1. bookVolume 4 (2018): Issue 1 (June 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Press of the German Minority in Poland in 1989-2017

Published Online: 19 Jul 2018
Volume & Issue: Volume 4 (2018) - Issue 1 (June 2018)
Page range: 64 - 76
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z dnia 6 stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.)Search in Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. - (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483)Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) art. 146)Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz.U. 2010 nr 47 poz. 277)Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 2 grudnia 1999 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2002 r. (Dz. U. Nr 1, poz. 1, z późn. zm.)Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.)Search in Google Scholar

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (2007), Raport dotyczacy sytuacji mniejszosci narodowych i etnicznych oraz jezyka regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej - 2007Search in Google Scholar

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (2018), V Raport dotyczący sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej - 2015Search in Google Scholar

BERDYCHOWSKA B. (1995), Wobec mniejszości [in:] Społeczeństwo otwarte. Miesięcznik Ministerstwa Edukacji Narodowej, vol. 4, Warszawa, Ministerstwo Edukacji Narodowej.Search in Google Scholar

BINGEN D., MALINOWSKI K. (2000), Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa, Poznań, Instytut Zachodni.Search in Google Scholar

BOJAR H. (2000), Mniejszości społeczne w państwie i społeczeństwie III Rzeczypospolitej Polskiej, Wrocław, Wydawnictwo FunnaSearch in Google Scholar

JAS-KOZIARKIEWICZ M. (2009), Podróże po mniejszym niebie. Dotowane pisma mniejszości niemieckiej w Polsce jako prasa środowiskowa po 1989 roku, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr;Search in Google Scholar

KALCZYŃSKA M. (2001), Adnotowana bibliografia czasopism wydawanych przez mniejszość niemiecką w Polsce oraz organizacje współpracujące (1990-1999). [in:] Komunikaty Mazursko-Warmińskie, vol. 3, Olsztyn, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego.Search in Google Scholar

KLIMKIEWICZ B. (1997), Media mniejszości w Polsce [in:] Wilkanowicz S. (ed.), Konflikt czy współdziałanie. Media a problem mniejszości, Kraków, Fundacja Kultury Chrześcijańskiej.Search in Google Scholar

KOJDER A., BOKSZAŃSKI Z. (1998), Encyklopedia socjologii, vol 2, Warszawa, Oficyna NaukowaSearch in Google Scholar

KRUSZEWSKI T. (2008), Współczesna prasa mniejszości etnicznych w Polsce w przestrzeni społecznej - wybrane obszary [in:] Toruńskie Studia Bibliologiczne, vol. 1, [on-line: May 09, 2018], http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/TSB/article/view/TSB.2008.003Search in Google Scholar

KURASZ I. (2014), Media ludności niemieckiej Dolnego Śląska na tle przeobrażeń politycznych, społecznych i demograficznych w latach 1950-2013 [in:] Studia humanistyczne AGH, vol. 13, [on-line: January 5, 2018], http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2014.13.3/human.2014.13.3.81.pdf10.7494/human.2014.13.3.81Search in Google Scholar

ŁOZIŃSKI S. (1999), Polskie regulacje prawne dotyczące mniejszości narodowych i cudzoziemców na tle zasad polityki wielokulturowości, vol. 14-15, [in:] Sprawy narodowościowe. Seria Nowa. Warszawa, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.Search in Google Scholar

ŁODZIŃSKI S. (2005), Równość i różnica: mniejszości narodowe w porządku demokratycznym w Polsce po 1989 roku, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.Search in Google Scholar

MADAJCZYK P. (2001), Niemcy polscy 1944-1989, Warszawa, Oficyna Naukowa.Search in Google Scholar

MALICKA A. (2018), Status prawny mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce - ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym. Wroclaw, [on-line: February 03, 2018], http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94626Search in Google Scholar

MIECZKOWSKI J. (2001), Media mniejszości narodowych w Polsce po 1989 roku charakterystyka działań [in:] Burger W., Etniczne odsłony pogranicza. Rozprawy i Studia, Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.Search in Google Scholar

MIECZKOWSKI J. (2001), Prasa mniejszości narodowych i etnicznych w polityce państwa polskiego od 1989 roku charakterystyka działań [in:] Burger W., Etniczne odsłony pogranicza. Rozprawy i Studia, Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.Search in Google Scholar

MIECZKOWSKI J. (2007), Prasa mniejszości narodowych i etnicznych w polityce państwa polskiego od 1989 roku. Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.Search in Google Scholar

MATELSKI D. (1999), Niemcy w Polsce w XX wieku, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

OCIEPKA B. (1994), Niemcy na Dolnym Śląsku w latach 1945-1970, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.Search in Google Scholar

PISAREK W. (1983), Analiza zawartości prasy, Kraków, Ośrodek Badań Prasoznawczych.Search in Google Scholar

RICHTER S. (2004), Das Schlesische Wochenblatt unter der Luppe [in:] Deutschsprachige Medien in Mittel- und Osteuropa. Berichte und Analysen, vol 1, Stuttgart, Institut für Auslandbeziehungen e. V. Dokumente.Search in Google Scholar

SAKSON, A. (2012), Mniejszość niemiecka na Śląsku w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. [in:] Biuletyn Instytutu Zachodniego, vol. 85, Poznań, Instytut Zachodni w Poznaniu.Search in Google Scholar

STOLARCZYK M. (1996), Problem Górnego Ślaska w kontekscie stosunków polsko-niemieckich [w:] Przegląd Zachodni, vol. 4 , Poznań, Instytut Zachodni.Search in Google Scholar

SZMEJA M. (2000), Niemcy? Polacy? Ślązacy! : rodzimi mieszkańcy Opolszczyzny w świetle analiz socjologicznych, Kraków, UniversitasSearch in Google Scholar

URBAN R. (2018), Media mniejszości niemieckiej w Polsce [on-line: January 5, 2018], http://www.polska-niemcy-interakcje.pl/articles/show/24Search in Google Scholar

ZYBURA M. (2001), Niemcy w Polsce, Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie.Search in Google Scholar

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (2018), Charakterystyka mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce [on-line: January 5, 2018], http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/mniejszosci/charakterystyka-mniejs/6480,Charakterystyka-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych-w-Polsce.html#niemcySearch in Google Scholar

Kancelaria Sejmu (2018), Posłowie [on-line: January 5, 2018], http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/posel.xsp?id=092Search in Google Scholar

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (2018), Dotacje [on-line: January 5, 2018], http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/dotacjeSearch in Google Scholar

Allensteiner Nachrichten [on-line: December 15, 2017], http://leksykonkultury.ceik.eu/index.php/Allensteiner_NachrichtenSearch in Google Scholar

Masurische Storchenpost, [on-line: December 12, 2017], http://leksykonkultury.ceik.eu/index.php/Masurische_StorchenpostSearch in Google Scholar

BJDM znów ma swoje pismo [on-line: December 10, 2017], http://www.nto.pl/serwisy/heimat/art/4469101,bjdm-znow-ma-swoje-pismo,id,t.htmlSearch in Google Scholar

Deutsche Sozial-Kulturelle Gesellschaft in Breslau, [on-line: December 11, 2017], http://archive.is/20130830132239/www.ntkswroclaw.vdg.pl/de/deutsch-minderheit-in-polen/deutsche-sozial-kulturelle-gesellschaft-in-breslauSearch in Google Scholar

Antidotum, [on-line: December 9, 2017], http://www.udyomedia.pl/def-Antidotum_(kwartalnik).htmlSearch in Google Scholar

20 lat TSKN na Ślasku Opolskim, [on-line: December 9, 2017], http://skgd.pl/wp-content/uploads/2016/02/20-Jahre-der-SKGD-im-Oppelner-Schlesien-Deutsche-in-Oppeln-seit-1989-bis-heute.pdfSearch in Google Scholar

Masurische Storchenpost, [online: December 17, 2017], https://ermlandmasuren.wordpress.com/tag/masurische-storchenpost/Search in Google Scholar

www.zsnwim.eu [on-line: December 16, 2017],Search in Google Scholar

www.wochenblatt.pl [on-line: January 5, 2018]Search in Google Scholar

www.bilingua.haus.pl [on-line: January 5, 2018]Search in Google Scholar

www.eichendorff.pl [on-line: January 3, 2018]Search in Google Scholar

www.agdm.pl [on-line: January 5, 2018]Search in Google Scholar

http://smn-tannen.vdg.pl [on-line: December 18, 2017],Search in Google Scholar

http://www.vdh-ratibor.vdg.pl [on-line: December 17, 2017], http://vskschlesien.de [on-line: December 16, 2017],Search in Google Scholar

http://www.goldap.de [on-line: December 21, 2017], http://www.deutschegem.eu [on-line: December 20, 2017]Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD