1. bookVolume 26 (2018): Issue 1 (March 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-5289
First Published
16 May 2013
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Ways of Acquiring Land Property for the Construction of Province Roads

Published Online: 16 Apr 2018
Volume & Issue: Volume 26 (2018) - Issue 1 (March 2018)
Page range: 108 - 121
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-5289
First Published
16 May 2013
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Adamczyk T, Bieda A., 2014, Intended Use of Real Estate as a Time Changeable Attribute for Determining Compensation for Nationalized and Expropriated Lands, Real Estate Management and Valuation, Vol. 22, No. 4, pp. 35-50.10.2478/remav-2014-0035Search in Google Scholar

Balawejder M., Adamczyk T., Cygan M., 2016, The Problem of Adjusting Polish Spatial Information Resource to the Standards of the INSPIRE, Geographic Information Systems Conference and Exhibition - GIS ODYSSEY 2016, Perugia, Italy, pp. 14-24.Search in Google Scholar

Balawejder M., L P., 2016, The Realization of Complex Work of Consolidation and Exchange of Land in the Villages Divided by a Highway, Geomatics and Environmental Engineering, Vol. 10, No. 3, Kraków, pp. 27-37.10.7494/geom.2016.10.3.27Search in Google Scholar

Balawejder M., Buśko M., Cellmer R., Juchniewicz-Piotrowska K., L P., Mika M., Szczepankowska K., Wójciak E., Wójcik-L J., Źróbek S., 2015, Aktualne problemy gospodarki nieruchomościami w Polsce na tle przemian organizacyjno-prawnych (Current Problems of Real Estate Management in Poland against the Background of Oganizational and Legal Changes), Monografia Wyższej Szkoły Inżyniryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie pod red. Mika M., Balawejder M., Rzeszów, pp. 144.Search in Google Scholar

Bełej M., Walacik M., 2009, Ewolucja procedur nabywania nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje drogowe a zasada równowagi stron, (Evolution of Property Acquisition Procedures for Road Investments and the Balance of the Parties), Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości 17 (4), pp. 81-92.Search in Google Scholar

Bieda, A., Hanus, P., 2014, Subdivision as a Tool for Regulating and Approving Legal Status of Real Estate. Environmental Engineering. Proceedings of the International Conference on Environmental Engineering. ICEE, Vol. 9, pp. 1-9. Vilnius Gediminas Technical University, Department of Construction Economics & Property.10.3846/enviro.2014.190Search in Google Scholar

Bieda A., Stalka-Krawczyk D., 2014, Analiza postępowań związanych z regulacją stanu prawnego dróg publicznych na przykładzie Chorzowa (Analysis of Proceedings Related to the Regulation of the Legal Status of Public Roads on the Example of Chorzów), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 36 T. 1, Szczecin, pp. 139-151.Search in Google Scholar

Gdesz M., Trembecka A., 2011, Regulowanie stanu prawnego nieruchomości pod drogi (Regulating the Legal Status of the Property under the Roads), Wydawnictwo Gall, Katowice, p. 280.Search in Google Scholar

Gocał J., 2009, Geodezja inżynieryjno–przemysłowa (Industrial Engineering Surveying), Part II, Wydawnictwo AGH, Kraków, pp. 209-265.Search in Google Scholar

Marczewska B., 2005, Jakość i znaczenie danych ewidencyjnych w procesie regulacji stanu prawnego dróg (The Quality and Importance of Registration Data in the Process of Regulating the Legal Status of Roads), ZN AR Kraków nr 417, Geodezja zeszyt 21, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie, Kraków, pp. 281-287.Search in Google Scholar

Marczewska B., 2006, Szczególne zasady obowiązujące przy podziałach nieruchomości (Special Rules Applicable to the Division of the Property), ZN AR Kraków No. 431, Geodezja zeszyt 22 Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie, Kraków, pp. 141-145.Search in Google Scholar

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Departament Orzecznictwa I, 2012 (Department of Case Law I, 2012), Odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na cele inwestycji liniowych (Compensation for Property Intended for Linear Investment) Wydawnictwo Centrum Usług Wspólnych, Warszawa.Search in Google Scholar

Noga K., 1998a, Metodyka pozyskiwania nieruchomości pod budowę autostrad (Method of Acquiring Real Estate for the Construction of Highways), Zeszyt Naukowy No. 59 ZN Akademii Rolniczej w Krakowie, Kraków, pp. 359-366.Search in Google Scholar

Noga K., 1998b, Wykorzystanie katastru nieruchomości w procesie przygotowania budowy autostrad (Use of the Cadastre of Real Estate in the Preparation Process for the Construction of Highways). [in:] Geodezja inzynieryjna i kataster w gospodarce narodowej. Seria Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 29 T. II, ZN Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, pp. 329-334.Search in Google Scholar

Noga K., 2001. Metodyka programowania i realizacji prac scalenia i wymiany gruntów w ujęciu kompleksowym, (Methodology of Programming and Implementing Works on the Consolidation and Exchange of Land in a Comprehensive Approach), Szkoła Wiedzy o Terenie, Kraków, pp. 63-79.Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Ordinance of Minister of Regional Development and Construction of 29 March 2001 on the land and building register), t.j. Dz. U. 2016, poz. 1034 z późn. zm. (Journal of Laws 2016, item 1034 as amended), access date: 04.05.2017.Search in Google Scholar

Siejka M., Mika M., Salata T., L P., 2017, Algorithm of Land Cover Spatial Data Processing for the Local Flood Risk Mapping, No. 2017/2/22. Survey Review, Taylor & Francis. pp. 1-7.Search in Google Scholar

Śliwiński Ł., 2011, Odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne (Compensation for Property Intended for Public Roads), Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości (Journal of the Polish Real Estate Scientific Society) 17 (4), pp. 191-202.Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (The Act Public Roads of 21 March 1985), t.j. Dz. U. 2016, poz. 1140 z późn. zm. (Journal of Laws 2016, item 1140 as as amended), access date: 04.05.2017.Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (The Act Building Law of 7 July 1994), t.j. Dz. U. 2016, poz. 290 z późn. zm. (Journal of Laws 2016, item 290 as amended), access date: 04.05.2017.Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Act on Farm ond Woodland Conservation of 3 February 1995) t.j. Dz. U. 2015, poz. 909 z późn. zm. (Journal of Laws 2015, item 909, as amended), access date: 04.05.2017.Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (The Act Real Estate Management of 21 August 1997), t.j. Dz. U. 2016, poz. 2147 z późn. zm. (Journal of Laws 2016, item 2147, as amended), access date: 04.05.2017.Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 (a) r. o samorządzie województwa (The Act on the Self-government of the Province of 5 June 1998A), t.j. Dz. U. 2016, poz. 486 z późn. zm. (Journal of Laws 2016, item 486, as amended), access date: 04.05.2017.Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 13 października 1998 (b) r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Act Introducing Public Reform of 13 October 1998B), Dz. U. 1998, Nr 133, poz. 872 z późn. zm. (Journal of Laws 1998, No. 133, item 872, as amended), access date: 04.05.2017.Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 (a) r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Act on Special Rules for the Preparation and Implementation of Investments in Public Roads of 10 April 2003A), t.j. Dz. U. 2015, poz. 2031 z późn. zm. (Journal of Laws 2015, item 2031, as amended), access date: 04.05.2017.Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 27 marca 2003 (b) r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Act on Spatial Development of 27 March 2003B), t.j. Dz. U. 2016, poz. 778 z późn. zm. (Journal of Laws 2016, item 778, as amended), access date: 04.05.2017.Search in Google Scholar

Walacik M., 2014. Opracowanie zasad ustalania wysokości słusznego odszkodowania za nieruchomości przejęte na cele publiczne (Elaboration of the Principles of Determining the Amount of Just Compensation for Real Estate Taken Over for Public Purposes), Wydawnictwo NDB, Olsztyn.Search in Google Scholar

Walacik M., 2011, Utracone korzyści a słuszne odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod inwestycje celu publicznego w Polsce i na świecie (Lost Profits and Just Compensation for Properties Taken Over for Public Purpose Investments in Poland and Oother Countries), Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości (Journal of the Polish Real Estate Scientific Society) 19 (3), pp.108-118.Search in Google Scholar

Wolanin M., 2010, Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz, (Act on Special Rules for the Preparation and Implementation of Investments in Public Roads. Comment), Wydanie 2 (Issue 2), C.H. Beck, Warszawa, p. 350.Search in Google Scholar

Źróbek S., Walacik M., 2008, Problematyka nabywania gruntów pod budowę dróg (The Problems of Land Acquisition for Public Roads Constrution), Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości (Journal of the Polish Real Estate Scientific Society), Vol. 16, No. 1, pp. 91-100.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD