1. bookVolume 59 (2013): Issue 1 (March 2013)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2454-0358
ISSN
0323-1046
First Published
14 Dec 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Innovative approaches in mapping and assessing the structure and texture of mountain forest stands in Low Tatras.

Published Online: 17 Aug 2013
Volume & Issue: Volume 59 (2013) - Issue 1 (March 2013)
Page range: 19 - 37
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2454-0358
ISSN
0323-1046
First Published
14 Dec 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

BUCHA, T., VLADOVIČ, J., JURIŠ, M., BARKA, I., 2010: Aplikacie diaľkoveho prieskumu Zeme využiteľne v pracach HUL. In: BORTEL, S., BAVLŠIK, J. (eds.): Sučasnosť a buducnosť hospodarskejupravy na Slovensku: Zbornik prispevkov z odborneho seminara, Zvolen 27. januara 2010, Zvolen: Narodne lesnicke centrum, 2010, s. 73-82.Search in Google Scholar

FERANEC, J., BUCHA, T., CSAPLAR, J., HEFTY, J., JURAŠEK, M., KAŇAK, J., KUDELA, K., MACHKOVA, N., SVIČEK, M., VOJTKO, R., SCHOLTZ, P., NOVAKOVA, M., SZOCSOVA, I., RAŠI, R., VLADOVIČ, J., ZEMAN, M., FINĎO, S., 2010: Slovensko očami satelitov. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akademie vied, 264 s.Search in Google Scholar

JASIK, M., VYSOKY, J., POLAK, P., TUŽINSKY, J. a kol., 2010: Ochrana pralesov Slovenska. Dostupne na internete: http://www.fscslovakia.sk/content/view/127/83/10.1016/j.catena.2010.08.001Search in Google Scholar

KORPEĽ, Š., 1989: Pralesy Slovenska. Bratislava: Veda, 332 s.Search in Google Scholar

MCGAUGHEY, R., J., 2002: Stand Visualisation System - SVS, USDA Forest Service, Pacific Northwest Research Station; Dostupne na internete: http://forsys.cfr.washington.edu/winsvs/svs.htmlSearch in Google Scholar

MORAVČIK, M. et al., 2002: Hospodarska uprava horskych lesov z hľadiska ekologizacie lesneho hospodarstva. Zaverečna sprava za čiastkovu ulohu VTP 2730-06. Zvolen: Lesnicky vyskumny ustav Zvolen, 2002, 217 s.Search in Google Scholar

- a kol., 2005: Zasady a postupy hospodarskej upravy a obhospodarovania horskych lesov smrekoveho vegetačneho stupňa. Lesnicke študie, č. 58, Zvolen: Lesnicky vyskumny ustav Zvolen, s.Search in Google Scholar

POLAK, P., SAXA, A. (eds.), 2005: Priaznivy stav biotopov a druhov europskeho vyznamu. Banska Bystrica: ŠOP SR, 736 s.Search in Google Scholar

VLADOVIČ, J., BUCHA, T., 1999: Tematicke mapovanie porastovych typov ako nastroj na odvodenie poznatkov o vertikalnom a priestorovom rozšireni lesnych spoločenstiev Lomnistej doliny. Lesnicky časopis - Forestry Journal, 45(5-6): 371-387.Search in Google Scholar

-, 2003: Oblastne vychodiska a principy hodnotenia drevinoveho zloženia a ekologickej stability lesov Slovenska. Lesnicke študie, č. 57, Bratislava, Priroda, 160 s.Search in Google Scholar

-, 2004: Poznatky z vyskumu štruktury a ekologickej stability horskych lesov v Nizkych Tatrach. In: Priroda Nizkych Tatier 1. Banska Bystrica, SNAPANT, s. 315-328.Search in Google Scholar

-, POBIŠ, I., FRIČ, Ľ., 2004: Vyskum, tematicke mapovanie a posudzovanie štruktury lesnych spoločenstiev v Nizkych Tatrach. In: Priroda Nizkych Tatier 1. Banska Bystrica, SNAPANT, s. 329-331Search in Google Scholar

-, MERGANIČ, J., PAVLENDA, P., GREK, J., IŠTOŇA, J., RIZMAN, I., KRIŽOVA, E., UJHAZY, K., POBIŠ, I., VALACH, Ľ., 2005: Pracovne postupy terennych prac obnovy typologickych reprezentativnych ploch. Zvolen: LVU Zvolen, 58 s.Search in Google Scholar

-, 2005: Tematicke mapovanie typov porastovej štruktury s uplatnenim DPZ a GIS. In: MORAVČIK, M., 2005: Zasady a postupyhospodarskej upravy a obhospodarovania horskych lesov smrekovehovegetačneho stupňa. Lesnicke študie, 58, Zvolen: Lesnicky vyskumny ustav Zvolen, s. 103-107.Search in Google Scholar

-, MALIŠ, F., VODALOVA, A., 2007: Poznatky z vyskumu dynamiky, ekologickej stability a diverzity horskych lesnych ekosystemov v Nizkych Tatrach In: KRIŽOVA, E., UJHAZY, K. (eds.) 2007: Dynamika, stabilita a diverzita lesnych ekosystemov. Zvolen: Technicka univerzita, s. 59-66.Search in Google Scholar

-, POBIŠ, I., VODALOVA, A., FRIČ, Ľ., 2007: Z vyskumu diverzity porastovych štruktur v PR Martaluzka v Nizkych Tatrach. In: KRIŽOVA, E., UJHAZY, K. (eds.), 2007: Dynamika, stabilita a diverzitalesnych ekosystemov, Zvolen: Technicka univerzita, s. 287-289.Search in Google Scholar

-, FRIČ, Ľ., MALIŠ, F., ONDRUŠ, M., 2007: Štrukturalna diverzita a ekologicka stabilita lesnych ekosystemov v NPR Pod Latiborskou hoľou. In: KRIŽOVA, E., UJHAZY, K. (eds.): Dynamika, stabilitaa diverzita lesnych ekosystemov, Zvolen: Technicka univerzita, s. 283-285.Search in Google Scholar

-, VODALOVA, A., LUPTAK, I., BARKA, I., FRIČ, Ľ., MEŇUŠ, M., 2009: Posudzovanie štruktury lesa s uplatnenim diastančnych a pozemnych metod. In: HRUBA, V., ŠTYKAR, J. (eds.): Geobiocenologiea jeji aplikace v krajině : Sbornik referatů z geobiocenologicke konference. Brno: Mendelova zemědělska a lesnicka univerzita v Brně, s. 204-205. (Geobiocenologicke spisy, svazek č. 13)Search in Google Scholar

- et al., 2011: Štruktura a diverzita lesnych ekosystemov na Slovensku.Search in Google Scholar

Zvolen, Narodne lesnicke centrum - Lesnicky vyskumny ustav Zvolen, 252 s.Search in Google Scholar

ZLATNIK, A., 1953: Fytocenologie lesa. Praha: SPN, 495 s. -, 1963: Fytocenologie lesa. čast I. všeobecna. Učebni texty LF VŠZ v Brně, Praha: SPN, 372 s. -, 1976: Lesnicka fytocenologie, Praha: SZN, 495 s.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo