1. bookVolume 24 (2018): Issue 3 (December 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2080-6574
First Published
24 Dec 2009
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English
Open Access

Groundwater flow modelling of main groundwater reservoirs in the Gdańsk region, Poland

Published Online: 25 Jan 2019
Volume & Issue: Volume 24 (2018) - Issue 3 (December 2018)
Page range: 217 - 224
Received: 20 May 2018
Accepted: 13 Jul 2018
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2080-6574
First Published
24 Dec 2009
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English

Burzyński, K., Kozerski, B. & Sadurski, A., 1999. Procesy ingresji i ascenzji wód na polskim wybrzeżu bałtyckim. [Ingression and ascension processes of salt waters along the Polish Baltic coast]. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 388, 35–48.Search in Google Scholar

Kordalski, Z., 2013. Analiza wpływu zmian klimatycznych na zasoby wód podziemnych w strefie brzegowej Morza Bałtyckiego [Impact of climatic changes on groundwater resources in the zone of Baltic coast]. Raport projektu badawczego [Project report]. NAG, PIG-PIB, Warszawa.Search in Google Scholar

Kozerski, B. (Ed.), 2007. Gdański system wodonośny [Gdańsk hydrogeological system]. Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 116 pp.Search in Google Scholar

Kreczko, M., Lidzbarski, M., Prussak, E. & Kordalski, Z., 2000. Dokumentacja zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych Żuław i Mierzei Wiślanej [Documentation of available groundwater resources of Vistula delta and the Vistula Spit]. PIG, Oddział Geologii Morza, Gdańsk.Search in Google Scholar

Kreczko, M., Prussak, E. & Szelewicka, A., 1996. Dokumentacja hydrogeologiczna GZWP nr 111 Subniecka Gdańska [Hydrogeological documentation of MGR no. 111 Gdańsk Upper Cretaceous subbasin]. NAG, PIG-PIB, Warszawa.Search in Google Scholar

McDonald, M.G. & Harbaugh, A.W., 1996. User’s Documentation for MODFLOW­96, an update to the U.S. Geological Survey Modular Finite­Difference Ground­Water Flow Model. U.S. Geological Survey, Reston.10.3133/ofr96486Search in Google Scholar

Mikołajków, J. & Sadurski, A. (Eds), 2017. Informator PSH: Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce [PHS Communicant: Major Groundwater Reservoirs of Poland]. PIG-PIB, Warszawa.Search in Google Scholar

Pikies, R. & Zaleszkiewicz, L., 2013. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Gdańsk (27) wraz z objaśnieniami [Detailed Geological Map of Poland, 1:50,000, Gdańsk sheet (27) with explanation]. PIG-PIB, Warszawa.Search in Google Scholar

Szelewicka, A. & Kordalski, Z., 2013. Zmiany hydrodynamiczne na obszarze drenażu gdańskiego systemu wodonośnego w świetle najnowszych obserwacji [Hydrodynamics changes in the drainage area of Gdańsk hydrogeological system on the basis of recent research]. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 456, 595–600.Search in Google Scholar

Szelewicka, A., Karwik, A. & Kordalski, Z., 2015. Dodatek do Dokumentacji hydrogeologicznej GZWP nr 112 Żuławy Gdańskie [Suplement of Hydrogeological documentation of MGR no.112]. NAG, PIG-PIB, Warszawa.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo