1. bookVolume 69 (2021): Issue 2 (June 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Mar 2019
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Forming Pupils’ Positive Relationship to the Soviet Union in the Period of Socialism in Czechoslovakia Through the Lens of Chronicles

Published Online: 30 Jun 2021
Page range: 236 - 254
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Mar 2019
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The cooperation of Czechoslovakia (and other socialist countries) with the Soviet Union was an important phenomenon during the period of socialism. It represented one form of building and consolidating socialism within socialist countries. Relationships with the Soviet Union affected political, ideological, economic and cultural domains, including education. This study follows points of departure and forms of building children’s positive relationship with the Soviet Union in the period of socialism. The content analysis of the Pioneer Organisation chronicles shows that the most frequently identified forms of activities were regularly organised (celebrations of memorial days and public holidays, politically motivated commitments, correspondence, games, expeditions, competitions, etc.). Some identified activities could be considered occasional, as they reflected current events in the Soviet Union (showing Soviet films, deaths of prominent politicians, anniversaries of birth/death of politicians, etc.). The proclaimed “diversity and attractiveness of content and forms” can characterise the process, and it affected many domains of children’s lives. However, the (in)direct power interest of the Soviet Union was hidden in the proclamation of “children’s well-being”, while the programme of the Communist Party of Czechoslovakia was implemented to reinforce the communistic ideology and actual political interests.

Keywords

Baláž, O. (1972). Škola a socialistický zväz mládeže. Pedagogika a škola, 5, 557575. Search in Google Scholar

Bizová, N. (2019). Záujmové činnosti žiakov špeciálnych škôl. In: B. Kudláčová (Ed.), Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1945-1989. Trnava: Typi (pp. 386398). Search in Google Scholar

Belan, R. (2015). Zväzáci (1945-1970). Bratislava: Slovart. Search in Google Scholar

Beňušková, Z. (1994). Oslavy pamätných dní, výročných a štátnych sviatkov v Bratislave vo svetle školských a pionierskych kroník. Etnologické rozpravy, 1(2), 1822. Available at: https://www.zuzanabenuskova.sk/wp-content/uploads/2013/08/03-ER2-94.pdf. Search in Google Scholar

Brenčičová, M. (1969). Výchovné aspekty v detskej organizácii. Bratislava: SPN. Search in Google Scholar

Brenčičová, M. (1974a). Pedagogické problémy dvadsaťpäťročnej Pionierskej organizácie Socialistického zväzu mládeže. Pedagogika, 2(2), 145160. Available at: http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?attachment_id=7907&edmc=7907. Search in Google Scholar

Brenčičová, M. (1974b). Dvadsaťpäť rokov Pionierskej organizácie SZM. Bratislava: SPN. Search in Google Scholar

Brenčičová, M. (1978). Pionierska organizácia socialistického zväzu mládeže – škola komunistickej výchovy. Paedagogica. Zborník FF UK, 4, 77104. Available at: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kped/projekty/Archiv_Paedagogica/4_-_5.pdf. Search in Google Scholar

Bystrický, V., Londák, M., Londáková, E., Michálek, S., Pešek, J., Petruf, P. a kol. (2008). Rok 1968 na Slovensku a v Československu. Bratislava: Historický ústav SAV. Accessed January, 19, 2021 from: http://forumhistoriae.sk/sites/default/files/1968_chronologia.pdf. Search in Google Scholar

Čmolík, O. (1983). Kapitoly z dejín pionierskej organizácie. Bratislava: Smena. Search in Google Scholar

Dočasná zmluva medzi Československou a Ruskou socialistickou federatívnou republikou č. 258/1922 z 5. júna 1922. Zbierka zákonov a nariadení štátu Československého čiastka 91(10851089). Available at: http://ftp.aspi.cz/aspi/opispdf/1922.html. Search in Google Scholar

Dočasná zmluva medzi Československou a Ukrajinskou sovietskou socialistickou republikou č. 259/1922 zo 6. júna 1922. Zbierka zákonov a nariadení štátu Československého čiastka 91(1090 1094). Available at: http://ftp.aspi.cz/aspi/opispdf/1922.html. Search in Google Scholar

Gabzdilová, S. (2018). Ako sme študovali v totalite. Vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku pod ideologickým diktátom KSČ (1948 – 1953). Prešov: Universum. Search in Google Scholar

Gubricová, J. (2017). Presahy ideológie socializmu do činností detí vo voľnom čase v ro-koch 19491968. In: B. Kudláčová (Ed.), Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku od konca druhej svetovej vojny po obdobie normalizácie. Trnava: Typi (pp. 168177). Search in Google Scholar

Gubricová, J. (2018). Presahy ideológie komunizmu do činností detí vo voľnom čase v rokoch 19691989. In: B. Kudláčová (Ed.), Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku od obdobia normalizácie po pád komunizmu. Trnava: Typi (pp. 166177). Search in Google Scholar

Gubricová, J., Bučová, M. (2018). Domy pionierov a mládeže v období socializmu. In: Scientia et eruditio, 2(2), 3546. Available at: https://pdf.truni.sk/see/cislo?2018-sk&pedagogika#GUBRICOVAEA. Search in Google Scholar

Gubricová, J. (2019). Neformálna edukácia v povojnovom období a v období socializmu. In: B. Kudláčová (Ed.), Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1945–1989. Trnava: Typi (pp. 356385). Search in Google Scholar

Gubricová, J. (2020). Vizuálne prvky v kronikách Pionierskej organizácie Socialistického zväzu mládeže. Scientia et erudio, 4(2), 89105. Available at: doi.org/10.31262/2585-8556/2020/4/2/89-105. Search in Google Scholar

Gottwald, K. (1951). So sovietskym sväzom na večné časy. Súbor statí a prejavov 1935 – 1951. Bratislava: Svet socializmu. Search in Google Scholar

Hasárová, Z. (03. 2. 2020a). Ako sa v Československu oslavovali Stalinove narodeniny? HistoryWeb.sk, s.r.o. Available at: https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/akov-ceskoslovensku-oslavovali-stalinove-narodeniny. Search in Google Scholar

Hasárová, Z. (23. 12. 2020b). Kam zmizli anjeli, betlehemská hviezda či Ježiško? Ako komunisti zmenili symboly Vianoc. History-Web.sk, s.r.o. Available at: https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/kam-zmizli-anjeli-betlehemska-hviezda-ci-jeziskoako-komunisti-zmenili-symboly-vianoc. Search in Google Scholar

Horáková, J. (20.04.2009). Školská kronika výpoveď o dobe. SME Žena. Available at:: https://zena.sme.sk/c/4812834/skolskakronika-vypoved-o-dobe.html#ixzz5cZiJ6ZOw. Search in Google Scholar

Hudík, P. (1971). O družnosti. Pásmo poézie o slovensko-sovietskom priateľstve. Bratislava: LITA. Search in Google Scholar

Knapík, J., Křesťan, J., Franc, M., Závacká, M., Jirák, J., Köpplová, B. (2014). Děti, mládež a socialismus: v Československu v 50. a 60. letech. Opava: Slezská universita v Opavě. Search in Google Scholar

Knapík, J., Franc, M., Štoll, M., Skopal, P., Česálková, L., Rákosník, J. a kol. (2018). Mezi pionýrským šátkem a mopedem. Praha: Academia. Search in Google Scholar

Krankus, M. (2019). Školstvo a školský systém na Slovensku v rokoch 1945–1989. In: B. Kudláčová (Ed.), Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v ro-koch 1945–1989. Trnava: Typi (pp. 218230). Search in Google Scholar

Londáková, E. (2007). Modernizácia výchovy a vzdelávania na Slovensku v 2. pol. 20. storočia. Bratislava: VEDA. Search in Google Scholar

Lopatková, Z. (2019). Pedagogické časopisy s dôrazom na Učiteľské noviny. In: B. Kudláčová (Ed.), Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1945 – 1989. Trnava: Typi (pp. 190215). Search in Google Scholar

Martínek, P., Beroušek, P., Hirschová, S., Janoušková, E., Staňková, V., Steiner, B. a kol. (1982). Studijní texty k pedagogické činnosti v PO SSM. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. Search in Google Scholar

Kudláčová, B. (2018). Vzdelávanie na fakulte Vysokej školy politickej ÚV KSČ v Brati-slave. In: B. Kudláčová (Ed.), Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku od obdobia normalizácie po pád komunizmu. Trnava: Typi (pp. 111121). Search in Google Scholar

Liberčanová, K. (2019). Systém výchovného poradenstva. In: B. Kudláčová (Ed.), Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1945-1989. Trnava: Typi (pp. 335351). Search in Google Scholar

Olejník, M. (2018). Implementácia marxisticko-leninskej ideológie vo sfére vzdelávania na Slovensku v kontexte politického vývoja v rokoch 1948 – 1953. Prešov: UNIVERSUMEU, s. r. o. Search in Google Scholar

Pavlík, O., Hotár, V., Baláž, O., Blaškovič, O., Brenčičová, M., Brožík, V. a kol. (1985). Pedagogická encyklopédia Slovenska 2 P-Ž. Bratislava: Veda. Search in Google Scholar

Šuhajdová, I. (2018). Sociálna starostlivosť a sociálno-právna ochrana detí a mladistvých v legislatívnom ukotvení po roku 1968. In: B. Kudláčová (Ed.), Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku od obdobia normalizácie po pád komunizmu. Trnava: Typi (pp. 197202). Search in Google Scholar

Šuhajdová, I. (2019). Sociálna starostlivosť o deti, mládež a rodinu In: B. Kudláčová (Ed.), Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1945 – 1989. Trnava: Typi (pp. 399–421). Search in Google Scholar

Vyhláška č. 11/1946 o Zmluve o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík podpísanej v Moskve dňa 12. 12. 1943. Zbierka zákonov a nariadení štátu Československého, čiastka 5 (143148). Available at: http://ftp.aspi.cz/opispdf/1946/005-1946.pdf Search in Google Scholar

Vyhláška č. 79/1947 o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vzájomných dodávkach tovarov podpísanej v Moskve dňa 12. apríla 1946. Zbierka zákonov a nariadení štátu Československého, čiastka 40(447), Available at: http://ftp.aspi.cz/opispdf/1947/040-1947.pdf Search in Google Scholar

Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí č. 11/1969 Zb. o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach dočasného pobytu soviet-skych vojsk na území Československej socialistickej republiky zo dňa 16. októbra 1968. Available at: https://www.autora.sk/zz/1969/11 Search in Google Scholar

Zákon č. 95/1948 o základnej úprave jednotného školstva. Zbierka zákonov a nariadení republiky Československej čiastka 38 (110). Available at: http://ftp.aspi.cz/opispdf/1948/038-1948.pdf Search in Google Scholar

Zmluva č. 195/1935 o vzájomnej pomoci medzi Československom a Zväzom soviet-skych socialistických republík. Zbierka zákonov a nariadení štátu Československého čiastka 57(615619). Available at: http://ftp.aspi.cz/opispdf/1935/057-1935.pdf Search in Google Scholar

CHRONICLE of ZŠ Lozorno, the school year 1945/1952 Search in Google Scholar

CHRONICLE of ZŠ Abrahám, the school year 1978/1987 Search in Google Scholar

CHRONICLE of ZŠ Cífer, the school year 1948/1989 Search in Google Scholar

CHRONICLE of ZŠ Trnava, Ul. J. Bottu no. 27, the school year 1976/1989 Search in Google Scholar

CHRONICLE of ODPM, PB, the school year 1983/1989 Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo