (Mt 18,1–5), in: Światła prawdy Bożej. Księdzu Profesorowi Lechowi Stachowiakowi w 70. rocznicę urodzin, red. E. Szewc, Łódź 1996, pp. 31–46. Search in Google Scholar

Fabris R., Lettera ai Filippesi — Lettera a Filemone. Introduzione, versione, commento, (Scritti delle origini cristiane 11), Bologna 2001. Search in Google Scholar

Filipiak M., Dziecko w Biblii, in: Dziecko, red. W. Piwowarski, W. Zdaniewicz, Warszawa–Poznań 1984, pp. 5–20. Search in Google Scholar

Flis J., List do Filipian. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament 11), Częstochowa 2011. Search in Google Scholar

Gnilka J., Der Philipperbrief. Auslegung, (Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament 10.3), Leipzig 1968. Search in Google Scholar

Gryglewicz F., Listy katolickie. Wstęp — przekład z oryginału — komentarz, (Pismo Święte Nowego Testamentu 11), Poznań 1959. Search in Google Scholar

Hałas S., Pierwszy list św. Piotra. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament 17), Częstochowa 2007. Search in Google Scholar

Hess Κ., διακονέω etc., in: Dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento, a cura di L. Coenen, E. Beyreuther, H. Bietenhard, Bologna 19802, pp. 1734–1739. Search in Google Scholar

Jankowski A., Listy więzienne świętego Pawła do Filipian, do Kolosan, do Filemona, do Efezjan. Wstęp — przekład z oryginału — komentarz, (Pismo Święte Nowego Testamentu 8), Poznań 1962. Search in Google Scholar

Keener C.S., Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, (Prymasowska Seria Biblijna 16), Warszawa 2000. Search in Google Scholar

Koester C.R., Hebrews: A new translation with introduction and commentary, (The Anchor Bible 36), New York–London–Toronto–Sydney–Auckland 2001. Search in Google Scholar

Kot T., Czy tylko dzieci wejdą do królestwa niebieskiego?, “Życie Duchowe” 15 (2008) 54, pp. 14–18. Search in Google Scholar

Kułaczkowski J., Obraz dziecka w Ewangeliach, “Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 8 (2003), pp. 295–306. Search in Google Scholar

Léon-Dufour X., Słownik Nowego Testamentu, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1998. Search in Google Scholar

Łach S., List do Hebrajczyków. Wstęp — przekład z oryginału — komentarz — ekskursy, (Pismo Święte Nowego Testamentu 10), Poznań 1959. Search in Google Scholar

Malina A., List do Hebrajczyków. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament 15), Częstochowa 2018. Search in Google Scholar

Metzger B.M., A textual commentary of the Greek New Testament, London–New York 1975. Search in Google Scholar

Novum Testamentum graece, with Dictionary, ed. by B. Aland, K. Aland, J. Karavidopoulos, C.M. Martini, B.M. Metzger, Stuttgart 201228. Search in Google Scholar

Nowy Testament. Przekład na Wielki Jubileusz Roku 2000, z języka greckiego przełożył, wprowadzeniem i przypisami opatrzył R. Popowski, (Prymasowska Seria Biblijna 15), Warszawa 2000. Search in Google Scholar

Penna R., Lettera agli Efesini. Introduzione, versione e commento, (Scritti delle origini cristiane 10), Bologna 1988. Search in Google Scholar

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań 20025. Search in Google Scholar

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. „Biblia Warszawsko-Praska” w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. K. Romaniuk, Warszawa 1997. Search in Google Scholar

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, oprac. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 2008. Search in Google Scholar

Popowski R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych, (Prymasowska Seria Biblijna 3), Warszawa 19952. Search in Google Scholar

Rode M., Stosunek Jezusa Chrystusa do dzieci w świetle Pisma św. Nowego Testamentu na tle ich sytuacji społecznej i prawnej w Palestynie I w., “Posłannictwo” 47 (1979) 3–4, pp. 37–84. Search in Google Scholar

Romaniuk K., „Być dzieckiem” według Biblii, “Międzynarodowy Przegląd Teologiczny Communio” 5 (1985) 3 (27), pp. 3–17. Search in Google Scholar

Schürmann H., Der erste Brief an die Thessalonicher, (Geistliche Schriftlesung 13), Leipzig 1961. Search in Google Scholar

Septuaginta czyli Biblia Starego Testamentu wraz z księgami deuterokanonicznymi i apokryfami, przełożył, przypisami i wstępami opatrzył R. Popowski, (Prymasowska Seria Biblijna 37), Warszawa 20142. Search in Google Scholar

Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes, Editio minor duo volumina in uno, ed. A. Rahlfs, Stuttgart 1979. Search in Google Scholar

Spicq C., Lexique théologique du Nouveau Testament, Fribourg–Paris 1991. Search in Google Scholar

Stępień J., Listy do Tesaloniczan i Pasterskie, (Pismo Święte Nowego Testamentu 9), Poznań–Warszawa 1979. Search in Google Scholar

Szlaga J., Społeczne i teologiczne aspekty biblijnego spojrzenia na dziecko, “Zeszyty Naukowe KUL” 23 (1980) 3 (91), pp. 51–61. Search in Google Scholar

Szymik S., Dziecko w przekazie biblijnym, “Sprawy Rodziny” 54 (2000), pp. 40–62. Search in Google Scholar

The Greek New Testament, with Dictionary, ed. by B. Aland, K. Aland, J. Karavidopoulos, C.M. Martini, B.M. Metzger, Stuttgart 19984. Search in Google Scholar

The New American Standard Bible, (BibleWorks 9), 1995. Search in Google Scholar

Tronina A., List do Hebrajczyków. Słowo zachęty na dni ostatnie, Częstochowa 1998. Search in Google Scholar

Tuente R., δοῦλος etc., in: Dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento, a cura di L. Coenen, E. Beyreuther, H. Bietenhard, Bologna 19802, pp. 1694–1698. Search in Google Scholar

Tulej A., Problematyka chrzcielna perykopy o błogosławieniu dzieci przez Jezusa (Mk 10,13–16 i par.), “Warszawskie Studia Teologiczne” 24 (2011) 2, pp. 113–120. Search in Google Scholar

Vanhoye A., Esegesi della Prima lettera ai Tessalonicesi, Ad uso degli studenti, Roma 1987. Search in Google Scholar

Wronka S., La provenienza e il contesto del codice domestico di Col 3,18–4,1, “Analecta Cracoviensia” 36 (2004), pp. 365–380. Search in Google Scholar

Wronka S., La struttura e il contenuto del codice domestico di Col 3,18–4,1, “Analecta Cracoviensia” 35 (2003), pp. 273–290. Search in Google Scholar

Wronka S., Pozytywne i negatywne postawy dziecka w Ewangeliach, “Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 46 (2013) 2, pp. 276–291. Search in Google Scholar

Wronka S., Totus Tuus — paradoks wolności, “Polonia Sacra” 7 (25) (2003) 13 (57), pp. 311–328. Search in Google Scholar

Wronka S., Wychowanie w Biblii, “Ruch Biblijny i Liturgiczny” 68 (2015) 4, pp. 313–332. Search in Google Scholar

Wyszyński S., Zapiski więzienne, (Znaki czasu 42), Paris 1982. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo