1. bookVolume 11 (2011): Issue 4 (December 2011)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-7575
ISSN
1642-5952
First Published
17 Mar 2011
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Lakes in the cascade model of storage and drainage reservoirs

Published Online: 07 Feb 2012
Volume & Issue: Volume 11 (2011) - Issue 4 (December 2011)
Page range: 143 - 150
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-7575
ISSN
1642-5952
First Published
17 Mar 2011
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Augustowski B., 1974, Rzeźba terenu (Land relief), [in:] Moniak J. (ed.), Studium geograficzno-przyrodnicze i ekonomiczne województwa gdańskiego (Geography, natural and economic study of Gdańsk Province), GTN, Gdańsk: 37-90 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Bajkiewicz-Grabowska E., 2002, Obieg materii w systemach rzeczno-jeziornych (Circulation of matter in fluvial-lacustrine systems), Wyd. UW, Warszawa, p. 274 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Bajkiewicz-Grabowska E., 2007, Jeziorne ogniwa w sieci hydrograficznej obszarów młodoglacjalnych i ich rola w kształtowaniu odpływu rzeki pojeziernej (Lacustrine cells in the hydrographic network of young glacial areas and their role in formation of the outflow of the youngglacial/ lakeland river), [in:] Michalczyk Z. (ed.), Obieg wody w środowisku naturalnym i przekształconym (Water circulation in natural and transformed environment), Badania hydrograficzne w poznaniu środowiska 8: 39-46 (in Polish).Search in Google Scholar

Borowiak D., 2000, Reżimy wodne i funkcje hydrologiczne jezior Niżu Polskiego (Water regimes and hydrological functions of lakes of Polish Lowland), Bad. Limnol. 2, Wyd. KLUG, Gdańsk, p.164 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Borowiak D., Barańczuk J., 2007, Kształtowanie się odpływu ze zlewni jeziornej (Formation of runoff from lake catchment), [in:] Michalczyk Z. (ed.), Obieg wody w środowisku naturalnym i przekształconym (Water circulation in natural and transformed environment), Badania hydrograficzne w poznaniu środowiska 8: 97-107 (in Polish).Search in Google Scholar

Drwal J., 1979, Charakterystyka hydrograficzna (Hydrographic characteristics), [in:] Augustowski B. (ed.), Pojezierze Kaszubskie (Kashubian Lake District), GTN, Gdańsk: 121-138 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Drwal J., 1985, Jeziora w egzoreicznych systemach pojezierzy młodoglacjalnych (Lakes in exoreic systems of young-glacial lakelands), Zesz. Nauk. Wydz. BiNoZ UG, Geografia 14: 7-15 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Drwal J., 1994, Geograficzna interpretacja systemów hydrograficznych w terenach młodej plejstoceńskiej akumulacji polodowcowej (Geographical interpretation of hydrographic systems in areas of young Pleistocene glacial accumulation) [Manuscript], Uniwersytet Gdański, Gdańsk, p. 156 (in Polish).Search in Google Scholar

Drwal J., Borowiak M., 1996, Hydrograficzne uwarunkowania odpływu potamicznego (Hydrographic conditions of potamic outflow), [in:] Szukalski J. (ed.), Pojezierze Starogardzkie. Część 1, Środowisko przyrodnicze (Starogardzkie Lakeland. Part 1, The natural environment), GTN-Wyd. Gdańskie, Gdańsk: 107-121 (in Polish).Search in Google Scholar

Drwal J., Hryniszak E., 2003, Obieg wody w wybranych geoekosystemach Pomorza Zachodniego (Water circulation in selected geoecosystems of the West Pomerania), [in:] Kostrzewski A., Szpikowski J. (eds), Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych (The functioning of geosystems of river catchments), Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 127-137 (in Polish).Search in Google Scholar

Fac-Beneda J., Jereczek K., Magierska S., 2003, Struktura hydrograficzna zlewni Łupawy po profil Smołdzino (Hydrographic structure of the Łupawa catchment for the Smołdzino gauge station), [in:] Kostrzewski A., Szpikowski J. (eds), Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych (The functioning of geosystems of river catchments), Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 139-147 (in Polish).Search in Google Scholar

Fac-Beneda J., 2002, Elementarna struktura hydrograficzna wschodniej części delty Wisły (Elementary hydrographic structure of the eastern Vistula delta), [in:] Drwal J. (ed.) Wody delty Wisły, część wschodnia (Waters of the Vistula delta, eastern part), GTN, Gdańsk: 83-94 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Fac-Beneda J., 2007, Formowanie się i organizacja odpływu w systemie Słupi, Łupawy i Łeby (The formation and organisation of outflow in the system of the Słupia, Łupawa and Łeba), [in:] Michalczyk Z. (ed.), Obieg wody w środowisku naturalnym i przekształconym (Water circulation in natural and transformed environment), Badania hydrograficzne w poznaniu środowiska 8: 203-210 (in Polish).Search in Google Scholar

Fac-Beneda J., 2011, Młodoglacjalny system hydrograficzny (Young-glacial hydrographic system), Wyd. UG, Gdańsk, p. 213 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Jankowska H., 1985, Znaczenie jezior w kształtowaniu odpływu podziemnego w dorzeczu górnej Raduni (The importance of the lakes in underground outflow forming in the upper Radunia drainage basin), Zesz. Nauk. Wydz. BGiO UG, Geografia 14: 57-67 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Jańczak J. (ed.), 2007, Atlas jezior Polski, t. 2 (Atlas of Polish Lakes, vol. 2), Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, p. 256 (in Polish).Search in Google Scholar

Kondracki J., 2002, Geografia Fizyczna Polski (Physical Geography of Poland), PWN, Warszawa, p. 450 (in Polish).Search in Google Scholar

Lange W., 1985, Jeziora jako terytorialne systemy przyrodnicze (Lakes as natural territorial systems), Zesz. Nauk. BGiO UG, Geografia 14: 17-30 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Łomniewski K., 1974, Stosunki hydrograficzne (Hydrographic relationships), [in:] Moniak J. (ed.), Studium geo-graficzno-przyrodnicze i ekonomiczne województwa gdańskiego (Geography, natural and economic study of Gdańsk Province), GTN, Gdańsk:145-191 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Nowicka B., Lenartowicz M., 2004, Variability in the process of lake feeding by groundwater (case study of small basin in south Pomeranian Lake District), [in:] Progress In Surface And Subsurface Water Studies At Plot And Small Basin Scale, Proc. of the 10th Conference of the Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins (ERB), Turin, Italy, 13-17 October 2004: 15-21.Search in Google Scholar

Nowiński K., 2009, Rola jezior w transformacji jakości wód systemu Raduni (The role of lakes in the transformation of water quality in the Radunia system) [Dissertation], Uniwersytet Gdański, Gdańsk, p. 236 (in Polish).Search in Google Scholar

Okulanis E., 1985, Rola jezior w kształtowaniu stosunków hydrologicznych w wybranych zlewniach Pojezierza Kaszubskiego (Role of lakes in the formation of hydrological relationships in selected catchments of the Kashubian Lakeland), Zesz. Nauk. Wydz. BGiO UG, Geografia 14: 31-44 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Pasławski Z., 1975, Typologia hydrologiczna jezior Pojezierza Wielkopolskiego (Hydrological typology of lakes of the Wielkopolskie Lakeland), Prz. Geofiz. 20: 271-280 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Woźniak E., 2009, Rola obszaru endoreicznego Linia w bilansowaniu opadu atmosferycznego (The role of the Linia endorheic area in balancing precipitation) [Dissertation], Uniwersytet Gdański, Gdańsk, p. 149 (in Polish).Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo