1. bookVolumen 35 (2018): Heft 1 (September 2018)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2391-4491
Erstveröffentlichung
20 Dec 2019
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Evaluation of Statutory Provisions Relating to the Profession of Sworn Translator in Poland. An Attempt at Summing-Up

Online veröffentlicht: 22 Jun 2020
Volumen & Heft: Volumen 35 (2018) - Heft 1 (September 2018)
Seitenbereich: 7 - 37
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2391-4491
Erstveröffentlichung
20 Dec 2019
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Biel, Łucja. 2017. Egzamin na tłumacza przysięgłego a realia wykonywania zawodu: głos krytyczny w sprawie weryfikowania kompetencji kandydatów na tłumacza przysięgłego. W Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu nr 6, s. 13–28.Search in Google Scholar

Cieślik, Bolesław. 2014. Materiały pomocnicze na egzaminie na tłumacza przysięgłego. W Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu nr 9, s. 89–99.Search in Google Scholar

Cieślik, Bolesław. 2018. Bilingwalne słowniki prawnicze na egzaminie państwowym na tłumacza przysięgłego języka niemieckiego. Analiza preferencji słownikowych kandydatów oraz stopnia przydatności najczęściej wykorzystywanych słowników, niepublikowana rozprawa doktorska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.Search in Google Scholar

Cieślik, Bolesław, Danuta Kierzkowska, Anna Michalska, Dorota Staniszewska-Kowalak i Jacek Zieliński. 2018. Tłumacz przysięgły. Status prawny i zawodowy. Warszawa: Translegis.Search in Google Scholar

Cieślik, Bolesław, Liwiusz Laska i Michał Rojewski, red. 2014. Egzamin na tłumacza przysięgłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty. 2. wydanie. Warszawa: C.H. Beck.Search in Google Scholar

Dostatni, Grzegorz. 2005. Komentarz do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Warszawa: TEPIS.Search in Google Scholar

Dybiec-Gajer, Joanna. 2013. Zmierzyć przekład? Z metodologii oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego. Kraków: Universitas.Search in Google Scholar

Gościński, Jan. 2018. Źródła niepowodzeń na egzaminie na tłumacza przysięgłego z perspektywy egzaminatora. W Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu nr 13, s. 47–85.Search in Google Scholar

Kaczocha, Mateusz i Marcin Mazuryk. 2011. Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. Komentarz. Warszawa: Lex/el.Search in Google Scholar

Kala, Dariusz i Emilia Kubicka. red. 2014. Kultura języka polskiego w praktyce prawniczej. Bydgoszcz: Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział w Bydgoszczy.Search in Google Scholar

Kierzkowska, Danuta. red. 2011. Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem 2011. Warszawa: Translegis.Search in Google Scholar

Kubacki, Artur Dariusz. 2012. Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.Search in Google Scholar

Kubacki, Artur Dariusz. 2014. Tłumacz przysięgły w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości. W Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury zeszyt 4 (15)/2014, s. 46–64.Search in Google Scholar

Kubacki, Artur Dariusz. 2017a. Tłumacz przysięgły w służbie notariatu. W Krakowski Przegląd Notarialny, Kwartalnik Izby Notarialnej w Krakowie rok 2 nr 1 styczeń 2017, s. 67–91.Search in Google Scholar

Kubacki, Artur Dariusz. 2017b. Kryteria oceny egzaminu na tłumacza przysięgłego z perspektywy egzaminatora. W Orbis Linguarum vol. 46, s. 469–482.Search in Google Scholar

Kubacki, Artur Dariusz. 2017c. Status und Zertifizierung vereidigter Dolmetscher in den deutschsprachigen Ländern und Polen. Parallelen und Unterschiede. W Anna Jaroch i Jan Franciszek Nosowicz (red.): W dialogu języków i kultur. Tom VI. Warszawa: Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, s. 203–224.Search in Google Scholar

Kubacki, Artur Dariusz i Jan Gościński. 2015. What Are Sworn Translators Punished For? 10 Years of Operation of the Commission for Professional Accountability of Sworn Translators at the Minister of Justice. W Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication vol. 23, s. 7–17.Search in Google Scholar

Kubacki, Artur Dariusz i Jan Gościński. 2017. 10 lat działalności Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości. Próba podsumowania. W Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu nr 12, s. 201–215.Search in Google Scholar

Kuźniak, Marek. 2017. Egzamin na tłumacza przysięgłego w świetle tzw. krzywej Gaussa. W Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu nr 12, s. 217–235.Search in Google Scholar

Nartowska, Karolina. 2018. Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego a tłumaczenie sądowe w Polsce. W Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu nr 13, s. 171–193.Search in Google Scholar

Sekuła, Justyna. 2017. Źródła wiedzy tłumacza w przekładzie niemieckiego wyroku sądowego a poprawność translatu. W Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication vol. 31, s. 147–165.Search in Google Scholar

Zieliński, Lech. 2016. Garść uwag o potrzebie optymalizacji komunikacji między tłumaczami przysięgłymi a przedstawicielami organów ścigania, sposobach jej osiągnięcia i potencjalnych korzyściach. W Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication vol. 25, s. 111–128.Search in Google Scholar

Zieliński, Lech. 2014. Einige Anmerkungen zu Optimierungsmöglichkeiten der Kooperation/Kommunikation zwischen Übersetzern und polnischen Verfolgungsorganen beim Erledigen von Rechtshilfeersuchen in Strafsachen. W Studia Translatorika 5, s. 213–228.Search in Google Scholar

Zieliński, Lech. 2011. Egzamin na tłumacza przysięgłego a norma i jakość przekładu tekstów prawnych oraz prawniczych. W Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu nr 6, s. 117–130.Search in Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym, Dz.Urz. L 280 z 26.10.2010 r.Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego, Dz.U. z 2005 r. nr 15 poz. 127.Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej ponoszonej przez kandydata na tłumacza przysięgłego, Dz.U. z 2005 r. nr 15 poz. 128.Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego, Dz.U. z 2005 r. nr 15 poz. 129.Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru świadectwa potwierdzającego uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego oraz sposobu prowadzenia listy tłumaczy przysięgłych, Dz.U. z 2005 r. nr 15 poz. 130.Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego, Dz.U. z 2005 r. nr 15 poz. 131.Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, Dz.U. z 2005 r. nr 15 poz. 132.Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego, Dz.U. z 2007 r. nr 41 poz. 265.Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego, Dz.U. z 2009 r. nr 221 poz. 1746.Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, Dz.U. z 2010 r. nr 218 poz. 1441.Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, Dz.U. z 2016 r. poz. 1831.Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego, Dz.U. z 2018 r. poz. 2138.Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1600.Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1505.Search in Google Scholar

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2008 r. sygn. akt SK 91/06, Dz.U. z 2008 r. nr 90 poz. 561.Search in Google Scholar

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do przeglądu i oceny funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, Dz.Urz. Min. Spr. z 2015 r. poz. 183.Search in Google Scholar

Pismo stowarzyszeń tłumaczy biorących udział w pracach Zespołu Ekspertów do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie podwyżek wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego – http://tepis.org.pl/2018/02/20/tepis-ponawia-pismo-doministra-ziobry-o-podwyzke/ (data dostępu 1.09.2018 r.).Search in Google Scholar

Pismo TEPIS-u do Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przetargów na wykonywanie tłumaczeń poświadczonych – sygn. akt RN. Pre 14/18 – zob. http://tepis.org.pl/wp-content/uploads/pw-2018-04-24p.pdf (data dostępu 1.09.2018 r.).Search in Google Scholar

Pismo TEPIS-u do Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podwyżek wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego – sygn. akt RN. Pre 20/18 – zob. http://tepis.org.pl/wp-content/uploads/pw-2018-06-05-MS.pdf (data dostępu 1.09.2018 r.).Search in Google Scholar

Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości do TEPIS-u z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie podwyżek wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego – sygn. akt DZP-V-001/17 – zob. http://tepis.org.pl/wp-content/uploads/pp-2018-07-04-1.pdf (data dostępu 1.09.2018 r.).Search in Google Scholar

Pismo stowarzyszeń tłumaczy biorących udział w pracach Zespołu Ekspertów do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z dnia 1 października 2018 r. w sprawie podwyżek wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego – zob. http://tepis.org.pl/wp-content/uploads/stowarzyszenia-do-MS-1.10.2018.pdf (data dostępu 3.10.2018 r.).Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo