1. bookVolume 12 (2022): Issue 1 (December 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2543-9391
First Published
15 Dec 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Belarus in Polish eastern policy during the Polish-Soviet War (1919–1920)

Published Online: 30 Dec 2022
Volume & Issue: Volume 12 (2022) - Issue 1 (December 2022)
Page range: 185 - 198
Received: 13 Oct 2021
Accepted: 10 Feb 2022
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2543-9391
First Published
15 Dec 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Błaszczak T. (2017), Białorusini w Republice Litewskiej 1918–1940, Białystok. Search in Google Scholar

Boruta M. (1995), Polacy o i dla niepodległości wschodnich sąsiadów Rzeczypospolitej, Kraków. Search in Google Scholar

Borzęcki J. (2012), Pokój ryski 1921 roku i kształtowanie się międzywojennej Europy Wschodniej, Warszawa. Search in Google Scholar

Buczyński A. (2010), Wybrane aspekty zapadnoruskiej tożsamości, [in:] Białoruś – przeszłość i teraźniejszość, kultura-literatura-język, edit. R. Radzik, M. Sajewicz, Lublin. Search in Google Scholar

Czarniakiewicz A. (2007), Raporty Romualda Ziemkiewicza z lat 1923–1925, “Białoruskie Zeszyty Historyczne”, No. 27. Search in Google Scholar

Czarniakiewicz A. (2008), Kształtowanie się ośrodka polonofilskiego w białoruskim ruchu narodowym (listopad 1918 – grudzień 1919), “Białoruskie Zeszyty Historyczne”, No. 29. Search in Google Scholar

Czechowski J. (2008), Stosunek mniejszości narodowych Wileńszczyzny do państwa polskiego w okresie Litwy Środkowej oraz wyborów do Sejmu RP w 1922 r., “Białoruskie Zeszyty Historyczne”, No. 30. Search in Google Scholar

Darski J. (1993), Białoruś: historia, współczesność, konflikty narodowe, Warszawa. Dziewanowski M.K. (1969), Joseph Piłsudski. A European Federalist, 1918–1922, Stanford. Search in Google Scholar

Gierowska-Kałłaur J. (2009), Straż Kresowa wobec kwestii białoruskiej. Deklaracje i praktyka, “Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, No. 44. Search in Google Scholar

Gierowska-Kałłaur J. (2010), Aktywność środowisk polskich w Mińszczyźnie w realiach lat 1919–1920, “Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, No. 45. Search in Google Scholar

Gierowska-Kałłaur J. (2016), W kwestii rzekomo spóźnionej decyzji Józefa Piłsudskiego o powołaniu Białoruskiej Komisji Wojskowej, “Nowy Prometeusz”, No. 10. Search in Google Scholar

Gierowska-Kałłaur J. (2017), Stanisław Bułak-Bałachowicz. Postać, która mogła połączyć narody byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, a jednak ich nie połączyła, “Acta Baltico-Slavica”, No. 41. Search in Google Scholar

Gomółka K. (1995), Polityka rządów polskich wobec mniejszości białoruskiej w latach 1918–1939, “Białoruskie Zeszyty Historyczne”, No. 4. Search in Google Scholar

Gomółka K. (1997), Białoruskie partie i organizacje pozarządowe w II Rzeczypospolitej, “Białoruskie Zeszyty Historyczne”, No. 7. Search in Google Scholar

Gordziejew J. (2010), Władza i historia w XX wieku, [in:] Białoruś. Terra incognita. Materiały z konferencji, edit. M. Smoleń, Kraków. Search in Google Scholar

Grzybowski J. (2006), Białorusini w polskich formacjach wojskowych w latach 1918–1945, Warszawa. Search in Google Scholar

Gursztyn P. (2001), Białoruś i Białorusini w pracach Leona Wasilewskiego, “Białoruskie Zeszyty Historyczne”, No. 15. Search in Google Scholar

Jaguś J. (2010), Białorusini Nowogródczyzny w oczach polskich sąsiadów (1918–1939), [in:] Białoruś – przeszłość i teraźniejszość, kultura – literatura – język, edit. R. Radzik, M. Sajewicz, Lublin. Search in Google Scholar

Januszewska-Jurkiewicz J. (2001), Dwie ‘krajowe’ inicjatywy białoruskie na Litwie Środkowej, “Białoruskie Zeszyty Historyczne”, No. 16. Search in Google Scholar

Jurkowski R. (2010), Polskie spory o Białorusi, “Białoruskie Zeszyty Historyczne”, No. 33. Search in Google Scholar

Juzwenko A. (1994), Leon Wasilewski – orientacyjne kłopoty z określeniem kształtu terytorialnego państwa polskiego (1914–1918), [in:] Polska – kresy – Polacy. Studia historyczne, edit. S. Ciesielski, T. Kulak, K. Matwijowski, Wrocław. Search in Google Scholar

Karpus Z., Rezmer W. (1996), Powstanie słuckie 1920 r. w świetle polskich materiałów wojskowych, “Białoruskie Zeszyty Historyczne”, No. 5. Search in Google Scholar

Kirwiel E. (2011), Kresy Północno-Wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918–1939. Oblicze polityczne, Lublin. Search in Google Scholar

Krzak A. (2010), Terrorystyczna i wywrotowa działalność organizacji komunistycznych w Polsce w latach 1921–1939, “Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, No. 2. Search in Google Scholar

Kornat M. (2012), Idea prometejska a polska polityka zagraniczna (1921–1939/1940), [in:] Ruch prometejski i walka o przebudowę Europy Wschodniej (1918–1940), edit. M. Kornat, Warszawa. Search in Google Scholar

Łatyszonek O. (1995), Białoruskie formacje wojskowe 1917–1923, Białystok.Łatyszonek O. (1996), Działalność białoruskich wojskowych na terytorium Ukrainy w latach 1917–1919, “Białoruskie Zeszyty Historyczne”, No. 5. Search in Google Scholar

Madera A. (2004), Prometeizm i polityka etniczna wobec narodów słowiańskich w poglądach i dzia-łalności Tadeusza Hołówki, [in:] Europa Środkowo-Wschodnia w polskiej myśli politycznej, edit. M. Dymarski, J. Juchnowski, Wrocław. Search in Google Scholar

Michaluk D. (2007), Ruch białoruski w światle dokumentów brytyjskiego Foreign Office z lat 1918–1919 ze zbiorów Białoruskiej Biblioteki im. Franciszka Skaryny w Londynie, “Białoruskie Zeszyty Historyczne”, No. 28. Search in Google Scholar

Michaluk M. (2010), Białoruska Republika Ludowa 1918–1920. U podstaw Białoruskiej Państwowości, Toruń. Search in Google Scholar

Michaluk D. (2011), Białoruska Republika Ludowa i Białoruska Socjalistyczna Republika Sowiecka: dwa projekty białoruskiej państwowości, “Białoruskie Zeszyty Historyczne”, No. 36. Search in Google Scholar

Miedziński B. (1975), Polityka wschodnia Piłsudskiego, “Zeszyty Historyczne”, No. 31. Mironowicz E. (1994), Białorusini wobec państwa polskiego w latach 1918–1925, “Białoruskie Zeszyty Historyczne”, No. 1. Search in Google Scholar

Mironowicz E. (1998), Politycy i społeczeństwo białoruskie II Rzeczypospolitej wobec idei własnego państwa, “Białoruskie Zeszyty Historyczne”, No. 9. Search in Google Scholar

Mironowicz E. (2004), Kształtowanie się struktury narodowościowej w BSRR (1921–1939), “Bia-łoruskie Zeszyty Historyczne”, No. 22. Search in Google Scholar

Mironowicz E. (2005), Białorusini w polityce piłsudczyków w latach dwudziestych, “Białoruskie Zeszyty Historyczne”, No. 23. Search in Google Scholar

Mironowicz E. (2007a), Białoruś, Warszawa. Search in Google Scholar

Mironowicz E. (2007b), Białorusini i Ukraińcy w polityce obozu piłsudczykowskiego, Białystok. Search in Google Scholar

Mironowicz E. (2010), Mniejszości narodowe w polskiej myśli politycznej przed II wojną światową, “Białoruskie Zeszyty Historyczne”, No. 12. Search in Google Scholar

Nowak A. (1999), Jak rozbić rosyjskie imperium? Idee polskiej polityki wschodniej (1733–1921), Kraków. Search in Google Scholar

Nowak A. (2015), Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku), Kraków. Search in Google Scholar

Okulewicz P. (2001), Koncepcja ‘Międzymorza’ w myśli i praktyce politycznej obozu Józefa Piłsudskiego w latach 1918–1926, Poznań. Search in Google Scholar

Piskozub A. (1997), Niepodległa Białoruś z dostępem do morza, “Białoruskie Zeszyty Historyczne”, No. 8. Search in Google Scholar

Podlaski K. (1990), Białorusini, Litwini, Białystok. Search in Google Scholar

Ponarski Z. (1998), Konfederacja Wielkiego Księstwa Litewskiego 1915–1916, “Białoruskie Zeszyty Historyczne”, No. 10. Search in Google Scholar

Ponarski Z. (1999), Konstytucja Wielkiego Księstwa Litewskiego 1919 roku, “Białoruskie Zeszyty Historyczne”, No. 12. Search in Google Scholar

Radzik R. (2000), Wizja Polski i Rosji w ‘Krótkiej historii Białorusi’ Wacława Łastowskiego, “Bia-łoruskie Zeszyty Historyczne”, No. 14. Search in Google Scholar

Radzik R. (2012), Między Wschodem a Zachodem, Lublin. Search in Google Scholar

Romanek J. (2009), Polityka władz sowieckich względem społeczeństwa BSRR w ocenie ‘Polski Zbrojnej’ z lat 1921–1939, “Białoruskie Zeszyty Historyczne”, No. 31. Search in Google Scholar

Siemakowicz M. (1997), Polityka władz rosyjskich, niemieckich i polskich wobec szkolnictwa bia-łoruskiego w latach 1903–1922, “Białoruskie Zeszyty Historyczne”, No. 7. Search in Google Scholar

Śleszyński W. (2008), Białoruska działalność dywersyjna w pierwszej połowie lat dwudziestych i formowanie się białoruskiej Włościańsko-Robotniczej Hromady, “Białoruskie Zeszyty Historyczne”, No. 29. Search in Google Scholar

Tarka K. (1998), Konfrontacja czy współpraca? Litwa w polityce rządu polskiego na uchodźstwie 1939–1945, Opole. Search in Google Scholar

Wandycz P. (2003), O federalizmie i emigracji. Reminiscencje o rzeczach istotnych i błahych, Lublin. Search in Google Scholar

Wyszczelski L. (2013), Wojna o polskie kresy 1918–1921, Warszawa. Search in Google Scholar

Żołędowski C. (2003), Białorusini i Litwini w Polsce, Polacy na Białorusi i Litwie. Uwarunkowania współczesnych stosunków między większością i mniejszościami narodowymi, Warszawa. Search in Google Scholar

Archiwum Akt Nowych, Komenda Główna Armii Krajowej, Oddział Informacyjno-Wywiadowczy, sign. 203/III/37, Nasze cele; Są Litwini, którzy nie umieją mówić po litewsku; Sprawa granic Litwy, “Nepriklausoma Lietuva” 1942, No. 3–4. Search in Google Scholar

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Wileńska Koncentracja Demokratyczna, Stosunki polsko--litewskie w świetle czterech okresów okupacji Wilna i Ziemi Litewskiej, sign. 211/16, sign. 211/16. Search in Google Scholar

Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie, E. Charaszkiewicz, Zagadnienie prometejskie, Paryż 1940, sign. 709/148/2. Search in Google Scholar

Wojskowe Biuro Historyczne – Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, Kolekcja Prasy Konspiracyjnej, sign. II.46.38, Zagadnienie białoruskie, “Myśl Wyzwolona”, 25.10.1942, No. 2. Search in Google Scholar

Wojskowe Biuro Historyczne – Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, Sztab Naczelnego Wodza, Oddział VI, Zagadnienia narodowościowe i wyznaniowe na Ziemiach Północno--Wschodnich, sign. II.52.168. Search in Google Scholar

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Papiery Kazimierza Sosnkowskiego, Uwagi o sytuacji w Wilnie i na Wileńszczyźnie z sierpnia 1940 r., Generalny Komitet Wykonawczy PPS do gen. Sosnkowskiego, Londyn, 31.10.1940, sign. 16543/II/t.1. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD