1. bookVolume 116 (2019): Issue 1 (January 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Landscape Dominant Element – An Attempt to Parameterize the Concept

Published Online: 16 May 2020
Volume & Issue: Volume 116 (2019) - Issue 1 (January 2019)
Page range: 35 - 62
Received: 03 Oct 2018
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

A “landscape dominant element” – an object with the greatest range of visual impact on the surrounding space, of a strong form that integrates the entirety of a composition, distinguished by its height, dimensions, colour, material, texture or the variety of its details. The attempts to define the concept presented herein, and which is intuitively perceived as obvious, illustrate its ambiguity. They bring to mind a visual contrast between this subject and others that surround it. This article attempts to analyse views using the author’s computer program. The objects in the photos are characterized by their interference in a panorama silhouette or skyline, size, colour, height, and shape. This helped to identify those that clearly stand out from the other forms, with which they come into visual interaction. The purpose of these considerations is to create tools that allow for a partial objectification of the landscape composition assessment.

Keywords

[1] Bishop I.D., Testing perceived landscape colour difference using the Internet, „Landscape and Urban Planning”, No. 37, 1997, 187–196.10.1016/S0169-2046(97)80003-5Search in Google Scholar

[2] Bogdanowski J., Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu, Ossolineum, PAN, Wrocław 1976.Search in Google Scholar

[3] Böhm A., Architektura krajobrazu, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1994.Search in Google Scholar

[4] Czarnecki W., Planowanie miast i osiedli, PWN, Warszawa 1960.Search in Google Scholar

[5] Czyńska K., Rubinowicz P., Zwoliński A., Analizy zabudowy wysokiej w krajobrazie miasta/Analyses of tall buildings in the cityscape, „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury o. PAN w Krakowie”, Tom XLV, 2017, 319–341.Search in Google Scholar

[6] Dąbrowska-Budziło K., Wśród panoram Krakowa. O przemianach widoków i o tym, jak je ocalić, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1990.Search in Google Scholar

[7] Funkcje normalizacji, http://sztuczna-inteligencja.eprace.edu.pl/1001,Funkcje_normalizacji.html (access: 19.07.2018).Search in Google Scholar

[8] Gadomska W., Marks E., Contemporary structures dominant due to height in the landscape of the great masurian lake district/Współczesne dominanty wysokościowe w krajobrazie krainy wielkich jezior mazurskich, „Space&Form = Przestrzeń i Forma”, Nr 33, 2018, 207–224.10.21005/pif.2018.3.D-01Search in Google Scholar

[9] Gonzales R.C., Woods R.E., Digital Image Processing, Prentice Hall, New Yersey 2002.Search in Google Scholar

[10] Graczyk R., Identyfikacyjna funkcja dominanty architektonicznej w strukturze małego miasta, Politechnika Poznańska, Poznań 2005.Search in Google Scholar

[11] Gyurkovich J., Znaczenie form charakterystycznych dla kształtowania i percepcji przestrzeni, Monografia PK, No. 258. Architektura, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1999.Search in Google Scholar

[12] Łabędź P., Ozimek A., Detecting greenery in near infrared images of ground-level scenes, [In:] Peer reviewed proceedings of Digital Landscape Architecture 2012 at Anhalt University of Applied Sciences, eds. E. Buhmann, M. Pietsch, M. Heins, Wichmann, Berlin 2012.Search in Google Scholar

[13] Malina W., Smiatacz M., Metody cyfrowego przetwarzania obrazów /Methods of Digital Image Processing, EXIT, Warszawa 2002.Search in Google Scholar

[14] Małachowicz E., Ochrona środowiska kulturowego, PWN, Warszawa 1988Search in Google Scholar

[15] Myczkowski Z., Krajobraz wyrazem tożsamości w wybranych obszarach chronionych w Polsce, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003.Search in Google Scholar

[16] Niedźwiecka-Filipiak I., Borcz Z., Dominants of a Farmer and Modern Village in South-West Poland/Dominanty dawnej i współczesnej wsi południowo-zachodniej Polski, „Architektura Krajobrazu”, No. 1–2, 2006, Vol. 12.Search in Google Scholar

[17] Niedźwiecka-Filipiak I., Wyróżniki krajobrazu i architektury wsi Polski południowozachodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2009.Search in Google Scholar

[18] Niezabitowski A., O strukturze przestrzennej obiektów architektonicznych. Podstawy ogólnej morfologii przestrzeni architektonicznej, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2017.Search in Google Scholar

[19] Ozimek P., Böhm A., Ozimek A., Wańkowicz W., Planowanie przestrzeni o wysokich walorach krajobrazowych przy użyciu cyfrowych analiz terenu wraz z oceną ekonomiczną/ Planning spaces with high scenic values by means of digital terrain analyses and economic evaluation, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013.Search in Google Scholar

[20] Ozimek A., Cyfrowa analiza dopasowania kolorystycznego nowych obiektów do istniejącego otoczenia = Digital analysis of new objects colour matching to the existing environment, „Space & Form = Przestrzeń i Forma”, Nr 26, 2016, 271–283.10.21005/pif.2016.26.D-09Search in Google Scholar

[21] Ozimek A., Łabędź P., Quantitative and qualitative analyses of landscape views, [In:] Peer reviewed proceedings of Digital Landscape Architecture 2013 at Anhalt University of Applied Sciences, eds. Buhmann, E., Ervin, S. M., Pietsch, M., Wichmann, Berlin 2013, 93–100.Search in Google Scholar

[22] Ozimek A., Ozimek P., Algorytmy przetwarzania obrazu w wyróżnianiu tworzywa kulturowego i przyrodniczego na fotografiach krajobrazowych/Image processing algorithms in cultural and natural substance distinction in landscape photographs, Nauka Przyroda Technologie 2009, T. 3, z. 1, 12, Poznań 2009.Search in Google Scholar

[23] Ozimek P., Zastosowanie algorytmów światła lokalnego w wyznaczaniu wykresów widoczności (PhD Thesis, promoter: Böhm, A) Politechnika Krakowska, Kraków 2003.Search in Google Scholar

[24] Pardo-García S., Mérida-Rodríguez M., Measurement of visual parameters of landscape using projections of photographs in GIS, Computers, Environment and Urban Systems 61, 2017, 56–65.10.1016/j.compenvurbsys.2016.09.005Search in Google Scholar

[25] Siewniak M., Mitkowska A., Tezaurus sztuki ogrodowej, Wydawnictwo „Rytm”, Warszawa 1998.Search in Google Scholar

[26] Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl (access: 19.07.2018).Search in Google Scholar

[27] Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1995.Search in Google Scholar

[28] Smardon R., Palmer J., Felleman J., Foundations for Visual Project Analysis, A Wiley Interscience Publications, New York 1986.Search in Google Scholar

[29] Stamps III A.E., Psychology and the aesthetics of the built environment, Springer, Boston 2000.10.1007/978-1-4757-6326-3Search in Google Scholar

[30] Steinitz C., Toward a Sustainable Landscape with High Visual Preference and High Ecological Integrity: the Loop Road in Acadia National Park, U.S.A., „Landscape and Urban Planning”, 54(2001), Elsevier.Search in Google Scholar

[31] Szolginia W., Architektura, Sigma NOT, Warszawa 1992.Search in Google Scholar

[32] Tadeusiewicz R., Korohoda P., Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów/Computer image analysis and processing, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1997.Search in Google Scholar

[33] Terminy architektoniczne i urbanistyczne, http://www.dolana.pl/slownik_wyrazow_architektonicznych.php (access: 19.07.2018).Search in Google Scholar

[34] Vogt B., Nassery F., Geometryczne przesłanki zaistnienia dominanty w przestrzeni współczesnego miasta/Geometrical premises of becoming the architectural landmarks in the space of the contemporary city, „Czasopismo Techniczne”, 6-A/2008, 561–573.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo