1. bookVolume 21 (2022): Issue 1 (December 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2335-2027
First Published
01 Jan 2012
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Students’ Linguistic Attitude Towards Language Mistakes/Errors in Learning and Using a Foreign Language

Published Online: 04 Dec 2022
Volume & Issue: Volume 21 (2022) - Issue 1 (December 2022)
Page range: 227 - 248
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2335-2027
First Published
01 Jan 2012
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

Bardel, C., Falk, Y. (2007). The role of the second language in third language acquisition: The case of Germanic syntax. Second Language Research, 23(4), 459–484.10.1177/0267658307080557 Search in Google Scholar

Bardel, C., Falk, Y. (2020). L1, L2 and L3: Some or different? SAGE journals. https://doi.org/10.1177/026765832094103310.1177/0267658320941033 Search in Google Scholar

Cargile, A. C., Giles, H., Ryan, E. B., & Bradac, J. J. (1994). Language attitudes as a social process: A conceptual model and new directions. Language and Communication, 14(3), 211–236.10.1016/0271-5309(94)90001-9 Search in Google Scholar

Corder, S. P. (1967). The significance of learners’ errors. International Review of Applied Linguistics, 5, 161–170. uky.edu/~tmclay/Corder%201967.pdf Search in Google Scholar

Druviete, I. (2021). Lingvistiskā attieksme valodas politikā. Un I. Druviete. (Zin. Red.), Latviešu lingvistiskā attieksme: vērtības, pārliecība, prakse. Kolektīva monogrāfija (ll. 18–28). Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds. Search in Google Scholar

EKPVA 2006 – Eiropas Padome. (2006). Valodas politikas nodaļa. Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei : mācīšanās, mācīšana, vērtēšana. Madonas poligrāfists. Search in Google Scholar

Karra, M. (2019, March 17). Second language acquisition: Learners’ errors and error correction in language teaching. Sciword: Translation and Interpreting Tips and Thoughts. http://www.fresneltranslations.com/blog/2019/03/17/second-language-acquisition-learners-errors-and-error-correction-in-language-teaching.html Search in Google Scholar

Kibermane, K., & Kļava, G. (2016). Latvijas iedzīvotāju valodu prasme. Un L. Lauze (Zin. red.), & G. Kļava (atb. red.). Valodas situācija Latvijā: 2010–2015. Sociolingvistisks pētījums. LVA. Search in Google Scholar

Kramsch, C. (1994). Context and Culture in Language Teaching. Oxford University Press. Search in Google Scholar

Krashen, S. (1981). Second language acquisition and second language learning. Pergamon press Inc. Search in Google Scholar

Kristals, D. (2019). Mazā valodas grāmata. Tulk. Ina Druviete, zin. red. Sanda Rapa. LVA. Search in Google Scholar

Laiveniece, D., & Lauze, L. (2020). Valodas kļūdas svešvalodu apguves procesā: studentu pieredzes atspoguļojums. Valodu apguve: problēmas un perspektīva, XIVI: zinātnisko rakstu krājums. LiePA, 352–368. https://doi.org/10.37384/VA.2020.16.35210.37384/VA.2020.16.352 Search in Google Scholar

Lauze, L. (2004). Ikdienas saziņa: vienkāršs teikums latviešu sarunvalodā. LiePA. Search in Google Scholar

Lauze, L. (2020). Mutvārdu teksts un tā elementu atveide rakstu formā. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums, 15, 118–133. Latviešu valodas aģentūra. Search in Google Scholar

Lyons, D. (2018). Why Making Mistakes Is The Best Way to Learn a Language. https://www.babbel.com/en/magazine/why-making-mistakes-best-way-learn-language Search in Google Scholar

LTSV 2011 – Lingvodidaktikas terminu skaidrojošā vārdnīca. (2011). Latviešu valodas aģentūra. Search in Google Scholar

Odlin, T. (1989). Language transfer: Cross-linguistic influence in language learning. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO978113952453710.1017/CBO9781139524537 Search in Google Scholar

Ramoniene, M. (2002). Pieredze, mācot lietuviešu valodu kā svešvalodu. Tagad: LVAVP informatīvais biļetens, 3, 8–10. Search in Google Scholar

Szynalski, T. P. (b. g.) The role of mistakes in language learning. https://www.antimoon.com/how/mistakes-in-learning.htm Search in Google Scholar

Šalme, A. (2011). Latviešu valodas kā svešvalodas apguves pamatjautājumi. Latviešu valodas aģentūra. Search in Google Scholar

VPSV 2007 – Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. (2007). LU Latviešu valodas institūts. Search in Google Scholar

Wood, J. F. (2017). Errors in Second/Foreign Language Learning and Their Interpretations. Education and Linguistics Research, 3(1). https://doi.org10.5296/elr.v3i1.1025110.5296/elr.v3i1.10251 Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD