1. bookVolume 35 (2019): Issue 1 (December 2019)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
20 Jun 2018
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

The Catholic doctrine on the Christ’s presence in the Eucharist expressed in the Missal for former Anglicans

Online veröffentlicht: 05 Jun 2020
Seitenbereich: 107 - 119
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
20 Jun 2018
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

The ecumenical dialogue between the Catholic Church and the Anglican Communion is one of the most important and difficult part of activity of both communities. Eucharist is the main goal of ecumenism because in the common celebrating of the sacred liturgy the Christ’s Church is a visible sign of the unity for the world. One of the most important theological problems in the dialogue is the problem of transsubstantiation. For the Anglican Church this Catholic doctrine is against the biblical and rudimental teaching of primitive Christendom. The article shows the problem of trans-substantiation in the ecumenical perspective and in the context of Divine Worship: The Missal. The Catholic Eucharistic teaching is present in this new Western liturgical book, but the term of trans-substantiation does not exist there.

39 artykułów wiary Kościoła anglikańskiego, w: Wyznania wiary. Protestantyzm, red. Z. Pasek, Kraków 1999, s. 164–176.Search in Google Scholar

Benedykt XVI, Konstytucja apostolska Anglicanorum coetibus o ustanowieniu Ordynariatów Personalnych dla anglikanów przystępujących do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim (2009), w: Wspólnota anglikańska a ekumenia. Wokół konstytucji apostolskiej Anglicanorum coetibus Benedykta XVI, red. T. Kałużny, Z. Kijas, Kraków 2010, s. 159–165.Search in Google Scholar

Beyga P., Tradycja anglikańska w mszale dla ordynariatów personalnych byłych anglikanów, Opole 2018.Search in Google Scholar

Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, red. S. Głowa, I. Bieda, Poznań 1989.Search in Google Scholar

Chapman M., Anglican Theology, New York 2012.Search in Google Scholar

Divine Worship: The Missal, London 2015.Search in Google Scholar

Dobszay L., The Restoration and Organic Development of the Roman Rite, London 2010.Search in Google Scholar

Feulner H.J., „Anglican Use of the Roman Rite”? The Unity of the Liturgy in the Diversity of Its Rites and Forms, „Antiphon” 17 (2013) 1, s. 31–72.Search in Google Scholar

Hymny brewiarza i sekwencje mszału, tłum. L. Staff, Warszawa 1962.Search in Google Scholar

Jaskóła P., Historyczno-teologiczne podstawy otwarcia Kościoła anglikańskiego na dialog ekumeniczny, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2 (2002), s. 331–354.Search in Google Scholar

Jaskóła P., Wyznania chrześcijańskie bez jedności z Rzymem, Opole 2008.Search in Google Scholar

Kantyka P., Anglikanie i metodyści w dialogu z katolikami na temat Eucharystii, w: Wspólna Eucharystiacel ekumenii, red. P. Jaskóła, R. Porada, Opole 2005, s. 225–242.Search in Google Scholar

Kantyka P., Mariologia pojednania. Najnowsze osiągnięcia dialogu katolicko-anglikań-skiego, „Studia Oecumenica” 5 (2005), s. 291–306.Search in Google Scholar

Kantyka P., Święta Komunia w tradycji anglikańskiej, w: To czyńcie na moją pamiątkę. Eucharystia w perspektywie ekumenicznej, red. L. Górka, Warszawa 2005, s. 156–172.Search in Google Scholar

Kongregacja Nauki Wiary, Uwagi o Raporcie końcowym ARCIC „Animadversiones” (1982), w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966–1994, red. J. Królikowski, Z. Zimowski, Tarnów 2010, s. 215–226.Search in Google Scholar

Międzynarodowa Komisja Anglikańsko-Rzymskokatolicka, Wspólna deklaracja na temat Eucharystii (Windsor 1971), „Zeszyty Naukowe KUL” 22 (1979) 4, s. 62–65.Search in Google Scholar

Milcarek P., Historia Mszy. Przewodnik po dziejach liturgii rzymskiej, Kraków 2009.Search in Google Scholar

Mszał Rzymski, opr. benedyktyni tynieccy, Poznań 1963.Search in Google Scholar

Napiórkowski S.C., Wprowadzenie, „Zeszyty Naukowe KUL” 22 (1979) 4, s. 55–62.Search in Google Scholar

Nichols A., The Panther and the Hind. A Theological History of Anglicanism, Edinburgh 1993.Search in Google Scholar

Nowosad S., Moralne konsekwencje wiary. Szkice anglikańskie, Lublin 2016.Search in Google Scholar

Oberman H.A., Marcin Luter. Człowiek między Bogiem a diabłem, tłum. E. Adamiak, Gdańsk 2004.Search in Google Scholar

Paweł VI, Encyklika Mysterium fidei (1965). Cyt. za: Eucharystia w wypowiedziach Papieży i innych dokumentach Stolicy Apostolskiej XX w., zebrał ks. R. Rak, London, 7 lutego 2003, Fundacja Opoka 2003, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/encykliki/mysterium_fidei_03091965.html [dostęp: 21.05.2019].Search in Google Scholar

Pelikan J., Tradycja chrześcijańska. Historia rozwoju doktryny, t. IV: Reformacja Kościo-ła i dogmatów (13001700), tłum. M. Król, Kraków 2010.Search in Google Scholar

Qualizza M., Inicjacja chrześcijańska. Chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, tłum. M. Ste-bart, Kraków 2002.Search in Google Scholar

Ratzinger J., Preface, w: A. Reid, The Organic Development of the Liturgy: The Principles of Liturgical Reform and Their Relation to the Twentieth-Century Liturgical Movement Prior to the Second Vatican Council, San Francisco 2005, s. 9–13.Search in Google Scholar

Schmemann A., Eucharystia. Misterium Królestwa, tłum. A. Tuczyński, Białystok 1997.Search in Google Scholar

Sczaniecki P., Msza po staremu się odprawia, Kraków 2008.Search in Google Scholar

Sobór Trydencki, Dekret o Najświętszym Sakramencie (1551), w: Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, red. S. Głowa, I. Bieda, Poznań 1989, s. 401.Search in Google Scholar

Wells S., What Anglicans Believe. An Introduction, London 2011.Search in Google Scholar

Wróblewski P., Błąd ufilozoficznienia rzymskokatolickiej dogmatyki na przykładzie poję-cia transsubstancjacjipatrystyczny punkt widzenia kontrowersji, w: Status błędu w filozofii i teologii, red. B. Ferdek, L. Miodoński, Wrocław 2014, s. 145–153.Search in Google Scholar

Zajączkowska B., Franciszek aktualizuje „Anglicanorum coetibus” Benedykta XVI, 9 kwietnia 2019, https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2019-04/aktualizacja-anglicanorum-coetibus.html [dostęp: 11.05.2019].Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo