1. bookVolume 12 (2022): Issue 1 (December 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2543-9391
First Published
15 Dec 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Challenges for Polish educational policy related to the influx of students from Ukraine

Published Online: 30 Dec 2022
Volume & Issue: Volume 12 (2022) - Issue 1 (December 2022)
Page range: 173 - 183
Received: 29 Sep 2022
Accepted: 18 Oct 2022
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2543-9391
First Published
15 Dec 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Ambroziak A. (2022), Do szkół ruszy blisko 200 tys. ukraińskich uczniów, w domach jest ich nawet dwa razy więcej, https://oko.press/ukrainscy-uczniowie-w-polskiej-szkole/ [access: 29.09.2022]. Search in Google Scholar

Bernacka-Langier A. et al. (2010), Inny w polskiej szkole. Poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi, Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Warszawa. Search in Google Scholar

Crul M. (2017), Refugee children in education in Europe. How to prevent a lost generation?, “SIRIUS Network Policy Brief Series”, No. 7, https://www.sirius-migrationeducation.org/wp-content/uploads/2018/10/Refugee-children-in-education-in-Europe.-How-to-prevent-a-lost-generation.pdf [access: 29.09.2022]. Search in Google Scholar

Czerniejewska I. (2011), Migrant Pupils in Poznań. An Exploratory Ethnographic Research, “Ethnologia Polona”, No. 31–32, pp. 261–280. Search in Google Scholar

Długosz P. (2022), Trauma i stres Ukraińców – pierwsze takie badanie, https://e.glos.pl [access on: 25.09.2022]. Search in Google Scholar

Dobrowolska B. (2010), Kulturowy kontekst funkcjonowania podmiotów życia szkolnego. Dziecko i kultura szkoły w warunkach różnorodności kulturowej, “Rozprawy Społeczne”, No. 2(IV), pp. 59–72. Search in Google Scholar

ENIC-NARIC Polska (2019), Zagraniczne Systemy Szkolnictwa Wyższego Praktyczny Przewodnik Po Uznawalności Wykształcenia, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA). Search in Google Scholar

Gmaj K., Iglicka K., Walczak B. (2013), Dzieci uchodźcze w polskiej szkole. Wyzwania systemu edukacji dla integracji i rynku pracy, Warszawa. Search in Google Scholar

Gościnna Polska 2022+, Raport z badań, https://wise-europa.eu/2022/08/23/goscinna-polska-2022 [access on: 25.09.2022]. Search in Google Scholar

Jakubowski M., Gajderowicz T., Wrona S. (2022), Umiejętności warszawskich uczniów po pandemii i zmianach strukturalnych w systemie edukacji, Evidence Institute. Search in Google Scholar

Januszewska E. (2015), Uczeń cudzoziemski w polskiej szkole. Założenia teoretyczno-badawcze, “Journal of Modern Science”, No. 4(27), pp. 11–32. Search in Google Scholar

Jasiakiewicz A., Klaus W. (2006), Raport z monitoringu realizacji obowiązku szkolnego przez ma-łoletnich cudzoziemców, przebywających w ośrodkach dla uchodźców. Search in Google Scholar

Kempny M., Kapciak A., Łodziński S. (1997), U progu wielokulturowości, Warszawa. Search in Google Scholar

Klaus W. (2010), Prawo cudzoziemców do edukacji w Polsce [stan prawny na dzień 17 maja 2010 r.], https://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/2020/06/prawo-do-edukacji-05-2010.pdf japrawna.pl) [access on: 25.09.2022]. Search in Google Scholar

Kraszewski P. (2003), Typologia migracji, [in:] Migracje – Europa – Polska, edit. W.J. Burszta, J. Ser wański,Poznań. Search in Google Scholar

Lee E.S. (1972), Teoria migracji, [in:] Modele migracji, edit. A.S. Kostrowicki, Warszawa. Search in Google Scholar

Minister of National Education of the Republic of Poland (2015), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia, Journal of Laws of 2015, January 2, item 31. Search in Google Scholar

Minister of National Education of the Republic of Poland and the Ministry of Education and Science of Ukraine (2001), Ukraina-Polska. Porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Oświaty i Nauki Ukrainy. Górowo Iławieckie. 2001.07.02, Monitor Polski of 2002, No. 6, item 127. Search in Google Scholar

NIK (2019), Kształcenie dzieci rodziców powracających do kraju oraz dzieci cudzoziemców, https://www.nik.gov.pl/plik/id,22685,vp,25384.pdf [access on: 29.09.2022]. Search in Google Scholar

OECD (2019), PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do, Paris, https://doi.org/10.1787/5f07c754-en [access on: 25.09.2022].10.1787/5f07c754-en Search in Google Scholar

Okólski M. (2001), Współczesne europejskie migracje międzynarodowe a dynamika procesów integracyjnych, “Studia Socjologiczne”, No. 1, pp. 11–16. Search in Google Scholar

Okólski M. (2010), Polska jako kraj imigracji – wprowadzenie, [in:] Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji, edit. A. Górny, I. Grabowska-Lusińska, M. Lesińska, M. Okólski, Warszawa. Search in Google Scholar

Pacewicz P., Zacharuk K. (2017), Reforma edukacji w Ukrainie. Szanse i zagrożenia. Search in Google Scholar

PISA (2018), Ukraine Country Note, https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_UKR.pdf [access on: 29.09.2022]. Search in Google Scholar

Polish Parliament (1982), Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Journal of Laws of 1982, No. 3, item 19. Search in Google Scholar

Polish Parliament (1991), Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., Journal of Laws of 1991, No. 256, item 2572, as amended. Search in Google Scholar

Polish Parliament (1999), Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, Journal of Laws of 1999, No. 12, item 96. Search in Google Scholar

Polish Parliament (2005), Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, Journal of Laws of 2005, No. 17, item 141. Search in Google Scholar

Polish Parliament (2016), Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., Journals of Laws of 2021, item 1915 as amended. Search in Google Scholar

Polish Parliament (2022), Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Journal of Laws of 2022, item 583. Search in Google Scholar

Polish and Ukrainian Governments (1997), Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, sporządzona w Kijowie dnia 20 maja 1997 r., Journal of Laws of 2000, No. 3, item 29. Search in Google Scholar

President of Poland (1992), Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy, sporządzony w Warszawie dnia 18 maja 1992 r., Journal of Laws of 1993, No. 125, item 573. Search in Google Scholar

Straż Graniczna [@Straz_Graniczna] (2022, September 22), Od 24.02 #funkcjonariuszeSG odprawili w przejściach granicznych…, https://twitter.com/Straz_Graniczna/status/1575365781818408960 [access on: 29.09.2022]. Search in Google Scholar

Szelewa D. (2010), Integracja a polityka edukacyjna, Warszawa. Search in Google Scholar

Tędziagolska M., Walczak B., Żelazowska-Kosiorek A. (2022), Szkoła zróżnicowana kulturowo. Wyzwania i potrzeby związane z napływem uczniów z Ukrainy. Raport z badania jakościowego wykonanego na zlecenie Centrum Edukacji Obywatelskiej, https://ceo.org.pl/wp-content/uploads/2022/09/CEO_Szkola-zroznicowana-kulturowo_raport_sierpien22.pdf [access on: 29.09.2022]. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD