1. bookVolume 69 (2021): Issue 1 (March 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Mar 2019
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

The Origins of Women’s Skirt and Shirt Clothing on the Moravian-Slovak Border and Its Central European Context

Published Online: 23 Apr 2021
Page range: 30 - 60
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Mar 2019
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

Over the past one hundred years, folk clothing has been considered one of the most significant elements of cultural heritage and has been perceived in this way not only by experts but, for many decades, by its wearers as well. In the present study, the author seeks to find an answer, based on an analysis of older expert texts, as to what formed the theoretical basis for this process, who were its representatives, at what conclusions they arrived, and how the methods of their work were reflected in the formulation of their conclusions. From the historical perspective, the study summarises the opinions on folk clothing, projected through the idea of Slavic unity, as can be observed in the case of Jan Koula and, through the reception of these opinions, also in the case of Lubor Niederle, Drahomíra Stránská and Viera Nosáľová. This work also offers newer reflections from the studies by Alena Jeřábková on the shaping of folk clothing within the Carpathian culture. Through the example of women’s linen skirts, the material part of the study seeks to point out the pitfalls of these approaches and highlight the need to study the construction of folk clothing from a longer historical perspective. Only in this way is the effect of clothing styles in the form of domestication of the individual pieces of stylish clothing evident, combined with older clothing layers. Even though most parts of folk clothing are not proto-Slavic and do not necessarily relate to the culture of the Carpathian curve, as a whole, they prove well the way the countryside managed to accept the transformations of contemporary fashion over the last four centuries and to incorporate them into a unique clothing complex. 

Keywords

Barich, K., McNealy, M. (2015). Drei Schnittbücher: three Austrian master tailor books of the 16th century. [S. l.]: Nadel und Faden Press.Search in Google Scholar

Benža, M. (2000). Odev a obuv. In: R. Stoličná (Ed.), Slovensko: Európske kontexty ľudovej kultúry. Bratislava: Veda (s. 121–142).Search in Google Scholar

Benža, M. (2015). Tradičný odev Slovenska = Traditional clothing of Slovakia. Bratislava: ÚĽUV.Search in Google Scholar

Formagiu, H. M. (1974). Portul popular din România. Bucureşti: Muzeul de artă al Republicii socialiste România.Search in Google Scholar

Husa, V., Šubrtová, A., Petráň, J. (1967). Homo faber: pracovní motivy ve starých vyobrazeních. Praha: Academia.Search in Google Scholar

Heyden, A. (1889). Die Tracht der Kulturvölker Europas vom Zeitalter Homers bis zum Beginne des XIX. Jahrhunderts = Trachtenkunde. Leipzig: E. A. Seemann.Search in Google Scholar

Jeřábková, A. (2011). Rubáš nebo rubáč? Otazníky kolem geneze ženského spodního šatu. In: A. Křížová a kol., Archaické jevy tradiční kultury na Moravě. Brno: Masarykova univerzita, (Etnologické studie 9) (s. 75–88).Search in Google Scholar

Klvaňa, J. (1899). Rubáč a oplíčko na jihovýchodní Moravě. Český lid, 8, 198–203.Search in Google Scholar

Klvaňa, J. (1895). O „pentlení“ nevěst a družiček na Moravě. Český lid, 4, 417–444.Search in Google Scholar

Koula, J. (1892). O kroji lidu slovenského. Čes -ký lid, 1, 21–26, 178–185, 273–285, 375–383, 472–484.Search in Google Scholar

Koula, J. (1896). O změnách vzorů na jihočes -kých rouchách. Český lid, 5, 160–166.Search in Google Scholar

Koula, J. (1897). Několik myšlenek, v čem a kde dlužno hledati starožitnost vyšívání československého. Český lid, 6, 25–34, 171–179, 275–282, 458–462.Search in Google Scholar

Lábková, M. (1927). O původu lidového kroje ženského v západních Čechách: srovnávací krojová studie se zřetelem k původnímu kroji slovanskému z 20 panství západočeských. V Plzni: Národopisné museum Plzeňska.Search in Google Scholar

Morávková, M. (1957). Kroje. In: A. Pranda, Slovenský ľudový textil: tkaniny, výšivky, čipky, kroje. Martin: Osveta (s. 119–157).Search in Google Scholar

Niederle, L. (1913). Slovanské starožitnosti. Život starých Slovanů. Díl 1., část 2. Praha: Bursík a Kohout.Search in Google Scholar

Niederle, L. (1953). Rukověť slovanských starožitností. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.Search in Google Scholar

Nosáľová, V. (1968). Oblečení. In: J. Macek (Ed.), Československá vlastivěda. Díl III, Lidová kultura. Praha: Orbis (s. 783).Search in Google Scholar

Nosáľová, V. (1982). Slovenský ľudový odev. Martin: Osveta.Search in Google Scholar

Nosáľová, V., Paličková, J. (1988). Naše kroje. Bratislava: Mladé letá.Search in Google Scholar

Pajer, J. (2010). Sirotčí pozůstalosti z přelomu 16. a 17. století ze strážnického panství. Slovácko: společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí, 52, 11–27.Search in Google Scholar

Pechová, L. (2013). Ženský uhorský šľachtický odev v 16. a 17. storočí. In: Sborník semináře historie odívání 2013. Zlín: Tigris (s. 63–98).Search in Google Scholar

Reichlová-Kucháriková, L. (1941). Dejiny kroja: obrázková náuka o krojoch a vkuse. Turčiansky sv. Martin: Matice slovenská.Search in Google Scholar

Semper, G. (1860). Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten, oder praktische Aesthetik: ein Handbuch für Techniker, Kün -stler und Kunstfreunde. Erster Band, Die Textile Kunst für sich betrachtet und in Be -ziehung zur Baukunst. Frankfurt a. M.: Verlag für Kunst und Wissenschaft.Search in Google Scholar

Sitárová, M. (2005). In: Zo studnice rodnej reči. Bratislava: Veda (s. 215–220).Search in Google Scholar

Starek, E. (1954). Strój spiski. Poznań: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.Search in Google Scholar

Stránská, D. (1936). Lidové kroje. In: J. Horák, K. Chotek, J. Matiegka (Eds.), Českosloven -ská vlastivěda. Řada II, Národopis. Praha: Sfinx (s. 207–248).Search in Google Scholar

Stránská, D. (1947). „Životky“ a „kabátky“ slovenských krojů. Národopisný sborník, 8(3), 155–177.Search in Google Scholar

Stránská, D. (1949). Lidové kroje v Československu. Díl 1., Čechy. Praha: Otto.Search in Google Scholar

Stránská, D. (1951). Sukně, sukmany, sarafány. Národopisný věstník českoslovanský, 32, 393–346.Search in Google Scholar

Šimša, M. (2013b). Long Woollen Cloth Trousers – Medieval Heritage or Carpathian Attribution of Shepherd Culture? Národopisná revue, 23(5), 43–56.Search in Google Scholar

Šimša, M. (2014a). Lidový oděv na Moravě, katalog výstavy. Strážnice: Národní ústav lidové kultury.Search in Google Scholar

Šimša, M. (2014b). Mapová aplikace Lidový oděv na Moravě a etnokartografická prezentace kabátového oděvu. Národopisná revue, 24(3), 217–229.Search in Google Scholar

Šimša, M. (2019). Tailor’s Guilds and Their Influence on the Formation of Women’s Rural Dress in Central Europe in Early Modern Times. Národopisná revue, 29(4), 41–65.Search in Google Scholar

Šimša, M. (2020). Krejčovské cechy a jejich vliv na formování mužského venkovského oděvu ve střední Evropě 16. a 17. století. Český lid: etnologický časopis, 107(3), 259–307.Search in Google Scholar

Tylor, E., B. (1897). Úvod do studia člověka a civilisace: (anthropologie). Překlad František Rajchl. V Praze: Nákladem Jana Laichtera.Search in Google Scholar

Tyršová, R. (1913). Nauka o kroji. Praha: Císařský královský školní knihosklad.Search in Google Scholar

Vocel, J. E. (1845). O starožitnostech českých a o potřebě chrániti je před zkázou. Časopis českého musea, 19, 649–682.Search in Google Scholar

Vydra, J. (1931). Nauka o kroji. Praha: Státní nakladatelství.Search in Google Scholar

Valter, J. (1927). O valašském kroji. Zahrada Moravy, 4, 10–12.Search in Google Scholar

Walcher, A. (1914). Der Renaissancefund von Poysdorf. Werke der Volkskunst I., Wien: Kunst – U. Verlagsanstalt J. Löwy.Search in Google Scholar

Winter, Z. (1893). Dějiny kroje v zemích čes -kých od počátku století 15. až po dobu Bělohorské bitvy. 4. sv. Dějiny kroje v českých zemích. Praha: F. Šimáček.Search in Google Scholar

Zajonc, J. (2011). Vplyv modernizačných snáh Jozefa II. na domácku výrobu plátna. Ethnologia Europea centralis, 10, 17–28.Search in Google Scholar

Zíbrt, Č. (1892). Dějiny kroje v zemích českých. Sv. 1, Dějiny kroje v zemích českých od dob nej -starších až po války husitské. Praha: F. Šimáček.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo